Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca

NN 4/2014 (14.1.2014.), Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

79

Na temelju članka 125.a stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/12, 82/13 i 159/13) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA DAVANJE ODOBRENJA ZDRAVSTVENOM RADNIKU ZA SKLAPANJE POSLOVA IZ DJELATNOSTI POSLODAVCA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjerila za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova za svoj račun iz zdravstvene djelatnosti poslodavca (u daljnjem tekstu: odobrenje).

Članak 2.

(1) Odobrenje zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca može dati poslodavac, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– da je zdravstveni radnik u prethodnoj kalendarskoj godini postigao učinak za 20% veći u odnosu na prosječan učinak ostalih zdravstvenih radnika iste ustrojstvene, odnosno organizacijske jedinice, a koji obavljaju usporedive zdravstvene usluge ili

– da je zdravstveni radnik postigao učinak za 15% veći u odnosu na svoj učinak u prethodnoj kalendarskoj godini ili

– da je svojim radom značajno unaprijedio ugled ustanove.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka poslodavac može dati najviše za 50% zdravstvenih radnika jedne ustrojstvene, odnosno organizacijske jedinice koji su raspoređeni na srodna radna mjesta. Ako zahtjev za davanje odobrenja podnese više od 50% zdravstvenih radnika jedne ustrojstvene, odnosno organizacijske jedinice koji obavljaju poslove iste specijalnosti/uže specijalnosti, odnosno djelatnosti te ako ispunjavaju jedan od uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac može dati odobrenje samo polovici najuspješnijih zdravstvenih radnika.

Članak 3.

(1) Odobrenje zdravstvenom radniku može dati ravnatelj, odnosno sanacijski upravitelj ustanove uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra zdravlja.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj, odnosno sanacijski upravitelj daje ili uskraćuje u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva zdravstvenog radnika i isto mora biti pisano obrazloženo.

(3) Prethodnu suglasnost ministar zdravlja daje ili uskraćuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva ravnatelja, odnosno sanacijskog upravitelja ustanove.

Članak 4.

(1) Odobrenje iz članka 1. ovoga Pravilnika daje se na vrijeme od jedne godine.

(2) U slučaju kada zdravstvena inspekcija utvrdi da je zdravstveni radnik obavljao poslove za svoj račun iz zdravstvene djelatnosti poslodavca bez odobrenja poslodavca, tom zdravstvenom radniku poslodavac ne smije dati odobrenje u razdoblju od dvije godine od dana donošenja rješenja zdravstvene inspekcije.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca (»Narodne novine«, broj 144/10).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-02/197

Urbroj: 534-10-1-1-1/1-14-1

Zagreb, 13. siječnja 2014.

ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.