Uredba o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz

NN 1/2014 (3.1.2014.), Uredba o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

23

Na temelju članka 19. stavka 9. Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, br. 65/2009, 145/2010, 26/2011 i 144/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine donijela

UREDBU

O POTICANJU PROIZVODNJE BIOGORIVA ZA PRIJEVOZ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se način poticanja proizvodnje biogoriva za prijevoz (u daljnjem tekstu: biogoriva), metodologija za izračun najviše razine prodajne cijene biodizela i bioetanola, način određivanja visine novčanog poticaja i način određivanja visine udjela iz prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva, korištenje prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva te ovlasti, obveze i odgovornosti ministarstva nadležnog za energetiku, ministarstva nadležnog za financije i Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o. (u daljnjem tekstu: Operator tržišta) u raspolaganju sredstvima udjela iz prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva.

Članak 2.

Proizvodnja biogoriva će se poticati sve dok se razvojem tehnologije i tržišta ne stvore uvjeti u kojima će biogoriva biti konkurentna fosilnim gorivima za prijevoz, a za ostvarivanje nacionalnog cilja stavljanja na tržište biogoriva neće biti potreban sustav poticaja.

Članak 3.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju značenja utvrđena zakonom kojim se uređuje područje biogoriva za prijevoz i drugim posebnim propisima.

(2) U ovoj Uredbi koriste se i drugi pojmovi koji imaju sljedeća značenja:

1. Ministarstvo – središnje tijelo državne uprave nadležno za energetiku,

2. ministar – ministar nadležan za energetiku,

3. Pravilnik – pravilnik o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koji donosi ministar nadležan za energetiku, na temelju zakona kojim se uređuje tržište nafte i naftnih derivata,

4. proizvodna godina – godina u kojoj se primjenjuje jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva, a obuhvaća razdoblje kalendarske godine,

5. udio iz prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva – dio prihoda od trošarina koji se ostvaruje po osnovi poticanja proizvodnje biogoriva od trošarinskih obveznika – distributera koji stavljaju na tržište dizelsko gorivo ili motorni benzin za pogon motornih vozila ili brodova, sukladno posebnom zakonu koji uređuje trošarine, a takav trošarinski prihod namijenjen je za isplatu novčanih sredstava povlaštenom proizvođaču po količini biogoriva proizvedenog i stavljenog na tržište Republike Hrvatske, u skladu s utvrđenim uvjetima ostvarivanja prava na isplatu novčanog poticaja te metodologijama propisanima ovom Uredbom,

6. Zakon – Zakon o biogorivima za prijevoz.

Članak 4.

(1) Ovom Uredbom se određuje metodologija za izračun najviše razine prodajne cijene biodizela i bioetanola na način određen u Prilogu 1., metodologija za izračun jediničnog iznosa novčanog poticaja za proizvodnju biodizela i bioetanola u Prilozima 2. i 3., kao i metodologija za izračun visine udjela iz prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva na način određen u Prilogu 4.

(2) Ovom se Uredbom potiče proizvodnja sljedećih vrsta biogoriva:

– biodizela iz uljane repice,

– bioetanola iz kukuruza.

(3) U skladu sa znanstvenim i tehničko-tehnološkim napretkom, Vlada Republike Hrvatske može utvrditi i druga biogoriva čija se proizvodnja potiče.

(4) Prilozi iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio ove Uredbe.

II. NOVČANI POTICAJI

Članak 5.

(1) Proizvodnja biogoriva potiče se isplatom novčanih sredstava povlaštenom proizvođaču po količini biogoriva proizvedenog i stavljenog na tržište Republike Hrvatske.

(2) Pravo na isplatu novčanog poticaja ostvaruje se pod uvjetom da prodajna cijena biogoriva stavljenog na tržište putem obveznika stavljanja biogoriva na tržište ili krajnjeg korisnika, bez poreza i obveznih naknada, ne prelazi najvišu razinu prodajne cijene biogoriva i udovoljava svim ostalim uvjetima utvrđenima Zakonom, Nacionalnim akcijskim planom poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu, za razdoblje 2011. – 2020., Pravilnikom o načinu i uvjetima primjene kriterija održivost u proizvodnji biogoriva za prijevoz, te Pravilnikom o uvjetima i postupku za ostvarivanje poticaja za proizvodnju biogoriva u prijevozu te odredbama ove Uredbe.

(3) Najviša razina prodajne cijene biogoriva je prodajna cijena biodizela ili bioetanola koju utvrđuje i objavljuje Ministarstvo na temelju prosječne srednje vrijednosti kotacija »Mediterranean cargoes CIF Med (Genova/Lavera)« iz »Platt’s European Marketscana« i to za:

– biodizel: prema kotaciji za proizvod dizelsko gorivo »10 ppm ULSD CIF Med«

– bioetanol: prema kotaciji za proizvod motorni benzin »Premium Unl 10 ppm CIF Med«.

(4) Najviša razina prodajne cijene biodizela ili bioetanola u kn/t izračunava se sukladno metodologiji koja se nalazi u Prilogu 1. ove Uredbe.

(5) Najviša razina prodajne cijene biodizela i bioetanola objavljuje se svakih četrnaest dana. Dan primjene novih cijena biogoriva je utorak u 0,01 sati. Obračun prodajnih cijena biodizela i bioetanola vrši se posljednjeg radnog dana koji prethodi danu primjene.

(6) Najvišu razinu prodajne cijene biodizela i bioetanola Ministarstvo objavljuje na dan obračuna prodajnih cijena biodizela i bioetanola na mrežnoj stranici Ministarstva.

Članak 6.

(1) Jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju biodizela ili bioetanola određuje se na temelju razlike između tržišne cijene dizelskog goriva ili motornog benzina na referentnom međunarodnom tržištu na paritetu CIF Med (Genova/Lavera) u odnosu na cijenu biodizela ili bioetanola na referentnom međunarodnom tržištu na paritetu FOB Roterdam i uvećano za opravdanu razliku domaćeg proizvodnog troška i cijene biodizela ili bioetanola na referentnom međunarodnom tržištu na paritetu FOB Roterdam.

(2) Domaći proizvodni trošak biogoriva izračunava se na temelju cijene sirovine na tržištu Republike Hrvatske, cijene prerade te sirovine u biogorivo, cijene prijevoza, skladištenja i drugih predviđenih troškova.

(3) Kod izračuna opravdane razlike domaćeg proizvodnog troška i cijene biodizela ili bioetanola na referentnom međunarodnom tržištu na paritetu FOB Roterdam, domaći proizvodni trošak se korigira za koeficijent iskorištenosti kapaciteta u proizvodnji biodizela ili bioetanola definiran u Prilozima 2. i 3. ove Uredbe.

(4) Jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju biodizela izražen u kn/l izračunava se sukladno metodologiji koja se nalazi u Prilogu 2. ove Uredbe, a propisuje ga Vlada Republike Hrvatske odlukom na prijedlog Ministarstva.

(5) Jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju bioetanola izražen u kn/l izračunava se sukladno metodologiji koja se nalazi u Prilogu 3. ove Uredbe, a propisuje ga Vlada Republike Hrvatske odlukom na prijedlog Ministarstva.

III. UDIO IZ PRIHODA OD TROŠARINA KOJI SE IZDVAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA

Članak 7.

(1) Operator tržišta odluku o isplati novčanog poticaja povlaštenom proizvođaču (u daljnjem tekstu: odluka) dostavit će Ministarstvu u roku 15 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva za isplatu poticaja. Ministarstvo će sa svoje proračunske stavke doznačiti sredstva na račun Operatora tržišta, namijenjen za isplatu poticaja za proizvodnju biogoriva, u roku 10 dana od dana zaprimanja odluke. Isplatu novčanog poticaja povlaštenom proizvođaču Operator tržišta izvršit će u roku 5 dana od dana kad mu Ministarstvo doznači sredstva.

(2) Sredstva iz prihoda od trošarina, koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva, koriste se za isplatu novčanih poticaja povlaštenom proizvođaču i pokriće opravdanih troškova rada Operatora tržišta u sustavu poticanja proizvodnje biogoriva i pravne osobe kojoj je povjereno vođenje registra obveznika stavljanja biogoriva na tržište, registra korisnika biogoriva u javnom prijevozu i javnom sektoru i registra povlaštenih proizvođača biogoriva te obavljanje stručnih poslova za potrebe vođenja sustava poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu.

(3) Ministarstvo utvrđuje iznos za pokriće opravdanih troškova rada Operatora tržišta te nadzire obračun, isplatu i trošenje sredstava iz prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva o čemu Operator tržišta podnosi Ministarstvu godišnje izvješće koje sadrži obračun svih nastalih troškova sustava poticaja do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Ministarstvo utvrđuje iznos za pokriće opravdanih troškova pravne osobe iz stavka 2. ovoga članka te sukladno odluci vrši isplatu odobrenih sredstava.

Članak 8.

(1) Ukupan prihod od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva određuje se prema ukupnim planiranim troškovima sustava za poticanje proizvodnje biogoriva, ovisno o maksimalnoj poticanoj količini proizvodnje biogoriva sukladno Nacionalnom akcijskom planu poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu za razdoblje 2011. – 2020. za pojedinu proizvodnu godinu.

(2) Visina udjela iz prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva izraženog u kn/l dizelskog goriva i motornog benzina određuje se sukladno metodologiji koja se nalazi u Prilogu 4. ove Uredbe.

(3) Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o visini udjela iz stavka 2. ovoga članka na prijedlog Ministarstva, uz prethodno pribavljenu suglasnost ministarstva nadležnog za financije, sukladno Zakonu.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Postupci započeti do stupanja na snagu ove Uredbe nastavit će se i dovršiti prema odredbama Uredbe o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz (»Narodne novine«, broj 22/2011).

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz (»Narodne novine«, broj 22/2011).

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/148

Urbroj: 50301-05/05-13-2

Zagreb, 18. prosinca 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

PRILOG 1.

METODOLOGIJA ZA IZRAČUN NAJVIŠE RAZINE PRODAJNE CIJENE BIODIZELA I BIOETANOLA

1. Najviša razina prodajne cijene biodizela u kn/t izračunava se prema sljedećem izrazu:

u kojem je

XNBD – najviša razina prodajne cijene biodizela u kn/t,

XTDG – prosječna srednja cijena dizelskog goriva – prosjek objavljenih kotacija za »10 ppm ULSD CIF Med« »Mediterranean cargoes CIF Med (Genova/Lavera)« iz »Platt’s European Marketscana«, za obračunsko razdoblje (obračunsko razdoblje je razdoblje od dana iza prethodnog obračuna do dana novog obračuna) u USD/t,

XTHNB – prosječni srednji tečaj za devize u kn/USD – Hrvatska narodna banka (HNB) za obračunsko razdoblje.

2. Najviša razina prodajne cijene bioetanola u kn/t izračunava se prema sljedećem izrazu:

u kojem je

YNBE – najviša razina prodajne cijene bioetanola u kn/t,

YTMB – prosječna srednja cijena motornog benzina – prosjek objavljenih kotacija za »Premium Unl 10 ppm CIF Med«, »Mediterranean cargoes CIF Med (Genova/Lavera)« iz »Platt’s European Marketscana« za obračunsko razdoblje (obračunsko razdoblje je razdoblje od dana iza prethodnog obračuna do dana novog obračuna) u USD/t.

XTHNB – prosječni srednji tečaj za devize u kn/USD – Hrvatska narodna banka za obračunsko razdoblje,

3. Pri izračunu najviše razine prodajne cijene biodizela i bioetanola koristi se sljedeći broj decimalnih mjesta i zaokruživanje:

– najviša razina prodajne cijene biodizela i bioetanola u kn/t: zaokruživanje na dva decimalna mjesta,

– prosječni srednji tečaj Hrvatske narodne banke: zaokruživanje na šest decimalnih mjesta,

– prosječna srednja cijena dizelskog goriva i motornog benzina u USD/t: zaokruživanje na tri decimalna mjesta.


PRILOG 2.

METODOLOGIJA ZA IZRAČUN JEDINIČNOG IZNOSA NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIODIZELA

Jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju biodizela izražen u kn/l izračunava se prema sljedećem izrazu:

u kojem je:

OBD – jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju biodizela, izražen u kn/l

X1 – prosječna srednja cijena biodizela – prosjek objavljenih kotacija u »Platt’s European Marketscanu« za »Biodiesel FAME – 10«, na paritetu FOB Rotterdam za razdoblje od 1. rujna prethodne godine do 31. kolovoza tekuće godine u USD/t,

X2 – iznos na ime opravdane razlike domaćeg proizvodnog troška i cijene biodizela na referentnom međunarodnom tržištu na paritetu FOB Rotterdam koji iznosi 186 USD/t,

X3 – prosječni srednji tečaj za devize u kn/USD – Hrvatska narodna banka za razdoblje od 1. rujna prethodne godine do 31. kolovoza tekuće godine,

X4 – gustoća biodizela u kg/l.

pri čemu je

EBDl – energijski sadržaj biodizela po jedinici volumena propisan pravilnikom o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva izražen u MJ/l,

EBDkg – energijski sadržaj biodizela po jedinici težine propisan pravilnikom o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva izražen u MJ/kg,

X5 – prosječna srednja cijena dizelskog goriva – prosjek objavljenih kotacija u »Platt’s European Marketscanu« za »10 ppm ULSD CIF Med«, na paritetu CIF Med (Genova/Lavera) za razdoblje od 1. rujna prethodne godine do 31. kolovoza tekuće godine u USD/t.

X6 – gustoća dizelskog goriva

pri čemu je

EDl – energijski sadržaj dizela po jedinici volumena propisan Pravilnikom o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva izražen u MJ/l,

EDkg – energijski sadržaj dizela po jedinici težine propisan Pravilnikom o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva izražen u MJ/kg,

Kbd – koeficijent koji uzima u obzir iskorištenje kapaciteta za proizvodnju biodizela, prema tablici u nastavku.

Godina

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Kbd

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Pri izračunu i primjeni jediničnog iznosa novčanog poticaja za proizvodnju biodizela koristi se sljedeći broj decimalnih mjesta i zaokruživanje:

– prosječni srednji tečaj Hrvatske narodne banke: zaokruživanje na šest decimalnih mjesta,

– prosječna srednja cijena biodizela i dizelskog goriva u USD/t: zaokruživanje na tri decimalna mjesta,

– gustoća biodizela i dizelskog goriva u kg/l: zaokruživanje na tri decimalna mjesta.

– iznos jediničnog poticaja za proizvodnju biodizela u kn/l: zaokruživanje na dva decimalna mjesta.


PRILOG 3.

METODOLOGIJA ZA IZRAČUN JEDINIČNOG IZNOSA NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOETANOLA

Jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju bioetanola izražen u kn/l izračunava se prema sljedećem izrazu:

u kojem je:

OBE – jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju bioetanola

Y1 – prosječna srednja cijena bioetanola – prosjek objavljenih kotacija u »Platt’s European Marketscanu« za »Fuel grade ethanol T1«, na paritetu FOB Rotterdam za razdoblje od 1. listopada prethodne godine do 30. travnja tekuće godine u USD/m3,

Y2 – iznos na ime opravdane razlike domaćeg proizvodnog troška i cijene bioetanola na referentnom međunarodnom tržištu na paritetu FOB Rotterdam koji iznosi 127 USD/t,

Y3 – prosječni srednji tečaj za devize u kn/USD – Hrvatska narodna banka za razdoblje od 1. listopada prethodne godine do 30. travnja tekuće godine,

Y4 – gustoća bioetanola u kg/l

pri čemu je

EBEl – energijski sadržaj bioetanola po jedinici volumena propisan Pravilnikom o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva izražen u MJ/l,

EBEkg – energijski sadržaj bioetanola po jedinici težine propisan Pravilnikom o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva izražen u MJ/kg,

Y5 – prosječna srednja cijena motornog benzina – prosjek objavljenih kotacija u »Platt’s European Marketscanu« za »Premium Unl 10 ppm CIF Med«, na paritetu CIF Med (Genova/Lavera) za razdoblje od 1. listopada prethodne godine do 30. travnja tekuće godine u USD/t.

Y6 – gustoća motornog benzina

pri čemu je

EMBl – energijski sadržaj motornog benzina po jedinici volumena propisan Pravilnikom o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva izražen u MJ/l,

EMBkg – energijski sadržaj motornog benzina po jedinici težine propisan pravilnikom o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva izražen u MJ/kg,

Kbe – koeficijent koji uzima u obzir iskorištenje kapaciteta za proizvodnju bioetanola, prema tablici u nastavku.

Godina

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Kbe

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Pri izračunu i primjeni jediničnog iznosa novčanog poticaja za proizvodnju bioetanola koristi se sljedeći broj decimalnih mjesta i zaokruživanje:

– prosječni srednji tečaj Hrvatske narodne banke: zaokruživanje na šest decimalnih mjesta

– prosječna srednja cijena bioetanola u USD/m3 i motornog benzina u USD/t: zaokruživanje na tri decimalna mjesta

– gustoća bioetanola i motornog benzina u kg/l: zaokruživanje na tri decimalna mjesta.

– iznos jediničnog poticaja za proizvodnju bioetanola u kn/l: zaokruživanje na dva decimalna mjesta.


PRILOG 4.

METODOLOGIJA ZA IZRAČUN VISINE UDJELA IZ PRIHODA OD TROŠARINA KOJI SE IZDVAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA

Visina udjela iz prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva izražena u kn/l dizelskog goriva i motornog benzina izračunava se prema sljedećem izrazu:

u kojem je

NPB – visina udjela iz prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva izražena u kn/l,

QBE – količina bioetanola za koju se Nacionalnim akcijskim planom predviđa isplata poticaja za proizvodnu godinu za koju se izračunava prihod od trošarina, izražena u l,

OBE – jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju bioetanola, izražen u kn/l,

QBD – količina biodizela za koju se Nacionalnim akcijskim planom predviđa isplata poticaja za proizvodnu godinu za koju se izračunava prihod od trošarina, izražena u l,

OBD – jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju biodizela, izražen u kn/l,

CSP – opravdani troškovi rada Operatora tržišta, izraženi u kunama,

CPO – opravdani troškovi rada pravne osobe iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe, izraženi u kn

QMB – količina motornog benzina za koju se Nacionalnim akcijskim planom predviđa da će biti stavljena na tržište Republike Hrvatske u proizvodnoj godini za koju se izračunava prihod od trošarina, izražena u l,

QDG – količina dizelskog goriva za koju se Nacionalnim akcijskim planom predviđa da će biti stavljena na tržište Republike Hrvatske u proizvodnoj godini za koju se izračunava prihod od trošarina, izražena u l.

Pri izračunu i primjeni visina udjela iz prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva koristi se sljedeći broj decimalnih mjesta i zaokruživanje:

– visina udjela iz prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva u kn/l: zaokruživanje na dva decimalna mjesta, pri čemu se stotinka zaokružuje na prvi veći broj

– prosječni srednji tečaj Hrvatske narodne banke: zaokruživanje na šest decimalnih mjesta,

– jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju biodizela i bioetanola u kn/l: zaokruživanje na dva decimalna mjesta,

– količina motornog benzina i dizelskog goriva u l: zaokruživanje na jedno decimalno mjesto,

– količina biodizela i bioetanola u l: zaokruživanje na jedno decimalno mjesto,

– opravdani troškovi rada Operatera tržišta, izraženi u kunama: zaokruživanje na jedno decimalno mjesto.

1 03.01.2014 Uredba o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz 1 03.01.2014 Uredba o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz