Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe

NN 4/2014 (14.1.2014.), Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

78

Na temelju članka 162. stavka 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12., 82/13. i 159/13.) uz prethodno mišljenje nadležnih komora ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O POČETKU, ZAVRŠETKU I RASPOREDU RADNOG VREMENA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA U MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se početak, završetak i raspored radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe.

(2) Svi oblici rada koje radnik obavlja moraju biti evidentirani u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima.

Članak 2.

(1) Raspored radnog vremena, a posebno početak i završetak radnog vremena utvrđuje općim aktom zdravstvena ustanova u skladu s ovim Pravilnikom i drugim propisima, vodeći računa o djelatnosti ustanove, procesu rada u pojedinim njezinim dijelovima, godišnjem dobu te potrebama osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) uz poštivanje načela kontinuiranosti, učinkovitosti i dostupnosti zdravstvene zaštite.

(2) Početak i završetak radnog vremena u pojedinim dijelovima zdravstvene ustanove kao i preraspodjelu radnog vremena kada se za to ukaže potreba određuje ravnatelj zdravstvene ustanove.

Članak 3.

Zdravstvene ustanove obvezne su pružati zdravstvenu zaštitu radom u jednoj, dvije ili više smjena, pomakom radnog vremena, u turnusima, pripravnošću, dežurstvom i radom po pozivu.

Članak 4.

(1) Raspored radnog vremena od 40 sati tjedno, odnosno odgovarajućeg ukupnog mjesečnog fonda sati u zdravstvenim ustanovama mora biti utvrđen tako da osigurava dostupnost zdravstvene zaštite osiguranim osobama Zavoda tijekom svih dana u tjednu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite ne mora se osigurati redoviti rad nedjeljom i blagdanom ako je zdravstvena zaštita osigurana u okviru djelatnosti hitne medicine.

Članak 5.

Prilikom utvrđivanja rasporeda radnog vremena, osim dežurstava i pripravnosti u određenim zdravstvenim ustanovama, ravnatelj zdravstvene ustanove treba uzeti u obzir i strukturu stanovništva s obzirom na dob, spol, vrstu zaposlenja i pobol, prometne i zemljopisne značajke područja te osobitosti sezonskog povećanja broja stanovništva.

Članak 6.

(1) U djelatnosti primarne zdravstvene zaštite redoviti rad ordinacija organizira se svakim radnim danom u tjednu, a subotom mora redovito raditi najmanje jedna četvrtina od ukupnog broja ordinacija svake pojedine struke primarne zdravstvene zaštite (opće/obiteljske medicine, dentalne medicine, zdravstvene zaštite žena i zdravstvene zaštite djece predškolske dobi). Rad subotom ulazi u tjednu normu od 40 radnih sati odnosno u ukupni mjesečni fond radnih sati, a organizira se preraspodjelom redovitog radnog vremena u tijeku jednog mjeseca.

(2) Za vrijeme korištenja dana tjednog odmora, bolovanja ili edukacije, ako taj dan pada na radni dan, bolesnika preuzima drugi zdravstveni radnik prema rasporedu naznačenom na vratima svake ordinacije.

Članak 7.

(1) U ordinacijama primarne zdravstvene zaštite u kojima rade radnici koji ne obavljaju kućne posjete, norma od 40 sati tjedno, odnosno ukupni mjesečni fond radnih sati odrađuje se tako da rad kroz cijelu godinu počinje u 7.00 sati i završava u 14.30 sati u prijepodnevnoj smjeni. Poslijepodnevna smjena počinje radom u 13.00 sati i završava u 20.30 sati. Ako u istoj ordinaciji rade dva tima, tada poslijepodnevna smjena započinje u 13.30 sati i završava u 21.00 sat. Vrijeme od 13.30 do 14.30 sati služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada poslijepodnevne smjene.

(2) Rad u smjenama organizira se u pravilu svakodnevnom izmjenom po načelu izmjene parnih i neparnih datuma u mjesecu. Ako u ordinaciji radi liječnički tim sam, tada je obvezan organizirati rad prema odredbi stavka 1. ovoga članka s obvezom da najmanje dva radna dana u tjednu radi u poslijepodnevnoj smjeni.

(3) Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda radnih sati preraspodjeljuje se na rad subotama prema odredbi članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) U ordinacijama primarne zdravstvene zaštite u kojima radnici osim rada u ordinaciji obavljaju i kućne posjete, kroz cijelu godinu radno vrijeme u ordinaciji počinje u 7.00 sati i završava u 13.30 sati u prijepodnevnoj smjeni. Kućne posjete obavljaju se od 13.30 sati do 14.30 sati. U poslijepodnevnoj smjeni radno vrijeme u ordinaciji počinje u 13.00 sati i završava u 19.30 sati. Kućne posjete obavljaju se od 19.30 sati do 20.30 sati. Ako u istoj ordinaciji rade dva tima, tada vrijeme od 13.00 do 13.30 sati služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada poslijepodnevne smjene.

(2) Rad u smjenama organizira se u pravilu svakodnevnom izmjenom po načelu izmjene parnih i neparnih datuma u mjesecu. Ako u ordinaciji radi liječnički tim sam, tada je dužan organizirati rad prema odredbi stavka 1. ovoga članka s obvezom da najmanje dva radna dana u tjednu radi u poslijepodnevnoj smjeni.

(3) Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema odredbi članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Za djelatnost patronaže u domovima zdravlja početak radnog vremena određuje se u 7.30 sati, a završetak u 15.30 sati.

(2) Priprema za rad traje 30 minuta na početku radnog vremena, a ostatak radnog vremena su patronažne posjete. Na kraju radnog vremena podnose se izvješća o posjetama voditelju patronaže i nadležnom izabranom doktoru primarne zdravstvene zaštite.

Članak 10.

(1) Radno vrijeme u specijalističkim ordinacijama u domovima zdravlja kao i u jedinicama u kojima se obavlja fizikalna terapija i drugi oblici rehabilitacije i medicinsko-biokemijskom laboratoriju mora se organizirati sukladno članku 7. ovoga Pravilnika.

(2) Radno vrijeme u drugim službama domova zdravlja mora se organizirati tako da se prilagodi potrebama ostalih službi doma zdravlja i stanovništva. U ovim službama potrebno je preraspodjelom radnog vremena održavati subotama barem najnužniji dio aktivnosti.

Članak 11.

(1) Radno vrijeme u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite koje su u mreži javne zdravstvene službe, kao i u ordinacijama domova zdravlja u kojima je ugovoren zakup na temelju Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta (»Narodne novine« broj 6/96., 29/97., 1/98., 45/99., 121/99., 112/00., 87/02., 150/02. i 7/03.), osim ordinacija medicine rada i Pravilnika o uvjetima i postupku za davanje u zakup dijelova domova zdravlja i ljekarničkih zdravstvenih ustanova (»Narodne novine« broj 80/07.) mora biti organizirano najmanje kao radno vrijeme iz članka 7. i 8. ovoga Pravilnika.

(2) Zdravstveni radnici zaposlenici doma zdravlja obvezni su sudjelovati u provođenju hitne medicine, dežurstvu i pripravnosti ako je, na temelju ugovora o poslovnoj suradnji sa zavodom za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave, ugovara dom zdravlja. Privatni zdravstveni radnici koji obavljaju djelatnost na temelju koncesije sudjeluju u provođenju hitne medicine temeljem ugovora o poslovnoj suradnji sa zavodom za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave.

(3) Ravnatelj doma zdravlja obvezan je organizirati radno vrijeme ustanove sukladno potrebama organizacije djelatnosti hitne medicine iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 12.

Rad u ljekarnama organizira se od ponedjeljka do petka s početkom u 7.00 sati i završetkom u 20.00 sati, a subotom od 7.30 sati i završetkom u 15.00 sati.

Članak 13.

(1) Početak rada u bolničkim i polikliničkim ustanovama radnim danom određuje se u 8.00 sati, a završetak u 16.00 sati.

(2) Iznimno, u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza rad u bolničkim i polikliničkim ustanovama može se organizirati tako da počinje u 7.00 sati i završava u 15.00 sati za jutarnju smjenu. Za posebne potrebe rada početak radnog vremena prilagođava se potrebama organizacije rada prema načelima kontinuiranosti, učinkovitosti i dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništva.

(3) Zbog dostupnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite radno aktivnom stanovništvu rad u poliklinikama organizira se preraspodjelom radnog vremena na način da najmanje 20% ukupnog kapaciteta poliklinike, uvažavajući sve njezine djelatnosti, radi radnim danom do 19.00 sati.

(4) Rad subotom u bolničkim i polikliničkim ustanovama organizira se preraspodjelom radnog vremena.

Članak 14.

(1) Ravnatelj zdravstvene ustanove utvrđuje potrebu za dežurstvom i pripravnošću radnika prema kriterijima osiguravanja pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno potrebe zbrinjavanja životno ugrožavajućih stanja, pri čemu se uzima u obzir kategorija zdravstvene ustanove, vrsta djelatnosti i raspoloživi kapaciteti zdravstvene ustanove.

(2) Pripravnost je vrijeme u kojem je radnik pripravan odazvati se pozivu poslodavca za obavljanje poslova, ako se ukaže takva potreba pri čemu se radnik ne nalazi na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju niti na drugom mjestu koje je odredio poslodavac. Radnik koji je u pripravnosti obvezan je odazvati se na poziv poslodavca bez odgode i doći na radno mjesto najkasnije u roku od jednog sata.

(3) Radnik nadslužbe koji zahtjeva pozivanje na rad radnika koji je u pripravnosti, za potrebu njegova dolaska iz pripravnosti na radno mjesto odgovara pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću.

(4) Podaci o broju pripravnosti po radniku kao i o broju dolazaka na rad iz pripravnosti moraju se voditi u posebnoj evidenciji na obrascu koji se nalazi u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio. Evidencija mora sadržavati razlog svakog pojedinačnog poziva na rad, ime i prezime radnika nadslužbe koji je zahtijevao pozivanje radnika na rad te vrijeme provedeno na radnom mjestu po pozivu poslodavca.

(5) Ravnatelj zdravstvene ustanove upravnom vijeću podnosi kvartalna izvješća, najkasnije 15 dana nakon isteka prethodnog kvartala, o pripravnostima po radniku na obrascu izvješća koji se nalazi u Prilogu II. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio. Izvješće mora sadržavati broj pripravnosti, broj dolazaka na radno mjesto, broj provedenih sati na radnom mjestu, razlog dolaska na radno mjesto te ime i prezime radnika nadslužbe, koji je zahtijevao pozivanje radnika na rad u vrijeme pripravnosti.

Članak 15.

Iznimno od odredbi ovoga Pravilnika, u slučaju nastupa posebnih okolnosti koje nalažu drukčiji raspored radnog vremena zdravstvenih ustanova ili radnika, ministar nadležan za zdravlje može odrediti i drukčiji početak i završetak radnog vremena, kao i drukčiju preraspodjelu radnog vremena, do isteka posebnih okolnosti.

Članak 16.

Bolnička zdravstvena ustanova može utvrditi i drukčiji raspored radnog vremena uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravlje.

Članak 17.

(1) Obavijest o početku i završetku radnog vremena pojedinih ustanova, ustrojstvenih jedinica ustanova i ordinacija mora biti vidljivo i čitko označena na ulaznim vratima ustanove, odnosno ordinacije.

(2) Voditelj ustrojstvene jedinice i ravnatelj ustanove odgovorni su za vođenje evidencije o radnom vremenu i za pridržavanje utvrđenog radnog vremena.

Članak 18.

Nepoštivanje utvrđenog radnog vremena predstavlja težu povredu radne dužnosti zdravstvenih radnika.

Članak 19.

(1) Zdravstvene ustanove obvezne su donijeti opći akt o početku, završetku i preraspodjeli radnog vremena u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Ravnatelj ustanove obvezan je u roku od 15 dana od dana donošenja akta iz stavka 1. ovoga članka pisanim aktom odrediti početak i završetak radnog vremena svakom voditelju službe u bolničkim i polikliničkim ustanovama, odnosno ravnatelj doma zdravlja svakom zdravstvenom radniku u domovima zdravlja.

Članak 20.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 87/02. i 9/03.).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama».

Klasa: 011-02/13-02/188

Urbroj: 534-10-1-2-2/4-14-1

Zagreb, 13. siječnja 2014.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr.med., v. r.

PRILOG I.

OBRAZAC EVIDENCIJE O PRIPRAVNOSTI
ZA RAZDOBLJE __________

________________________________________________
                       (ZDRAVSTVENA USTANOVA)

________________________________________________
                        (USTROJSTVENA JEDINICA)

________________________________________________
             (IME I PREZIME, Naziv radnog mjesta i specijalnost)

Redni broj

Datum
pripravnosti *

Vrijeme poziva na radno mjesto

Vrijeme dolaska na radno mjesto

Broj provedenih sati na radnom mjestu

Razlog poziva na radno mjesto

Ime i prezime radnika nadslužbe **

1.2.3.4.* obvezno se popunjava bez obzira da li je bilo poziva na rad u vrijeme pripravnosti

** ime i prezime radnika nadslužbe, koji je zahtijevao pozivanje radnika na rad u vrijeme pripravnosti

_______________________________
(VODITELJ USTROJSTVENE JEDINICE)


PRILOG II.

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PRIPRAVNOSTI
ZA RAZDOBLJE _________________

________________________________________________
                     (ZDRAVSTVENA USTANOVA)

Redni broj

Ime i prezime, naziv radnog mjesta i specijalnost

Ukupni broj pripravnosti

Broj dolazaka na radno mjesto

Broj provedenih sati na radnom mjestu

Razlog dolaska na radno mjesto

Ime i prezime
radnika nadslužbe *

1.2.3.4.5.6.* ime i prezime radnika nadslužbe, koji su zahtijevali pozivanje radnika na rad u vrijeme pripravnosti

______________________________
                      (RAVNATELJ)

4 14.01.2014 Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe 4 14.01.2014 Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe