Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

NN 2/2014 (8.1.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

51

Na temelju članka 5. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU TE UPOTPUNJAVANJU I USAVRŠAVANJU ZNANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, br. 24/08, 141/09, 23/11, 129/11 i 109/12) u članku 2. stavku 1. alineja 2. mijenja se i glasi:

»– vrste poslova su stručni poslovi prostornog uređenja, poslovi sudionika u gradnji, poslovi ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu, te poslovi prostornog uređenja i graditeljstva u javnopravnim tijelima,«.

Alineja 6. mijenja se i glasi:

»– poslovi prostornog uređenja i graditeljstva u javnopravnim tijelima obuhvaćaju poslove izdavanja dozvola i drugih akata iz djelokruga, inspekcijske poslove, poslove na izradi zakonodavstva, kao i ostale stručne, normativne i analitičke poslove prostornoga uređenja i graditeljstva koji se obavljaju u javnopravnim tijelima,«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Osoba koja je položila stručni ispit za stručne poslove prostornog uređenja ili poslove sudionika u gradnji može u okviru strukovnog područja (struke) i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu obavljati stručne poslove prostornog uređenja, poslove sudionika u gradnji i poslove prostornog uređenja i graditeljstva u javnopravnim tijelima.

Osoba koja je položila stručni ispit za poslove ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu može u okviru strukovnog područja i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu obavljati poslove ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu.«.

Članak 3.

U članku 5. stavak 3. briše se.

Članak 4.

U članku 12. stavku 1. iza točke na kraju rečenice dodaju se riječi: »Odgovarajući poslovi u struci su stručni poslovi prostornog uređenja, poslovi sudionika u gradnji, poslovi prostornog uređenja i graditeljstva u javnopravnim tijelima te poslovi ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»U radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u struci ili na drugim odgovarajućim poslovima uračunava se i vrijeme koje je kandidat proveo na radu na temelju ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.«.

Članak 5.

U članku 44. riječi: »upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje« zamjenjuju se riječima: »poslova prostornog uređenja i graditeljstva u javnopravnim tijelima«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, br. 24/08, 141/09, 23/11, 129/11 i 109/12), dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

Članak 7.

Osobe koje su položile stručni ispit za upravne poslove prostornog uređenja i gradnje prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, br. 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, i 109/12), nastavljaju obavljati poslove bez obveze polaganja razlike ispitnih programa propisanih ovim Pravilnikom.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu na vlastiti zahtjev polagati razlike ispitnih programa propisanih ovim Pravilnikom.

Članak 8.

Osobe arhitektonske, odnosno građevinske struke kojima se priznalo da su položile stručni ispit za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje u skladu s odredbama članka 55. Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, br. 24/08, 141/09, 23/11, 129/11 i 109/12), nastavljaju obavljati poslove bez obveze polaganja stručnog ispita propisanog ovim Pravilnikom.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka ne mogu polagati razlike ispitnih programa propisanih ovim Pravilnikom.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika svim obveznicima stručnog usavršavanja prekida se obveza prikupljanja bodova do uređivanja pitanja dokazivanja ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja na temelju posebnog zakona kojim će se urediti pitanje polaganja stručnog ispita te upotpunjavanja, usavršavanja i provjere znanja osoba koje su položile stručni ispit.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika smatra se da su svi obveznici stručnog usavršavanja, koji nisu prikupili potreban broj bodova u prvom petogodišnjem razdoblju, ispunili obvezu stručnog usavršavanja u tom razdoblju.

Voditelji evidencija stručnog usavršavanja dužni su do 28. veljače 2014. godine za obveznike stručnog usavršavanja dostaviti podatke zaključno s danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/13-04/22

Urbroj: 531-01-13-1

Zagreb, 20. prosinca 2013.

Ministrica

Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.