Odluka o porezima Grada Pazina

NN 2/2014 (8.1.2014.), Odluka o porezima Grada Pazina

GRAD PAZIN

56

Na temelju članka 30. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07. – Odluka Ustavnog suda RH, 73/08. i 25/12.) i članka 22. Statuta Grada Pazina (»Službene novine Grada Pazina« broj 17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA GRADA PAZINA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Pazinu (dalje: Grad), porezni obveznici, porezne osnovice, stope i visine poreza, te način obračuna i plaćanja poreza.

Gradski porezi prihod su Proračuna Grada.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Grad uvodi i njemu pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na tvrtku ili naziv,

5. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Grada sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak, te ovoj Odluci.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 9% na osnovicu iz stavka 3.ovog članka.

Članak 4.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada.

2. Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića (prirodni voćni sokovi kao i sva osvježavajuća gazirana bezalkoholna pića te mineralne i gazirane vode, osim čaja i kave) u ugostiteljskim objektima.

Članak 6.

Obveznik poreza na potrošnju je svaka pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada.

Članak 7.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu umanjena za iznos poreza na dodanu vrijednost.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 1. ovog članka.

Članak 8.

Porez na potrošnju obveznik poreza obračunava i plaća do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Obveznik poreza dužan je Poreznoj upravi, Područnom uredu – Ispostavi Pazin (dalje: Porezna uprava) podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu na propisanom obrascu u roku iz stavka 1. ovog članka.

Obveznik poreza na potrošnju dužan je u svom knjigovodstvu osigurati podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.

Članak 9.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju, za Grad obavlja Porezna uprava.

Poreznoj upravi za poslove iz stavka 1. ovog članka pripada naknada od 5% od ukupno naplaćenih prihoda. Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Porezna uprava dužna je Gradu dostaviti Izvješće o utvrđenom i naplaćenom porezu do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 10.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koristi za trajno stanovanje.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora, kao i zgrade koje se koriste za obavljanje registrirane djelatnosti.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne ili fizičke osobe koja je su vlasnici kuća za odmor na području Grada.

Članak 12.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu članka 10. stavka 1. ove Odluke, osim osobne iskaznice vlasnika kuće za odmor, uzimat će se u obzir i slijedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode i telefona, RTV pristojba, prijam pošte, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, prijava zdravstvenog osiguranja, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave, očevid i drugi rapoloživi podaci.

Članak 13.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

Rješenje o utvrđivanju poreza na kuće za odmor donosi nadležni upravni odjel Grada.

Članak 14.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su nadležnom upravnom odjelu Grada dostaviti podatke o kući za odmor, o mjestu gdje se kuća nalazi, korisnu površinu kuće te druge podatke potrebne za razrez poreza najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Članak 15.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje su vlasnici nasljedili u prvom nasljednom redu ako nasljednik ima stalno prebivalište na području Grada i na kuće za odmor propisane Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pri promjeni vlasništva kuća za odmor tijekom kalendarske godine novi vlasnik plaća porez na kuću za odmor ako taj porez nije bio utvrđen prijašnjem vlasniku.

4. Porez na tvrtku ili naziv

Članak 16.

Tvrtka ili naziv je ime pravne ili fizičke osobe pod kojim trgovačko društvo ili obrt posluje i sudjeluje u pravnom prometu, osim natpisa na klupama, stolovima i na otvorenim prodajnim mjestima na tržnici na kojoj se prodaju živežne namirnice, natpisa što ih građevinske tvrtke i njima slične tvrtke ističu na gradilištima, te naziva poslovnih jedinica koje izravno ne posluju s trećim osobama.

Porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti, a obveznici su plaćanja poreza na dobit prema odredbama Zakona o porezu na dobit, te fizičke osobe koje obavljaju registriranu obrtničku djelatnost ili djelatnost slobodnih zanimanja, a obveznici su plaćanja poreza na dohodak prema odredbama Zakona o plaćanju poreza na dohodak.

Pravne ili fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta) na području Grada obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu.

Članak 17.

Godišnji iznos poreza na tvrtku ili naziv plaćaju pravne osobe koje su prema klasifikaciji temeljem Zakona o računovodstvu razvrstane u:

– velike obveznike – u iznosu od 1.500,00 kuna po tvrtki,

– srednje obveznike – u iznosu od 1.200,00 kuna po tvrtki i

– male obveznike – u iznosu od 1.000,00 kuna po tvrtki.

Godišnji iznos poreza na tvrtku ili naziv plaćaju fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, sukladno propisima o obrtu, i to:

– samostalni ugostitelji, trgovačke i zabavne radnje u iznosu od 1.000,00 kuna po tvrtki,

– proizvodni obrti, uslužni obrti i ostali u iznosu od 500,00 kuna po tvrtki.

Članak 18.

Porez na tvrtku ili naziv plaća pravna i fizička osoba bez obzira na to da li je tvrtku istakla na svojem objektu, radnji ili prostoriji.

Ako je na istom objektu istaknuto više tvrtki ili naziva iste pravne ili fizičke osobe, plaća se samo jedan porez.

Pravna i fizička osoba iz članka 16. stavka 3. ove Odluke, čije je sjedište, odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada, za svaku poslovnu jedinicu plaća 50% od utvrđenog iznosa poreza iz članka 17. ove Odluke.

Članak 19.

Sve pravne i fizičke osobe koje ne obavljaju djelatnost, odnosno u prethodnom poreznom razdoblju nemaju iskazanu poreznu osnovicu u godišnjoj poreznoj prijavi poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak, nisu obveznici plaćanja godišnjeg poreza na tvrtku ili naziv.

Pravna i fizička osoba iz članka 16. ove Odluke oslobodit će se plaćanja poreza na tvrtku ili naziv u prvoj godini obavljanja djelatnosti.

Članak 20.

Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju:

– javne ustanove i tvrtke u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada,

– ustanove i druge neprofitne organizacije koje su osnovane sukladno Zakonu o ustanovama, a ne obavljaju djelatnost radi stjecanja dobiti,

– invalidi domovinskog rata koji samostalno obavljaju djelatnost,

– porezni obveznici nad kojima je pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije,

– porezni obveznici koji su privremeno obustavili obavlajnje obrta u suglasju s zakonom koji uređuje obavljanje obrta.

Članak 21.

Obveznik poreza na tvrtku ili naziv dužan je prijaviti osnutak te svaku promjenu imena tvrtke ili naziva, kao i sve druge promjene koje utječu na pravilno utvrđivanje visine poreza nadležnom upravnom odjelu Grada koji obavlja poslove utvrđivanja, nadzora i naplate ovog poreza, u roku od 30 dana od dana od upisa u sudski ili obrtni registar, odnosno od dana nastale promjene.

Članak 22.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od 15 dana od dana dostave poreznog rješenja kojim je porez na tvrtku ili naziv utvrđen. Ako se tvrtka upiše u registar tijekom godine ili prestane s bavljenjem djelatnosti, plaća se razmjerni dio poreza.

5. Porez na korištenje javnih površina

Članak 23.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe za korištenje javnih površina.

Javnim površinama, u smislu ove Odluke smatraju se zemljišta definirana Odlukom o komunalnom redu.

Članak 24.

Porez na korištenje javnih površina za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta određuje se u kunama po m2/kom dnevno ili mjesečno i to:

RED.BR.

NAZIV

M²/ KOM

DNEVNO

MJESEČNO

 

PRIVREMENI OBJEKTI

 

 

 

1.

Kiosk


63,00

2.

Montažni objekt


63,00

3.

Pokretna naprava
3.1.

Pokretna radnja

22,00


3.2.

Uslužna naprava

kom.

24,00


3.3.

Naprava za zabavu

4,00


3.4.

Zabavni park

2,00


3.5.

Štand

kom.

150,00


3.6.

Ugostiteljski šank

80,00


3.7.

Ugostiteljska terasa

1,50


3.8.

Građevinska skela do 80m²

1,00


3.9.

Građevinska skela preko 80m²

0,80


4.

Ostalo

7,00


 

 
 

REKLAMNI PREDMETI
1.

Transparent

kom.

10,00


2.

Reklamna zastava

kom.


100,00

3.

Reklamni naziv

kom.


50,00

4.

Reklamni pano
4.1.

Samostojeći reklamni pano

kom.

5,00


4.2.

Reklamni pano velikog formata


35,00

4.3.

Reklamni pano na stupu javne rasvjete

kom.


30,00

5.

Reklamna tenda

kom.


80,00

6.

Reklamni suncobran

kom.


40,00

7.

Reklamni ormarić ili vitrina

kom.


150,00

8.

Reklamni uređaj

kom.


500,00

9.

Reklamni stup

kom.


500,00

10.

Reklamna ograda


20,00

11.

Reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta


20,00

12.

Reklama na zaštitnom platnu građevinske skele


20,00

13.

Ostali reklamni predmeti

kom.


50,00

Članak 25.

Nadležni upravni odjel Grada će, na zahtjev zainteresirane osobe ili po službenoj dužnosti izdati rješenje o porezu na korištenje javnih površina za postavljanje privremenog objekta ili reklamnog predmeta.

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka, osim visine poreza, utvrdit će se i posebni uvjeti za postavljanje privremenog objekta i reklamnog predmeta u skladu s općim aktom koji uređuje to područje.

Članak 26.

Porez na korištenje javnih površina koji nije obuhvaćen ovom Odlukom određuje Gradonačelnik Grada Pazina o čemu donosi zaključak.

Članak 27.

Postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta za humanitarne i dobrovoljne aktivnosti ili za manifestacije od značenja za Grad odobrava se bez plaćanja poreza na korištenje javnih površina.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi nadležni upravni odjel Grada.

Članak 28.

Za postavljanje privremenog objekta i reklamnog predmeta na rok kraći od mjesec dana, porez na korištenje javnih površina plaća se odjednom, prije izdavanja rješenja.

Za postavljanje privremenog objekta i reklamnog predmeta na rok duži od mjesec dana, porez na korištenje javnih površina plaća se mjesečno, po ispostavljenom računu.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, prekršajni postupak, kao i sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona i Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 30.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti:

– Odluka o porezima Grada Pazina (»Narodne novine« broj 154/09. i »Službene novine Grada Pazina« broj 32/09.) i

– članci 37., 38., 39. i 40. Odluke o uvjetima i naknadama za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta (»Službene novine Grada Pazina« broj 31/09.).

Članak 31.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi, a stupa na snagu 1. veljače 2014. godine.

Klasa: 410-01/13-01/01

Urbroj: 2163/01-03-02-13-18

Pazin, 19. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Boris Demark, prof., v. r.

2 08.01.2014 Odluka o porezima Grada Pazina