Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

NN 1/2014 (3.1.2014.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

1 03.01.2014 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

34

Na temelju članka 47a. stavka 2. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine« broj: 33/2006, 38/2009, 87/2009, 18/2011 i 80/2013) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture uz mišljenje ministra nadležnog za poslove financija kao i ministra nadležnog za poslove razvoja otoka, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVLAŠTENI PRIJEVOZ NA LINIJAMA U JAVNOM POMORSKOM PRIJEVOZU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava povlaštenoga javnoga pomorskog prijevoza (u daljnjem tekstu: povlašteni prijevoz), vrste isprava koje se izdaju korisnicima prava na povlašteni prijevoz, kao i uvjete i način isplate naknade brodaru za obavljeni prijevoz u javnom prijevozu sukladno odredbama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu ( u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

(1) Korisnici prava na povlašteni prijevoz sukladno odredbama ovoga Pravilnika su:

– fizičke osobe koje imaju prebivalište na otocima, te na poluotoku Pelješcu (u daljnjem tekstu; otočani);

– pravne osobe i vlasnici obrta sa sjedištem na otoku,

– djeca do navršenih 12 godina starosti;

– vozila u vlasništvu otočana ili pravnih osoba, odnosno vlasnika obrta, ili korisnika leasinga s prebivalištem odnosno sjedištem na otoku;

– zdravstveni djelatnici i vozila pri obavljanju redovitih i hitnih prijevoza bolesnika s otoka na kopno i obrnuto;

– djelatnici i vozila drugi javnih službi u slučajevima izvanrednih događaja.

(2) Pravo na povlašteni prijevoz korisnici iz stavka 1. ovoga članka (u daljnjem tekstu: korisnici) ostvaruju na temelju Otočne iskaznice za pomorski prijevoz putnika, Otočne iskaznice za prijevoz vozila i vinjete, studentske isprave, te izdane putne karte, ako ovim Pravilnikom za određene kategorije korisnika nije drugačije određeno.

(3) Ne može se u istom putovanju koristiti pravo na povlašteni prijevoz po više osnova.

(4) Pored osoba iz stavka 1. ovoga članka pravo na povlašteni prijevoz imaju i osobe koje to pravo ostvaruju po drugim posebnim propisima.

Članak 3.

(1) Povlašteni prijevoz sukladno odredbama ovoga Pravilnika uključuje prijevoz putnika i prijevoz vozila.

(2) Prema opsegu povlastica, povlašteni prijevoz putnika može biti besplatan ili s popustom na redovnu cijenu putne karte, dok povlašteni prijevoz vozila može biti isključivo s popustom na redovnu cijenu putne karte za vozilo, osim za prijevoz vozila javnih službi iz članka 5. alineje pet, koji ostvaruju pravo na besplatni prijevoz

POVLAŠTENI PRIJEVOZ PUTNIKA

Članak 4.

(1) Korisnici ostvaruju pravo na povlašteni prijevoz na trajektnim, brodskim i brzobrodskim linijama u javnom prijevozu s obvezom javne usluge prijevoza (u daljnjem tekstu »linije«), koje otok njihovog prebivališta (u daljnjem tekstu; otok) povezuju s kopnom ili s drugim otokom na način da im se odobrava popust na važeću cijenu putne karte sukladno Zakonu.

(2) Korisnici iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo na jednu putnu kartu s popustom za jedno polazno-povratno putovanje.

Članak 5.

Osim prava iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, pravo na povlašteni prijevoz bez plaćanja cijene putne karte na linijama ( u daljnjem tekstu; besplatni prijevoz) imaju sljedeće skupine korisnika:

– učenici i studenti, koji svakodnevno putuju do škole ili visokoškolske ustanove izvan otoka;

– učenici i studenti koji za vrijeme školovanja privremeno borave izvan otoka, a vikendom dolaze na otok;

– djeca do navršene 3 godine starosti;

– umirovljenici, i osobe starije od 65 godina;

– zdravstveni djelatnici pri obavljanju redovitih i hitnih prijevoza bolesnika s otoka na kopno i obrnuto kao i djelatnici drugi javnih službi u slučajevima izvanrednih događaja (policija, vatrogasci, GSS i lučka kapetanija u slučajevima traganja i spašavanja).

Članak 6.

(1) Učenici i studenti iz članka 5. ovoga Pravilnika koji svakodnevno putuju od mjesta prebivališta na otoku do škole, odnosno visokoškolske ustanove izvan otoka, imaju pravo na besplatni prijevoz za dva polazno-povratna putovanja dnevno na linijama koje otok povezuju s kopnom ili s drugim otokom gdje se školuju.

(2) Učenici i studenti koji zbog školovanja privremeno borave izvan otoka imaju pravo na besplatni prijevoz za jedno polazno-povratno putovanje tjedno na linijama koje otok povezuju s kopnom ili s drugim otokom gdje se školuju.

(3) Pravo na besplatan prijevoz studenti iz stavka 1. i 2. ovoga članka ostvaruju u razdoblju od 1. rujna do 15. srpnja uz predočenje studentske iskaznice koja je izdana sukladno pravilniku kojim je propisan sadržaj studentske isprave.

(4) Pravo na besplatan prijevoz učenici iz stavka 1. i 2. ovoga članka ostvaruju u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja uz predočenje otočne iskaznicu za pomorski prijevoz putnika.

Članak 7.

(1) Umirovljenici i osobe starije od 65 godina iz članka 5. ovoga Pravilnika imaju pravo na besplatni prijevoz u jednom polazno-povratnom putovanju dnevno na svim trajektnim i brodskim (klasičnim) linijama koje otok povezuju s kopnom, ili s drugim otokom.

(2) Na brzobrodskim linijama pravo na besplatan prijevoz iz stavka 1. ovoga članka imaju umirovljenici i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otocima prve skupine sukladno Zakonu o otocima (NN br. 34/99, 143/99, 32/02 i 33/06).

(3) Pravo na besplatan prijevoz korisnici iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju na neodređeno vrijeme, uz valjanu otočnu iskaznicu za pomorski prijevoz putnika.

Članak 8.

(1) Dijete do navršene 1 godine starosti ima pravo na besplatni prijevoz na svim linijama, sjedi zajedno s roditeljem/pratiteljem na istom sjedećem mjestu i ne izdaje mu se putna karta, već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom.

(2) Djetetu, osim djetetu otočaninu iz članka 4. ovoga Pravilnika, starijem od 1 pa do navršenih 12 godina starosti odobrava se popust na redovnu cijenu putne karte za određeno putovanje. Visinu popusta utvrđuje odlukom ministar nadležan za poslove pomorstva.

Članak 9.

(1) Zdravstveni djelatnici kao i djelatnici drugi javnih službi iz članka 5. ovoga Pravilnika imaju pravo na besplatan prijevoz u javnom obalnom pomorskom prijevozu na svim redovnim linijama koje povezuju otok s kopnom i otoke međusobno na neograničenom broju putovanja pri obavljanju redovitih i hitnih prijevoza bolesnika, s otoka na kopno i obrnuto, odnosno u slučajevima izvanrednih događaja.

(2) Djelatnici iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo na besplatni prijevoz uz predaju odgovarajuće dokumentacije (preslik liječničke uputnice, putnog odnosno radnog naloga i sl).

Članak 10.

(1) Za svako putovanje korisnika iz članka 2. ovoga Pravilnika, brodar je dužan izdati putnu kartu s navedenom relacijom, datumom putovanja, cijenom, a kada se za isto stvore uvjeti i s vremenom polaska broda, te brojem otočne iskaznice korisnika za kojeg je putna karta izdana. Za besplatni prijevoz izdaje se tzv. »nulta karta«.

(2) Pri putovanju na liniji, korisnici će se evidentirati očitavanjem putne karte, a kada se za isto stvore uvjeti, očitavanjem otočne iskaznice za pomorski prijevoz putnika odnosno studentskom ispravom iz članka 6. stavak 3. ovoga Pravilnika, prilikom ulaska u putnički terminal (ako postoji u luci ukrcaja), odnosno prilikom ukrcaja na brod.

Članak 11.

(1) Za izdavanje putne karte iz članka 10. ovoga Pravilnika korisnik je dužan priložiti važeću Otočnu iskaznicu za pomorski prijevoz putnika.

(2) Za djecu iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika za izdavanje putne karte iz članka 10. ovoga Pravilnika ne treba priložiti Otočnu iskaznicu za pomorski prijevoz putnika nego važeću ispravu o identitetu.

Članak 12.

(1) Otočnu iskaznicu za pomorski prijevoz putnika izdaje Agencija za obalni linijski pomorski promet (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Agencija može stručno-tehničke poslove izdavanja otočne iskaznice za pomorski prijevoz putnika i pohrane podataka o istima povjeriti pravnoj osobi koja ispunjava odgovarajuće tehničke i kadrovske uvjete, te čije je cjelokupno poslovanje obuhvaćeno odgovarajućim dokazima kvalitete i informacijske sigurnosti.

(3) Otočna iskaznica za pomorski prijevoz putnika se izdaje na zahtjev korisnika uz kojeg se prilažu sljedeći dokumenti:

– preslik osobne iskaznice s adresom prebivališta na otoku (uz davanje na uvid osobne iskaznice u izvorniku), odnosno potvrda o prebivalištu i to za sve kategorije korisnika;

– pored dokumenata iz alineje prve ovoga stavka, umirovljenici mlađi od 65. godina prilažu i preslik rješenja o mirovini (uz davanje na uvid rješenja u izvorniku) odnosno potvrdu o posljednjoj isplaćenoj mirovini;

– pored dokumenata iz alineje prve ovoga stavka učenici i studenti prilažu i potvrdu škole, odnosno visokoškolske ustanove sa sjedištem izvan otoka kojom se dokazuje status učenika odnosno studenta.

(4) Troškove izdavanja Otočne iskaznice za pomorski prijevoz putnika utvrđuje, na prijedlog ravnatelja, Odlukom Upravno vijeće Agencije.

(5) Troškovi izdavanja Otočne iskaznice temeljem zahtjeva korisnika iz stavka 3. ovoga članka, podmiruju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske s razdjela Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u okviru posebne glave Agencija.

(6) Troškovi produljenja valjanosti Otočne iskaznice temeljem zahtjeva korisnika iz članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika podmiruje korisnik.

(7) Podatke potrebne za utvrđivanje statusa korisnika iz članka 2. ovoga Pravilnika (prava na povlašteni javni prijevoz iz članka 47. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu), Agencija pribavlja iz evidencija koje već vode druga tijela, odnosno nositelji javnih ovlasti, osim podataka za koje još ne postoji službena evidencija. Druga tijela i nositelji javnih ovlasti dužni su Agenciji proslijediti tražene podatke te u suradnji s njom omogućiti najjednostavniji način izmjene i usklađivanja potrebnih podataka.

Članak 13.

(1) Otočna iskaznica za pomorski prijevoz putnika izdaje se u obliku i formatu koji omogućuje elektroničku obradu podataka te sadrži sljedeće podatke:

– službeni znak (logotip) Agencije;

– oznaku OTOČNA ISKAZNICA;

– sliku korisnika;

– ime, prezime i OIB korisnika;

– status korisnika koji može biti:

UČENIK ili STUDENT; (za korisnike besplatnog prijevoza)

UMIROVLJENIK (umirovljenici i osobe starije od 65 godina za korisnike besplatnog prijevoza)

REDOVNI KORISNIK (za korisnike povlaštenog prijevoza)

– mjesto prebivališta korisnika i naziv otoka;

– serijski broj iskaznice;

– datum izdavanja;

– datum isteka valjanosti.

(2) Rok valjanosti otočne iskaznice iz stavka 1. ovoga članka može se produljiti svake godine ukoliko korisnik iste priloži osobnu iskaznicu odnosno potvrdu o prebivalištu, a studenti i učenici i potvrdu škole odnosno visokoškolske ustanove, te umirovljenici mlađi od 65 godina preslik rješenja o mirovini (uz davanje na uvid rješenja u izvorniku) odnosno potvrdu o posljednjoj isplaćenoj mirovini iz članka 12. ovoga Pravilnika.

POVLAŠTENI PRIJEVOZ VOZILA

Članak 14.

(1) Vozila u vlasništvu otočana ili pravnih osoba odnosno vlasnika obrta iz članka 2. ovoga Pravilnika koja su registrirana na otoku prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila odnosno u administrativnom središtu, ukoliko ne postoji mogućnost registracije vozila na otoku, imaju pravo na povlašteni prijevoz.

(2) Vozila iz stavka 1. ovoga članka u vlasništvu otočana imaju pravo na jedno polazno-povratno putovanje dnevno na trajektnim linijama koje otok povezuju s kopnom ili s drugim otokom, na način da im se odobrava popust na važeću cijenu putne karte za vozilo.

(3) Vozila iz stavka 1. ovoga članka u vlasništvu pravnih osoba, odnosno vlasnika obrta imaju pravo na neograničeni broj putovanja dnevno na trajektnim linijama koje taj otok, povezuju s kopnom ili sa drugim otokom na način da im se odobrava popust na važeću cijenu putne karte za vozilo.

Članak 15.

Vozila zdravstvenih ustanova pri obavljanju redovitih i hitnih prijevoza bolesnika s otoka na kopno i obrnuto, kao i vozila drugih javnih službi u slučajevima izvanrednih događaja na otoku imaju pravo na besplatni prijevoz na trajektnim linijama koje taj otok povezuju s kopnom ili s drugim otokom na način da im se izdaje besplatna (nulta) karta uz predaju odgovarajuće dokumentacije (preslik liječničke uputnice, putnog odnosno radnog naloga i sl.).

Članak 16.

(1) Radi ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz vozila korisnicima iz članka 14. ovoga Pravilnika, izdaje se Otočna iskaznica za pomorski prijevoz vozila (u daljnjem tekstu: Otočna iskaznica za vozilo), uz koju je korisnik dužan posjedovati i odgovarajuću putnu kartu.

(2) Za svako putovanje korisnika iz stavka 1. ovoga članka brodar je dužan izdati putnu kartu s navedenom relacijom, datumom putovanja, cijenom, a kada se za isto stvore uvjeti i s vremenom polaska trajekta, te brojem Otočne iskaznice za vozilo korisnika za kojeg je putna karta izdana.

(3) Pri putovanju na liniji, korisnici prava na povlašteni prijevoz će se evidentirati očitavanjem putne karte, a kada se za isto stvore uvjeti očitavanjem Otočne iskaznice za vozilo, prilikom ulaska u putnički terminal (ako postoji u luci ukrcaja), odnosno prilikom ukrcaja u trajekt.

(4) Uz Otočnu iskaznicu za vozilo izdaje se vinjeta koja vrijedi godinu dana od izdavanja, te se po isteku tog roka mora zatražiti izdavanje nove vinjete kako bi se moglo nastaviti ostvarivanje povlastica za vozilo sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(5) Vinjeta sadrži sljedeće podatke:

– službeni znak (logotip) Agencije;

– registarsku oznaku vozila;

– serijski broj vinjete;

– datum isteka valjanosti.

(6) Vinjeta mora biti nalijepljena na vjetrobranskom staklu vozila.

Članak 17.

(1) Otočnu iskaznicu za vozilo i vinjetu izdaje Agencija.

(2) Agencija može stručno-tehničke poslove izdavanja otočne iskaznice za vozilo i pohrane podataka o istima povjeriti pravnoj osobi koja ispunjava odgovarajuće tehničke i kadrovske uvjete, te čije je cjelokupno poslovanje obuhvaćeno odgovarajućim dokazima kvalitete i informacijske sigurnosti.

(3) Otočna iskaznica za vozilo se izdaje na zahtjev korisnika uz kojeg se prilaže važeća prometna dozvola vozila u kojoj je upisano vlasništvo pravne osobe, obrtnika odnosno druge fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na otoku.

(4) Troškove izdavanja Otočne iskaznice za pomorski prijevoz vozila kao i vinjete utvrđuje, na prijedlog ravnatelja, Odlukom Upravno vijeće Agencije.

(5) Troškovi izdavanja Otočne iskaznice za pomorski prijevoz vozila kao i vinjete podmiruje korisnik.

(6) Troškove produljenja valjanosti Otočne iskaznice za pomorski prijevoz vozila kao i vinjete temeljem zahtjeva korisnika iz članka 18. stavka 2. ovoga Pravilnika, podmiruje korisnik.

Članak 18.

(1) Otočna iskaznica za vozilo izdaje se na rok od jedne godine u obliku i formatu koji omogućuje elektroničku obradu podataka te sadrži sljedeće podatke:

– službeni znak (logotip) Agencije;

– oznaku OTOČNA ISKAZNICA;

– registarska oznaka;

– tip motornog vozila;

– ime, prezime, odnosno naziv, OIB vlasnika vozila;

– prebivalište odnosno sjedište pravne osobe vlasnika motornog vozila

– serijski broj iskaznice;

– datum izdavanja;

– datum isteka valjanosti.

(2) Rok valjanosti otočne iskaznice iz stavka 1. ovoga članka može se produljiti svake godine ukoliko korisnik, uz istu, priloži valjanu ispravu iz članka 17. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 19.

(1) Putne karte iz članaka 14. i 10. ovoga Pravilnika vrijede samo uz valjanu Otočnu iskaznicu vozila, odnosno Otočnu iskaznicu za pomorski prijevoz putnika, a korisnik je dužan iste dati na uvid ovlaštenoj osobi radi kontrole i pregleda prilikom ukrcaja na brod.

(2) Kontrolu i pregled putnih karata na brodu iz stavka 1. ovoga članka mogu, pored osoba iz članka 21. ovoga Pravilnika, obavljati i ovlašteni kontrolori brodara.

(3) Ukoliko ovlaštene osobe iz stavka 2. ovoga članka utvrde da se putna karta koristi suprotno stavku 1. ovoga članka smatrat će se da se putnik odnosno vozilo prevozi bez odgovarajuće putne karte.

DOSTAVA EVIDENCIJE O NEOSTVARENOM PRIHODU

Članak 20.

(1) Brodari koji obavljaju javni pomorski linijski prijevoz, dužni su Agenciji, dostaviti evidenciju o prevezenim korisnicima s osnova obavljenoga povlaštenog prijevoza iz članka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Izvješće o neostvarenim prihodima s osnova obavljenog povlaštenog prijevoza iz stavka 1. ovoga članka brodari su dužni Agenciji dostavljati mjesečno najkasnije do 20 dana u mjesecu za protekli mjesec.

INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 21.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Pravilnika obavljaju inspektori i drugi ovlašteni državni službenici Ministarstva.

(2) U slučaju zlouporabe Otočne iskaznice za vozilo, odnosno Otočne iskaznice za pomorski prijevoz putnika inspektori i drugi ovlašteni državni službenici Ministarstva rješenjem će istu proglasiti nevažećom.

(3) U slučaju ponovljene zlouporabe iz stavka 2. ovoga članka korisnik Otočne iskaznice za vozilo, odnosno Otočne iskaznice za pomorski prijevoz putnika trajno gubi pravo na povlašteni prijevoz.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

(1) Do uspostave informatičkog sustava izdavanja Otočnih iskaznica, a najkasnije do 1. rujna 2014. godine prava na povlašteni prijevoz osiguravaju se po dosadašnjim propisima.

(2) Danom uspostave sustava iz stavka 1. ovoga članka prestaje vrijediti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na besplatan prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (»Narodne novine« broj: 52/05).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik se objavljuje u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom uspostave informatičkog sustava izdavanja Otočnih iskaznica, a najkasnije do 1. rujna 2014. godine.

Klasa: 011-01/13-05/15
Urbroj: 530-03-2-1-1-1-13-8
Zagreb, 23. prosinca 2013.

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.