Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije

NN 1/2014 (3.1.2014.), Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

25

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o tržištu toplinske energije (»Narodne novine«, broj 80/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine donijela

UREDBU

O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KONCESIJU ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE I KONCESIJU ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH OBJEKATA ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 1.

(1) Visina novčane naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije određuje se u iznosu od 0,05% od ostvarenog prihoda koncesionara ostvarenog obavljanjem energetske djelatnosti distribucije toplinske energije u prethodnoj godini na području za koje se daje koncesija.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, koncesionaru koji nije obavljao energetsku djelatnost distribucije toplinske energije u prethodnoj godini na području za koje se daje koncesija, odnosno koncesionar koji započinje s koncesijom za izgradnju objekata za distribuciju toplinske energije, određuje se novčana naknada u iznosu od 0,05% od planiranog prihoda, prema ponudi koja je sastavni dio ugovora o koncesiji, za godinu u kojoj počinje obavljati djelatnost distribucije toplinske energije.

(3) Ukoliko na području za koje se daje koncesija nije moguće utvrditi prihod koncesionara ostvaren obavljanjem energetske djelatnosti distribucije toplinske energije za 2013. godinu, isti se izračunava na temelju odobrenog iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije.

Članak 2.

(1) Naknadu za koncesiju je moguće plaćati na godišnjoj, polugodišnjoj ili tromjesečnoj razini, a odredit će se ugovorom o koncesiji.

(2) Ako se naknada za koncesiju plaća na godišnjoj razini mora se platiti do 1. lipnja tekuće godine, na osnovi prihoda ostvarenog prethodne godine obavljanjem djelatnosti distribucije toplinske energije.

(3) Ako se naknada za koncesiju plaća na polugodišnjoj razini, prva rata mora se platiti do 1. travnja, a druga rata do 1. rujna tekuće godine, na osnovi prihoda ostvarenog prethodne godine obavljanjem djelatnosti distribucije toplinske energije.

(4) Ako se naknada za koncesiju plaća na tromjesečnoj razini, prva rata se mora platiti do 1. ožujka, druga rata do 1. svibnja, treća rata do 1. kolovoza, a četvrta rata do 1. studenoga tekuće godine, na osnovi prihoda ostvarenog prethodne godine obavljanjem djelatnosti distribucije toplinske energije.

Članak 3.

Prihod od naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i prihod od naknade za koncesiju za izgradnju objekata za distribuciju toplinske energije je prihod jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi distribucijska mreža, odnosno na čijem se području grade objekti za distribuciju toplinske energije.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/146

Urbroj: 50301-05/05-13-2

Zagreb, 18. prosinca 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.