Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 1/2014 (3.1.2014.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

1 03.01.2014 Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

35

Na osnovi članka 103. stavka 1. točke 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 47. sjednici održanoj 27. studenoga 2013. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Statutu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) u članku 9., stavak 2. mijenja se i glasi:

»U provedbi prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja Zavod obavlja sljedeće poslove:

1. provodi politiku razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

2. obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem prava osiguranih osoba, brine se o zakonitom ostvarivanju tih prava te im pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštiti njihovih interesa

3. provodi prvostupanjski i drugostupanjski upravni postupak u rješavanju o pravima i obvezama osiguranih osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja

4. planira novčana sredstva za prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja te plaća usluge ugovornim subjektima Zavoda

5. daje mišljenje osnivaču zdravstvene ustanove o opravdanosti osnivanja zdravstvene ustanove u mreži javne zdravstvene službe te daje mišljenje zdravstvenom radniku o opravdanosti osnivanja privatne prakse u mreži javne zdravstvene službe

6. daje prijedloge ministru zdravlja za izradu plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

7. predlaže ministru zdravlja opseg prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

8. obavlja poslove ugovaranja s provoditeljima zdravstvene zaštite

9. utvrđuje cijenu zdravstvene zaštite u ukupnom iznosu za punu vrijednost pojedine zdravstvene usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja, uz suglasnost ministra zdravlja

10. plaća usluge ugovornim subjektima Zavoda za ugovorenu i izvršenu zdravstvenu zaštitu

11. obavlja nadzor nad ispunjavanjem ugovornih obveza ugovornih subjekata Zavoda u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, općim aktima Zavoda i sklopljenom ugovoru

12. plaća osiguranim osobama novčane naknade iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom, drugim propisima i općim aktima Zavoda

13. obavlja nadzor nad korištenjem prava osiguranika na novčane naknade za vrijeme privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad

14. plaća osiguranim osobama troškove zdravstvene zaštite korištene u državama članicama Europske unije i državama koje nisu članice Europske unije

15. plaća troškove inozemnim zdravstvenim ustanovama za izvršenu zdravstvenu zaštitu osiguranim osobama koje su rješenjem Zavoda upućene na liječenje u inozemstvo u skladu s općim aktom Zavoda

16. utvrđuje način ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu na teret sredstava Zavoda u slučajevima kada osigurane osobe ne mogu ostvariti zdravstvenu zaštitu kod ugovornih subjekata Zavoda u skladu s općim aktom Zavoda

17. osigurava provedbu propisa Europske unije i međunarodnih ugovora u dijelu koji se odnosi na obvezno zdravstveno osiguranje

18. utvrđuje osnovice, način obračuna i plaćanja, visinu te obveznike obračunavanja i plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, ako Zakonom ili posebnim zakonom nije drukčije propisano

19. utvrđuje osnovicu i stopu te način obračuna i uplate posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu po privatnom poslu ako posebnim zakonom nije drukčije propisano

20. obavlja poslove kontrole poslovnih knjiga, financijske dokumentacije i drugih evidencija obveznika uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje radi utvrđivanja točnosti podataka i činjenica o kojima ovisi ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

21. vodi evidencije u svrhu osiguravanja podataka za provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja te obavlja nadzor nad ostvarivanjem prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

22. uređuje ostala pitanja vezana uz ostvarivanje prava i obveza iz obveznog zdravstvenog osiguranja

23. evidentira, analizira i razmjenjuje podatke koji ne sadrže osobna obilježja s državnim tijelima, ustanovama i drugim pravnim osobama, te obavlja konzultacije i daje savjete, a radi unapređenja zdravstvene zaštite, racionalizacije i smanjenja troškova obveznog zdravstvenog osiguranja

24. provodi istraživanja, statističke obrade i izrađuje izvješća u vezi ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe Zavoda

25. obavlja i druge poslove na koje ga obvezuje zakon«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4., koji glase:

»Uz poslove iz stavka 2. ovoga članka Zavod kao Nacionalna kontaktna točka prema Zakonu kao i prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj pruža informacije o pravima osiguranih osoba na zdravstvenu zaštitu u drugoj državi članici Europske unije u skladu sa propisima Europske unije, te pruža informacije osiguranim osobama iz drugih država članica o korištenju zdravstvene zaštite kod ugovornih subjekata Zavoda, kao i kod privatnih provoditelja zdravstvene zaštite koji nisu u ugovornom odnosu sa Zavodom.

Uz poslove iz stavka 2. i 3. ovoga članka Zavod obavlja i pojedine poslove vezane uz izgradnju i održavanje informacijskog sustava za potrebe provođenja zdravstvene zaštite prema posebnom nalogu ministra zdravlja.«

Članak 2.

U članku 10., stavku 1. riječ: »djelatnosti« zamjenjuje se za riječ: »poslova«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Dopunskim zdravstvenim osiguranjem osigurava se pokriće sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja iz članka 19. stavka 3. i 4., članka 20. stavka 5., članka 22. stavka 4. i članka 23. stavka 4. Zakona u skladu sa Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.«

Članak 3.

U članku 12., stavku 2., točki 1. riječi: »Virovitičko-podravske županije« brišu se.

U točki 4. iza riječi: »Požeško-slavonske županije« dodaju se riječi: »Virovitičko-podravske županije«.

Članak 4.

U članku 14., stavku 1., točka 1. mijenja se i glasi:

»1. koordinacija i nadzor u primjeni propisa Europske unije i međunarodnih ugovora, Zakona, drugih propisa, Statuta i drugih općih akata Zavoda, u dijelu koji se odnosi na obvezno zdravstveno osiguranje«.

U točki 2. iza riječi: »razvoja i« riječi: »unapređenja« zamjenjuju se riječima: »unapređivanja zdravstvene zaštite i prava na novčane naknade«.

Iza točke 4. dodaje se nova točka 4.a koja glasi:

»4.a poslovi u vezi provedbe propisa Europske unije te sudjelovanje u radu tijela Europske unije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti«.

Točke 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»5. sudjelovanje u međudržavnim pregovorima s inozemnim nositeljima socijalnog osiguranja u vezi sa zaključenjem novih i provedbom postojećih međunarodnih ugovora u dijelu koji se odnosi na obvezno zdravstveno osiguranje koje provodi Zavod

6. provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja prema propisima Europske unije i međunarodnih ugovora, uključujući i obračun troškova zdravstvene zaštite inozemnih nositelja«.

Iza točke 6., dodaje se nova točka 6.a koja glasi:

»6.a pružanje informacija o pravima osiguranih osoba na zdravstvenu zaštitu u drugoj državi članici Europske unije u skladu sa propisima Europske unije, te pružanje informacija osiguranim osobama iz drugih država članica o korištenju zdravstvene zaštite kod ugovornih subjekata Zavoda, kao i kod privatnih provoditelja zdravstvene zaštite koji nisu u ugovornom odnosu sa Zavodom (Nacionalna kontaktna točka), te koordinacija u radu sa nadležnim ustrojstvenim jedinicama regionalnih ureda Zavoda koji rade na tim poslovima«.

Točka 7. mijenja se i glasi:

»7. pružanje međunarodne pravne pomoći u provedbi propisa Europske unije i međunarodnih ugovora«.

Iza točke 17., dodaju se nove točke 17.a, 17.b i 17.c koje glase:

»17.a predlaganje mjera za unapređenje kontrole postojećih cijena lijekova i uspješnijeg reguliranja cijene novih lijekova

17.b predlaganje mjerila za stavljanje lijekova na osnovnu i dopunsku listu lijekova

17.c rješavanje u drugom stupnju za korištenje prekogranične zdravstvene zaštite prema propisima Europske unije i Zakonu«.

Iza točke 25. dodaje se nova točka 25.a koja glasi:

»25.a provođenje stručnih projekata u područjima koja su u nadležnosti Zavoda«.

Članak 5.

U članku 15., stavku 1., iza točke 2. dodaje se nova točka 2.a koja glasi:

»2.a nadzor i kontrola usklađenosti propisivanja lijekova prema smjernicama iz lista lijekova Zavoda, uključujući i primjenu posebno skupih lijekova«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. provođenje nadzora korištenja privremene nesposobnosti za rad osiguranika«.

Članak 6.

U članku 15.a, stavku 1., u točki 2. riječ: »bolovanja« zamjenjuje se riječima: »privremene nesposobnosti za rad«.

Iza točke 6., dodaje se nova točka 6.a koja glasi:

»6.a pružanje informacija o pravima osiguranih osoba na zdravstvenu zaštitu u drugoj državi članici Europske unije u skladu sa propisima Europske unije, te pružanje informacija osiguranim osobama iz drugih država članica o korištenju zdravstvene zaštite kod ugovornih subjekata Zavoda, kao i kod privatnih provoditelja zdravstvene zaštite koji nisu u ugovornom odnosu sa Zavodom (Nacionalna kontaktna točka)«.

U točki 7. riječi: »međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju s drugim državama« zamjenjuju se riječima: »propisima Europske unije i međunarodnim ugovorima«.

Iza točke 7. dodaje se nova točka 7.a koja glasi:

»7.a rješavanje u prvom stupnju za korištenje prekogranične zdravstvene zaštite prema propisima Europske unije i Zakonu«.

Članak 7.

U članku 19. stavku 2. točka e) mijenja se i glasi:

»e) 1 predstavnika radnika Zavoda, koji je imenovan ili izabran u skladu s propisima o radu«.

Članak 8.

U članku 24. točka 10., briše se.

U točki 13. iza riječi: »utvrđenim« dodaju se riječi: »propisima Europske unije,«.

Članak 9.

U članku 26. iza točke 11. dodaju se nove točke 11.a i 11.b, koje glase:

»11.a o utvrđivanju osnovne i dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala

11.b o utvrđivanju osnovne i dodatne liste dentalnih pomagala«.

U točki 14. brojka: »52.« zamjenjuje se brojkom: »65.«.

Iza točke 21. dodaje se nova točka 21.a koja glasi:

»21.a o načinu, postupku i sadržaju provođenja nadzora kod korištenja privremene nesposobnosti za rad osiguranika«.

Članak 10.

U članku 30., stavku 3. riječi: »ekonomskog, pravnog ili zdravstvenog smjera«, brišu se.

Članak 11.

U članku 31. stavci 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 2. i 3.

Članak 12.

U članku 37. stavku 2. riječi: »i Vladu Republike Hrvatske«, brišu se.

Članak 13.

U članku 44., stavku 1. riječi: »ekonomskog, pravnog ili zdravstvenog smjera« brišu se.

Članak 14.

U članku 47., stavku 1., točke 4., 5. i 7. mijenjaju se i glase:

»4. za kontrolu i kvalitetu

5. za informacijske tehnologije

7. za medicinske poslove«.

Članak 15.

U članku 48. u stavcima 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. iza riječi: »u struci« brišu se riječi: »i tri godine radnog iskustva na poslovima upravljanja«.

Članak 16.

U članku 51., stavak 3. briše se.

Članak 17.

U članku 55., podstavku 2. riječi: »i tri godine radnog iskustva na poslovima upravljanja« brišu se.

Članak 18.

U članku 64. brojka: »101.« zamjenjuje se brojkom: »117.«, a brojka: »102.« zamjenjuje se brojkom: »118.«.

Članak 19.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/13-01/380
Urbroj: 338-01-01-13-1
Zagreb, 27. studenoga 2013.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.