Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska

NN 3/2014 (10.1.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska

3 10.01.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

63

Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« br. 153/2009, 130/2011 i 56/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OČEVIDNIKU DEPONIRANOG ŠLJUNKA I PIJESKA

Članak 1.

U Pravilniku o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska (»Narodne novine« broj 80/2010) u članku 1. iza riječi: »Narodne novine« broj 153/09,« dodaju se brojke: »130/2011 i 56/2013,«.

Članak 2.

U članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Obveznik vođenja očevidnika je pravna osoba iz članka 195. Zakona o vodama, odnosno koncesionar koncesije iz članka 163. stavka 1. točke 7. istoga Zakona (u daljnjem tekstu: Obveznik vođenja očevidnika)«.

Članak 3.

U cijelom tekstu Pravilnika o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska (»Narodne novine« broj 80/2010) riječi: »naručitelj radova« zamjenjuju se riječima: »Obveznik vođenja očevidnika« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

Obrasci 1 i 2 koji su sastavni dio Pravilnika o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska (»Narodne novine«, broj 80/2010) zamjenjuju se novim Obrascima 1 i 2 koji su prilog i sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/139

Urbroj: 525-12/0997-13-2

Zagreb, 20. prosinca 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

Očevidnik o deponiranim količinama pijeska i šljunka za pojedinu deponiju prema lokaciji

Obveznik vođenja očevidnika:

za dan:

___ / ___ / _______ godine

napomena

Deponija (lokacija) / poddeponija:

 

 

Količine deponiranog šljunka i pijeska (m³)

 

 

Oblik raspolaganja deponiranim šljunkom i pijeskom (zaokruži):

1. Ugradnja u regulacijsko-zaštitne vodne građevine

2. Prodaja radi ugradnje u druge javne građevine

3. Prodaja na slobodnom tržištu

 

Količine (m³)

 

 

 

 

Odluka Vlade RH ili od nje ovlaštenog tijela (naziv, klasa, urbroj, datum)*

 

 

Ugovor o davanju koncesije za gospodarsko korištenje voda za eksploataciju šljunka i pijeska (klasa, urbroj, datum)

 

 

UKUPNO (m³)

 

 

Izvješće

izradio:

 

Voditelj očevidnika:

 

*Odluka o količinama šljunka i pijeska koje će se ugraditi u regulacijsko-zaštitne vodne građevine, u druge građevine ili prodati na slobodnom tržištu

Izvješće iz očevidnika o deponiranim količinama pijeska i šljunka za pojedinu deponiju prema lokaciji

Obveznik vođenja očevidnika:

datum izvješća:

___ / ___ / _______ godine

napomena

Deponija (lokacija)/poddeponijaIzvješće nakon pražnjenja - broj/godina ili godišnje izvješće (označiti)

nakon pražnjenja, redni broj izvješća ____ / _____ god.

godišnje izvješće za _______ godinu


Prethodna izvješća u godini za koju se podnosi izvješće, broj i datum

1.

4.


2.

5.


3.

6.


Zapisnik o primopredaji deponije (posljednji zapisnik) broj/datum:


Geodetska snimka deponiranog materijala za posljednju primopredaju, izrađivač, broj i datum


Granulometrijski sastav, izrađivač, broj i datumKOLIČINE:


od zadnjeg izvješća

Ukupno u godini


ULAZ - količine deponiranog šljunka i pijeska po primopredaji (m³)
IZLAZ - po Odlukama Vlade RH ili od nje ovlaštenoga tijela

Odluka broj i datum*
Količine šljunka i pijeska ugrađene u regulacijsko-zaštitne vodne građevine (m³)

Količine šljunka i pijeska ugrađene u druge građevine (m³)


Količine šljunka i pijeska prodane na slobodnom tržištu (m³)


Količine šljunka i pijeska prodane po Ugovoru o koncesiji (m³)


SVEUKUPNO (m³)
STANJE NA DEPONIJI (m³)


**

Izvješće izradio:

Voditelj očevidnika:*Odluka o količinama šljunka i pijeska koje će se ugraditi u regulacijsko-zaštitne vodne građevine, u druge javne građevine ili prodati na slobodnom tržištu putem javnog nadmetanja

** Nakon pražnjenja deponije, količina treba biti 0,0 m³, tj. deponija je prazna

3 10.01.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska