Pravilnik o prihvatljivosti izdataka

NN 5/2014 (15.1.2014.), Pravilnik o prihvatljivosti izdataka

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

86

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 78/2012 i 143/2013) i članka 3. Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 97/2012), ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju pravila prihvatljivosti izdataka u okviru projekata sufinanciranih sredstvima strukturnih instrumenata Europske unije iz članka 2. točka 8. ovoga Pravilnika, a time i uvjeti pod kojima izdaci mogu biti uključeni u Izjavu o izdacima koju priprema Tijelo za ovjeravanje.

(2) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na projekte odobrene prije 1. srpnja 2013. na temelju Uredbe Vijeća (EZ) broj 1085/2006, koji se nakon navedenog datuma, u skladu s odredbama članka 105. (a) stavka 4. Uredbe Vijeća (EZ) broj 1083/2006, nastavljaju provoditi u skladu s pravilima za korištenje sredstava strukturnih instrumenata iz članka 2. točka 8. ovoga Pravilnika. Prihvatljivost izdataka u navedenim projektima utvrđuje se na temelju odredbi Uredbe Komisije (EZ) br. 718/2007, osim u opravdanim slučajevima o kojima na zahtjev Upravljačkog tijela odlučuje Europska komisija.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Troškovi su u novcu izražene količine resursa, upotrijebljene u svrhu ostvarenja jednog ili više ciljeva projekta.

S obzirom na vrstu povezanosti s ostvarenjem jednog ili više ciljeva projekta, troškovi se dijele na izravne i neizravne:

– izravni troškovi su troškovi u okviru pojedinog projekta koji su u izravnoj vezi s ostvarenjem jednog ili više ciljeva projekta;

– neizravni troškovi su troškovi u okviru pojedinog projekta koji nisu u izravnoj vezi s ostvarenjem jednog ili više ciljeva projekta, npr. troškovi za administraciju ili osoblje, troškovi upravljanja, zapošljavanja, knjigovodstva, čišćenja, telefona, vode ili električne energije.

S obzirom na namjenu, troškovi se dijele na operativne i stvarne:

– operativni troškovi obuhvaćaju stalne, tekuće troškove koji se odnose npr. opće upravljanje, održavanje, plaće, iznajmljivanje, zakup, komunalne naknade i slično;

– stvarni troškovi predstavljaju ukupne troškove nastale u svrhu nabave roba, radova i/ili usluga. Stvarni trošak obuhvaća samo stvarne troškove koje snosi Korisnik i može se dokazati računima ili dokumentima jednake dokazne vrijednosti.

2. Izdatak je onaj trošak koji je plaćen iz sredstava Korisnika, odnosno u slučaju volonterskog rada, trošak za koji je priznata vrijednost toga rada.

3. Trošak volonterskog rada odnosi se na vrijednost volonterskog rada upotrjebljenu od strane Korisnika u svrhu ostvarenja jednog ili više ciljeva projekta.

4. Korisnik je svaki subjekt s kojim se potpisuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, a koji je izravno odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta. Korisnik provodi projekt samostalno ili u suradnji s jednim ili više partnera.

5. Razdoblje prihvatljivosti troškova je razdoblje koje započinje 1. siječnja 2007. ili s datumom podnošenja Operativnog programa za programsko razdoblje 2007.-2013. Europskoj komisiji (primjenjuje se raniji od navedenih datuma) te završava 31. prosinca 2016.

6. De minimis potpora podrazumijeva potporu male vrijednosti odnosno potporu koja ne iznosi više od 200.000,00 eura po Korisniku, odnosno u sektoru cestovnog prometa ne iznosi više od 100.000,00 eura po Korisniku tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

7. Državna potpora je stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe i/ili usluge utoliko što utječe na trgovinu između država članica Europske unije, u skladu s člankom 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

8. Strukturni instrumenti (u daljnjem tekstu: Fondovi), u smislu članka 2. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, koji se koriste u Republici Hrvatskoj od datuma pristupanja u članstvo Europske unije, su Europski fond za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: EFRR), Europski socijalni fond (u daljnjem tekstu: ESF) te Kohezijski fond (u daljnjem tekstu: KF).

9. Fleksibilni instrument je instrument koji u sklopu nekog projekta financiranog iz jednoga Fonda omogućuje financiranje aktivnosti koje ulaze u djelokrug pomoći iz drugih Fondova pod uvjetima utvrđenim u članku 34. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) broj 1083/2006 od 11. srpnja 2006. o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1260/1999 (SL L 210/25, 31. 7. 2006.).

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima:

1. Ugovor o Europskoj uniji (konsolidirana verzija, SL C 115/13, 9. 5. 2008.),

2. Ugovor o funkcioniranju Europske unije (konsolidirana verzija, SL C 115/47, 9. 5. 2008.) (u daljnjem tekstu: UFEU),

3. Uredba Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1260/1999 (SL L 210/25, 31. 7. 2006.) (u daljnjem tekstu: Opća uredba),

4. Uredba (EZ) br. 1080/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskom fondu za regionalni razvoj i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1783/1999 (SL L 210/1, 31. 7. 2006.),

5. Uredba (EZ) br. 1081/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1784/1999 (SL L 210/12, 31. 7. 2006.) (u daljnjem tekstu: Uredba ESF),

6. Uredba Vijeća (EZ) br. 1084/2006 od 11. srpnja 2006. o uspostavi Kohezijskog fonda i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1164/94 (SL L 210/79, 31. 7. 2006.),

7. Uredba Komisije (EZ) br. 1828/2006 od 8. prosinca 2006. o utvrđivanju pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i o Uredbi (EZ) br. 1080/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj (OJ L 371/1, 27. 12. 2006.) (s izmjenama i dopunama: br. 846/2009 i br. 832/2010),

8. Uredba (EU, EURATOM) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima primjenjivima na opći proračun Unije, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298/1, 26. 10. 2012.),

9. Uredba Komisije (EZ) br. 718/2007 od 12. lipnja 2007. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006 o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA),

10. Uredba Vijeća (EZ) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći,

11. Revidirane smjernice o instrumentima financijskog inženjeringa prema članku 44. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, Odbor za koordinaciju fondova (COCOF) 10/0014/05-EN,

12. Informativne napomene za članak 55. stavak 6. Uredbe (EZ) br. 1083/2006, Odbor za koordinaciju fondova (COCOF) 08/0012/02-EN,

13. Zakon o potvrđivanju Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Republike Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (»Narodne novine«, Međunarodni ugovori, broj 2/2012),

14. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 78/2012 i 143/2013, u daljnjem tekstu: Zakon);

15. Zakon o volonterstvu (»Narodne novine«, broj 58/2007, 22/2013),

16. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 97/2012, u daljnjem tekstu: Uredba);

Članak 4.

(1) Ovaj Pravilnik dužna su primjenjivati Upravljačka tijela, Posrednička tijela razine 1, Posrednička tijela razine 2 i Tijelo za ovjeravanje (u daljnjem tekstu: nadležna tijela) u smislu Zakona i Uredbe te Korisnici.

(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na Posredničko tijelo razine 1 i/ili Posredničko tijelo razine 2, primjenjuju se na Upravljačko tijelo u slučajevima kada ono ne prenese dio svojih funkcija na posrednička tijela u skladu s odredbama članka 5. stavka 2., članka 10. stavka 3. i članka 11. stavka 2. Zakona.

Opći uvjeti prihvatljivosti izdataka

Članak 5.

(1) Opći uvjeti prihvatljivosti izdataka su:

1. povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta kojega je odabralo nadležno tijelo u skladu s kriterijima utvrđenima od strane odbora za praćenje, a za koje je preuzeta obveza u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava;

2. stvarnost nastanka kod Korisnika osim u slučajevima navedenima u članku 11. stavku 3. točki (a) Uredbe ESF;

3. izvršenje plaćanja Korisnika prema dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga tijekom razdoblja prihvatljivosti izdataka, uz uvjet da projekt nije završen prije početka istog razdoblja;

4. dokazivost putem računa ili računovodstvenih dokumenata jednake dokazne vrijednosti, pri čemu su predujmovi isplaćeni dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga u skladu s odredbama ugovora sklopljenih s tim subjektima prihvatljivi za sufinanciranje;

5. usklađenost s pravilima o državnim potporama, kao što je utvrđeno u članku 107. UFEU ili pravilima o de minimis potporama, ako je primjenjivo;

6. usklađenost s primjenjivim pravilima javne nabave;

7. usklađenost s odredbama članka 54. stavka 5. Opće uredbe koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije;

(2) Kriteriji iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

(3) Kriterij iz stavka 1. točke 4. ovoga članka ne primjenjuje se u slučajevima neizravnih troškova koji su prijavljeni na temelju fiksnih troškova. Za navedene troškove, dodatni zahtjevi bit će utvrđeni u skladu s odredbama članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Da bi bila prihvatljiva, vrsta izdatka iz članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika, mora biti potkrijepljena ugovorom o volontiranju, evidencijom radnih sati volontera i dnevnikom volontiranja. Ugovorom o volontiranju utvrđuje se stvarna vrijednost jedinice rada (u odnosu na konkretne referentne statističke podatke, primjerice, službeno dostupan podatak o cijeni radnog sata studenta) koja će se uračunavati u troškove projekta. Volonteri imaju pravo na naknadu drugih troškova povezanih s volonterskim aktivnostima (kao što su troškovi prijevoza), a u skladu s relevantnim nacionalnim okvirom koji uređuje aktivnosti volontiranja. Najviši i najniži iznosi vrijednosti volonterskog rada, prihvatljivi u okviru određenog poziva na dostavu prijedloga, utvrđuju se u uputama za prijavitelje, na temelju procjene realnog opsega rada volontera u projektnim aktivnostima prihvatljivim u okviru istog poziva za dostavu prijedloga.

(5) Izdaci koji proizlaze iz korištenja instrumenta iz članka 2. točke 9. ovoga Pravilnika podliježu pravilima prihvatljivosti za relevantni Fond. Tako za projekt u okviru ESF-a bilo koja aktivnost vrste EFRR-a mora se potvrditi kao prihvatljiva u okviru pravila za EFRR i obrnuto. Odredbe i uvjete za rad s ovim instrumentom za pojedine projekte donosi nadležno tijelo u skladu s uvjetima za financiranje.

(6) Uvjeti prihvatljivosti izdataka primjenjivi u određenom projektu utvrđuju se u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

(7) Nove kategorije izdataka dodane revizijom Operativnog programa prihvatljive su od datuma podnošenja zahtjeva za reviziju Operativnog programa Europskoj komisiji pod uvjetima navedenima u članku 56. stavku 3. Opće uredbe.

Članak 6.

(1) Izdaci koji se smatraju neprihvatljivima, uključujući i iznimke primjenjive na ESF, EFRR i KF, navedeni su u Prilogu 1 – Popis izdataka u odnosu na prihvatljivost, uključujući izuzetke po Fondu, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Izdaci koji se smatraju uvjetno prihvatljivima, uključujući i uvjete primjenjive na ESF, EFRR i KF, navedeni su u Prilogu 2 – Popis izdataka u odnosu na prihvatljivost, uključujući uvjete po Fondu, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) Nadležna tijela mogu uspostaviti dodatna ograničenja prihvatljivosti izdataka na razini prioriteta, mjera, vrste projekata ili poziva na dostavu prijedloga, unutar granica utvrđenih ovim Pravilnikom.

(2) Upravljačka tijela mogu izdavati preporuke i/ili upute o tome na koji način se Pravilnik tumači u okviru pojedinog Operativnog programa i za određene vrste projekata.

Završne odredbe

Članak 8.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/5

Urbroj: 538-02-2/0397-14-1

Zagreb, 9. siječnja 2014.

Ministar
Regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
prof. dr. sc. Branko Grčić, v. r.

PRILOG 1.

Popis izdataka u odnosu na prihvatljivost, uključujući izuzetke po Fondu


Fond

Europski socijalni fond (ESF)

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Kohezijski fond (KF)

Br.

Neprihvatljiv izdatak

Prihvatljiv/
neprihvatljiv

Izuzeci

Prihvatljiv/
neprihvatljiv

Izuzeci

Prihvatljiv/
neprihvatljiv

Izuzeci

1.

Ulaganja u kapital ili kreditna ulaganja, jamstveni fondovi

neprihvatljivo

nije primjenjivo

neprihvatljivo

nije primjenjivo

neprihvatljivo

nije primjenjivo

2.

Izdatak povezan s aktivnostima stambenog zbrinjavanja

neprihvatljivo

nije primjenjivo

neprihvatljivo

nije primjenjivo

neprihvatljivo

nije primjenjivo

3.

PDV koji je povrativ

neprihvatljivo

nije primjenjivo

neprihvatljivo

nije primjenjivo

neprihvatljivo

nije primjenjivo

4.

Kamate na dug

neprihvatljivo

nije primjenjivo

neprihvatljivo

nije primjenjivo

neprihvatljivo

nije primjenjivo

5.

Izdatak povezan sa stavljanjem nuklearnih postrojenja izvan pogona

neprihvatljivo

nije primjenjivo

neprihvatljivo

nije primjenjivo

neprihvatljivo

nije primjenjivo

6.

Doprinosi u naravi: nefinancijski doprinosi (robe ili usluge) od trećih strana koji ne obuhvaćaju izdatke za korisnika

neprihvatljivo

volonterski rad

neprihvatljivo

nije primjenjivo

neprihvatljivo

nije primjenjivo

7.

Kupnja korištene opreme

neprihvatljivo

slučajevi amortizacije i aktivnosti Tehničke pomoći strukturnih fondova

neprihvatljivo

slučajevi amortizacije i aktivnosti Tehničke pomoći strukturnih fondova

neprihvatljivo

slučajevi amortizacije i aktivnosti Tehničke pomoći strukturnih fondova

8.

Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja projektom

neprihvatljivo

aktivnosti Tehničke pomoći strukturnih fondova

neprihvatljivo

aktivnosti Tehničke pomoći strukturnih fondova

neprihvatljivo

aktivnosti Tehničke pomoći strukturnih fondova

9.

Doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom

zakonodavstvu

neprihvatljivo

otpremnine samo u aktivnostima Tehničke pomoći strukturnih fondova

neprihvatljivo

otpremnine samo u aktivnostima Tehničke pomoći strukturnih fondova

neprihvatljivo

otpremnine samo u aktivnostima Tehničke pomoći strukturnih fondova

10.

Kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora

neprihvatljivo

aktivnosti Tehničke pomoći strukturnih fondova

neprihvatljivo

aktivnosti Tehničke pomoći strukturnih fondova

neprihvatljivo

aktivnosti Tehničke pomoći strukturnih fondova

11.

Operativni troškovi izuzev troškova upravljanja projektom

neprihvatljivo

nije primjenjivo

neprihvatljivo

nije primjenjivo

neprihvatljivo

nije primjenjivo

12.

Izdatak temeljen na fiksnim troškovima izračunat primjenom standardne veličine jediničnih cijena ili paušalnih iznosa

neprihvatljivo

uvjetno prihvatljivi neizravni troškovi

neprihvatljivo

uvjetno prihvatljivi neizravni troškovi

neprihvatljivo

uvjetno prihvatljivi neizravni troškovi

13.

Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj

neprihvatljivo

nije primjenjivo

neprihvatljivo

nije primjenjivo

neprihvatljivo

nije primjenjivo

14.

Plaćanja neoporezivih bonusa zaposlenima

neprihvatljivo

aktivnosti Tehničke pomoći strukturnih fondova

neprihvatljivo

aktivnosti Tehničke pomoći strukturnih fondova

neprihvatljivo

aktivnosti Tehničke pomoći strukturnih fondova

15.

Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode

neprihvatljivo

nije primjenjivo

neprihvatljivo

nije primjenjivo

neprihvatljivo

nije primjenjivo

16.

Kupnja namještaja, opreme, vozila, infrastrukture, nekretnina i zemljišta

neprihvatljivo

u okviru fleksibilnog instrumenta

prihvatljivo

nije primjenjivo

prihvatljivo

nije primjenjivo


PRILOG 2.

Popis izdataka u odnosu na prihvatljivost, uključujući uvjete po Fondu


Fond

Europski socijalni fond (ESF)

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Kohezijski fond (KF)


Br.

Uvjetno prihvatljiv izdatak

Prihvatljiv/
neprihvatljiv

Prihvatljiv/
neprihvatljiv

Prihvatljiv/
neprihvatljiv

Uvjeti

1.

Amortizacija trajne materijalne imovine

prihvatljivo

prihvatljivo

prihvatljivo

– Navedena trajna materijalna imovina izravno se koristi za projekte; i

– Sredstva Europske unije nisu doprinijela kupnji takve fiksne imovine. Amortizacija se može potraživati na rabljenu opremu pod uvjetom da oprema nije kupljena pomoću nacionalne ili europske potpore; i

– Troškovi amortizacije izračunavaju se u skladu s relevantnim nacionalnim računovodstvenim pravilima i računovodstvenom politikom korisnika. Dokumentacija koja pokazuje kako su troškovi amortizacije izračunati i kako se moraju evidentirati mora se čuvati; i

– Troškovi amortizacije alociraju se proporcionalno korištenju dugotrajne imovine te isključivo tijekom trajanja projekta.

2.

Kupnja neizgrađenog zemljišta

neprihvatljivo

prihvatljivo

prihvatljivo

– Kupnja neizgrađenog zemljišta izravno je povezana s ciljevima projekta; i

– Kupnja zemljišta ne prelazi 10% ukupno prihvatljivih troškova predmetnog projekta. U iznimnim i opravdanim slučajevima, Upravljačko tijelo i Posredničko tijelo razine 1 mogu dopustiti veći postotak za projekte povezane s očuvanjem okoliša koji se financiraju iz EFRR-a; i

– Prihvatljivi troškovi na temelju nabavne cijene ne prelaze tržišnu vrijednost što potvrđuje potvrda neovisnog kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela; i

– Kupljeno neizgrađeno zemljište ostaje u vlasništvu kupca i ne smije se preprodati tijekom razdoblja od najmanje 5 godina nakon datuma završetka projekta.

3.

Kupnja nekretnina, (zgrada/objekata, uključujući zemljišta na kojem su izgrađene)

neprihvatljivo

prihvatljivo

prihvatljivo

– Kupnja nekretnine izravno je povezana s ciljevima projekta; i

– Prihvatljivi troškovi na temelju nabavne cijene ne prelaze tržišnu vrijednost što potvrđuje potvrda neovisnog ovlaštenog procjenitelja ili ovlaštenog tijela; i

– Nekretnina nije izgrađena ili značajno poboljšana (rekonstruirana, obnovljena) u prethodnih 5 godina sredstvima Europske unije i/ili nacionalnim sredstvima (operativni popravci isključeni su iz ograničenja); i

– Kupljena nekretnina ostaje u vlasništvu kupca i ne smije se preprodati tijekom razdoblja od najmanje 5 godina nakon datuma završetka projekta.

4.

Neizravni troškovi

prihvatljivo

prihvatljivo

prihvatljivo

– Temelje se na stvarnim troškovima, gdje je primjenjivo, i raspoređuju u omjeru prema projektnim aktivnostima, a način izračuna iznosa istih mora biti opravdan i primjenjivan na sve korisnike jednako, ne dovodeći nijednog korisnika u nepovoljniji financijski položaj.

– Temelje se na fiksnim troškovima. Zahtjevi za iste navode se u preporukama i/ili uputama za neizravne troškove temeljene na fiksnim troškovima koje donosi Upravljačko tijelo.

5.

Izdaci za upravljanje projektom (osoblje, putovanja, smještaj, savjetodavne usluge, oprema), izuzev prethodno navedene neizravne troškove

prihvatljivo

prihvatljivo

prihvatljivo

– Povezani su s provedbom projektnih aktivnosti.

6.

Radni sati volontera, kao što je definirano u Zakonu o volonterstvu

prihvatljivo

neprihvatljivo

neprihvatljivo

– Cijena i maksimalni iznosi definirani su u Uputama za prijavitelje; i

– Metodologija bilježenja tih radnih sati volontera u skladu je s odredbama Zakona o volonterstvu;

7.

Izdaci povezani s uslugom revizije projekta, koju nabavlja korisnik

prihvatljivo

prihvatljivo

prihvatljivo

– Navedeno se odnosi na zahtjeve Posredničkog tijela razine 1 ili Posredničkog tijela razine 2 za obavljanje takve revizije.

8.

Izdaci jamstava koja izdaje banka ili druga financijska institucija

prihvatljivo

prihvatljivo

prihvatljivo

– Nacionalno ili zakonodavstvo Europske unije zahtijeva jamstvo.

9.

Prihvatljivi izdaci za projekte koji ostvaruju prihod, koji podliježu odredbama članka 55. Opće uredbe i sufinancira ih EFRR ili KF, a ukupni trošak prelazi 1.000.000 eura

neprihvatljivo

prihvatljivo

prihvatljivo

– Izračunava se primjenom Smjernica Odbora za koordinaciju fondova (COCOF) 07/0074/04-EN. Pravila i uvjeti za primjenu navedenih Smjernica moraju biti utvrđeni u preporukama i/ili uputama koje izdaje Upravljačko tijelo (a zajednički razvijaju Upravljačko tijelo, Tijelo za ovjeravanje i Koordinacijsko tijelo) za obračun izdataka u projektima koji ostvaruju prihod. Ukoliko postoje opcije za izračun i oduzimanje prihoda, potrebno je razviti zahtjeve izvještavanja i upute.

5 15.01.2014 Pravilnik o prihvatljivosti izdataka 5 15.01.2014 Pravilnik o prihvatljivosti izdataka