Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine

NN 1/2014 (3.1.2014.), Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

32

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/2011, 22/2013, 54/2013 i 148/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. prosinca 2013. godine donijela

PROGRAM

GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2016. GODINE

UVOD

Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske je prvi dugoročni razvojni dokument prometnog sustava Republike Hrvatske usvojen od strane Hrvatskoga sabora 1999. godine. U dokumentu su jasno utvrđeni ciljevi prometnog razvitka te je iz tog razloga postao osnovica, odnosno temelj za donošenje svih planskih, zakonskih i normativnih akata i, samim time, politike koja se u cestovnoj infrastrukturi provodi i danas.

Od donošenja Strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 139/99, u daljnjem tekstu: Strategija) Vlada Republike Hrvatske je usvojila tri četverogodišnja Programa građenja i održavanja javnih cesta. Hrvatska je kao zemlja kandidat za ulazak u Europsku uniju, uložila velike napore i značajna financijska sredstva u rješavanje prometnih problema te izgradnju i održavanje cestovne infrastrukture kako bi istu približila razini koja odgovara standardima Europske unije.

Posebnim programima obnove kolnika i opreme na cestama te modernizacijom i rekonstrukcijom najkritičnijih dionica i objekata, podignuta je razina kvalitete cestovne mreže za potrebe suvremenog cestovnog prometa. U promatranom su razdoblju izgrađene dionice cesta i objekata, uključujući obilaznice gradova, za rješavanje problema cestovnog prometa u gradskim i prigradskim područjima, te kvalitetnijeg povezivanja otoka s kopnom. Kilometri izgrađenih autocesta, državnih, županijskih i lokalnih cesta u skladu su sa strateškim opredjeljenjem ukupnog razvitka Republike Hrvatske.

Realizirani su svi Strategijom utvrđeni ciljevi razvitka javnih cesta, osim u području održavanja cesta, s obzirom na današnju ocjenu stanja kolnika istih. Ciljevi utvrđeni Strategijom u najvećoj su mjeri realizirani kroz protekle četverogodišnje programe u području izgradnje i to cesta visoke razine uslužnosti (autocesta, brzih cesta, spojnih cesta, obilaznica). Zbog intenzivne izgradnje novih cestovnih pravaca i dionica, ulaganje u redovno održavanje nije bilo na dovoljno visokoj razini zbog čega je današnje stanje javnih cesta (osobito županijskih i lokalnih cesta) na granici prihvatljivog. Stoga, će održavanje javnih cesta u predstojećem razdoblju dobiti prioritet prilikom odlučivanja o ulaganju sredstava, jer je ono preduvjet za očuvanje vrijednosti javne imovine.

U Republici Hrvatskoj je u javne ceste razvrstano ukupno 26.963,90 km cesta (stanje: lipanj 2013. godine, Narodne novine, broj 66/2013) i to:

• 1.413,10 km autocesta,

• 6.867,70 km državnih cesta,

• 9.703,40 km županijskih cesta i

• 8.979,70 km lokalnih cesta.

Slika broj 1. Karta autocesta i državnih cesta u Republici Hrvatskoj

Planiranje izgradnje i održavanja javnih cesta, prema Zakonu o cestama, provodi se:

• dugoročno, kroz Strategiju razvitka javnih cesta koju donosi Hrvatski sabor,

• srednjeročno, kroz četverogodišnje programe građenja i održavanja javnih cesta koje donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo),

• godišnje, kroz planove građenja i održavanja koje uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donose Hrvatske autoceste d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o., a uz suglasnost Ministarstva županijske uprave za ceste.

Financiranje građenja i održavanja javnih cesta utvrđeno je Zakonom o cestama, prema kojem su osnovni izvori sredstava:

• za autoceste koje nisu u koncesiji (HAC) naknada iz goriva, cestarina koja se plaća za korištenje autocesta, te druge naknade vezane za korištenje autocesta,

• za autoceste u koncesiji (ARZ, AZM, BINA ISTRA) cestarina koja se plaća za korištenje autocesta u koncesiji i izvori financiranja određeni ugovorom o koncesiji,

• za državne ceste naknada za ceste iz goriva, te druge naknade vezane za korištenje državnih cesta,

• za županijske i lokalne ceste godišnja naknada za ceste koja se plaća kod registracije motornih vozila, te druge naknade vezane za korištenje županijskih i lokalnih cesta.

Temeljem članka 91. Zakona o cestama naknada za financiranje građenja i održavanja uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na energente u iznosu od 0,60 kuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. i 0,60 kuna na račun Hrvatskih cesta d.o.o.

Izmjenama i dopunama Zakona o cestama mijenja se članak 91. stavak 2. (»Narodne novine«, broj 148/2013), a koje je Hrvatski sabor donio 4. prosinca 2013. godine, s primjenom od 1. siječnja 2014. godine, izvršit će se redistribucija naknada po litri naplaćene trošarine na energente sa 0,60 kuna na 0,20 kuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. i sa 0,60 kuna na 0,80 kuna na račun Hrvatskih cesta d.o.o.

Sukladno članku 94. Zakona o cestama naknada predstavlja sredstva kojima Republika Hrvatska financira izvlaštenje nekretnina, građenje i održavanje javnih cesta, povrat kredita kojima se financira građenje autocesta i državnih cesta te dokapitalizaciju Hrvatskih autocesta d.o.o. i Hrvatskih cesta d.o.o.

Na području naknada za korištenje infrastrukture, temeljem odredbi Pravilnika o cestarini (»Narodne novine«, broj 130/2013) koji je stupio na snagu krajem listopada 2013. godine, Hrvatske autoceste d.o.o. i koncesionari su obvezni u roku od 6 mjeseci:

– izraditi analizu visine cestarina koje naplaćuju za korištenje autocesta i objekata s naplatom,

– prijedlog za primjenu cestarina koje odgovaraju iznosu infrastrukturne pristojbe,

– uskladiti popuste cestarine koje primjenjuju sa Zakonom o cestama, a stimulativne modele plaćanja za elektroničku naplatu cestarine s mjerama Vlade Republike Hrvatske za poticanje elektroničke naplate cestarine.

S obzirom na pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, jedan od značajnijih ciljeva i aktivnosti jest zakonodavna, organizacijska i institucionalna prilagodba sa stečevinom Europske unije koja se odnosi na sigurnost tunela i cestovne infrastrukture te provedba potrebnih mjera i aktivnosti, kao i potreba stvaranja pravnih pretpostavki za sustavni razvoj i implementaciju ITS-a u cestovnom prometu u Republici Hrvatskoj, te se odredbe Zakona o cestama usklađuju s Direktivom 2010/40/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. koja se odnosi na okvir za uvođenje inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza.

Osiguranje sigurnosti provodit će se sustavnim održavanjem cestovne infrastrukture, kako redovitim održavanjem tako i potrebnim obnovama i rekonstrukcijama cestovne mreže.

Također je važno ukazati na činjenicu da se, u cilju kvalitetnijeg gospodarenja javnim cestama, a posebno komercijalnog iskorištavanja cestovnog zemljišta, namjerava formirati baza zemljišnoknjižnih i katastarskih cestovnih čestica.

Sukladno postavljenim ciljevima Europske unije za smanjenje emisije stakleničkih plinova može se navesti jedna od aktivnosti koja se provodi proteklih godina, a odnosi se na primjenu novih tehnologija za obnovu cesta (postupak recikliranja postojećih asfaltnih slojeva po hladnom postupku).

S obzirom da svi projekti u segmentu upravljanja cestama imaju utjecaj na gospodarstvo u cjelini, nužno je rangirati ocjenu društvene rentabilnosti svakog projekta. Važnost prometno-ekonomske analize kao podloge za donošenje odluka o investicijama u cestovnu infrastrukturu je velika, prvenstveno zbog dugoročnog karaktera investicijskih projekata, zbog vremenskog raskoraka između ulaganja i efekata ulaganja, međuovisnosti investiranja i financiranja, te rizika i neizvjesnosti.

Tijekom procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji provedeno je usklađenje hrvatskog zakonodavstva sa zahtjevima mjerodavnih propisa Europske unije.

Ovaj četverogodišnji Program građenja i održavanja javnih cesta nastavak je i prethodnih programa, tijekom kojih je dijelom provedena projektna priprema za realizaciju izgradnje novih dionica javnih cesta i autocesta, obnovu i rekonstrukciju javnih cesta te redovnog održavanja javnih cesta planiranih u razdoblju od 2013. do 2016. godine.

Detaljan popis projekata nalazi se u poglavlju 3. ovoga dokumenta.

1. IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA OD 2009. DO 2012. GODINE

1.1. Opći prikaz ulaganja

U promatranom razdoblju nastavljena je realizacija nezavršenih programa prethodnog razdoblja, s težištem na ubrzanoj izgradnji autocesta, spojeva na autoceste, izgradnji brzih cesta, te obnovi (program Betterment) postojećih državnih cesta i modernizaciji postojećih županijskih i lokalnih cesta. U razdoblju od 2009. do 2012. godine planirana ukupna ulaganja u javne ceste u iznosu od 22,02 milijardi kuna ostvarena su u iznosu od 23,07 milijardi kuna ili 4,75% više od plana. U tablici 1. se nalazi prikaz usporedbe plana i realizacije po kategorijama cesta i vrsti ulaganja.

Tablica 1. Realizacija programa ulaganja u javne ceste od 2009. do 2012. godine

u tisućama kuna

Rbr

Opis

Plan
2009. – 2012.

Realizacija 2009. – 2012.

Postotak

1

2

3

4

5=(4/3)*100

I.

AUTOCESTE

 

 

 

1.

Izgradnja

9.271.141

11.253.441

121,38

2.

Investicijsko održavanje (izvanredno, rekonstrukcija)

1.167.288

632.517

54,19


UKUPNO INVESTICIJSKO ULAGANJE – Autoceste

10.438.429

11.885.958

113,87

3.

Redovno održavanje

1.276.102

897.585

70,34


SVEUKUPNO AUTOCESTE

11.714.531

12.783.543

109,13

II.

DRŽAVNE CESTE

 

 

 

1.

Izgradnja

3.387.650

3.560.167

105,09

2.

Investicijsko održavanje (izvanredno, rekonstrukcija)

1.677.920

1.501.485

89,48


UKUPNO INVESTICIJSKO ULAGANJE – Državne ceste

5.065.570

5.061.652

99,92

3.

Redovno održavanje

1.200.000

1.418.866

118,24


SVEUKUPNO DRŽAVNE CESTE

6.265.570

6.480.518

103,43

III.

ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE

 

 

 

1.

Izgradnja

769.985

141.093

18,32

2.

Investicijsko održavanje (izvanredno, rekonstrukcija)

1.335.808

1.529.132

114,47


UKUPNO INVESTICIJSKO ULAGANJE – Žup. i lok. ceste

2.105.793

1.670.225

79,32

3.

Redovno održavanje

1.937.350

2.134.842

110,19


SVEUKUPNO ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE

4.043.143

3.805.066

94,11

UKUPNO INVESTICIJSKO ULAGANJE U JAVNE CESTE

17.609.792

18.617.834

105,72

SVEUKUPNO JAVNE CESTE

22.023.244

23.069.127

104,75


Grafički prikaz 1. Realizacija plana izgradnje u Planu od 2009. do 2012. godine prikazana u postotku u odnosu na Plan


Grafički prikaz 2. Realizacija plana investicijskog održavanja u razdoblju od 2009. do 2012.godine prikazana u postotku u odnosu na Plan


Grafički prikaz 3. Realizacija plana redovnog održavanja u razdoblju od 2009. do 2012.godine prikazana u postotku u odnosu na Plan


Grafički prikaz 4. Struktura ulaganja u razdoblju od 2009. do 2012. godine

1.2. Realizacija programa ulaganja u autoceste

Program građenja i održavanja autocesta za razdoblje od 2009. do 2012. godine ostvaren je 9,13% više u odnosu na planiranu vrijednost.

Tablica 2. Rekapitulacija realizacije programa ulaganja u autoceste za period od 2009. do 2012.godine

u tisućama kuna

Rbr

Opis

Plan
2009. – 2012.

Realizacija 2009. – 2012.

Postotak

1

2

3

4

5=(4/3)*100


AUTOCESTE

 

 

 

1.

Izgradnja

9.271.141

11.253.441

121,38


HAC d.o.o.

5.885.111

7.876.487

133,84


ARZ d.d.

1.044.085

1.096.725

105,04


Bina Istra d.d.

2.341.945

2.280.229

97,36


AZM d.o.o.

0

0

 

2.

Investicijsko održavanje (izvanredno, rekonstrukcija)

1.167.288

632.517

54,19


HAC d.o.o.

902.500

400.081

44,33


ARZ d.d.

110.866

43.104

38,88


Bina Istra d.d.

80.813

87.127

107,81


AZM d.o.o.

73.109

102.205

139,80


UKUPNO INVESTICIJSKO ULAGANJE – Autoceste

10.438.429

11.885.958

113,87

3.

Redovno održavanje

1.276.102

897.585

70,34


HAC d.o.o.

505.483

478.796

94,72


ARZ d.d.

418.245

39.221

9,38


Bina Istra d.d.

182.398

197.363

108,20


AZM d.o.o.

169.976

182.205

107,19

 

SVEUKUPNO

AUTOCESTE

11.714.531

12.783.543

109,13

U promatranom četverogodišnjem razdoblju izgrađeno je i pušteno u promet 183,36 km autocesta. Izgradnjom navedenih dionica autocesta dostignut je visok stupanj u povezivanju hrvatske obale i unutrašnjosti te integracije u europski prometni sustav. Osim doprinosa razvoju turizma, autoceste svojim korisnicima pružaju veću sigurnost i udobnost u prometu.

1.2.1. Realizacija izgradnje značajnijih projekata:

1. Na pravcu autoceste A1 Zagreb – Split – Dubrovnik radovi na dovršenju lijevih cijevi tunela Mala Kapela i Sveti Rok koji su započeli koncem 2007. godine, dovršeni su do početka turističke sezone 2009. godine.

2. U 2011. godini u promet je puštena poddionica Ravča – Vrgorac i nastavljeni su radovi na preostaloj poddionici do čvora Ploče.

3. Na pravcu A10 Granica BiH – Metković – čvor Ploče radovi su započeli u toku 2011. godine i bit će dovršeni u novom srednjoročnom razdoblju.

4. Na autocesti A5 Beli Manastir – Osijek – granica BiH u promatranom razdoblju dovršena je i u toku 2009. godine puštena u promet dionica Osijek – Đakovo. U toku 2011. godine započeli su radovi na izgradnji mosta preko Drave u sklopu dionice Osijek – Beli Manastir, te radovi na dionici Sredanci – granica BIH, ali bez mosta preko Save koji je u postupku javne nabave

5. Dovršena je i puštena u promet poddionica Velika Gorica jug – Buševec u 2009. godini te su započeli radovi na preostaloj poddionici Buševec – Lekenik. Istovremeno na dionici Lekenik – Sisak usporena je realizacija pripremnih aktivnosti do osiguranja potrebnih financijskih sredstava.

6. Na Podravskom ipsilonu u promatranom periodu započeli su radovi na pravcima A12 i A13 u profilu autoceste, a isti su izvođeni usporenim tempom do odluke u 2013. godini kojom je odlučeno da se ovi pravci nastave graditi u profilu brze ceste kao državne ceste D10 i D12.

7. Završena rekonstrukcija NP Lučko i novoizgrađena NP Demerje. Pušteno u promet 13. lipnja 2009. godine.

8. Izgrađena i puštena u promet zaobilaznica Rijeke, koja obuhvaća dionice od čvora Škurinje do čvora Diračje, duljine 5,23 km. Pušteno u promet 18. lipnja 2009. godine.

9. Preusmjeravanjem prometa na južni kolnik, 5. prosinca 2009. godine je započela sanacija sjevernog kolnika Riječke obilaznice.

10. Dana 22. prosinca 2009. godine otvorena je za promet Riječka obilaznica, čvor Orehovica – čvor Diračje, u punom profilu. Radovi su trajali 23 mjeseca.

11. Tijekom 2009. godine odvijali su se radovi na izgradnji čvora Novigrad s pristupnom cestom od čvora Novigrad do Netretića, radovi su započeli 20. ožujka 2009. godine.

12. Dana 13. svibnja 2009. godine obilježen je početak radova na izgradnji čvora Donja Zdenčina s cestarinskom naplatom i nadvožnjakom.

13. Dana 21. studenoga 2010. godine pušten je u promet čvor Donja Zdenčina s cestarinskim prolazom i nadvožnjakom. Izgradnjom čvora Donja Zdenčina omogućena je kvalitetna povezanost Klinča Sela kao i šireg gravitacijskog područja sa Zagrebom. Također su povezani i jugozapadni dijelovi Zagrebačke županije na hrvatsku autocestovnu mrežu.

14. Dana 28. lipnja 2012. godine u promet je pušten čvor Novigrad u km 56+280 autoceste Rijeka – Zagreb sa pristupnom cestom čvor Novigrad – Netretić u duljini 5,34 km.

15. Dogradnja punog profila autoceste na dionici A9 Kanfanar – Pula, uključujući izgradnju novog čvora Vodnjan sjever, ukupne dužine 34,8 km, puštena u promet 2010. godine.

16. Dogradnja punog profila autoceste na dionici A9 Buje – Kanfanar (osim vijadukta Limska Draga i Mirna), ukupne dužine 41 km, dionica puštena u promet 2010. godine.

17. Dogradnja punog profila autoceste na dionici A8 Kanfanar – Rogovići, dužine 18,2 km, puštena u promet 2011. godine, te dogradnja punog profila autoceste na dionici A9 Umag – Buje, ukupne dužine 6 km, puštena u promet 2011. godine, kao i spojna cesta od čvora Umag (Istarski ipsilon) do raskrižja s D200/D21 (granični prijelazi Kaštel i Plovanija), dužine 1,4 km, koja je predala na upravljanje Hrvatskim cestama d.o.o. 2010. godine.

18. Poboljšanja na dionici B8 Matulji – Učka – izgradnja novog čvora Anđeli te proširenje čvora Veprinac, ukupne dužine osi i rampi od 1,8 km, pušteno u promet 2012. godine.

19. Izgradnja ceste od čvora Pula do Pomera i obilaznica Pomera, ukupne dužine 8 km, puštena u promet 2011. godine.

Uz izgradnju 101 km punog profila autoceste na navedenim dionicama Istarskog ipsilona, Bina Istra d.d. je izgradila i dvije prometnice (čvor Pula – Pomer, spojna cesta od čvora Umag do raskrižja s D200/D21), ukupne dužine od 9,4 km kojima se olakšava pristup s autoceste na mrežu državnih i županijskih cesta, kao i s ovih cesta na autocestu, što osigurava veću protočnost prometa prema turističkim destinacijama na području Istre. Spojna cesta od čvora Umag do raskrižja s D200/D21 (granični prijelazi Kaštel i Plovanija), predana je na upravljanje Hrvatskim cestama d.o.o. 2010. godine. Prometnica Pelićeti (čvor Pula) – Pomer i obilaznica Pomer predane su na upravljanje Županijskoj upravi za ceste Istarske županije 2011. godine.

1.3. Realizacija programa ulaganja u državne ceste

Tijekom razdoblja od 2009. do 2012. godine izgrađene su i rekonstruirane te puštene u prometnu funkciju brojne dionice državnih cesta i obilaznica gradova. Time je znatno poboljšana sigurnost odvijanja prometa na državnim cestama kao i u samim gradovima (uklanjanjem tranzitnog prometa), postignuta je bolja povezanost naselja s autocestama, trajektnim pristaništima i zračnim lukama. Također samom dobrom prometnom povezanošću ostvareni su i uvjeti za gospodarski razvoj određenog područja.

Izgrađeni su, između ostalih i ovi projekti:

1. obilaznica Velike Gorice, I. faza, duljine 3,9 km,

2. obilaznica Nerezina na otoku Cresu, duljine 4,4 km,

3. obilaznica Pisarovine, duljine 1,83 km,

4. rekonstruirana je dionica državne ceste D500 Prolaz Boljunsko polje, duljine 3,44 km,

5. završena izgradnja spojne ceste D404, Luka Brajdica – čvor Draga,

6. I. faza obilaznice Donjeg Miholjca, duljine 2,53 km,

7. obilaznica Iloka, duljine 1,8 km,

8. obilaznica Slatine, duljine 10,2 km,

9. obilaznica Petrovije, duljine 1,5 km,

10. dionica državne ceste Dubovo – Kapja na otoku Korčuli, duljine 8,5 km,

11. rekonstruirana D415 s prolazom kroz naselje Trpanj, duljine 1,1 km,

12. izgrađena dionica ceste D301, od Čvora Nova Vas do Ponte Portone, duljine 11,14 km,

13. rekonstruiran most preko tjesnaca Ždrelac između Ugljana i Pašmana.

Ukupna ulaganja u izgradnju državnih cesta u promatranom razdoblju iznose 3,56 milijardi kuna (5,1% više od plana), u izvanredno održavanje 1,5 milijardi kuna (10,52% manje od plana), a u redovno održavanje državnih cesta uloženo je 1,42 milijarde kuna (18,24% više od plana).

1.4. Realizacija ulaganja u županijske i lokalne ceste

U županijske i lokalne ceste u razdoblju od 2009. do 2012. godine uloženo je 2,13 milijardi kuna, a od navedenog iznosa u investicijsko održavanje (rekonstrukcija, izvanredno održavanje) uloženo je 1,53 milijarde kuna.

2. CILJEVI PROGRAMA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA U RAZDOBLJU OD 2013. DO 2016. GODINE

2.1. Sigurnost cestovnog prometa

2.1.1. Stanje državnih cesta u 2012. godini

Sigurnost cestovne mreže jedan je od temeljnih ciljeva prometne politike i značajno ovisi o stanju kolnika te se iz tog razloga sustavno prikupljaju tehnički parametri stanja kolnika cesta (u dvogodišnjim ciklusima) u svrhu poduzimanja pravovremenih potrebnih radnji. Koncept razvoja modela vrednovanja stanja kolnika za državne ceste prikazan je u tablici 3. Mjereni tehnički parametri transformiraju se u pojedinačne bezdimenzionalne indekse ponašanja kolnika na skali od 0 do 5, zatim se isti grupiraju u tri bezdimenzionalna kombinirana indeksa ponašanja kolnika – indeks sigurnosti, indeks udobnosti i indeks strukture (na skali od 0 do 5), i na kraju se kombinirani indeksi transformiraju u jedinstveni bezdimenzionalni globalni indeks stanja kolnika na skali od 0 do 5. Generalno korištena klasifikacija stanja kolnika i shema korištenja boja prikazana je u tablici 3. Osnova za uspostavu modela vrednovanja stanja kolnika bile su preporuke europskog COST projekta 354 Indikatori ponašanja cestovnih kolnika dovršenog 2008. godine.

Tablica 3. Klasifikacija stanja kolnika državnih cesta

Klasa stanja

Opis

Vrijednost indeksa

1

vrlo dobro

[0 – 1,0]

2

dobro

(1,0 – 2,0]

3

zadovoljavajuće

(2,0 – 3,0]

4

loše

(3,0 – 4,0]

5

vrlo loše

(4,0 – 5,0]

*+

nema podataka


Stanje državnih cesta, kada se primjeni opisani način vrednovanja stanja, prikazano je na grafičkim prikazima 5. do 7., iskazano kombiniranim indeksima sigurnosti, udobnosti i globalnim indeksom stanja.

Polovina, više od 50% kolnika državnih cesta ima dobro stanje obzirom na sigurnost, uz dodatnih 29% kolnika na kojima je s aspekta sigurnosti stanje kolnika zadovoljavajuće. Na 19% kolnika stanje sigurnosti je loše (grafički prikaz 5.). Znatno je nepovoljnije stanje kolnika državnih cesta kada je u pitanju udobnost vožnje (grafički prikaz 6.). Svega 37% kolnika državnih cesta je u dobrom stanju, uz još dodatnih 24% kolnika u zadovoljavajućem stanju. Vrlo visokih 38% kolnika je u lošem stanju obzirom na udobnost vožnje.

Grafički prikaz 5. Stanje sigurnosti kolnika državnih cesta

Grafički prikaz 6. Stanje udobnosti kolnika državnih cesta

Grafički prikaz 7. Globalno stanje kolnika državnih cesta

Ukupno stanje kolnika državnih cesta, iskazano Globalnim indeksom, prikazano je grafičkim prikazom 7. U dobrom stanju je 31% kolnika, a u zadovoljavajućem dodatnih 43% kolnika. Oko četvrtina kolnika državnih cesta je u lošem stanju, od čega je samo 3% cesta u vrlo lošem stanju. Dakle, na četvrtini cestovnih kolnika na državnoj mreži postoji zaostatak u održavanju, što govori o nedostatnom ulaganju u održavanje državne cestovne infrastrukture u proteklim razdobljima.

2.1.2. Redovno održavanje javnih cesta

Održavanje cesta je s ekonomskog stajališta od izuzetne važnosti, jer su u proteklom razdoblju uložena značajna financijska sredstva u izgradnju, obnovu i rekonstrukciju cestovne infarstrukture.

Dostatnim ulaganjem u redovno održavanje javnih cesta smanjuju se budući javni rashodi, minimiziraju se transportni troškovi te se osigurava efikasan i održiv prometni sustav koji je od iznimne važnosti za sigurnost korisnika cesta.

Učinkoviti sustav redovnog održavanja javnih cesta jedan je od primarnih ciljeva i ima značajan utjecaj na sigurnost prometa. Redovno održavanje javnih cesta predstavlja skup radova, mjera i radnji koje se obavljaju svakodnevno, tijekom cijele godine. Svi radovi redovnog održavanja obavljaju se radi osiguranja sigurnog odvijanja prometa, očuvanja i poboljšanja prometnih, tehničkih i sigurnosnih značajki cesta, zaštite okoline od štetnog utjecaja cestovnog prometa i očuvanja okoliša.

S obzirom na razmjerno veliki opseg poslova kojim se osigurava odgovarajuća razina služnosti i tehničke ispravnosti cesta, optimalizacija procesa i postupaka u sustavu održavanja predstavlja svojevrstan izazov, ali i prioritet razvojne politike u ovom četverogodišnjem Programu.

Potaknuti pozitivnim iskustvima pojedinih zemalja, a koja se odnose na program redovnog održavanja, pokrenut je u Hrvatskim cestama d.o.o. pilot projekt »Ugovaranja redovnog održavanja prema učinku«. Cilj projekta je utvrditi mogućnost i opravdanost primjene novog modela ugovaranja, odnosno preispitati iskustva drugih zemalja s ugovorima za održavanje prema učinku te ih usporediti s iskustvima postojećeg modela.

Prednosti novog modela ugovaranja prije svega se odnose na očekivano smanjenje ukupnih troškova održavanja i povećanje tehničke ispravnosti cesta, a koja bi u konačnici i samim korisnicima smanjila troškove održavanja vozila.

U razdoblju od 2013. do 2016. godine planira se u redovno održavanje javnih cesta utrošiti ukupno 4,73 milijardi kuna, što predstavlja 7% više od ulaganja u redovno održavanje u proteklom četverogodišnjem razdoblju.

Radi očuvanja i poboljšanja prometnih, tehničkih i sigurnosnih značajki državnih cesta, nužno je povećati ukupna ulaganja, kako u redovno, tako i u izvanredno održavanje odnosno rekonstrukciju.

Sukladno Zakonu o cestama i Programu restrukturiranja Hrvatskih autocesta d.o.o. radove redovnog održavanja autocesta i usluge naplate cestarine od 16. travnja 2013. godine vrši novo osnovana tvrtka kćer Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. (HAC ONC).

2.1.3. Uspostava sustava gospodarenja kolnicima u funkciji pravovremene obnove

Potreba za učinkovitim održavanjem izuzetno vrijedne cestovne imovine, već je prije tridesetak godina dovela do razvoja učinkovitih sustava gospodarenja cestovnom infrastrukturom, prvenstveno cestovnim kolnicima, a zatim i cestovnim mostovima. Taj problem je prepoznat i kod nas, iako je imperativ intenzivne gradnje novih cesta odgađao uvođenje sustavnog pristupa održavanju i obnovi cesta. Krajem 2011. godine uspostavljen je učinkovit sustav gospodarenja kolnicima državnih cesta (korištenjem programskog paketa dTIMS CT), kao pojedinačno najvrednijim elementom državne cestovne infrastrukture u čiju obnovu se ulaže i daleko najveći dio proračuna za održavanje.

U okviru obnove autocesta planirana je obnova i rekonstrukcija kolničke konstrukcije, pripadajućih objekata te prometne signalizacije i opreme, obnova i modernizacija pratećih uslužnih objekata i objekata za održavanje, upravljanje i kontrolu prometa, provođenje mjera sukladno Pravilniku o aktivnostima poboljšanja sigurnosti TEM cesta, sanacija opasnih mjesta, a sve u cilju poboljšanja sigurnosti i uslužnosti autocesta te otklanjanja mogućih loših utjecaja na okoliš.

Ukupan iznos obnove i poboljšanja cestovne mreže za plansko razdoblje 2013. – 2016. predviđen je u iznosu od 5,42 milijardi kuna, u prosjeku 1,35 milijardi kuna godišnje.

2.1.4. Pripremne i provedbene aktivnosti koje se odnose na sigurnost tunela i cestovne infrastrukture

Tijekom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, jedan od značajnijih ciljeva i aktivnosti bio je zakonodavna, organizacijska i institucionalna prilagodba sa stečevinom Europske unije koja se odnosi na sigurnost tunela i cestovne infrastrukture te provedba potrebnih mjera i aktivnosti. U tom smislu, Zakonom o cestama i provedbenim aktima stvorene su potrebne pretpostavke za provedbu Direktive 2004/54/EC Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. koja se odnosi na minimalne sigurnosne zahtjeve za tunele duljine veće od 500 m i koji se nalaze na trans-europskoj mreži cesta (TEM), a kojima se mora osigurati sprječavanje kritičnih događaja koji mogu imati za posljedicu ugrožavanje ljudskih života, okoliša i tunelske instalacije te pružanje zaštite u slučaju nesreća.

Provedba potrebnih postupaka i aktivnosti, od onih koje se odnose na zakonodavno uređenje do aktivnosti koje se odnose na faze planiranja, projektiranja, građenja i održavanja, odnosno tehničke zahvate i druge preinake u funkciji otklanjanja nedostataka u izgrađenim tunelima te obveze primjene novih tehnologija, predviđena je ovim četverogodišnjim programom.

Naprijed navedeno se odnosi i na primjenu Direktive 2008/96/EC Europskog Parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008., a kojom su obuhvaćene aktivnosti za poboljšanje sigurnosti TEM cesta, kako u fazi planiranja, projektiranja i građenja tako i u fazi eksploatacije i održavanja. Cilj je uspostaviti učinkoviti sustav za praćenje sigurnosti cestovne infrastrukture i uvođenje postupaka kojima bi se trajno uspostavila visoka razina sigurnosti na čitavoj cestovnoj mreži pri čemu se poseban značaj pridaje cestama koje su sastavni dio TEM mreže.

U tom smislu, u promatranom četverogodišnjem razdoblju, sukladno Zakonu o cestama i implementiranim Direktivama planira se uvođenje i provedba postupaka koji se odnose na ocjenjivanje utjecaja na cestovnu sigurnost, na reviziju cestovne sigurnosti, upravljanje sigurnosnim aspektima na cestovnoj mreži, kontrolu sigurnosti na cestama i otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Temeljem ocjene usklađenosti tunela sa zahtjevima sigurnosti, predviđena je izrada Plana za postupnu primjenu propisa minimalnih sigurnosnih zahtjeva za tunele na autocestama na TEM mreži.

2.2. Razvoj i implementacija inteligentnih prometnih sustava (ITS)

2.2.1. Razvoj i uvođenje ITS-a u cestovnom prometu

Republiku Hrvatsku kao i Europsku uniju karakterizira stalno povećanje potražnje za cestovnim prometom, uvjetovano razvojem gospodarstva i individualnim zahtjevima koji se odnose na mobilnost. Takav trend uvelike dovodi do sve veće preopterećenosti cestovne infrastrukture, povećanja potrošnje energije i zagađenja okoliša, produljenja vremena putovanja, nižom razinom sigurnosti sudionika u prometu te povećanim troškovima, kako za zajednicu, tako i za pojedinca i dr.

U proteklom razdoblju, navedeni problemi većim dijelom nastojali su se riješiti tradicionalnim mjerama, prije svega povećanjem postojeće infrastrukture cestovnog prometa, a što u konačnici nije rezultiralo očekivanim učincima.

Međutim, kako je razvoj informatičkih i komunikacijskih tehnologija dosegnuo granice primjenjivosti u gotovo svim segmentima ljudskog rada i života, tako se, osobito u području cestovnog prometa, nametnuo i kao alat kojim se postojeći prometni sustav može osuvremeniti na način kojim će se omogućiti bolja protočnost prometa, veća sigurnost sudionika u prometu i dr.

Iz tog razloga, Inteligentni transportni sustavi (ITS), kao upravljačka i informatičko-komunikacijska nadgradnja klasičnog prometnog i transportnog sustava, pokazao se kao napredni koncept rješavanja prometnih problema, koji se primjenjuje u upravljanju prometom, organizaciji i vođenju prometnih tokova, prikupljanju i ažuriranju podataka o prometu, informiranju sudionika u prometu i dr. ITS je posebice značajan jer omogućava razumijevanje interaktivnog odnosa između čovjeka, vozila i ceste, značajnog kako za sigurnost i upravljanje prometom, tako i za definiranje razvoja cestovne mreže, odnosno dimenzioniranje sastavnih dijelova ceste.

S obzirom na pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji i potrebu stvaranja pravnih pretpostavki za sustavan razvoj i implementaciju ITS-a u cestovnom prometu u Republici Hrvatskoj, odredbe Zakona o cestama usklađuju se s Direktivom 2010/40/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. koja se odnosi na okvir za uvođenje inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza.

U tom smislu, pokreću se aktivnosti na donošenju Nacionalnog programa za razvoj i uvođenje ITS-a u cestovnom prometu za razdoblje od pet godina.

U cilju izrade i donošenja Nacionalnog programa za razvoj i uvođenje ITS-a u cestovnom prometu, osnovat će se Stalni savjet za razvoj inteligentnih transportnih sustava (ITS) kao savjetodavno i stručno tijelo koje će koordinirati provedbu aktivnosti potrebnih za njegovo donošenje, kao i u cilju poticanja, planiranja i praćenja razvoja ITS-a u cestovnom prometu.

Projekti i prioritetne mjere za razvoj i uporabu specifikacija i normi unutar prioritetnih područja iz Nacionalnog programa za razvoj i uvođenje ITS-a u cestovnom prometu, dijelom će se realizirati sredstvima i aktivnostima obuhvaćenim Programom građenja i održavanja javnih cesta u razdoblju od 2013. do 2016. godine i dostupnim sredstvima EU fondova.

2.2.2. Planirani razvojni projekti sa uvođenjem novih tehnologija

2.2.2.1. Nadogradnja i modernizacija postojećeg AVL centar sustava

Postojeći AVL centar objedinjuje sustav za praćenje vozila u zimsko-ljetnom održavanju i radio komunikaciju u jedinstvenu cjelinu. Sustav omogućuje nadzor i pregled kretanja vozila u realnom vremenu, analizu i ispis izvještaja o kretanju i aktivnosti vozila u svrhu kontrole obavljenih radova, kao i iscrtavanje cesta te kontrolu prolaska vozila s obzirom na definirane ceste. U sam sustav integrirana je i mogućnost komunikacije s vozilima na terenu putem radio mreže te preslušavanje arhive razgovora.

U periodu 2013. – 2016., modernizacijom i uvođenjem novih tehnologija, omogućilo bi se prikupljanje dodatnih podataka s opreme u zimsko–ljetnom održavanju, sa svrhom efikasnije organizacije, smanjenja troškova i zaštite okoliša. U AVL centar sustavu prikupljali bi se podaci s vozila (stanje ralice, posipača i dr.) u svrhu detaljnije kontrole i izvještavanja.

U svrhu učinkovitije organizacije i komunikacije u planu je uspostava jedinstvenog Centra za održavanje i kontrolu prometa (COKP-a) s 24-satnim dežurstvom koji bi nadzirao i na jednom mjestu objedinjavao sve module AVL centar sustava s prostora cijele Republike Hrvatske.

2.2.2.2. Modernizacija cestarskog sustava radio veza na području Republike Hrvatske

U okviru modernizacije bi se mreža analognih repetitora koji rade na VHF frekvencijskom području zamijenila modernijom DMR (Digital Mobile Radio) tehnologijom čime bi se povećao kapacitet sustava te povećala učinkovitost iskorištenja frekvencijskog spektra.

Projekt također obuhvaća i zamjenu postojećih analognih radijskih postaja sa digitalnim DMR (ETSI TS 102 361-1,-2,-3) radijskim postajama kod svih sudionika održavanja cesta koji koriste radio vezu. Također je predviđeno povezivanje sustava na MUPnet tetra sustav čime bi se postigla povezanost važnih službi na cestama (Policija, hitna pomoć, vatrogasci, Državna uprava za zaštitu i spašavanje).

U odnosu na analogni sustav, DMR mreža omogućava veću kvalitetu zvuka, konzistentnije pokrivanje signalom, prijenos podataka, kriptografsku zaštitu, razmjenu tekstualnih poruka te satelitsko praćenje radijskih postaja. Uvođenjem nove tehnologije u radio sustav znatno bi se povećale mogućnosti i kvaliteta te izglednosti uspostave poziva za cestarske službe u Republici Hrvatskoj što bi u konačnosti povećalo efikasnost organizacije te učinkovitijeg nadzora. Modernizacija radijske mreže predviđa se u etapama kroz period između 2014. – 2020. godine.

2.2.2.3. Mjere za povećanje korištenja elektroničkih sustava za naplatu cestarine

Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog Ministarstva temeljem odredbi Zakona o cestama, utvrditi mjere za povećanje korištenja elektroničkih sustava za naplatu cestarine, koje uključuju i stimulativne modele plaćanja cestarine, kako bi elektronička naplata cestarine dostigla barem 50% ukupne naplate cestarine.

Na autocestama Hrvatskih autocesta d.o.o. i Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. u 2012. godini elektronička naplata cestarine sudjeluje s 30% u ukupnoj naplati cestarine, a u 2013. godini s 35%.

2.3. Nacionalni prometni model i sustav brojenja prometa

Provođenjem mjera i aktivnosti optimalnog sustava brojenja prometa na cestama stvara se pretpostavka za uspostavu Nacionalnog prometnog modela koji će se koristiti za vrijeme trajanja buduće nacionalne prometne strategije, a koji će simulirati prometne obrasce u vremenu i prostoru s ciljem predviđanja funkcioniranja prometnog sustava. Naime, sustavno brojenje prometa provodi se u suglasju s preporukama UN – Ekonomske komisije za Europu još od 1971. godine. Brojenjem prometa prikupljaju se podaci o broju i vrsti vozila na izabranim poprečnim presjecima cesta kao i drugi podaci koji služe kao bitan parametar prilikom projektiranja, donošenja odluka o izgradnji, rekonstrukciji i održavanju javnih cesta.

Do sada su sustavom brojenja prometa većim dijelom bile obuhvaćene autoceste i državne ceste te manjim dijelom županijske ceste. U promatranom četverogodišnjem razdoblju, sustav brojenja prometa će se proširiti kako na državnim cestama, tako i na cestama nižih kategorija kao što su županijske i lokalne ceste, ali i nerazvrstane ceste, posebice u velikim gradovima, a čiji promet svojim značajkama interaktivno utječe na odvijanje prometa na mreži javnih cesta. Uz uvažavanje postojećih kriterija u pogledu strukture podataka te metodologije njihovog prikupljanja i obrade, proširenje sustava dugoročno će omogućiti pouzdane i relevantne podatke o cjelokupnom cestovnom prometu u Republici Hrvatskoj.

Svrha proširenja sustava brojenja prometa na cestama je i prometna valorizacija mreže državnih, županijskih, lokalnih i pojedinih nerazvrstanih cesta, a radi poboljšanja prometnog i prostornog planiranja, sustava održavanja javnih cesta, sigurnosti cestovnog prometa, planskog razvoja cestovne infrastrukture, uspostave kvalitetne baze podataka o cestovnom prometu te osiguranja potrebne razine vjerodostojnih podatka, kao polazne pretpostavke za uspostavu održivog sustava financiranja cestovne infrastrukture.

Proširenje sustava brojenja prometa koje podrazumijeva povećanje broja automatskih stacionarnih brojila za neprekidno brojenje prometa te prijenosnih brojila prometa za povremeno brojenje prometa, većim dijelom će se realizirati sredstvima i aktivnostima obuhvaćenim Programom građenja i održavanja javnih cesta u razdoblju od 2013. do 2016. i dostupnim sredstvima EU fondova.

2.4. Daljnja integracija cestovne mreže s europskim prometnim tokovima i postojećom mrežom Republike Hrvatske

Polazeći od općeg i trajnog interesa svih političkih i gospodarskih subjekata za daljnjim razvitkom prometne infrastrukture, kao kapitalne pretpostavke bržeg ukupnog razvitka zemlje i osobito pojedinih gospodarskih grana, nastavak ulaganja u modernizaciju, obnovu i povećanje sigurnosti cestovne mreže nameće se kao logičan i nužan prioritet u kapitalnim ulaganjima Republike Hrvatske.

Daljnji strateški ciljevi odnose se na rješavanje najkritičnijih dionica i objekata, s posebnim naglaskom na rješavanje cestovne infrastrukture u prigradskim i gradskim područjima te kvalitetno povezivanje otoka s kopnom, kao i strateške projekte međudržavne suradnje.

3. PROGRAM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2016. GODINE

3.1. Opći prikaz ulaganja

U razdoblju od 2013. do 2016. godine planirana su ulaganja u javne ceste u iznosu od 23,10 milijarde kuna (izgradnja, rekonstrukcija, obnova i održavanje cesta). Od ukupno planiranog iznosa 37,8% se odnosi na ulaganja u autoceste, 47,0% na ulaganja u državne ceste, a 15,2% su ulaganja u županijske i lokalne ceste. U sljedećoj tablici dan je pregled po kategorijama cesta i vrstama ulaganja.

Tablica 4. Rekapitulacija plana ulaganja u javne ceste za period od 2013. do 2016. godine

u tisućama kuna

Rbr

Opis

Plan
2013. – 2016.

2013.

2014.

2015.

2016.

1

2

3

4

5

6

7

I.

AUTOCESTE

 

 

 

 

 

1.

Izgradnja

6.896.761

1.747.895

1.670.307

1.697.029

1.781.530


HAC d.o.o.

4.189.544

1.735.658

1.175.389

842.962

435.535


ARZ d.d.

1.366.434

12.237

101.607

236.451

1.016.139


Bina Istra d.d.

1.340.783

0

393.311

617.616

329.856


AZM d.o.o.

0

0

0

0

0

2.

Poboljšanje i obnova cestovne mreže

790.125

120.121

205.736

216.842

247.426


HAC d.o.o.

493.752

42.002

122.450

151.400

177.900


ARZ d.d.

132.063

29.713

32.630

34.090

35.630


Bina Istra d.d.

96.253

23.723

23.723

24.174

24.633


AZM d.o.o.

68.057

24.683

26.933

7.178

9.263


UKUPNO INVESTICIJSKO ULAGANJE – Autoceste

7.686.886

1.868.016

1.876.043

1.913.871

2.028.956

3.

Redovno održavanje

1.034.873

244.025

257.375

263.526

269.947


HAC d.o.o.

536.900

131.000

134.000

135.300

136.600


ARZ d.d.

63.788

10.828

16.000

17.600

19.360


Bina Istra d.d.

250.645

59.179

62.500

63.813

65.153


AZM d.o.o.

183.540

43.018

44.875

46.813

48.834


SVEUKUPNO AUTOCESTE

8.721.759

2.112.041

2.133.418

2.177.397

2.298.903


 

 

 

 

 

 

II.

DRŽAVNE CESTE

 

 

 

 

 

1.

Izgradnja

5.929.880

878.851

1.268.414

1.645.755

2.136.860

2.

Poboljšanje i obnova cestovne mreže

3.194.877

817.877

937.000

720.000

720.000


UKUPNO INVESTICIJSKO ULAGANJE – Državne ceste

9.124.757

1.696.728

2.205.414

2.365.755

2.856.860

3.

Redovno održavanje

1.740.000

405.000

420.000

445.000

470.000


SVEUKUPNO DRŽAVNE CESTE

10.864.757

2.101.728

2.625.414

2.810.755

3.326.860


 

 

 

 

 

 

III.

ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE

 

 

 

 

 

1.

Izgradnja

125.680

31.805

28.675

31.000

34.200

2.

Poboljšanje i obnova cestovne mreže

1.435.299

329.642

334.560

377.363

393.734


UKUPNO INVESTICIJSKO ULAGANJE – Žup. i lok. ceste

1.560.979

361.447

363.235

408.363

427.934

3.

Redovno održavanje

1.955.108

471.442

466.583

506.492

510.592


SVEUKUPNO ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE

3.516.088

832.889

829.818

914.855

938.526

 

 

 

 

 

 

UKUPNO INVESTICIJSKO ULAGANJE U JAVNE CESTE

18.372.622

3.926.191

4.444.692

4.687.989

5.313.750

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO JAVNE CESTE

23.102.603

5.046.657

5.588.650

5.903.007

6.564.289


Grafički prikaz 8. Struktura ulaganja po kategorizaciji cesta u razdoblju od 2013. do 2016. godine


Grafički prikaz 9. Struktura prema vrsti ulaganja u razdoblju od 2013. do 2016. godine

3.2. Izgradnja autocesta u razdoblju od 2013. do 2016. godine

Izgradnja autocesta u funkciji je postizanja konkurentnosti ukupnog hrvatskog gospodarstva, osobito turizma, ali i svih drugih čimbenika: rasta zaposlenosti i demografskog razvitka, efikasnijeg prometnog povezivanja u europski prometni sustav, kvalitetnog povezivanja svih hrvatskih regija, posebice obalnog i kontinentalnog područja, većeg gospodarskog korištenja i afirmacije jadranskih luka, prometnog i gospodarskog otvaranja jadranskog prostora srednjoeuropskom zaleđu, povećanja sigurnosti prometa, udobnosti i uštedi vremena putovanja te veće sigurnosti prometa.

Tablica 5. Planirana ulaganja u izgradnju autocesta za period od 2013. do 2016. godine

u tisućama kuna

NAZIV CESTE/DIONICE

Planirana financ. sredstva 2013.-2016.

2013.

2014.

2015.

2016.

1

2

3

4

5

6

A1 – BOSILJEVO – SV. ROK – SPLIT

8.259

5.679

1.165

1.415

0

Bosiljevo – Čvor Sveti Rok

2.031

1.912

119

0

0

Čvor Sv. Rok – Dugopolje (Split)

6.228

3.767

1.046

1.415

0

A1 – SPLIT – PLOČE

592.995

512.586

25.374

16.925

38.110

Dugopolje – Šestanovac – Zagvozd – Ravča

64.342

9.085

222

16.925

38.110

Ravča – Vrgorac – čvor Ploče

528.653

503.501

25.152

0

0

A1 – PLOČE – DUBROVNIK

2.088

2.088

0

0

0

Čvor Ploče – spoj Metković

63

63

0

0

0

Metković – Opuzen – čvor Pelješac

1.000

1.000

0

0

0

Doli – čvor Dubrovnik

1.025

1.025

0

0

0

A2 – ZAGREB – MACELJ

1.758

158

1.600

0

0

Krapina – Macelj

1.758

158

1.600

0

0

A3 – BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC

325.074

141.573

94.273

87.228

2.000

Bregana – Jankomir

89

84

5

0

0

Obilaznica Zagreba (Jankomir – Ivanja Reka)

9.042

6.422

720

500

1.400

Ivanja Reka – Velika Kopanica (rekonstrukcija CP Ivanja Reka – čvor IKEA)

246.659

134.690

83.083

28.286

600

Čvor Lipovljani

68.807

200

10.165

58.442

0

Velika Kopanica – Županja

407

157

250

0

0

Županja – Lipovac

70

20

50

0

 

A4 – ZAGREB – GORIČAN

37.926

2.628

4.258

1.000

30.040

Ivanja Reka – Popovec

30

0

30

0

0

Popovec – Sv. Helena

94

84

10

0

0

Sv. Helena – Komin

33.707

0

3.067

600

30.040

Komin – Breznički Hum – Novi Marof

2.403

2.402

1

0

0

Novi Marof – Varaždin

90

0

90

0

0

Varaždin – Čakovec

518

88

430

0

0

Čakovec – Goričan

130

0

130

0

0

Goričan – granica s Mađarskom

954

54

500

400

0

A5 BELI MANASTIR – OSIJEK – GRANICA BIH

1.308.733

296.225

476.254

325.594

210.660

Granica Republike Mađarske – Beli Manastir

13.900

0

1.000

3.900

9.000

Beli Manastir – Osijek

531.551

10.261

87.560

232.070

201.660

Most Drava, (2500 m)

601.121

233.557

310.940

56.624

0

Osijek – Đakovo

5

3

2

0

0

Sredanci – granica BIH

93.506

48.377

45.129

0

0

Most Sava

68.650

4.027

31.623

33.000

0

A7 – RUPA – RIJEKA – ŽUTA LOKVA

20.562

16.044

4.518

0

0

Permani – čvor Rupa

19

19

0

0

 

Čvor Rupa – granica Republike Slovenije

24

24

0

0

0

Križišće – Novi Vinodolski

10.209

8.169

2.040

0

0

Novi Vinodolski – Senj

7.037

5.597

1.440

0

0

Senj – Žuta Lokva

3.273

2.235

1.038

0

0

A8 – ISTARSKI IPSILON

61.734

8.419

37.977

12.038

3.300

Kanfanar – Pazin (Rogovići)

4.497

4.497

0

0

0

Pazin (Rogovići) – Matulji

57.237

3.922

37.977

12.038

3.300

A9 – ISTARSKI IPSILON

457

457

0

0

0

Nova Vas – Medaki – Kanfanar – Vodnjan – Pula

457

457

0

0

0

A10 – GRANICA BIH – SPOJ METKOVIĆ – ČVOR PLOČE

267.755

263.755

4.000

0

0

Granica BIH – spoj Metković

2.851

2.851

0

0

0

Čvor Ploče – spoj Metković

264.904

260.904

4.000

0

0

A11 – ZAGREB – SISAK

599.905

149.262

176.831

139.587

134.225

Jakuševac – V. Gorica jug

225.662

71.887

123.946

29.829

0

Nadvožnjak »Ranžirni«

271.290

263

27.350

109.452

134.225

V. Gorica jug – Buševec – Lekenik

99.396

75.317

23.773

306

0

Lekenik – Mošćenica

3.557

1.795

1.762

0

0

DC10 – PODRAVSKI IPSILON (KOPRIVNICA)

449.732

123.708

152.799

173.225

0

Sv. Helena – Vrbovec

21

21

0

0

0

Vrbovec – Gradec

25

25

0

0

0

Gradec – Križevci

449.686

123.662

152.799

173.225

0

DC12 – PODRAVSKI IPSILON (BJELOVAR)

150.881

30.041

57.040

63.800

0

Vrbovec – Farkaševac

150.881

30.041

57.040

63.800

0

SPOJNA CESTA CP KARAMATIĆI – LUKA PLOČE

109.471

6.674

102.797

0

0

Spojna cesta CP Karamatići – Luka Ploče

48.556

6.656

41.900

0

0

Ulaz u Luku Ploče

60.915

18

60.897

0

0

SPOJNA CESTA ČVOR NIKOLAC – D8

7.475

725

5.400

1.150

200

Čvor Nikolac i trasa spojne ceste

4.192

492

2.800

800

100

Most Neretva

3.283

233

2.600

350

100

SPOJNA CESTA ZAGVOZD – BAŠKA VODA

139.951

131.048

8.903

0

0

Spojna cesta i tunel Sv. Ilija

139.951

131.048

8.903

0

0

SPOJNA CESTA A1– D8 (RAVČA – DRVENIK)

10.825

1.125

1.700

6.000

2.000

Spojna cesta A1– D8 (Ravča – Drvenik)

10.825

1.125

1.700

6.000

2.000

NOVA OBILAZNICA ZAGREBA

33.968

3.968

10.000

10.000

10.000

Luka(A2) – Gradna(A3)

6.660

660

2.000

2.000

2.000

Gradna(A3) – Horvati(A1)

6.660

660

2.000

2.000

2.000

Horvati(A1) – Mraclin(A11)

6.818

818

2.000

2.000

2.000

Mraclin(A11) – Ivanić Grad(A3)

6.819

819

2.000

2.000

2.000

Ivanić Grad(A3) – Zelina(A4)

7.011

1.011

2.000

2.000

2.000

OSTALI PROJEKTI

59.995

39.495

10.500

5.000

5.000

Novi sustav naplate

59.995

39.495

10.500

5.000

5.000

Rogovići – Cerovlje

545.356

0

310.924

234.432

Cerovlje – Lupoglav

565.001

0

82.388

238.194

244.419

Lupoglav – Vranja

230.427

0

144.990

85.437

Pristupna cesta Novigrad – Lišnica

118.000

0

50.000

68.000

Dogradnja dionice Zagreb – Karlovac na šesterotračnu autocestu

290.000

0

290.000

Sanacija postojeće četverotračne dionice Zagreb – Karlovac

80.000

0

80.000

Proširenje naplatne postaje Demerje i uklanjanje NP Lučko

30.000

0

30.000

Novi čvor Karlovac s naplatom

40.000

0

40.000

Autocesta A7: dionica Grobničko Polje (Konj) – Mali Svib – Križišće

385.339

0

385.339

Zid za zaštitu od bure – kompletna priprema za ugradnju i montaža burobrana (l=770 m) sa nadzorom

8.160

1.020

7.140

Čvor Trinajstići

40.000

20.000

20.000

Čvor Matulji

25.000

20.000

5.000

Čvor Orehovica

40.000

20.000

20.000

Adaptacija čvora Jastrebarsko (rasvjeta) s nadzorom

2.040

204

1.836

Sanacija mosta Krk s nadzorom

3.011

3.011

 0

Zidovi za zaštitu od buke kod čvora Čavle na autocesti Rijeka – Zagreb

3.529

1.978

1.551

Dobava, ugradnja i puštanje u operativni rad LED displeja te ostale prometne opreme na mostu Krk

1.615

1.615

Zidovi za zaštitu od buke kod naplatnih kućica za most Krk uz cestu D-102

1.487

1.487

Ostali projekti

862

862

Izrada glavnih i izvedbenih projekata i provedba upravnog postupka za adaptaciju čvora Jastrebarsko – rasvjeta

129

129

Čvor Matulji – izrada projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekti) i provedba upravnog postupka lokacijska i građevinska dozvola (Sporazum sa HC)

462

462

Čvor Trinajstići – glavni projekti i upravni postupak građevinska dozvola

489

98

391

Glavni i izvedbeni (idejni projekt) i građevinska (lokacijska) dozvola za dionicu Permani – Konj (Grobničko Polje)

43.800

21.000

22.800

Glavni i izvedbeni (idejni projekt) i građevinska (lokacijska) dozvola za dionicu Mali Svib – Križišće

23.500

23.500

Glavni i izvedbeni (idejni projekt) i građevinska (lokacijska) dozvola – dogradnja dionice Zagreb – Karlovac na šesterotračnu autocestu

16.618

6.000

10.618

Projekt sanacije postojeće četverotračne dionice Zagreb – Karlovac

4.800

2.500

2.300

Proširenje naplatne postaje Demerje (lokacijska i građevinska) i uklanjanje NP Lučko

1.600

800

800

 0

Novi čvor Karlovac s naplatom – lokacijska i građevinska dozvola

2.000

1.000

1.000

Glavni i izvedbeni (idejni projekt) i građevinska (lokacijska) dozvola – Brza cesta D102: Križišće – Novi most Krk – Luka Omišalj – Krk

20.000

20.000

Akcijski plan – zaštita od buke

440

440

Ostalo projektiranje

250

250

 

IZVLAŠTENJA

183.303

3.070

18.000

82.233

80.000

UKUPNO IZGRADNJA AUTOCESTA

6.896.761

1.747.895

1.670.307

1.697.029

1.781.530

U razdoblju od 2013. do 2016. godine predviđaju se aktivnosti na izgradnji dionica autocesta kako slijedi:

1. Na autocesti A1 Zagreb – Split – Ploče – Dubrovnik nastavit će se ulaganja s ciljem održavanja kontinuiteta izgradnje i dovršetka dionice do čvora Ploče, te će se do kraja 2013. godine dovršiti preostala poddionica Vrgorac – Ploče, koja uključuje i izgradnju spoja do čeonog cestarinskog prolaza Karamatići. Tijekom razdoblja predviđeni su i počeci radova na izgradnji ulaza u Luku Ploče.

2. Na pravcu A10 Granica BiH – Metković – čvor Ploče radovi koji su započeli u toku 2011. godine bit će dovršeni do kraja 2013. godine. Također je predviđen završetak izgradnje spojne ceste Zagvozd – Baška Voda s tunelom Sveti Ilija s rokom završetka sredinom 2013. godine.

3. Na pravcu A3 Bregana – Zagreb – Lipovac predviđena je izgradnja i opremanje II. faze na čvoru Kosnica.

4. Nastavljaju se i radovi na izgradnji novog čeonog cestarinskog prolaza »Zagreb istok« na dionici Ivanja Reka – Ježevo, te rekonstrukciji i dogradnji čvora Ivanja Reka na poddionici Ivanja Reka – Rugvica, predviđenog faznog dovršavanja od sredine 2013. do sredine 2014. godine. Na dionici Ivanja Reka – Velika Kopanica planirana je izgradnja novog čvora Lipovljani.

5. Na pravcu A4 Zagreb – Goričan predviđen je početak radova na proširenju čvora Sv. Helena.

6. Na Vc koridoru od granice Republike Mađarske – Osijek – granica BiH planirano je izvesti radove na dionici Sredanci – granica BIH uključujući i most preko rijeke Save. Izgradnja mosta preko rijeke Drave započela je u drugoj polovici 2011. godine i predviđa se izvesti u promatranom razdoblju. Predviđeno je započeti radove i na dionici Osijek – Beli Manastir i to u dvije faze. U prvoj fazi gradit će se poluprofil autoceste i u 2016. godini planirano je puštanje u promet poddionice Čeminac – Osijek.

7. Na autocesti A11 Zagreb – Sisak predviđen je dovršetak izgradnje dionica Jakuševec – Velika Gorica jug i poddionice Buševec – Lekenik. Izgradnjom autoceste A11 Zagreb – Sisak te spojem čvora Jakuševec na autocestu A3 Bregana – Lipovac, na Zagrebačkoj obilaznici, značajno će utjecati na odvijanje prometa po postojećoj mreži prometnica. U svrhu što kvalitetnijeg novog južnog ulaza u grad Zagreb, preko Čvora Jakuševec potrebno je izgraditi vijadukt Ranžirni kolodvor Zagreb sa spojem na Sarajevsku ulicu, što je planirano ovim Programom.

8. Aktivnosti projektiranja na novoj obilaznici grada Zagreba.

9. Ostali projekti odnose se na radnje uspostave novog sustava naplate i sve neophodne pripremne radnje. Ove aktivnosti prate otvaranje novih dionica autocesta, ali i neophodnu nadogradnju postojećih dionica. Kao krovni segment sustava za kontrolu prometa na javnim cestama predviđa se uspostava glavnog centra za kontrolu prometa (GCKP) za makro upravljanje prometom na mreži autocesta.

10. Pored izgradnje dionica autocesta pod upravljanjem Hrvatskih autocesta d.o.o., u ovom razdoblju planiraju se i aktivnosti na dovršetku izgradnje i projektne pripreme prometnica koje nisu u sustavu autocesta:

– izgradnja I. faze Podravskog ipsilona u profilu brze ceste i puštanje u promet 12 km na D10 Gradec – Križevci i 10 km na D12 Vrbovec – Farkaševac,

– aktivnosti projektiranja na dionicama od Rijeke do Žute Lokve, Spojnoj cesti čvor Nikolac – D8, Spojnoj cesti A1-D8 (Ravča – Drvenik),

– na dijelu Istarskog ipsilona planirane aktivnosti predstavljaju obvezu prema koncesionaru, koji gradi puni profil autoceste, a Hrvatske autoceste d.o.o. provode dodatni otkup zemljišta i izmještanje instalacija.

U razdoblju od 2013. do 2016. godine, sukladno Programu, Hrvatske autoceste d.o.o će izgraditi i pustiti u promet 57 km novih dionica autocesta i 30 km brzih cesta.

11. Dogradnja dionice Zagreb – Karlovac na šesterotračnu autocestu (39,28 km)

– u sklopu projekta Dogradnja dionice Zagreb – Karlovac na šesterotračnu autocestu planirani su i projekti: Sanacija postojeće četverotračne dionice autoceste Zagreb – Karlovac, Proširenje naplatne postaje »Demerje«, Novi čvor Karlovac s naplatom.

12. Izmještanje državne ceste D6, od čvora Novigrad (ARZ) do Lišnice – Karlovačka županija (4,31 km)

– državna cesta D6 od čvora Novigrad – Lišnica na svojoj dionici od čvora Novigrad do Lišnice omogućit će efikasniju vezu na prometnom pravcu Republika Slovenija – Republika Bosna i Hercegovina, a pored toga će se zajedno s prvom dionicom ostvariti najkraći cestovni spoj iz prostora sjeverne i središnje Europe do Jadrana, a također rješava specifični i prisutni promet između Republike Slovenije i Republike Bosne i Hercegovine te time opravdava svoje izmještanje,

– izgradnjom pristupne ceste čvor Novigrad – Lišnica sa spojem na D3 (Duga Resa) izravno će se na autocestu priključiti i područje Duge Rese, odnosno promet iz bihaćke regije u Bosni i Hercegovini te će ukupni promet iz spomenutog smjera zaobići grad Karlovac.

13. Autocesta A7 dionica Permani – Grobničko Polje (Konj) (22,19 km). Planirani koridor autoceste A7, dionica Permani – Grobničko polje (Konj) koja je vrlo značajna jer se njome potpuno obilazi gusto naseljeno šire područje grada Rijeke i upravo ovaj koridor određuje položaj i način povezivanja ostalih autocestovnih koridora. Međunarodni i interregionalni promet se odvaja u čvoru Permani na zapadu i čvoru Grobničko polje (Konj) na istoku. Riječka obilaznica se na taj način prometno rasterećuje i preuzima ulogu brze gradske ceste za regionalni i lokalni promet.

– Autocesta A7: dionica Grobničko Polje (Konj) – Mali Svib – Križišće (12,66 km),

– Čvor Mali Svib se planira na postojećoj autocesti A6. Poddionica Grobničko polje – Mali Svib je postojeća autocesta A6, dužine 1,81 km dok je poddionica Mali Svib – Križišće novi koridor duljine 12,66 km.

14. U razdoblju od 2013. do 2016. godine predviđa se izgradnja drugog kolnika autoceste na dionici A8 od čvora Rogovići do čvora Vranja, ukupne duljine 27,9 km (Faza 2B1). Ova faza obuhvaća dopunu na puni profil autoceste na sljedećim poddionicama:

– Rogovići – Ivoli 6,5 km,

– Ivoli – Cerovlje 4,9 km,

– Cerovlje – Lupoglav 12,3 km,

– Lupoglav – Vranja 4,2 km.

Početak gradnje 2B faze je predviđen za početak 2014. godine s rokom dovršetka od 35 mjeseci.

Ostali projekti odnose se na radnje uspostave novog sustava naplate i sve neophodne pripremne radnje. Ove aktivnosti prate otvaranje novih dionica autocesta, ali i neophodnu nadogradnju postojećih dionica.

Ukupna vrijednost izgradnje autocesta u razdoblju od 2013. do 2016. godine planirana je u iznosu od 6,90 milijardi kuna uz radove građenja uključuje i projektiranje, otkup zemljišta, arheološka istraživanja, izmještanje instalacija te nadzor.

U razdoblju od 2013. do 2016. godine, sukladno Programu, izgradit će se i pustiti u promet oko 100 km novih dionica autocesta i brzih cesta.

3.3. Izgradnja državnih cesta

3.3.1. Izgradnja

U četverogodišnjem razdoblju od 2013. do 2016. godine ulaganja u državne ceste planirana su u iznosu od 10,86 milijardi kuna. Od toga je u izgradnju državnih cesta planirano utrošiti 5,93 milijardi kuna, u poboljšanje i obnovu 3,19 milijardi kuna, dok je za redovno održavanje državnih cesta planirano 1,74 milijardi kuna.

Tablica 6. Ulaganja u izgradnju državnih cesta u razdoblju od 2013. do 2016. godine po projektima

u tisućama kuna

Opis

Ukupno 2013.– 2016.

Plan za 2013.

Plan za 2014.

Plan za 2015.

Plan za 2016.

I. SPOJEVI NA AUTOCESTE

324.734

75.521

49.363

73.350

126.500

Majdan – Jamani

112.308

73.045

39.263

0

0

Jamani – Grlo (Klis)

7.950

200

4.250

3.500

0

Okučani – Gradiška (Most Sava)

65.807

507

300

20.000

45.000

Okučani – Stara Gradiška

132.250

1.700

4.500

48.050

78.000

Ostalo

6.419

69

1.050

1.800

3.500

II. PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE BRZIH CESTA

2.535.540

548.377

683.748

533.715

769.700

Južna obilaznica Osijeka

165.163

64.265

90.848

10.050

0

Orehovica – Križišće, dionica: Sveti Kuzam –Križišće D8

237.083

227.020

9.963

100

0

Čvor Škurinje – luka Rijeka D403

215.828

678

15.000

60.100

140.050

Plano – Split D8

340.685

97.235

88.900

100.900

53.650

Stobreč – Dugi Rat – Omiš D8

453.144

61.480

130.664

39.000

222.000

BC Šibenik – Drniš – Knin – granica BiH D33

13.300

100

1.700

4.000

7.500

Virovitica – Suhopolje

134.527

4.662

58.300

71.565

0

Popovec – M. Bistrica – Zlatar Bistrica – Zabok

677.600

67.700

180.900

214.500

214.500

Kloštar Vojakovački – Križevci D10

61.000

0

2.500

8.000

50.500

Farkaševac – Bjelovar D12

61.000

0

2.500

8.000

50.500

Sisak D36

35.479

11.901

23.577

0

0

BC Varaždin – Ivanec – Krapina

12.600

100

500

3.500

8.500

Rujevica – Marišćina

88.546

6.650

74.896

7.000

0

Ostalo

39.586

6.586

3.500

7.000

22.500

III. OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA

2.594.162

220.481

427.415

887.255

1.059.010

Velika Gorica – Kosnica D31

28.876

28.876

0

0

0

Obilaznica grada Varaždina

15.594

14.094

1.500

0

0

Zabok – Krapina

94.195

20.800

31.000

32.800

9.595

Dubrovnik – Čilipi

154.000

3.000

5.500

30.000

115.500

Most kopno – otok Čiovo D315

229.380

1.980

7.300

120.105

99.995

Srijemska transferzala Ilok – Lipovac

140.447

2.397

5.050

58.000

75.000

Obilaznica Vukovara D2

217.550

1.900

10.600

55.050

150.000

Istočna obilaznica Vinkovaca D55

145.159

5.199

25.700

59.590

54.470

Zagvozd – Imotski D532

6.034

134

1.400

2.000

2.500

Obilaznica Donjeg Miholjca D34

38.117

4.017

7.400

26.700

0

Obilaznica Opatijske rivijere

123.000

1.200

5.700

13.100

103.000

Denivelacija križanja D8 i ŽC u Bibinju

18.106

7.600

10.506

0

0

Omiš – Gata

49.164

1.464

5.800

15.500

26.400

Produžetak Svačićeve ulice sa spojem na državnu cestu D423 u Slavonskom Brodu

39.966

6.166

12.100

21.700

0

Podvožnjak u Zemuniku

31.320

20

100

6.000

25.200

Obilaznica Trpnja

15.400

700

4.700

10.000

0

Rekonstrukcija D66 u Puli (obilaznica Pule)

107.810

62.510

45.300

0

0

Prolaz kroz Pag

15.532

1.032

7.500

7.000

0

Obilaznica Zaprešića

134.960

19.900

36.800

48.160

30.100

Obilaznica Hrv. Kostajnice

2.300

0

300

300

1.700

Veli Vrh – Pula

12.850

150

5.600

7.100

0

Obilaznica Nove Gradiške

22.167

2.067

15.100

3.500

1.500

Pantana – Trogir

14.500

4.500

10.000

0

0

Tunel Učka – Matulji (raskrižje Kuk)

31.300

4.350

3.700

12.550

10.700

Denivelacija križanja D8 i ŽC 6011 u Murvici

7.610

60

50

7.500

0

Sjeverna obilaznica Čakovca

12.918

18

1.300

6.500

5.100

Južna obilaznica Nedelišća D3

6.717

17

1.000

4.500

1.200

Obilaznica Vodica

17.630

230

2.300

5.100

10.000

Spojna cesta od mosta Cetina do D70

98.100

500

2.500

25.100

70.000

Rogovići – Lindarski Križ

21.940

390

500

550

20.500

Spojna cesta od obilaznice V. Gorice – zračna luka

44.450

1.250

23.200

20.000

0

Rekonstrukcija D1 na dionici od D205-Ž2195 (Ind. zona Zabok)

9.620

120

350

9.150

0

Obilaznica Dicma

5.500

0

200

1.800

3.500

Istočna obilaznica Novog Marofa

6.200

0

200

2.500

3.500

Spojna cesta D1 i D74 Đurmanec

8.300

0

200

8.100

0

Izgradnja dionice državne ceste D75

72.600

1.500

10.400

20.400

40.300

Rekonstrukcija dionice državne ceste D75

130.500

0

20.300

40.100

70.100

Južni dio obilaznice Poreča, II. faza

28.500

1.500

27.000

0

0

PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA i ostali projekti

90.371

1.371

0

45.000

44.000

Spojna cesta Čvor Orehovica

3.100

0

500

1.500

1.100

Posedarje – rekonstrukcija križanja na D8

5.000

0

3.000

2.000

0

Čvor Meterize

15.000

0

7.000

8.000

0

Most i pristupne ceste preko Kupe u Pokupju, D228

27.400

0

5.000

22.400

0

Ostalo

295.179

19.470

63.759

127.900

84.050

IV. REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA (OTOČNI PROGRAM)

284.602

7.952

43.950

77.550

155.150

Otok Korčula – Vela Luka D118

31.700

200

10.500

21.000

0

Otok Šolta – izgradnja spojne ceste Trajektna luka D112

25.350

1.150

8.500

15.700

0

Pelješka cesta

19.500

0

4.500

5.000

10.000

Obilaznica Ponikva

19.000

0

500

6.000

12.500

Obilaznica Janjine

11.580

80

500

3.500

7.500

Obilaznica Potomja i Pijavičnog

11.080

80

500

3.500

7.000

Projekt »Jug Hrvatske«

122.692

5.692

5.000

6.000

106.000

Sućuraj – Bogomolje – Poljica D116

6.600

0

1.600

3.000

2.000

Obilaznica Polače – otok Mljet

14.350

650

6.650

6.050

1.000

Tkon – spoj s lukom

1.400

0

400

0

1.000

Otok Vis – Rekonstrukcija dijela D117 u Komiži

3.500

0

3.500

0

0

Obilaznica Orebića

17.850

100

1.800

7.800

8.150

V. REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU

12.138

7.000

4.638

0

500

Gašparci – Ložac

250

0

0

0

250

Ložac – Hrvatsko

11.888

7.000

4.638

0

250

VI. PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA

95.459

1.524

36.000

52.435

5.500

Nadvožnjak ispod željez. pruge u Križevcima D22

6.650

150

400

600

5.500

Virje D2

0

0

0

0

0

Podvožnjak ispod željez. pruge u Sl. Brodu D423

72.909

574

30.000

42.335

0

Denivelacija križanja D310 i želj. pruge Jastrebarsko

15.900

800

5.600

9.500

0

VII. OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI

83.246

17.996

23.300

21.450

20.500

Interventni programi

33.219

12.719

8.200

6.300

6.000

Kutina D45

11.270

170

100

5.500

5.500

Otok Brač – prolaz Ložišće

12.300

50

1.200

3.050

8.000

Vodice D8

3.259

2.159

800

300

0

Ostalo

23.198

2.898

13.000

6.300

1.000

Tablica 7. Pregled ulaganja u izgradnju državnih cesta u razdoblju od 2013. do 2016. godine po programima

u tisućama kuna

Rbr

Opis

UKUPNO 2013. – 2016.

PLAN ZA 2013.

PLAN ZA 2014.

PLAN ZA 2015.

PLAN ZA 2016.

I

SPOJEVI NA AUTOCESTE

324.734

75.521

49.363

73.350

126.500

II

PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE BRZIH CESTA

2.535.540

548.377

683.748

533.715

769.700

III

OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA

2.594.162

220.481

427.415

887.255

1.059.010

IV

REKONSTRUKCIJE I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA (OTOČKI PROGRAM)

284.602

7.952

43.950

77.550

155.150

V

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU

12.138

7.000

4.638

0

500

VI

PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA

95.459

1.524

36.000

52.435

5.500

VII

OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI

83.246

17.996

23.300

21.450

20.500


UKUPNO

5.929.880

878.851

1.268.414

1.645.755

2.136.860

U razdoblju od 2013. do 2016. godine nastavit će se izgradnja projekata započetih u prethodnom četverogodišnjem razdoblju. Tako je planiran završetak izgradnje dionice Majdan Jamani – Klis (Grlo), duljine 4,5 km državne ceste D1 Solin – Klis – Sinj, ceste Sveti Kuzam – Križišće, duljine 10,5 km, dionice Splitske obilaznice Plano – Kaštel Stari, duljine 4,25 km i dionice Tunel »Omiš« – Omiš, duljine 2,82 km, II. faza obilaznice Velike Gorice, duljine 5,3 km, Južna obilaznica Osijeka, duljine 10,8 km i dr.

Nastavit će se radovi na izgradnji brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok sa spojem na Breznički Hum kao i na Splitskoj obilaznici, dionica Kaštel Stari – Kaštel Gomilica, duljine 5,6 km.

U razdoblju od 2013. do 2016. godine planiran je početak izgradnje Podravske brze ceste na dionici Virovitica – Suhopolje, duljine 9,1 km, dionicama spojne ceste Zabok – Krapina i dionicama državne ceste D225 Zaprešić – Prigorje Brdovečko. Također je planiran početak radova na izgradnji II. faze obilaznice Donjeg Miholjca, II. faze istočne obilaznice Vinkovaca te obilaznice Nove Gradiške. Planirane su izgradnje nadvožnjaka preko željezničkih pruga u Slavonskom Brodu i Jastrebarskom te izgradnja spojne ceste prema trajektnom pristaništu u Veloj Luci, spojne ceste od obilaznice Velike Gorice do Zračne luke Zagreb i dr.

Hrvatske ceste d.o.o. provode aktivnosti na integriranju biciklističke i cestovne infrastrukture u cjeloviti sustav. Aktivnosti se provode na zakonodavnoj, organizacijskoj i tehničkoj razini.

U razdoblju od 2013. do 2016. godine u okviru aktivnosti projekata i programa kandidiranih za financiranje iz fondova Europske unije planira se i gradnja D403 u sklopu projekta Rijeka Gateway, izgradnja mosta Sava i dionice Okučani – Stara Gradiška, početak gradnje dionice Stobreč – Omiš kao dijela Splitske obilaznice, spajanje odvojenog teritorija Republike Hrvatske kao što je »Projekt jug Hrvatske« i mosta Kopno – Čiovo sa spojnim cestama i dr.

Osim navedenih projekata postoje i dva programa u sklopu kojih će se iz EU fondova financirati niz manjih projekta. To su »Program sigurnosti cestovnog prometa« i »Program prekograničnog povezivanja RH «.

Kroz razdoblje od 2013. do 2016. godine planira se realizacija ukupno 145 projekata u vrijednosti 5,93 milijardi kuna, a u nastavku navodimo neke od najvećih.

• D1 Majdan – Jamani – Klis (Grlo) – izgradnja drugog kolnika brze ceste Solin – Klis – Sinj (D1) na dionicama: Majdan – Jamani i Jamani – Klis (Grlo), duljine 4,5 km bit će završena tijekom 2014. godine

• Most preko Save na brzoj cesti Okučani – granica BiH; duljine 0,5 km – ishođena je građevinska dozvola. Dovršeni su svi projekti po novom optimiziranom tehničkom rješenju. Planira se početak gradnje u drugoj polovici 2015. godine sufinancirane sredstvima iz EU fondova.

• Brza cesta granica Mađarske – Virovitica – Okučani – granica BiH dionica: Okučani – granica BiH, duljine 11,20 km – u tijeku su pripreme za ishođenje građevinske dozvole za spojnu cestu od mosta preko rijeke Save do čvora Okučani. Planira se gradnja sufinancirana sredstvima iz EU fondova, s početkom u drugoj polovici 2015. godine.

• Južna obilaznica Osijeka, duljine 12,1 km – izgradnja je u tijeku i planira se završtiti tijekom 2015. godine.

• Državna cesta D8, Sveti Kuzam – Križišće, duljine 9,5 km – Dionica Sveti Kuzam – Križišće, ukupne duljine 9,5 km sastoji se od četiri poddionice, odnosno četiri LOT-a. Radovi na dionici Sv. Kuzam – Križišće bit će dovršeni krajem 2013. godine.

• Državna cesta D403, Čvor Škurinje – luka Rijeka, l=2,3 km – ishođena izmjena i dopuna lokacijske dozvole za faznost izgradnje (10 faza gradnje). Izrađeni su svi glavni projekti te je dobivena prva građevinska dozvola. Tijekom 2014. godine ishodit će se preostale građevinske dozvole te se planira gradnja koja će biti predložena za sufinanciranje sredstvima iz EU fondova.

• Plano – Split – državna cesta D8, dionica Plano – Kaštel – Sućurac LOT 0 Plano, duljine 0,7 km i LOT 1 Plano – Kaštel Stari, duljine 4,25 km su izgrađene te se planira izgradnja na dionici Kaštel Stari – Kaštel Gomilica, LOT 2, duljine 5,6 km.

• Stobreč – Dugi Rat – Omiš, LOT 4 Tunel »Omiš« – Omiš, duljine 2,82 km – izgradnja je u tijeku, planiran je završetak krajem 2014. godine, a nastavak gradnje spoja prema Stobreču u skladu s optimiziranim projektnim rješenjem, planira se kandidirati za sufinanciranje sredstvima iz EU fondova. U tijeku je priprema dokumentacije za kandidaturu.

• Brza cesta Virovitica – Suhopolje duljine 9,1 km – početak izgradnje planira se u 2014. godini.

• Brza cesta Popovec – M. Bistrica – Zabok sa spojem na Breznički Hum (»Zagrebački prsten«) – projekt se izvodi u fazama i podijeljen je u četiri dionice. U tijeku je izgradnja prve dionice, a za preostale dionice u tijeku su izrada studije, idejnih i glavnih projekata te ishođenje građevinskih dozvola.

• BC Varaždin – Ivanec – Krapina – u tijeku je izrada studijske dokumentacije, te je za dionicu Bednja – Ivanec planirana izrada glavne projektne dokumentacije.

• Rujevica – Marišćina – u tijeku je izgradnja dionice.

• Zabok – Krapina – u tijeku je ishođenje građevinskih dozvola. Tijekom 2014. godine započinje gradnja I faze, Zabok – Sveti Križ – Začretje.

• Dubrovnik – Čilipi – brza cesta Dubrovnik (Osojnik) – Čilipi – Debeli Brijeg – za cijelu trasu izrađeno je idejno rješenje i studija o utjecaju na okoliš, a za dionicu: Plat – čvor Čilipi, duljine 11,5 km izrađen je idejni projekt te je u tijeku ishođenje lokacijske dozvole te izrada glavne projektne dokumentacije i ishođenje građevinskih dozvola.

• Most kopno – otok Čiovo s pristupnim i spojnim cestama – za Most kopno – otok Čiovo, ishođena je građevinska dozvola, a za spojnu cestu 1 D8 – most, duljine 0,7 km i spojnu cestu 2 na otoku Čiovu od mosta do Ž6136 duljine 1,65 km u tijeku je ishođenje građevinskih dozvola, te se planira gradnja sredstvima sufinanciranim iz EU fondova.

• Obilaznica Vukovara – ishođene su građevinske dozvole te se očekuje početak gradnje tijekom 2015. godine.

• Istočna obilaznica Vinkovaca – u tijeku je ishođenje građevinskih dozvola te se očekuje početak gradnje tijekom 2014. godine.

• Obilaznica Zaprešića – u tijeku je ishođenje građevinskih dozvola te se očekuje početak gradnje tijekom 2014. godine po dionicama

• D10 Kloštar Vojakovački – Križevci – izgradnja II. faze Podravskog ipsilona u profilu brze ceste (jedan kolnik) – početak gradnje krajem 2015. godine

• D12 Farkaševac – Bjelovar – izgradnja II. faze Podravskog ipsilona u profilu brze ceste (jedan kolnik) – početak gradnje krajem 2015. godine

3.3.2. EU fondovi – priprema projekata

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji otvara se mogućnost sufinanciranja javnih investicija, u našem slučaju cestovne infrastrukture, iz fondova Europske unije te će se u narednom razdoblju posebna pažnja posvetiti budućem korištenju sredstava iz navedenih izvora.

Sukladno strateškim dokumentima Europske unije, čiji su ciljevi ugrađeni u Nacrt operativnog programa prometa OP 2014.-2020., priprema se niz projekata i programa koji će se predložiti za sufinanciranje iz EU fondova. Osim velikih projekata od kojih se mogu navesti: povezivanje juga Hrvatske tzv. »Projekt jug Hrvatske«, Most na Savi kod Gradiške sa spojnom cestom do A3, Splitska obilaznica: dionica Stobreč – Omiš, Most kopno – Čiovo sa spojnim cestama, tu je još i cijeli niz manjih projekata (obilaznice gradova, crne točke na cestama, rekonstrukcija križanja i kritičnih dionica – tzv. »uska grla«, pješačka i biciklistička infrastruktura i sl.) koji se pripremaju u okviru Programa sigurnosti cestovnog prometa. Program je usklađen s strateškim odrednicama Europske unije te je dio OP 2014.-2020. i nove Strategije razvoja cestovnog prometa. Također, u pripremi je i Program prekogranične suradnje u cestovnom prometu Republike Hrvatske – Bosne i Hercegovine u kojem se predviđa priprema cijelog niza projekata od zajedničke važnosti za cestovni promet i infrastrukturu. Program također korespondira sa strateškim odrednicama Europske unije.

Paralelno s aktivnostima na pripremi projekata i programa, radi se na formiranju tehničkih i stručnih kapaciteta i strukture za pripremu i provedbu svih aktivnosti vezanih za pripremu i povlačenje sredstava iz EU fondova. Usklađivanje zakonske regulative i prakse Republike Hrvatske i Europske unije donosi nam nove zahtjeve i obveze. Za kvalitetnu suradnju sa širim okružjem i sustavom čiji smo punopravni član, potrebno je osigurati istu razinu kvalitetnih podataka i podloga.

Povlačenje sredstava iz EU fondova zahtjeva pripremu tehničkih podloga koje elaboriraju potrebu za provedbom projekata i dokazuju parametre korištene u podlogama.

Da bi se postavljenim zadacima moglo odgovoriti, potrebna je iscrpna i sveobuhvatna baza podataka o cestovnom prometu. Osnovni ulazni podaci navedene baze su: stanje infrastrukture i parametri prometa. To nameće potrebu širenja mreže brojila prometa na državnim cestama, a naročito na mreži županijskih i lokalnih cesta koje su vrlo slabo pokrivene istima. Nedostatak informacija o prometu koji se prikupljaju brojilima limitiraju mogućnosti planiranja razvoja pa i održavanja mreže županijskih i lokalnih prometnica. Ta činjenica zahtijeva aktivan pristup problemu te što brže širenje mreže brojila na navedenu mrežu prometnica.

3.3.3. Poboljšanje cestovne mreže državnih cesta – Betterment

U razdoblju 2013.-2014. iz programa Betterment II. nastavit će se radovi na 19 dionica. Predviđeno je završiti sve radove na obnovi preostalih 224,3 km.

Tablica 8. Pregled programa Betterment II po projektima

u tisućama kuna

Rbr

županija

Br. DC

Opis

Duljina (km)

Planirani iznos
izgradnje do
završetka rekonstrukcije

1

Zag

D43

Ivanić Grad

7,4

25.631

2

Zag/Kr-zag

D1

D205 – čvor Zaprešić

16,3

22.519

3

Zag

D31

Velika Gorica – Mala Buna

5,7

2.501

4

Zag/Kr-zag

D29

Marija Bistrica – Kašina

10,5

36.999

5

Si-mos

D37

Petrinja – Gora

7,2

12.534

6

D35

Vidovec – Lepoglava

18,2

1.073

7

Vt-po

D34

Slatina – Čađavica

15,2

1.348

8

St-da/Du

D8

Živogošće – Ploče

28,8

50.011

9

Du

D8

Čilipi – Karasovići

16,2

9.414

10

St-da

D116

Jelsa – Poljice

13,0

59.865

11

Pr-go

D8

Novi Vinodolski – Kozica

12,4

46.544

12

Kr-zag

D205

Risvica – Dubrovčan

10,4

39.988

13

Pr-go

D100

Vodice – Orlec

11,6

48.397

14

Pr-go

D105

Lopar – Rab

7,0

42.543

15

Li-se

D1

Korenica – Debelo Brdo

9,3

20.346

16

Li-se

D25

Bunić – Ljubovo

6,5

13.834

17

Ka

D36

Selce – Kupčina

14,7

39.730

18

Si-mos

D224

Komarevo – Brđani

5,4

19.990

19

Kr-zag

D206

Valentinovo – Krapina

8,5

29.785

SVEUKUPNO IZGRADNJA BETTERMENT

523.055

OSTALA ULAGANJA BETTERMENT

59.445

UKUPNO PROGRAM BETTERMENT

582.500

3.4. Ulaganja u županijske i lokalne ceste

Županijske uprave za ceste upravljaju i gospodare županijskim i lokalnim cestama, a osnivač im je županija. U Republici Hrvatskoj ima dvadeset županijskih uprava za ceste, a županijskim i lokalnim cestama na području Grada Zagreba upravlja Upravno tijelo Grada Zagreba zaduženo za promet. Županijske uprave za ceste i Grad Zagreb upravljaju i gospodare u ukupnoj duljini sa 9.703,40 km županijskih i 8.979,70 km lokalnih cesta.

Županijske uprave za ceste od svog osnutka (1998. godini) razvijaju sustav upravljanja županijskim i lokalnim cestama u sljedećim uvjetima:

• nedovoljno ulaganje u mrežu županijskih i lokalnih cesta u odnosu na državnu mrežu prometnica,

• nedostatak strategije održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Zadaci koji se moraju rješavati su: podizanje razine kvalitete održavanja županijskih i lokalnih cesta u organizacijskom i tehnološkom smislu te kvalitetno rekonstruiranje dionica cesta u urbanim zonama. U razdoblju od 2013. do 2016. godine planira se u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta utrošiti 1,95 milijardi kuna, a u poboljšanje i obnovu cestovne mreže županijskih i lokalnih cesta 1,43 milijardi kuna, dok se za izgradnju županijskih i lokalnih cesta planira u navedenom četverogodišnjem razdoblju 0,13 milijarde kuna. U navedenom razdoblju planira se izgraditi novih 131,72 km županijskih i lokalnih cesta.

Tablica 9. Pregled ulaganja u županijske i lokalne ceste po vrsti ulaganja

u tisućama kuna


ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE

Plan
2013. – 2016.

2013.

2014.

2015.

2016.

1.

Izgradnja

125.680

31.805

28.675

31.000

34.200

2.

Poboljšanje i obnova

1.435.299

329.642

334.560

377.363

393.734


UKUPNO INVESTICIJSKO ULAGANJE – Žup. i lok. ceste

1.560.979

361.447

363.235

408.363

427.934

3.

Redovno održavanje

1.955.108

471.442

466.583

506.492

510.592


SVEUKUPNO ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE

3.516.088

832.889

829.818

914.855

938.526

U ukupnim ulaganjima u županijske i lokalne ceste, redovno održavanje sudjeluje u prosjeku s 55,61%, poboljšanje s 40,82%, a izgradnja cesta sa 3,57%. Evidentno je da je povećan udio redovnog održavanja tijekom promatranog razdoblja (sa 47,91% u razdoblju 2009.–2012. godine na 55,61% u razdoblju 2013.–2016. godine). Istovremeno se udio izvanrednog održavanja povećavao sa 33,04% na 40,82% što je, s obzirom na stanje cestovne mreže, i razumljivo.

Tablica 10. Pregled ulaganja u županijske i lokalne ceste po županijama

u tisućama kuna

ŽUPANIJA

Plan
2013. – 2016.

Godina 2013.

Godina 2014.

Godina 2015.

Godina 2016.

1

ZAGREBAČKA

300.245

60.300

58.025

91.210

90.710


Investicijsko ulaganje

105.345

12.300

22.025

35.760

35.260


Redovno održavanje

194.900

48.000

36.000

55.450

55.450

2

KRAPINSKO-ZAGORSKA

115.158

27.147

28.617

28.617

30.777


Investicijsko ulaganje

61.158

13.147

14.617

15.617

17.777


Redovno održavanje

54.000

14.000

14.000

13.000

13.000

3

SISAČKO-MOSLAVAČKA

120.109

23.709

21.500

35.950

38.950


Investicijsko ulaganje

47.062

8.262

11.900

11.950

14.950


Redovno održavanje

73.047

15.447

9.600

24.000

24.000

4

KARLOVAČKA

104.349

25.679

26.960

25.900

25.810


Investicijsko ulaganje

27.949

6.279

7.960

6.900

6.810


Redovno održavanje

76.400

19.400

19.000

19.000

19.000

5

VARAŽDINSKA

179.953

51.212

37.715

45.055

45.971


Investicijsko ulaganje

91.953

28.712

16.715

23.055

23.471


Redovno održavanje

88.000

22.500

21.000

22.000

22.500

6

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

126.108

25.009

26.159

36.626

38.314


Investicijsko ulaganje

47.900

6.100

6.600

16.600

18.600


Redovno održavanje

78.208

18.909

19.559

20.026

19.714

7

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

224.324

49.574

57.200

57.700

59.850


Investicijsko ulaganje

112.124

22.274

29.400

29.400

31.050


Redovno održavanje

112.200

27.300

27.800

28.300

28.800

8

PRIMORSKO-GORANSKA

334.603

96.129

76.564

80.080

81.830


Investicijsko ulaganje

159.282

54.895

32.477

35.080

36.830


Redovno održavanje

175.321

41.234

44.087

45.000

45.000

9

LIČKO-SENJSKA

100.589

29.479

23.580

23.740

23.790


Investicijsko ulaganje

16.189

8.079

2.580

2.740

2.790


Redovno održavanje

84.400

21.400

21.000

21.000

21.000

10

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

84.285

15.575

22.690

22.960

23.060


Investicijsko ulaganje

18.860

5.360

4.500

4.500

4.500


Redovno održavanje

65.425

10.215

18.190

18.460

18.560

11

POŽEŠKO-SLAVONSKA

61.104

15.591

16.013

14.700

14.800


Investicijsko ulaganje

20.800

6.600

4.700

4.700

4.800


Redovno održavanje

40.304

8.991

11.313

10.000

10.000

12

BRODSKO-POSAVSKA

111.020

28.520

26.900

27.500

28.100


Investicijsko ulaganje

39.520

11.020

8.900

9.500

10.100


Redovno održavanje

71.500

17.500

18.000

18.000

18.000

13

ZADARSKA

164.672

59.374

34.374

35.181

35.743


Investicijsko ulaganje

57.055

25.503

10.052

10.500

11.000


Redovno održavanje

107.617

33.871

24.322

24.681

24.743

14

OSJEČKO-BARANJSKA

334.084

61.224

79.900

96.480

96.480


Investicijsko ulaganje

209.784

32.924

49.900

63.480

63.480


Redovno održavanje

124.300

28.300

30.000

33.000

33.000

15

ŠIBENSKO-KNINSKA

75.685

22.635

17.200

17.700

18.150


Investicijsko ulaganje

33.485

11.185

7.200

7.450

7.650


Redovno održavanje

42.200

11.450

10.000

10.250

10.500

16

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

128.878

31.918

29.622

32.015

35.323


Investicijsko ulaganje

67.978

17.143

14.247

16.640

19.948


Redovno održavanje

60.900

14.775

15.375

15.375

15.375

17

SPLITSKO-DALMATINSKA

525.475

101.975

138.000

141.000

144.500


Investicijsko ulaganje

311.475

56.975

82.000

85.000

87.500


Redovno održavanje

214.000

45.000

56.000

56.000

57.000

18

ISTARSKA

214.803

52.173

54.545

52.254

55.831


Investicijsko ulaganje

45.803

10.673

13.045

9.754

12.331


Redovno održavanje

169.000

41.500

41.500

42.500

43.500

19

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

120.641

30.765

33.192

28.342

28.342


Investicijsko ulaganje

51.891

11.515

16.692

11.842

11.842


Redovno održavanje

68.750

19.250

16.500

16.500

16.500

20

MEĐIMURSKA

90.003

24.901

21.062

21.845

22.195


Investicijsko ulaganje

35.366

12.501

7.725

7.895

7.245


Redovno održavanje

54.637

12.400

13.337

13.950

14.950


Ukupno

3.516.088

832.889

829.818

914.855

938.526


Investicijsko ulaganje

1.560.979

361.447

363.235

408.363

427.934


Redovno održavanje

1.955.108

471.442

466.583

506.492

510.592

Društveno-gospodarske prilike vrlo su različite po pojedinim županijama. Specifične okolnosti u pojedinim regijama Hrvatske su vrlo kompleksne i zahtijevaju sustavni pristup definiranju razvojnih potreba u tim regijama. Razvitak infrastrukture predstavlja preduvjet društveno-gospodarskog razvoja, a u sklopu toga optimalna razvijenost županijskih i lokalnih cesta ima vrlo važnu pokretačku ulogu.

Specifična obilježja pojedinih regija, prema kojima se i razvitak županijskih i lokalnih cesta mora uskladiti, poglavito su:

• područja pogođena ratom koja karakterizira loša poduzetnička aktivnost, gubitak tradicionalnih tržišta, depopulacija i spori povratak stanovništva, specifične poteškoće brdsko-planinskih područja u pogledu geografske i prometne izoliranosti, nemogućnost plasmana roba u modernom tržišnom gospodarstvu, nepovoljna starosna struktura stanovništva i sl.,

• potreba za uravnoteženim održivim razvojem otoka, uvažavajući pri tome prirodnu i kulturnu baštinu s razvojnim potencijalom tih područja što određuje pristup rješavanju prometne politike otoka,

• pogranična područja na kojima treba osposobiti mrežu županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta da mogu opsluživati unutarnje kapacitete, kako bi lokalno stanovništvo s obje strane granice moglo zajednički prepoznati i razviti projekte od interesa za društveni i gospodarski razvitak tih područja,

• područja industrijskih zona i zona malog i srednjeg poduzetništva koja se prostorno i prometno moraju kvalitetno integrirati s tranzitnim prometnim pravcima.

4. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Republika Hrvatska je od svog osamostaljenja, a posebno u posljednjih desetak godina, na području razvoja cestovne infrastrukture ostvarila izuzetne rezultate. Politikom ubrzanog razvitka i jasno definiranim ciljevima dovela je mrežu cesta, posebno autocesta na zavidnu razinu – uz sam bok najrazvijenijih zemalja Europe. Time je stvorila osnovne preduvjete za unutarnju integraciju hrvatskog prostora, što bržu integraciju Republike Hrvatske u širi europski prostor, brži razvitak privrede, osobito turizma i općenito aktiviranje komparativnih prednosti koje pružaju Jadransko more i obala.

Dostignuti stupanj razvijenosti cesta i autocesta nameće potrebu novog pristupa razvojnoj politici u ovom sektoru. Umjesto dosadašnje politike ubrzanog cestovnog razvitka, Republika Hrvatska mora pristupiti politici umjerenog održivog cestovnog razvitka, kojom će maksimalno racionalizirati daljnje procese gradnje i gospodarenja cestama. To istovremeno ne znači kako je potrebno stati s daljnjom gradnjom i razvitkom cestovne mreže, štoviše Republika Hrvatska će dovršavati realizaciju zacrtanih strateških ciljeva, a to znači omogućiti ostvarenje planiranog standarda redovnog održavanja cesta, osposobiti ukupnu osnovnu mrežu cesta u skladu sa zahtjevima suvremenog cestovnog prometa i dovršiti nužno planiranu mrežu autocesta i brzih cesta. Takve premise uravnoteženog održivog razvitka cesta imaju polazište u realnom sagledavanju prometne potražnje, očuvanju vrijednosti sadržanoj u dosad izgrađenoj mreži cesta, u realno utvrđenim programima i prioritetima i na kraju u realno raspoloživim materijalnim mogućnostima. Ovakav pristup zahtjeva sistematizaciju i kritičku analizu svih segmenata sustava: od zakonskih i podzakonskih normi, razvojnih i planskih dokumenata, organizacijskih i financijskih modela do tehnoloških procesa zastupljenih u cestovnom sektoru. Znanost i struka moraju prednjačiti u izradi prijedloga i trebaju politici pružiti stručnu i realnu podlogu za donošenje racionalnih dugoročnih i kratkoročnih operativnih odluka. Republika Hrvatska danas raspolaže dovoljnim iskustvom i stručnim potencijalom da može odgovoriti svim tim zahtjevima.

Održivi razvitak cesta zadovoljava potrebe današnjice, a da pritom ne ugrožava potrebe budućih generacija. On osigurava ravnotežu između zahtjeva za unapređenje kakvoće života (ekonomska sastavnica), za ravnomjeran razvitak zemlje i dobrobit svih žitelja (socijalna sastavnica) te zahtjeva za očuvanjem okoliša kao prirodnog dobra o kojima ovise i sadašnje i buduće generacije (sastavnica očuvanja okoliša).

Ostvarenje uravnoteženog i učinkovitog održivog razvitka cesta pretpostavlja utvrđivanje razvojne politike, koja će se temeljiti na:

– dobro uređenoj pravnoj i tehničkoj regulativi,

– pravilno razrađenoj organizacijskoj strukturi i modelu financiranja,

– planskim dokumentima,

– utvrđenoj strategiji dugoročnog razvitka, kvalitetnim srednjoročnim i godišnjim

– planovima i programima.

Ulaganja u cestovnu infrastrukturu imaju dugoročan karakter, čiji se efekti, bilo pozitivni ili negativni, odražavaju u dugom vremenskom razdoblju te se strateške odluke o daljnjem razvitku cestovne infrastrukture moraju temeljiti na znanstvenim i stručnim istraživanjima i uzajamnoj suradnji struke i politike.

Klasa: 022-03/13-14/29

Urbroj: 50301-05/05-13-2

Zagreb, 27. prosinca 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

1 03.01.2014 Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine 1 03.01.2014 Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine 1 03.01.2014 Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine 1 03.01.2014 Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine 1 03.01.2014 Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine 1 03.01.2014 Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine 1 03.01.2014 Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine