Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad

NN 2/2014 (8.1.2014.), Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

52

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08, 121/10, 25/12, 118/12 i 153/13) ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O AKTIVNOM TRAŽENJU POSLA I RASPOLOŽIVOSTI ZA RAD

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se aktivnosti koje nezaposlena osoba provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod), u cilju utvrđivanja statusa nezaposlene osobe, pripreme za zapošljavanje i zapošljavanja.

(2) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka, bez gubljenja statusa nezaposlene osobe, ne mora provoditi nezaposlena osoba za vrijeme privremene nesposobnosti za rad na temelju potvrde nadležnog liječnika.

(3) Nezaposlena osoba je dužna o privremenoj nesposobnosti za rad iz stavka 2. ovoga članka i očekivanom trajanju iste, obavijestiti savjetnika za zapošljavanje u roku od tri dana od dana nastanka te okolnosti telefonskim pozivom, slanjem tekstualnih poruka (SMS) ili elektroničkim putem, a dokaz kojim opravdava svoju privremenu nesposobnost za rad dostaviti odmah po prestanku navedene okolnosti.

Članak 2.

(1) Aktivnostima iz članka 1. ovoga Pravilnika smatraju se aktivno traženje posla i raspoloživost za rad.

(2) Aktivno traženje posla i raspoloživost za rad obuhvaćaju sva djelovanja nezaposlene osobe i savjetnika za zapošljavanje usmjerena pronalaženju zaposlenja koje odgovara stručnim, radnim i osobnim mogućnostima nezaposlene osobe.

II. AKTIVNO TRAŽENJE POSLA

Članak 3.

(1) Aktivno traženje posla obuhvaća sudjelovanje nezaposlene osobe u:

1. individualnim savjetovanjima u cilju utvrđivanja stručnih, radnih i osobnih mogućnosti nezaposlene osobe,

2. individualnim konzultacijama,

3. utvrđivanju aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje,

4. utvrđivanju aktivnosti i ciljeva profesionalnog plana te rokova izvršenja,

5. provedbi aktivnosti utvrđenih profesionalnim planom,

6. pretraživanju slobodnih radnih mjesta na web-stranici Zavoda,

7. samoinicijativnom javljanju na slobodna radna mjesta,

8. vođenju dnevnika traženja posla,

9. postupku profesionalne selekcije.

(2) Nezaposlena osoba je dužna provoditi utvrđene aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka u zadanim rokovima u dogovoru sa savjetnikom za zapošljavanje.

(3) Nezaposlena osoba je dužna o razlozima neizvršavanja utvrđenih aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka, izvijestiti Zavod najkasnije u roku od tri dana od dana neizvršene aktivnosti.

1. Individualno savjetovanje

Članak 4.

(1) Individualnim savjetovanjem utvrđuju se stručne, radne i osobne mogućnosti nezaposlene osobe u svrhu definiranja profesionalnog plana.

(2) Tijekom individualnih savjetovanja se za svaku nezaposlenu osobu prikupljaju podaci o:

1. redovnom obrazovanju (zvanje),

2. dodatnom obrazovanju i osposobljenosti,

3. radnim iskustvima (zanimanje),

4. radnim vještinama i osobnim karakteristikama,

5. socijalnim i zdravstvenim prilikama,

6. profesionalnim interesima i motiviranosti za rad,

7. vještinama upravljanja karijerom,

8. ostali podaci važni za utvrđivanje statusa nezaposlene osobe.

(3) Prvo individualno savjetovanje zakazuje se prilikom prijave Zavodu, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijave Zavodu.

(4) U slučaju promjena podataka iz stavka 2. ovoga članka, a koje zahtijevaju promjene u profesionalnom planu traženja posla vezano za zanimanja ili aktivnosti koje nezaposlena osoba provodi u cilju zapošljavanja, zakazuje se individualno savjetovanje u svrhu definiranja novog profesionalnog plana.

Članak 5.

(1) Zavod organizira i ciljano profesionalno savjetovanje koje može uključivati i psihološko-medicinsku obradu nezaposlene osobe.

(2) Postupak ciljanog profesionalnog savjetovanja provodi stručni tim za profesionalno usmjeravanje u čiji sastav se prema potrebi uključuje liječnik specijalist medicine rada.

2. Individualne konzultacije

Članak 6.

(1) Individualne konzultacije obuhvaćaju međusobne kontakte uspostavljene između savjetnika za zapošljavanje i nezaposlene osobe, a u cilju informiranja i savjetovanja o natječajima, rezultatima kandidiranja te aktivnostima u svrhu pripreme za zapošljavanje i povećanja zapošljivosti.

(2) Dogovorene aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka mogu se izvršiti osobnim kontaktom, putem telefonskog poziva ili elektroničkim putem.

(3) Vrijeme individualnih konzultacija dogovara se prilikom prvog individualnog savjetovanja.

(4) Individualne konzultacije nezaposlena osoba i savjetnik za zapošljavanje obavljaju u dogovorenom vremenu jednom tjedno, a najduže u roku od 4 tjedna, što se utvrđuje u profesionalnom planu.

Članak 7.

(1) Savjetnik za zapošljavanje je dužan tijekom individualnih konzultacija informirati nezaposlenu osobu o sljedećem:

1. pravima i obvezama,

2. objavljenim natječajima i oglasima te uputiti nezaposlenu osobu da se javi na iste,

3. mjerama aktivne politike zapošljavanja,

4. dodatnim aktivnostima u svrhu pripreme za zapošljavanje.

(2) Nezaposlena osoba je dužna tijekom individualnih konzultacija izvijestiti savjetnika za zapošljavanje o provođenju sljedećih aktivnosti:

1. samoinicijativnom podnošenju molbi poslodavcima ili davanju oglasa i javljanja na oglase i natječaje,

2. vođenju dnevnika traženja posla,

3. uključivanju u aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje.

3. Aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje

Članak 8.

(1) Uključivanjem u aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje nezaposlena osoba stječe i razvija vještine za aktivno traženje posla i kompetencije za upravljanje karijerom.

(2) Aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje mogu se provoditi kroz četiri modula radionica:

– pisanje molbi i životopisa,

– tehnike aktivnog traženja posla,

– priprema za razgovor s poslodavcem,

– samoprocjene profesionalnih mogućnosti.

(3) Nezaposlena osoba obvezna je uključiti se u sve ili neku od aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje na temelju dogovora sa savjetnikom za zapošljavanje, ovisno o njenim predznanjima i potrebama, prije utvrđivanja profesionalnog plana, odnosno na temelju aktivnosti iz utvrđenog profesionalnog plana.

(4) O vremenu održavanja aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje nezaposlenu osobu obavještava savjetnik za zapošljavanje prilikom individualnog savjetovanja uputnicom koju potpisuje ili ju se može obavijestiti pisanim pozivom, telegramom, telefonskim pozivom i slanjem tekstualnih poruka (SMS) te elektroničkim putem, o čemu se sastavlja službena zabilješka.

4. Profesionalni plan

Članak 9.

(1) Profesionalni plan je obvezujući dokument u kojem su definirane aktivnosti i obveze nezaposlene osobe i Zavoda, kao i rokovi njihove provedbe.

(2) Profesionalni plan utvrđuje savjetnik za zapošljavanje u suradnji s nezaposlenom osobom na prvom individualnom savjetovanju, nakon prikupljenih podataka iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, a najkasnije u roku 60 dana od dana prijave Zavodu.

(3) Utvrđeni profesionalni plan potpisuju savjetnik za zapošljavanje i nezaposlena osoba.

(4) U cilju utvrđivanja profesionalnog plana savjetnik za zapošljavanje može nezaposlenu osobu uputiti na dodatne postupke procjene radnih potencijala, sposobnosti i vještina, kao i preostale radne sposobnosti.

Članak 10.

Profesionalni plan sadrži:

1. popis poslova i zanimanja koje nezaposlena osoba može obavljati prema njezinim utvrđenim stručnim, radnim i osobnim mogućnostima te potrebama tržišta rada,

2. popis aktivnosti koje će nezaposlena osoba provoditi u cilju zapošljavanja,

3. popis aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje i rokove za izvršenje istih,

4. vrijeme međusobnih kontakata nezaposlene osobe i savjetnika za zapošljavanje kroz dogovorenu aktivnost individualne konzultacije.

Članak 11.

Profesionalni plan se revidira ukoliko nastupe okolnosti koje zahtijevaju promjenu popisa poslova i zanimanja, te aktivnosti koje će nezaposlena osoba provoditi u cilju zapošljavanja.

Članak 12.

Nezaposlena osoba i savjetnik za zapošljavanje se obvezuju svojim potpisom profesionalnog plana provoditi utvrđene aktivnosti iz profesionalnog plana u dogovorenim rokovima.

5. Profesionalna selekcija

Članak 13.

(1) Profesionalna selekcija jest stručni postupak odabira kandidata za određeno radno mjesto, obrazovanje i osposobljavanje u kojemu se odabiru oni koji najbolje udovoljavaju postavljenim zahtjevima.

(2) Profesionalna selekcija može uključivati ispitivanje sposobnosti, karakteristika osobnosti, interesa, vrijednosti, motivacije, a po potrebi zdravstvenog stanja i specifičnih znanja.

III. RASPOLOŽIVOST ZA RAD

Članak 14.

(1) Nezaposlena osoba je raspoloživa za rad ako se odaziva na svaki poziv Zavoda radi pripreme za zapošljavanje i zaposlenja.

(2) Pozivanje iz stavka 1. ovoga članka obavlja se pisanim pozivom, telegramom, telefonskim pozivom i slanjem tekstualnih poruka (SMS) te elektroničkim putem, o čemu se sastavlja službena zabilješka.

Članak 15.

(1) Nezaposlena osoba svoju neraspoloživost za rad može opravdati Zavodu zbog:

1. bolesti i bolničkog liječenja prema potvrdi nadležnog liječnika,

2. smrti supružnika, roditelja, djeteta, braće, sestara, roditelja supružnika do 5 dana,

3. elementarne nepogode do 5 dana,

4. osobnih razloga do 18 dana godišnje, a najviše u dva dijela.

(2) Nezaposlena osoba je dužna o nastanku okolnosti iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti savjetnika za zapošljavanje u roku od 3 dana od dana njihovog nastanka, a dokaz kojim opravdava svoju neraspoloživost dostaviti odmah po prestanku navedenih okolnosti.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, o osobnim razlozima iz stavka 1. točke 4. ovoga članka, nezaposlena osoba je dužna prethodno obavijestiti savjetnika za zapošljavanje te dogovoriti vrijeme u kojem neće biti raspoloživa za rad.

IV. PRESTANAK ISPUNJAVANJA UVJETA O AKTIVNOM TRAŽENJU POSLA I RASPOLOŽIVOSTI ZA RAD

Članak 16.

Smatrat će se da nezaposlena osoba ne ispunjava uvjete o aktivnom traženju posla u sljedećim slučajevima:

1. ako se ne odazove na prvo individualno savjetovanje u zakazano vrijeme iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika osim iz razloga navedenih u članku 15. ovoga Pravilnika,

2. ako se ne odazove na individualno savjetovanje u svrhu definiranja novog profesionalnog plana u zakazano vrijeme iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika osim iz razloga navedenih u članku 15. ovoga Pravilnika,

3. ako se ne odazove na individualne konzultacije u zakazano vrijeme iz članka 6. stavka 4. ovoga Pravilnika osim iz razloga navedenih u članku 15. ovoga Pravilnika,

4. ako se ne odazove na aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje u zakazano vrijeme iz članka 8. stavka 4. ovoga Pravilnika osim iz razloga navedenih u članku 15. ovoga Pravilnika,

5. ako odbije dati podatke iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika zbog čega se ne može utvrditi profesionalni plan iz članka 9. ovoga Pravilnika,

6. ako se ne pridržava aktivnosti i rokova koje sadrži profesionalni plan iz članka 10. ovoga Pravilnika,

7. ako odbije sudjelovanje u postupku profesionalne selekcije iz članka 13. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Smatrat će se da nezaposlena osoba nije raspoloživa za rad ako se ne odazove na poziv Zavoda na način utvrđen prema članku 14. ovoga Pravilnika.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad (»Narodne novine«, br. 39/09).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/169

Urbroj: 524-03-02-02/6-13-1

Zagreb, 30. prosinca 2013.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.