Odluka o dopunama Odluke o izmjeni odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luka nautičkog turizma Pula, Rab, Šimuni, Žut, Skradin, Trogir, Milna, Vrboska, Palmižana i Korčula

NN 6/2014 (17.1.2014.), Odluka o dopunama Odluke o izmjeni odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luka nautičkog turizma Pula, Rab, Šimuni, Žut, Skradin, Trogir, Milna, Vrboska, Palmižana i Korčula

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

98

Na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), a u vezi s člankom 11. alinejom 7. Uredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/2004 i 82/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. siječnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O IZMJENI ODLUKA O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKA POSEBNE NAMJENE – LUKA NAUTIČKOG TURIZMA PULA, RAB, ŠIMUNI, ŽUT, SKRADIN, TROGIR, MILNA, VRBOSKA, PALMIŽANA I KORČULA

I.

U Odluci o izmjeni odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luka posebne namjene – luka nautičkog turizma Pula, Rab, Šimuni, Žut, Skradin, Trogir, Milna, Vrboska, Palmižana i Korčula (»Narodne novine«, br. 13/2007 i 77/2007), u naslovu i u točki I. Odluke iza riječi: »Palmižana« dodaje se zarez i riječ: »Piškera«.

II.

Iza točke X. dodaje se točka X.a koja glasi:

»X.a

U Odluci o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Piškera (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 5/99), članak 4. mijenja se i glasi:

»Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke Ovlašteniku na vremensko razdoblje do 31. prosinca 2030. godine.«.

U članku 5. stavku 2. podstavci a) i b) mijenjaju se i glase:

»a) stalni dio u iznosu od 10 kuna po m² zauzete površine;

b) promjenljivi (varijabilni) dio u iznosu 4% od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog u luci.«.«

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/424

Urbroj: 50301-05/05-14-3

Zagreb, 16. siječnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.