Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga

NN 3/2014 (10.1.2014.), Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

60

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o željeznici (»Narodne novine«, br. 94/2013 i 148/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. siječnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O RAZVRSTAVANJU ŽELJEZNIČKIH PRUGA

I.

Željezničke pruge u Republici Hrvatskoj, u svrhu određivanja načina upravljanja i gospodarenja željezničkom infrastrukturom te planiranja njezinoga razvoja, u skladu s člankom 14. stavkom 1. Zakona o željeznici, razvrstavaju se na:

– pruge za međunarodni promet,

– pruge za regionalni promet,

– pruge za lokalni promet.

U skladu s člankom 14. stavkom 2. Zakona o željeznici, željezničke pruge za međunarodni promet dijele se na:

– glavne (koridorske) pruge,

– ostale pruge za međunarodni promet, koje unutar željezničkih čvorišta i izvan njih funkcionalno povezuju glavne (koridorske) pruge ili koje međunarodne morske i riječne luke te terminale povezuju s glavnim (koridorskim) prugama.

Razvrstavanje željezničkih pruga iz stavaka 1. i 2. ove točke osnova je za određivanje načina njihove uporabe, te skladnoga i učinkovitoga planiranja izgradnje, modernizacije, obnove i održavanja željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj, prema Nacionalnom programu željezničke infrastrukture iz članka 8. Zakona o željeznici.

II.

Željezničke pruge za međunarodni promet su:

– glavne (koridorske) pruge, koje se nalaze na međunarodnim željezničkim koridorima i njihovim ograncima (koridori RH1, RH2 i RH3),

– ostale pruge za međunarodni promet, koje unutar željezničkih čvorišta i izvan njih funkcionalno povezuju glavne (koridorske) pruge ili koje međunarodne morske i riječne luke te terminale povezuju s glavnim (koridorskim) prugama.

Željezničke pruge za regionalni promet su pruge koje u smislu daljinskoga prometa povezuju:

– željezničke prometne regije u Republici Hrvatskoj,

– željezničke prometne regije u Republici Hrvatskoj sa željezničkim prugama za međunarodni promet,

– željezničke prometne regije susjednih država sa željezničkim prometnim regijama u Republici Hrvatskoj ili sa željezničkim prugama za međunarodni promet u Republici Hrvatskoj.

Željezničke pruge za lokalni promet su:

– željezničke pruge koje luke i terminale koji nisu od međunarodnoga značaja, te industrijske zone i gospodarske subjekte povezuju sa željezničkim prugama od značaja za regionalni promet,

– željezničke pruge koje unutar pojedine željezničke prometne regije u smislu lokalnoga prometa međusobno povezuju pojedina područja ili administrativno-gospodarske centre, ili ih priključuju na željezničke pruge za međunarodni promet ili na željezničke pruge za regionalni promet,

– željezničke pruge u funkciji gradskoga i prigradskoga željezničkog prometa, ukoliko istovremeno nisu željezničke pruge za međunarodni promet ili željezničke pruge za regionalni promet,

– željezničke pruge koje u smislu lokalnoga prometa spajaju pojedina lokalna područja u Republici Hrvatskoj s lokalnim područjima susjednih država,

– željezničke pruge za lokalno povezivanje unutar željezničkih čvorišta.

III.

Željezničke pruge označene su oznakom koja se sastoji od oznake velikoga slova koje označava pripadnost kategoriji:

M – pruge za međunarodni promet,

R – pruge za regionalni promet,

L – pruge za lokalni promet,

te troznamenkastoga broja gdje prva znamenka označava pripadnost skupini unutar svake kategorije, a druga i treća znamenka označavaju redni broj pruge unutar svake skupine.

Željezničke pruge za međunarodni promet razvrstane su po skupinama na glavne (koridorske) pruge i ostale pruge za međunarodni promet.

Željezničke pruge za regionalni promet i željezničke pruge za lokalni promet razvrstavane su po skupinama na željezničke pruge koje se nastavljaju na željezničke pruge u susjednim državama i na one koje se ne nastavljaju na željezničke pruge u susjednim državama.

IV.

Razvrstanost željezničkih pruga u Republici Hrvatskoj na pruge za međunarodni promet, pruge za regionalni promet i pruge za lokalni promet prikazana je u tablicama 1., 2. i 3., koje su sastavni dio ove Odluke.

V.

Tehnički uvjeti i opremljenost, te način regulacije prometa za pojedine kategorije pruga određeni su odgovarajućim zakonskim, podzakonskim i drugim propisima željezničkoga sustava Republike Hrvatske.

VI.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga (»Narodne novine«, br. 81/2006 i 13/2007).

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/01

Urbroj: 50301-05/05-14-2

Zagreb, 9. siječnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

TABLICA 1.

ŽELJEZNIČKE PRUGE ZA MEĐUNARODNI PROMET

Oznaka pruge

Puni naziv željezničke pruge

Skraćeni naziv željezničke pruge

Građevinska
duljina pruge (km)

1

2

3

4

Glavne (koridorske) željezničke pruge

Koridor RH1 (bivši X. paneuropski koridor)

DG – Savski Marof – Zagreb – Dugo Selo – Novska – Vinkovci – Tovarnik – DG

M101

(Dobova) – Državna granica – Savski Marof – Zagreb Glavni kolodvor

DG – S. Marof – Zagreb Gk

2 X 26,734

M102 *

Zagreb Glavni kolodvor – Dugo Selo

Zagreb Gk – Dugo Selo

2 X 21,202

M103

Dugo Selo – Novska

Dugo Selo – Novska

83,405

M104

Novska – Vinkovci – Tovarnik – Državna granica – (Šid)

Novska – Tovarnik – DG

2 X 185,405

Koridor RH2 (Mediteranski koridor – bivši ogranak V.b. paneuropskoga koridora)

DG – Botovo – Koprivnica – Dugo Selo – Zagreb – Karlovac – Rijeka – Šapjane – DG

M201

(Gyekenyes) – Državna granica – Botovo – Koprivnica – Dugo Selo

DG – Botovo – Dugo Selo

79,565

M102 *

Zagreb Glavni kolodvor – Dugo Selo

Zagreb Gk – Dugo Selo

2x 21,202

M202

Zagreb Glavni kolodvor – Karlovac – Rijeka

Zagreb Gk – Rijeka

227,880

M203

Rijeka – Šapjane – Državna granica – (Ilirska Bistrica)

Rijeka – Šapjane – DG

30,896

Koridor RH3 (bivši ogranak V.c. paneuropskoga koridora)

DG – Beli Manastir – Osijek – Slavonski Šamac – DG – (Sarajevo) – DG – Metković – Ploče

M301

(Magyarboly) – Državna granica – Beli Manastir – Osijek

DG – B. Manastir – Osijek

32,505

M302

Osijek – Đakovo – Strizivojna-Vrpolje

Osijek – Strizivojna-Vrpolje

48,377

M303

Strizivojna-Vrpolje – Slavonski Šamac – Državna granica – (Bosanski Šamac)

S.-Vrpolje – S. Šamac – DG

23,298

M304

(Čapljina) – Državna granica – Metković – Ploče

DG – Metković – Ploče

22,740

Ostale željezničke pruge za međunarodni promet

M401

Sesvete – Sava rasputnica

Sesvete – Sava

2 X 11,090

M402

Sava rasputnica – Zagreb Ranžirni kolodvor – Zagreb Klara

Sava – Zagreb Klara

2 X 6,677

M403

Zagreb Ranžirni kolodvor (Prijamna skupina) – Zagreb Klara (Karlovački kolosijek)

Zagreb RkPs – Z. Klara (K)

1,056

M404

Zagreb Klara – Delta rasputnica

Zagreb Klara – Delta

3,575

M405

Zagreb Zapadni kolodvor – Trešnjevka rasputnica

Zagreb Zk – Trešnjevka

1,357

M406

Zagreb Borongaj – Zagreb Resnik

Čulinec – Zagreb Resnik

2,007

M407

Sava rasputnica – Velika Gorica

Sava – Velika Gorica

6,295

M408

Zagreb Ranžirni kolodvor (Otpremna skupina) – Mićevac rasputnica

Zagreb RkOs – Mićevac

1,316

M409

Zagreb Klara (Mlaka) – Zagreb Ranžirni kolodvor (Prijamna skupina) (Sisački kolosijek)

Z. Klara – Zagreb RkPs (S)

1,071

M410

Zagreb Ranžirni kolodvor (Otpremna skupina) – Zagreb Ranžirni kolodvor (Prijamna skupina) (IV. obilazni kolosijek)

Zagreb RkOs – Zagreb RkPs

2,719

M501

(Središče) – Državna granica – Čakovec – Kotoriba – Državna granica – (Murakeresztur)

DG – Čakovec – Kotoriba –DG

42,355

M502

Zagreb Glavni kolodvor – Sisak – Novska

Zagreb Gk – Sisak – Novska

116,762

M601

Vinkovci – Vukovar-Borovo naselje – Vukovar

Vinkovci – Vukovar

18,712

M602

Škrljevo – Bakar

Škrljevo – Bakar

12,586

M603

Sušak-Pećine – Rijeka Brajdica

Sušak – Rijeka Brajdica

3,802

M604

Oštarije – Gospić – Knin – Split

Oštarije – Knin – Split

322,083

M605

Ogulin – Krpelj rasputnica

Ogulin – Krpelj

6,118

M606

Knin – Zadar

Knin – Zadar

95,394

M607

Perković – Šibenik

Perković – Šibenik

22,503

* Napomena: Željeznička pruga M102 Zagreb Gk – Dugo Selo pripada X. paneuropskom koridoru, ali se ujedno nalazi i na ogranku V.b. paneuropskoga koridora.

TABLICA 2.

ŽELJEZNIČKE PRUGE OD ZNAČAJA ZA REGIONALNI PROMET

Oznaka pruge

Puni naziv željezničke pruge

Skraćeni naziv željezničke pruge

Građevinska duljina pruge (km)

1

2

3

4

R101

(Podgorje) – Državna granica – Buzet – Pazin – Pula

DG – Buzet – Pula

91,140

R102

Sunja – Volinja – Državna granica – (Dobrljin)

Sunja – Volinja – DG

21,575

R103

(Martin Brod) – Razdjelna točka km 119+444 – Državna granica – Ličko Dugo Polje – Knin

DG – L. D. Polje – Knin

59,068

R104

Vukovar-Borovo Naselje – Dalj – Erdut – Državna granica – (Bogojevo)

Vukovar-B.n. – Erdut – DG

26,046

R105

Vinkovci – Drenovci – Državna granica – (Brčko)

Vinkovci – Drenovci – DG

50,939

R106

Zabok – Krapina – Đurmanec – Državna granica – (Rogatec)

Zabok – Đurmanec – DG

27,188

R201

Zaprešić – Zabok – Varaždin – Čakovec

Zaprešić – Čakovec

100,554

R202

Varaždin – Koprivnica – Virovitica – Osijek – Dalj

Varaždin – Dalj

249,863


TABLICA 3.

ŽELJEZNIČKE PRUGE OD ZNAČAJA ZA LOKALNI PROMET

Oznaka pruge

Puni naziv željezničke pruge

Skraćeni naziv željezničke pruge

Građevinska duljina pruge (km)

1

2

3

4

L101

Čakovec – Mursko Središće – Državna granica – (Lendava)

Čakovec – M. Središće – DG

17,942

L102

Savski Marof – Kumrovec – Državna granica – (Imeno)

S. Marof – Kumrovec – DG

38,522

L103

Karlovac – Ozalj – Kamanje – Državna granica – (Metlika)

Karlovac – Kamanje – DG

28,799

L201

Varaždin – Ivanec – Golubovec

Varaždin – Golubovec

34,596

L202

Hum-Lug rasputnica – Gornja Stubica

Hum-Lug – Gornja Stubica

10,820

L203

Križevci – Bjelovar – Kloštar

Križevci – Bjelovar – Kloštar

62,047

L204

Banova Jaruga – Daruvar – Pčelić rasputnica

Banova Jaruga – Pčelić

95,752

L205

Nova Kapela-Batrina – Pleternica – Našice

Nova Kapela – Našice

60,493

L206

Pleternica – Požega – Velika

Pleternica – Velika

24,955

L207

Bizovac – Belišće

Bizovac – Belišće

12,940

L208

Vinkovci – Gaboš – Osijek

Vinkovci – Osijek

33,770

L209

Vinkovci – Županja

Vinkovci – Županja

28,073

L210

Sisak Caprag – Petrinja

Sisak Caprag – Petrinja

11,018

L211

Ražine – Šibenik Luka

Ražine – Šibenik Luka

3,714

L212

Rijeka Brajdica – Rijeka

Rijeka Brajdica – Rijeka

2,037

L213

Lupoglav – Raša

Lupoglav – Raša

52,996

3 10.01.2014 Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga 3 10.01.2014 Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga