Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu stručnog ispita

NN 1/2014 (3.1.2014.), Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu stručnog ispita

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

26

Na temelju članka 57. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012 – pročišćeni tekst, 37/2013 i 38/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O POSTUPKU, NAČINU POLAGANJA I PROGRAMU DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

Članak 1.

U Uredbi o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (»Narodne novine«, br. 61/2006 i 145/2012), u Programu općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita, u glavi XXXIV., iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja prava osoba zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu i žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:

3.1. Ženevska konvencija od 12. kolovoza 1949. i Dopunski protokoli, od 8. lipnja 1977. o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba te o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba.

– Ženevska konvencija za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu od 12. kolovoza 1949. (Ženeva, 12. kolovoza 1949.) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/94)

– Ženevska konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru od 12. kolovoza 1949. (Ženeva, 12. kolovoza 1949.) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/94)

– Ženevska konvencija o postupanju s ratnim zarobljenicima od 12. kolovoza 1949. (Ženeva, 12. kolovoza 1949.) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/94)

– Ženevska konvencija o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata od 12. kolovoza 1949. (Ženeva, 12. kolovoza 1949.) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/94)

– Dopunski protokol uz Ženevske konvencije od 12. kolovoza 1949. o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba (Protokol I) (Ženeva, 8. lipnja 1977.) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/94)

– Dopunski protokol uz Ženevske konvencije od 12. kolovoza 1949. o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba (Protokol II) (Ženeva, 8. lipnja 1977.) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/94)

3.2. Rezolucija 1481 o međunarodnoj osudi zločina totalitarnih komunističkih poredaka (režima), koju je Parlamentarna skupština Vijeća Europe usvojila 25. siječnja 2006. nalazi se na internetskoj stranici: Skupština Europskog parlamenta (link: http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta06/eres1481.htm)

3.3. Rezolucija o europskoj savjesti i totalitarizmu Europskog parlamenta od 2. travnja 2009., Bruxelles nalazi se na internetskoj stranici: Europski parlament, RC-B6-0165/2009, Procedure file: 2009/2557(RSP) (link: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0213+0+DOC+XML+V0//EN)

3.4. Deklaracija o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnoga komunističkog poretka u Hrvatskoj 1945. – 1990. godine (»Narodne novine«, broj 76/2006)

3.5. Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (»Narodne novine«, broj 143/2012)

3.6. Pravilnik o kriterijima i standardima za uređenje pronađenih groblja poslijeratnog razdoblja i prilaznih putova (»Narodne novine«, broj 78/2013)

3.7. Pravilnik o tekstu natpisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen-obilježja za groblja žrtava poslijeratnog razdoblja (»Narodne novine«, broj 78/2013)

3.8. Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja (»Narodne novine«, broj 78/2013)

Napomena: za točke 3.2. i 3.3. informacije o pravnim izvorima nalaze se na web stranici Ministarstva branitelja, na adresi: www.branitelji.hr.«.

Članak 2.

Glava XXXV. mijenja se i glasi:

»1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg školstva polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1.1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br. 10/97, 107/2007 i 94/2013)

1.2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispravak, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012 – pročišćeni tekst i 94/2013)

1.3. Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, br. 27/2010, 55/2011 i 101/2013)

1.4. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008)

2. Osoba koje polaže državni stručni ispit za prosvjetnog inspektora polaže pisani i usmeni dio ispita iz sljedećih pravnih izvora:

2.1. Zakon o prosvjetnoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 61/2011 i 16/2012)

2.2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br. 10/97, 107/2007 i 94/2013)

2.3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispravak, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012 – pročišćeni tekst i 94/2013)

2.4. Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, br. 27/2010, 55/2011 i 101/2013)

2.5. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008)

3. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja visokog školstva i znanosti polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

3.1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013 i 139/2013)

3.2. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008)

4. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja sporta polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

4.1. Zakon o sportu (»Narodne novine«, br. 71/2006, 150/2008, 124/2010, 124/2011, 86/2012 i 94/2013)

4.2. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008)

5. Osoba koje polaže državni stručni ispit za sportskog inspektora polaže pisani i usmeni dio ispita iz sljedećih pravnih izvora:

5.1. Zakon o sportu (»Narodne novine«, br. 71/2006, 150/2008, 124/2010, 124/2011, 86/2012 i 94/2013)

5.2. Zakon o sportskoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 86/2012)

5.3. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008)

5.4. Zakon o udrugama (»Narodne novine«, br. 88/2001 i 11/2002)

5.5. Prekršajni zakon (»Narodne novine«, br. 107/2007 i 39/2013) – odredbe koje se odnose na pokretanje prekršajnog postupka, izdavanje prekršajnog naloga i podnošenje optužnog prijedloga

5.6. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/2008, 76/2009, 80/2011, 121/2011 – pročišćeni tekst, 91/2012, 143/2012, 56/2013 i 145/2013) – odredbe koje se odnose na podnošenje kaznene prijave

5.7. Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 125/2011 i 144/2012).«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/145

Urbroj: 50301-09/06-13-2

Zagreb, 18. prosinca 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.