Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o očevidniku vađenja šljunka i pijeska

NN 3/2014 (10.1.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o očevidniku vađenja šljunka i pijeska

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

62

Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o vodama (»Narodne novine« br. 153/2009, 130/2011 i 56/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OČEVIDNIKU VAĐENJA ŠLJUNKA I PIJESKA

Članak 1.

U Pravilniku o očevidniku vađenja šljunka i pijeska (»Narodne novine«, broj 80/2010) u članku 1. iza riječi: »Narodne novine« broj 153/09,« dodaju se brojke: »130/2011 i 56/2013,«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 3. iza riječi: »izvođač radova« dodaju se riječi: »odnosno koncesionar koncesije iz članka 163. stavka 1. točke 7. Zakona o vodama«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. iza riječi: »Izvođač radova« dodaju se riječi: »odnosno koncesionar koncesije iz članka 163. stavka 1. točke 7. Zakona o vodama«.

U stavku 3. iza riječi: »izvođača radova« dodaju se riječi: »odnosno koncesionar koncesije iz članka 163. stavka 1. točke 7. Zakona o vodama«.

U stavku 5. iza riječi: »izvođač radova« dodaju se riječi: »odnosno koncesionar koncesije iz članka 163. stavka 1. točke 7. Zakona o vodama«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. iza riječi: »Izvođač radova« dodaju se riječi: »odnosno koncesionar koncesije iz članka 163. stavka 1. točke 7. Zakona o vodama«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: »po završetku radova vađenja« dodaju se riječi: »odnosno po isteku (iskorištenju) ugovora o koncesiji« te se iza riječi: »izvođač« dodaju riječi: »odnosno koncesionar koncesije iz članka 163. stavka 1. točke 7. Zakona o vodama«.

U stavku 3. iza riječi: »izvođač radova« dodaju se riječi: »odnosno koncesionar koncesije iz članka 163. stavka 1. točke 7. Zakona o vodama«.

Članak 6.

Obrasci 1 i 2 koji su sastavni dio Pravilnika o očevidniku vađenja šljunka i pijeska (»Narodne novine«, broj 80/2010) zamjenjuju se novim Obrascima 1 i 2 koji su prilog i sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Članak 11. briše se.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/138

Urbroj: 525-12/0997-13-2

Zagreb, 20. prosinca 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

Obrazac 1

Dnevni obrazac o izvađenim količinama pijeska i šljunka za pojedino mjesto vađenja prema Ugovoru

Izvođač / Koncesionar koncesije

Naručitelj:

za dan:

Redni broj dnevnog obrasca – prijave:

Mjesto vađenja – vodotok, od rkm do rkm

 

Prema Ugovoru broj – Ugovoru o koncesiji broj / redni broj očevidnika

 

Plovni objekt, stroj, naprava

 

Radno vrijeme (h)

 

Prekid rada od – do i razlog

 

Izvađena količina/m³ – šljunak, pijesak, ostalo

 

Postupanje sa šljunkom i pijeskom (označiti)*

1.

2.

3.

Količina po dokaznici vađenja/m³

 

Način utvrđivanja izvađenih količina

 

Mjesto ugradnje u regulacijsko-zaštitne vodne građevine (rkm)/bliža oznaka građevine, neposredno nakon vađenja

 

Količina/m³

 

Elaborat razmještanja – početno stanje, izrađivač, broj i datum

 

Mjesto razmještanja u vodotoku (rkm), obala/građevina-naziv i rkm, deponija-naziv (rkm)

 

Količina/m³

 

Obalna deponija (naziv) vodotok, rkm

 

Količina/m³

 

Geodetska snimka obalne deponije – početno stanje, izrađivač, broj i datum

 

UKUPNO DNEVNO

 

UKUPNO KUMULATIVNO

 

Nadzorni inženjer/ovlaštenik za nadzor: Ime i prezime i broj Odluke

 

Potpis

Voditelj očevidnika – Ime i prezime i broj Odluke:

 

Potpis

* 1. razmještanje u vodotoku ili vodnom dobru

2. ugradnja u regulacijsko-zaštitne vodne građevine, neposredno nakon njihovoga vađenja

3. odlaganje na obalnu deponiju

Obrazac 2

Strana 1

Završna prijava uz očevidnik o izvađenim količinama pijeska i šljunka za pojedino mjesto vađenja prema Ugovoru

Izvođač / Konesionar koncesije

Naručitelj:

za razdoblje od dana ________ do __________20__ g.

Mjesto vađenja – vodotok, od rkm do rkmPrema Ugovoru broj – Ugovor o koncesiji broj /
redni broj očevidnikaPlovni objekt, stroj, napravaUkupno sati rada (h)Količina po dokaznici vađenja/m³Način utvrđivanja izvađenih količina – dnevno
/završnoPOSTUPANJE S IZVAĐENIM MATERIJALOM

Mjesto (rkm ), naziv elaborata ili geodetske snimke

Odluka Vlade ili odobrenje Naručitelja

1. Mjesto razmještanja u vodotoku (rkm) / Elaborat
razmještanja – početno stanje, izrađivač, broj i datum, odobrenje naručitelja2. Mjesto ugradnje u regulacijsko-zaštitne vodne građevine (rkm)/bliža oznaka građevine, neposredno nakon vađenja/
Odluka Vlade RH ili od nje ovlaštenoga tijela broj3. Geodetska snimka obalne deponije – početno stanje, izrađivač, broj i datum, mjesto deponijeNadzorni inženjer/ovlaštenik za nadzor: Ime i prezime i broj Odluke
Potpis:Voditelj očevidnika – Ime i prezime i broj Odluke
Potpis:
Strana 2

KOLIČINE:


Po dnevnim prijavama/m³

Po geodetskim snimkama -elaboratu izvedenog stanja/m2

razlika/%

Konačno utvrđena količina

Napomena

1. Razmještena količina ( m³)2. Ugrađeno u regulacijsko-zaštitne vodne građevine (m³)3. Istovareno na obalnu deponiju (m³)UKUPNO :Dodatno obrazloženje razlike količina po dnevnim prijavama i geodetskim snimkama-elaboratima te količina ugrađenih u regulacijsko-zaštitne objekte neposredno nakon vađenja:


Nadzorni inženjer/ovlaštenik za nadzor: Ime i prezime i broj Odluke


Potpis:

Voditelj očevidnika – Ime i prezime i broj Odluke


Potpis:

3 10.01.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o očevidniku vađenja šljunka i pijeska 3 10.01.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o očevidniku vađenja šljunka i pijeska 3 10.01.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o očevidniku vađenja šljunka i pijeska 3 10.01.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o očevidniku vađenja šljunka i pijeska