Pravilnik o izmjenama Pravilnika o policijskom obrazovanju

NN 5/2014 (15.1.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o policijskom obrazovanju

5 15.01.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o policijskom obrazovanju

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

84

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o policiji (»Narodne novine« broj: 34/2011. i 130/2012.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POLICIJSKOM OBRAZOVANJU

Članak 1.

U Pravilniku o policijskom obrazovanju (»Narodne novine«, broj: 113/2012. i 81/2013.) članak 51. mijenja se i glasi:

»Potpora je pružanje financijske pomoći djeci policijskih službenika koji u obavljanju policijskih poslova izgube život, djeci policijskih službenika koji su izgubili život povodom obavljanja policijskih poslova, djeci policijskih službenika koji su izgubili život izvan službe te djeci policijskih službenika kod kojih je, zbog ozljede koja je nastupila u obavljanju policijskih poslova ili povodom obavljanja policijskih poslova, u postupku ocjene radne sposobnosti utvrđeno tjelesno oštećenje od najmanje 80% i koji ostvare pravo na invalidsku mirovinu.

Pravo na potporu imaju djeca policijskih službenika iz stavka 1. ovoga članka za vrijeme redovnog školovanja u osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima neovisno o godini ili smjeru studija.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi roditelj ili zakonski zastupnik maloljetnog djeteta odnosno punoljetno dijete policijskog službenika iz stavka 1. ovoga članka ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za pravne poslove i ljudske potencijale Ministarstva u sjedištu odnosno ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za ljudske potencijale policijske uprave koja je dužna zaprimljeni zahtjev dostaviti ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za ljudske potencijale Ministarstva u sjedištu.

Djeci policijskih službenika koji u obavljanju policijskih poslova izgube život potpora se utvrđuje u visini određenoj Kolektivnim ugovorom.

Djeci policijskih službenika koji su izgubili život povodom obavljanja policijskih poslova, djeci policijskih službenika koji su izgubili život izvan službe te djeci policijskih službenika kod kojih je, zbog ozljede koja je nastupila u obavljanju policijskih poslova ili povodom obavljanja policijskih poslova, u postupku ocjene radne sposobnosti utvrđeno tjelesno oštećenje od najmanje 80% i koji ostvare pravo na invalidsku mirovinu potpora se utvrđuje u visini 24% prosječno isplaćene bruto-plaće u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnoj godini.

O međusobnim pravima i obvezama s roditeljem ili zakonskim zastupnikom odnosno punoljetnim djetetom policijskog službenika iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo sklapa ugovor.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-90652/3-2013.

Zagreb, 9. siječnja 2014.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.