Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske

NN 1/2014 (3.1.2014.), Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

24

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 130/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU ZONA I AGLOMERACIJA PREMA RAZINAMA ONEČIŠĆENOSTI ZRAKA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovom se Uredbom određuju zone i aglomeracije te njihova klasifikacija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske, a na osnovi Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine i Izvješća o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine (»Narodne novine«, broj 95/2013).

Članak 2.

Razine onečišćenosti zraka određuju se prema donjim i gornjim pragovima procjene te ciljnim vrijednostima i dugoročnim ciljevima za prizemni ozon propisanim u Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku.

Članak 3.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (SL L 152, 11. 6. 2008.),

– Direktiva 2004/107/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o arsenu, kadmiju, živi, niklu i policikličkim aromatskim ugljikovodicima u zraku (SL L 23, 26. 1. 2005.).

Članak 4.

Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi sukladni su pojmovima utvrđenim u Zakonu o zaštiti zraka i Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku.

Članak 5.

(1) Prema razinama onečišćenosti zraka teritorij Republike Hrvatske klasificira se u pet zona i četiri aglomeracije.

(2) Određuju se sljedeće zone:

OZNAKA ZONE

OBUHVAT ZONE

HR 1

Osječko-baranjska županija (izuzimajući aglomeraciju HR OS)

Požeško-slavonska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Bjelovarsko-bilogorska županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Međimurska županija

Varaždinska županija

Zagrebačka županija (izuzimajući aglomeraciju HR ZG)

HR 2

Brodsko-posavska županija

Sisačko-moslavačka županija

HR 3

Ličko-senjska županija

Karlovačka županija

Primorsko-goranska županija (izuzimajući aglomeraciju HR RI)

HR 4

Istarska županija

HR 5

Zadarska županija

Šibensko-kninska županija

Splitsko-dalmatinska županija (izuzimajući aglomeraciju HR ST),

Dubrovačko-neretvanska županija

(3) Određuju se sljedeće aglomeracije:

OZNAKA

AGLOMERACIJE

OBUHVAT AGLOMERACIJE

HR ZG

Grad Zagreb, Grad Dugo Selo, Grad Samobor, Grad Sveta Nedelja, Grad Velika Gorica, Grad Zaprešić

HR OS

Grad Osijek

HR RI

Grad Rijeka, Grad Bakar, Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Viškovo, Općina Čavle, Općina Jelenje, Općina Kostrena, Općina Klana, Općina Matulji, Općina Lovran, Općina Omišalj

HR ST

Grad Split, Grad Kaštela, Grad Solin, Grad Trogir, Općina Klis, Općina Podstrana, Općina Seget

Članak 6.

Razine onečišćenosti zraka, određene prema donjim i gornjim pragovima procjene za sumporov dioksid (SO2), okside dušika izražene kao dušikov dioksid (NO2), lebdeće čestice (PM10), benzen, benzo(a)piren, olovo (Pb), arsen (As), kadmij (Cd) i, nikal (Ni) u PM10, ugljikov monoksid (CO), graničnim vrijednostima za ukupnu plinovitu živu (Hg) te ciljnim vrijednostima za prizemni ozon (O3) s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi, su:

Oznaka zone i
aglomeracije

Razina onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi


SO2

NO2

PM10

Benzen,
benzo(a)
piren

Pb, As, Cd, Ni

CO

O3

Hg

HR ZG

< DPP

> GPP

> GPP

< GPP

< DPP

< DPP

> CV

< GV

HR OS

< DPP

< GPP

> GPP

< GPP

< DPP

< DPP

> CV

< GV

HR RI

> GPP

< GPP

> GPP

< DPP

< DPP

< DPP

> CV

< GV

HR ST

> GPP

> GPP

< GPP

< DPP

< DPP

< DPP

> CV

< GV

HR 1

< GPP

< DPP

< GPP

< DPP

< DPP

< DPP

> CV

< GV

HR 2

< GPP

< DPP

< GPP

< GPP

< DPP

< DPP

> CV

< GV

HR 3

< DPP

< GPP

< GPP

< DPP

< DPP

< DPP

> CV

< GV

HR 4

< DPP

< DPP

< GPP

< DPP

< DPP

< DPP

> CV

< GV

HR 5

< DPP

< DPP

< GPP

< DPP

< DPP

< DPP

> CV

< GV

Gdje je:

DPP – donji prag procjene,

GPP – gornji prag procjene,

CV – ciljna vrijednost za prizemni ozon,

GV – granična vrijednost.

Članak 7.

Razine onečišćenosti zraka, određene prema donjim i gornjim pragovima procjene za sumporov dioksid (SO2) i dušikove okside (NOx) te ciljnim vrijednostima za prizemni ozon (O3) s obzirom na zaštitu vegetacije, su:

Oznaka zone

Razina onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima s obzirom na zaštitu vegetacije

SO2

NOx

AOT40 parametar

HR 1

< DPP

< GPP

> CV

HR 2

< GPP

< GPP

> CV

HR 3

< DPP

< GPP

> CV

HR 4

< DPP

< GPP

> CV

HR 5

< DPP

< GPP

> CV

Gdje je:

DPP – donji prag procjene,

GPP – gornji prag procjene,

CV – ciljna vrijednost za prizemni ozon AOT40 parametar.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o određivanju područja i naseljenih područja prema kategorijama kakvoće zraka (»Narodne novine«, broj 68/2008).

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/144

Urbroj: 50301-05/25-13-2

Zagreb, 18. prosinca 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

1 03.01.2014 Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske