Pravilnik o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni

NN 1/2014 (3.1.2014.), Pravilnik o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

33

Na temelju članka 152.k stavak 5. i 153.stavka 1. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/2007, 43/13 i 157/13 – dalje Zakon), donosim

PRAVILNIK

O PREKRŠAJNOJ EVIDENCIJI I REGISTRU NEPLAĆENIH KAZNI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Prekršajnu evidenciju (dalje u tekstu »Evidencija«) i Registar neplaćenih kazni (dalje u tekstu »Registar«) vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: »Ministarstvo«).

Članak 2.

Evidencija iz članka 1. ovog Pravilnika, vodi se za osuđenike kojima je pravomoćnom odlukom o prekršaju prekršajnog suda ili drugog prekršajnog tijela za prekršaj propisan zakonom izrečena neka od propisanih prekršajnopravnih sankcija (članak 5. Zakona) ili mjera oduzimanja imovinske koristi.

Registar iz članka 1. ovog Pravilnika je sastavni dio Evidencije i vodi se za osuđenike koji u roku iz odluke o prekršaju nisu uplatili pravomoćno izrečenu novčanu kaznu.

Članak 3.

Prekršajna evidencija obuhvaća: osobne podatke o počiniteljima prekršaja, podatke o izrečenim prekršajnim sankcijama iz članka 2. ovog Pravilnika i o izrečenoj mjeri oduzimanja imovinske koristi, te podatke o zamjeni novčane kazne u kaznu zatvora ili rad za opće dobro.

Registar obuhvaća: osobne podatke o počiniteljima prekršaja, podatke o pravomoćnoj odluci, podatke o visini neplaćene novčane kazne te podatke potrebne za uplatu novčane kazne.

VOĐENJE EVIDENCIJE

Članak 4.

Evidencija se obvezno vodi u elektroničkom obliku obrade podataka (u daljnjem tekstu: sustav za EOP, u odgovarajućem padežu).

Članak 5.

Evidencija u sustavu za EOP sadrži evidenciju osuđenika kojima su pravomoćno izrečene prekršajne sankcije zbog prekršaja propisanih zakonom i evidenciju pravomoćnih odluka.

Članak 6.

Evidencija fizičkih osoba (pojedinac, obrtnik ili odgovorna osoba u pravnoj osobi) sadrži sljedeće podatke: ime i prezime osobe, spol, imeroditelja, rođeno prezime majke, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, MBG, OIB, broj putovnice ili druge isprave za strane državljane, zanimanje i prebivalište.

Evidencija pravnih osoba i s njom po Prekršajnom zakonu izjednačenim subjektima sadrži sljedeće podatke: tvrtku odnosno naziv pravne osobe, njezino sjedište i matični broj subjekta (MBS) iz sudskog registra u Republici Hrvatskoj te OIB.

Evidencija pravomoćnih odluka sadrži: naziv suda odnosno tijela državne uprave koje su sankciju izrekle, broj i datum odluke, datum pravomoćnosti, datum počinjenja prekršaja, koji je zakon primijenjen i koje odredbe zakona, vrstu prekršajne sankcije koja je izrečena s naznakom njezina trajanja, rok za plaćanje novčane kazne, datum uručenja odluke koja sadrži novčanu kaznu, visinu troška postupka te oduzete imovinske koristi.

UPIS PODATAKA U EVIDENCIJU

Članak 7.

Upis podataka u Evidenciju obavlja se izravno na temelju podataka iz pravomoćnih odluka sudova i tijela državne uprave kojima su osuđenicima izrečene prekršajne sankcije propisane zakonom.

U Evidenciju se ne unosi kazna izrečena i naplaćena u postupku iz članka 245. stavak 6. Zakona.

Članak 8.

Podatke koji se upisuju u Evidenciju, Ministarstvu dostavljaju prvostupanjski sudovi i tijela državne uprave koja odlučuju u prekršajnom postupku, obvezno u sustavu za EOP.
Sudovi i tijela državne uprave iz stavka 1.ovog članka putem elektroničkih sredstava komunikacije na daljinu, neposredno upisuju u evidenciju podatke iz stavka 1. ovog članka i odgovaraju za točnost upisanih podataka.

Ovlašteni službenik suda ili upravnog tijela iz stavka 1. ovog članka dužan je u sustavu za EOP poslati podatke koji se upisuju u evidenciju najkasnije u roku 8 radna dana od dana pravomoćnosti odluke, na obrascima br. 1 ili 2 koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 9.

Svi podaci uneseni u računalo moraju imati dvije sigurnosne kopije od kojih jedna mora biti na prijenosnom magnetnom mediju i osigurana na odgovarajući način.

Sigurnosne kopije se pripremaju najmanje jedanput dnevno.

DAVANJE PODATAKA IZ EVIDENCIJE

Članak 10.

Evidencija, i spisi na temelju kojih se podaci upisuju u evidenciju su službena tajna. Podaci iz Evidencije smiju se dati samo tijelima nadležnim za vođenje prekršajnog postupka ili pravosudnim i državnoodvjetničkim tijelima za postupke iz njihove nadležnosti, odnosno za potrebe upravnog postupka nadležnih upravnih tijela na njihovo službeno traženje, utemeljeno na posebnom propisu.

Tijekom postupka javne nabave, javni naručitelj može zatražiti podatke o prekršajnoj kažnjavanosti natjecatelja ili ponuditelja.

Podaci iz evidencije izdaju se fizičkoj ili pravnoj osobi, samo ako ta osoba dokaže da su joj podaci potrebni radi ostvarivanja prava u stranoj državi.

Postupak iz stavka 3.ovog članka pokreće se na obrazloženi pisani zahtjev tražitelja, uz ovlašteni prijevod konkretnog propisa ili zahtjeva tijela strane države o potrebi izdavanja potvrde iz evidencije te uplaćenu upravnu pristojbu u propisanom iznosu.

Članak 11.

Obrasci zahtjeva kojim tijela ili osobe iz članka 10. traže izvadak podataka iz evidencije (obrazac br. 3, 4, 5 ili 6), tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Ako Ministarstvo utvrdi da je zahtjev nejasan ili nepotpun, pozvat će podnositelja da u roku od 8 dana zahtjev objasni ili nadopuni.

Ako podnositelj ne postupi u skladu s navedenim pozivom, Ministarstvo će zahtjev odbaciti.

Članak 12.

Prekršajnim sudovima i drugim pravosudnim i državnoodvjetničkim tijelima i tijelima državne uprave koja vode prekršajni i upravni postupak može se omogućiti izravan uvid u evidenciju putem elektroničkih sredstava komunikacije na daljinu.

Tijelima iz st. 1.ovog članka omogućit će se uvid u evidenciju o sankcijama izrečenim za one vrste prekršaja za koje su nadležni voditi prekršajni ili drugi sudski postupak, odnosno upravni postupak propisan posebnim zakonom.

Ministarstvo posebnim izvanupravnim rješenjem odobrava uvid u evidenciju tijelu iz stavka 1. ovog članka.

Na predmetno rješenje nije dozvoljena žalba niti se može voditi spor. Ministarstvo može, uz obrazloženje, uvijek ukinuti rješenje iz stavka 3. ovog članka.

BRISANJE PODATAKA IZ EVIDENCIJE

Članak 13.

Podaci upisani u evidenciju brišu se ili mijenjaju:

1. kada po sili zakona nastupi rehabilitacija,

2. na temelju pisanog sudskog akta ili akta tijela državne uprave iz članka 8. stavak 2. ovog Pravilnika o izvršenoj ispravci nekog podataka ili osobito o opozivu upisa temeljem pravomoćnosti pojedine prekršajne sankcije.

O brisanju ili ispravku unijetih podataka u pravomoćnoj odluci iz evidencije, Ministarstvo će unijeti službenu zabilješku u sustavu za EOP temelju pisane obavijesti.

Članak 14.

Ministarstvo u sustavu za EOP vodi rokovnik s podacima o odlukama koje se brišu nakon proteka rokova određenih za brisanje odluka po zakonu.

Članak 15.

Podaci o brisanim odlukama ili odlukama koje se po zakonu smatraju brisanim ne daju se nikome na uvid.

U uvjerenjima iz evidencije ne navode se podaci o brisanoj odluci ili odluci koja se po zakonu smatra brisanom.

UNOS, BRISANJE I ISPRAVAK PODATAKA IZ REGISTRA

Članak 16.

Podaci o osuđenicima iz Evidencije koji u roku iz pravomoćne odluke o prekršaju nisu uplatili izrečenu novčanu kaznu evidentirat će se u Registru.

Članak 17.

Podaci iz Registra brišu se:

– plaćanjem novčane kazne

– nastupom zastare izvršenja naplate novčane kazne

– izvršenjem kazne zatvora ili rada za opće dobro u slučaju da je došlo do zamjene novčane kazne.

Članak 18.

Uvid u Registar omogućit će se tijelima nadležnim za poslove:

– izdavanja i produljenja vozačke dozvole

– registracije motornog vozila ili produljenja registracije motornog vozila

te drugim tijelima koja su na to ovlaštena posebnim zakonom.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prekršajnoj evidenciji (»Narodne novine« 27/08).

Klasa: 011-01/13-04/3

Urbroj: 514-05-13-2

Zagreb. 27. prosinca 2013.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.

1 03.01.2014 Pravilnik o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni 1 03.01.2014 Pravilnik o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni