Pravilnik o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala

NN 5/2014 (15.1.2014.), Pravilnik o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala

5 15.01.2014 Pravilnik o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala

MINISTARSTVO KULTURE

90

Na temelju članka 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90, 27/93 i 65/09) ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O STATUSU I FINANCIRANJU PULSKOGA FILMSKOG FESTIVALA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se status i financiranje Pulskoga filmskog festivala.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u Pravilniku, odnose se jednako na muški i ženski rod, odnosno na pripadnike obaju spolova.

Članak 2.

Pulski filmski festival (u daljnjem tekstu: Festival) kulturna je manifestacija od nacionalnoga značenja koja svojim programom njeguje i promiče umjetničke vrijednosti suvremenoga hrvatskog i međunarodnoga filmskog stvaralaštva te naslijeđe hrvatske i svjetske kulturne baštine na području filmske umjetnosti.

Festival se održava u Puli, u pravilu u drugoj polovici srpnja.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje programa Festivala osiguravaju se u državnome proračunu putem Ministarstva kulture, u proračunu Istarske županije i proračunu Grada Pule, na temelju prihvaćenoga programa Festivala i financijskog plana Festivala, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Sredstva za ostvarivanje programa Festivala osiguravaju se i iz prihoda od obavljanja djelatnosti, sponzorstava, zaklada, fundacija, darovanja i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 4.

Festival organizira Javna ustanova Pula Film Festival sa sjedištem u Puli koja obavlja organizacijske, administrativno-stručne, financijske, tehničke i druge poslove u vezi s radom, djelovanjem i organiziranjem Festivala u skladu s ovim Pravilnikom.

Festivalom rukovodi ravnatelj Javne ustanove Pula Film Festival (u daljnjem tekstu: ravnatelj).

Ravnatelj predlaže Festivalskom vijeću financijski plan Festivala i odgovoran je za njegovo izvršenje.

Javna ustanova može pojedinačne zadatke izvršenja povjeriti nezavisnim izvršiteljima sukladno posebnim propisima.

Članak 5.

Festival ima Umjetnički savjet sastavljen od predsjednika i dvaju članova koje imenuje i razrješava ministar kulture.

Predsjednika i jednog člana Umjetničkog savjeta ministar kulture imenuje iz redova istaknutih filmskih stručnjaka na temelju javnoga poziva objavljenoga na mrežnim stranicama Ministarstva kulture. Drugoga člana Umjetničkoga savjeta ministar kulture imenuje iz redova istaknutih filmskih stručnjaka na prijedlog gradonačelnika Pule, koji se utvrđuje na temelju javnoga poziva objavljenoga na mrežnim stranicama Grada Pule.

Mandat članovima Umjetničkoga savjeta traje tri godine.

Umjetnički savjet izrađuje i podnosi Festivalskom vijeću sljedeće prijedloge:

– program Festivala koji uključuje glavni program i prateće programe te manifestacije (industrijske i mrežne),

– međunarodne izbornike pojedinih pratećih programa,

– međunarodne goste,

– naslove filmova za uvrštavanje u glavni i prateće programe,

– raspored projekcija filmova po naslovima u glavnome programu (Arena) i

– sastav ocjenjivačkoga suda (žirija) Festivala.

O prijedlozima Umjetničkoga savjeta odlučuje Festivalsko vijeće većinom glasova svih članova.

Umjetnički savjet odgovoran je za izvršenje programa Festivala.

Članak 6.

Stručno-savjetodavno tijelo Festivala je Festivalsko vijeće.

Festivalsko vijeće ima 13 članova.

Festivalsko vijeće donosi program i financijski plan Festivala te prati njegovo ostvarivanje.

Članovi Festivalskoga vijeća po položaju su:

– ministar kulture, koji je ujedno predsjednik Festivalskoga vijeća, ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje,

– istarski župan ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje,

– gradonačelnik Pule ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje,

– ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje,

– ravnatelj Hrvatske radiotelevizije ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje,

– predsjednik Društva hrvatskih filmskih redatelja ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje,

– predsjednik Hrvatskoga društva filmskih djelatnika ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje,

– predsjednik Hrvatske udruge producenata ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje,

– predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Film Festival,

– pročelnik upravnog tijela Istarske županije nadležnog za poslove kulture.

Po jednoga člana Festivalskoga vijeća imenuju ministar kulture, istarski župan i gradonačelnik Pule.

Sjednicama Festivalskoga vijeća prisustvuju ravnatelj te članovi Umjetničkoga savjeta, bez prava glasa.

Ravnatelj i članovi Umjetničkoga savjeta ne mogu biti članovi Festivalskog vijeća.

Festivalsko vijeće donosi poslovnik o svojem radu.

Članak 7.

Program i financijski plan Festivala koji usvoji Festivalsko vijeće ravnatelj upućuje radi osiguravanja sredstava na javni poziv Ministarstvu kulture te na poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije i Grada Pule.

Izvješće o izvršenju programa Festivala Umjetnički savjet podnosi Festivalskom vijeću, ministru kulture, istarskom županu, gradonačelniku Pule te Upravnom vijeću Javne ustanove Pula Film Festival. Financijsko izvješće Festivala ravnatelj podnosi Festivalskom vijeću, ministru kulture, istarskom županu, gradonačelniku Pule te Upravnom vijeću Javne ustanove Pula Film Festival.

Izvješće o izvršenju programa Festivala i Financijsko izvješće Festivala podnosi se do kraja tekuće godine.

Ako Festivalsko vijeće, ministar kulture, istarski župan ili gradonačelnik Pule ne prihvate Izvješće o izvršenju programa Festivala, ministar kulture može razriješiti Umjetnički savjet.

Ako Festivalsko vijeće, ministar kulture, istarski župan, gradonačelnik Pule ili Upravno vijeće Javne ustanove Pula Film Festival ne prihvate financijsko izvješće Festivala, mogu predložiti Gradskom vijeću Grada Pule razrješenje ravnatelja.

Članak 8.

Način rada Festivala, Festivalskoga vijeća, Umjetničkoga savjeta, ocjenjivačkoga suda, struktura programa, broj i vrste nagrada Festivala, kao i druga pitanja od značenja za rad i djelovanje Festivala uređuju se Statutom Festivala.

Statut Festivala donosi Festivalsko vijeće na prijedlog Upravnoga vijeća Javne ustanove Pula Film Festival i Umjetničkoga savjeta.

Prethodnu suglasnost na Statut Festivala daje ministar kulture.

Članak 9.

Ministar kulture dužan je imenovati Umjetnički savjet u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Danom imenovanja Umjetničkoga savjeta u skladu s ovim Pravilnikom prestaje dužnost umjetničkom ravnatelju. Do imenovanja Umjetničkoga savjeta umjetnički ravnatelj Festivala nastavlja obavljati poslove koji su mu u nadležnosti sukladno Pravilniku o statusu i financiranju Festivala igranoga filma u Puli (»Narodne novine«, br. 129/10), te je dužan sastaviti izvješće o svome radu.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje članstvo u Festivalskome vijeću umjetničkom ravnatelju i ravnatelju Javne ustanove Pula film Festival.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o statusu i financiranju Festivala igranoga filma u Puli (»Narodne novine«, br. 129/10).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-11/13-01/033

Urbroj: 532-06-01-01/4-14-05

Zagreb, 10. siječnja 2014.

Ministrica
prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, v. r.