Odluka o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

NN 6/2014 (17.1.2014.), Odluka o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

99

Na temelju članka 81. Zakona o obrtu (»Narodne novine« 143/13) i članka 23. Statuta Hrvatske obrtničke komore (»Narodne novine« broj 21/99, 62/02, 158/02, 101/04, 187/04, 12/06, 89/08 i 81/09), Skupština Hrvatske obrtničke komore na 8. sjednici održanoj 23. prosinca 2013., donijela je

ODLUKU

O OBVEZNICIMA, JEDINSTVENOJ OSNOVICI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA OBVEZNOG KOMORSKOG DOPRINOSA ZA JEDINSTVENI SUSTAV ORGANIZIRANOSTI OBRTA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, osnovica te način i rokovi plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta.

Članak 2.

Obveznici plaćanja obveznog komorskog doprinosa su:

– obrtnici,

– trgovci pojedinci koji obavljaju obrt iz članka 6., stavka 1. Zakona o obrtu,

– fizičke osobe, trgovačka društva i druge pravne osobe koje su se dobrovoljno učlanile u članstvo Hrvatske obrtničke komore na temelju članka 77. stavka 5. Zakona o obrtu.

Članak 3.

Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za obrtnike nastaje danom upisa u Obrtni registar.

Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za trgovce pojedince nastaje danom izdavanja rješenja mjesno nadležnog županijskog ureda o ispunjavanju zakonom utvrđenih uvjeta za obavljanje obrta.

Obveza plaćanja doprinosa za fizičke i pravne osobe koji su se dobrovoljno učlanili u članstvo Hrvatske obrtničke komore nastaje danom donošenja odluke o prijemu u članstvo Hrvatske obrtničke komore.

Članak 4.

Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za obrtnike prestaje danom brisanja iz Obrtnog registra.

Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za trgovce pojedince prestaje danom brisanja iz evidencije mjesno nadležnog županijskog ureda.

Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za fizičke i pravne osobe iz članka 3. stavka 3. ove Odluke prestaje danom donošenja odluke nadležnog tijela Hrvatske obrtničke komore.

Članak 5.

Odredbe članaka 3. i 4. ove Odluke odgovarajuće se primjenjuju na slučajeve sezonskog obavljanja obrta kao i kod privremene obustave obavljanja obrta.

Članak 6.

Obvezni komorski doprinos za jedinstveni sustav organiziranosti obrta mjesečno iznosi 2% osnovnog osobnog odbitka iz dohotka, sukladno Zakonu o porezu na dohodak.

Raspodjela prihoda iz obveznog komorskog doprinosa za udruženja obrtnika, područne obrtničke komore i Hrvatsku obrtničku komoru utvrđuje se u sljedećim omjerima:

– Udruženjima obrtnika 52,27% od ukupnog doprinosa,

– Područnim obrtničkim komorama 25% od ukupnog doprinosa,

– Hrvatskoj obrtničkoj komori 22,73% od ukupnog doprinosa.

Članak 7.

U pogledu zastare primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

Članak 8.

Obvezni komorski doprinos obveznici uplaćuju u rokovima dospijeća prema sljedećem rasporedu:

Tromjesečje

Nadnevak u tekućoj godini

Zaduženje za razdoblje

zaduženja

dospijeća

I

15. veljače

28. veljače

siječanj – ožujak

II

15. svibnja

31. svibnja

travanj – lipanj

III

15. kolovoza

31. kolovoza

srpanj – rujan

IV

15. studenoga

30. studenoga

listopad – prosinac

Članak 9.

Obvezni komorski doprinos uplaćuje se prema sjedištu obveznika na propisane uplatne račune propisane Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

Članak 10.

Obveznici plaćanja doprinosa dužni su, uz godišnju poreznu prijavu priložiti obrazac KD – »Obračun komorskog doprinosa, od _______ do ______ 20___. godine«.

Obrazac KD – Obračun komorskog doprinosa, s naputkom za popunjavanje, sastavni je dio ove Odluke.

Članak 11.

Za doprinose neuplaćene u roku dospjelosti zaračunavaju se zatezne kamate sukladno važećim propisima.

Članak 12.

Ključevi raspodjele obveznog komorskog doprinosa propisani su Pravilnikom o materijalno-financijskom poslovanju Hrvatske obrtničke komore.

Članak 13.

Nadzor nad obračunom, naplatom i raspodjelom doprinosa obavlja Hrvatska obrtnička komora.

Članak 14.

Područna obrtnička komora iznimno može osloboditi, odnosno otpisati potraživanja s osnova doprinosa obvezniku koji je u nemogućnosti izvršiti svoju obvezu zbog privremenog zatvaranja obrta radi bolesti, nastupa više sile ili slično.

Uz pisani zahtjev područnoj obrtničkoj komori obveznik je dužan dostaviti i vjerodostojne isprave iz kojih je vidljiv nastup razloga nemogućnosti izvršenja obveze.

Članak 15.

Poslove evidentiranja, utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe komorskog doprinosa obavlja Porezna uprava, temeljem izdane suglasnosti od strane ministra financija.

Članak 16.

Područne obrtničke komore, s pripadajućim udruženjima obrtnika, dužne su ažurno voditi evidencije obveznika plaćanja doprinosa i odgovarajuće podatke dostavljati Hrvatskoj obrtničkoj komori i nadležnim tijelima.

Članak 17.

Za tumačenje i provedbu ove Odluke nadležan je Odbor za financije i proračun Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Broj: 1-103-7054/3-11-2013

Zagreb, 23. prosinca 2013.

Predsjednik

Hrvatske obrtničke komore

Dragutin Ranogajec, v. r.

Obrazac KD

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

PODRUČNA OBRTNIKA KOMORA _________________________

_______________________________________________________

UDRUŽENJE OBRTNIKA _________________________________

____________________________________            ____________
Ime i prezime obrtnika/naziv tvrtke za pravne osobe                          OIB

Matični broj obrta ________________________________________

____________________________ __________________________
                      adresa                                                  šifra općine

_____________________ _________________________________
        naziv djelatnosti                           šifra djelatnosti (NKD2007)


                                   OBRAČUN
                   KOMORSKOG DOPRINOSA

od __________ do__________ 20_______ godine

Red.
broj

Opis

Iznos

1

2

3

A. PAUŠALNI KOMORSKI DOPRINOS

1.

Dug iz ranijeg razdoblja


2.

Obveza za obračunsku godinu


3.

Obveza za kamate


4.

UKUPNO (1+2+3)


5.

Uplaćeno tijekom obračunske godine


6.

Razlika za uplatu (4-5)


7.

Razlika za akontaciju u narednom razdoblju (5-4)


B. DOPRINOS OD DOHOTKA ODNOSNO DOBITI

1.

Dug iz ranijeg razdoblja


2.

Osnovica za obračunsku godinu (dohodak, dobit
x 0,40%)


3.

Obveza za kamate


4.

UKUPNO (1+2+3)


5.

Uplaćeno tijekom obračunske godine


6.

Razlika za uplatu (4-5)


7.

Razlika za povrat (5-4)


U ___________ dana _____________

___________________________           M.P.      ________________
osoba odgovorna za sastavljanje obrasca                                    odgovorna osoba

Nadnevak primitka

                                        Potpis osobe nadležne ispostave
                                                    Porezne uprave
                                           koja je Obrazac KD zaprimila

                                         __________________________


                                                      NAPUTAK
                                       za popunjavanje obrasca KD

U obrascu KD treba unijeti sve podatke koji se obrascem traže, a to su:

1. Naziv područne obrtničke komore i udruženja obrtnika

2. Opći podaci o obvezniku plaćanja komorskog doprinosa:

– ime i prezime obrtnika, naziv tvrtke pravne osobe te OIB dodijeljen od strane Porezne uprave, Matični broj obrta – dodijeljen u Uredu za gospodarstvo

– adresa prebivališta obrtnika odnosno sjedišta pravne osobe, te šifru općine

– naziv djelatnosti koju obrtnik i pravna osoba obavlja u većem opsegu u odnosu na ostale registrirane djelatnosti, te šifra djelatnosti

3. Podaci o obračunu komorskog doprinosa

A. PAUŠALNI KOMORSKI DOPINOS – popunjavaju obrtnici

– Redni broj 1.

Upisati dug iz ranijeg razdoblja odnosno neuplaćeni komorski doprinos sa stanjem 31. prosinca godine koja prethodi obračunskoj godini za koju se podnosi

Obrazac KD. Dug se izračuna tako da se uzme visina doprinosa iz IZVATKA iz odluka o plaćanju doprinosa za razdoblje za koje je bio obvezan uplaćivati komorski doprinos koju treba umanjiti za uplaćeni komorski doprinos u tom razdoblju.

– Redni broj 2.

Upisati obvezu po komorskom doprinosu za godinu za koju se podnosi Obrazac KD na temelju iznosa utvrđenih u IZVATKU iz odluka o plaćanju doprinosa za
tu godinu.

– Redni broj 3.

Upisati iznos zateznih kamata za zakašnjela plaćanja komorskog doprinosa iz rednog broja 1. i 2.

– Redni brojevi 4., 5., 6. i 7.

Upisati sukladno uputama koje su dane u samim kolonama Obrasca KD.

B. DOPRINOS OD DOHOTKA ODNOSNO DOBITI – popunjavaju obrtnici i pravne osobe

članice Hrvatske obrtničke komore

– Redni broj 1.

Upisati dug iz ranijeg razdoblja odnosno neuplaćeni komorski doprinos sa stanjem 31. prosinca godine koja prethodi obračunskoj godini za koju se podnosi Obrazac KD. Dug se izračuna tako da se za prethodna razdoblja za koja nisu uplaćeni komorski doprinosi izračunaju na način da se visina dohotka, odnosno dobiti pomnoži sa stopom doprinosa od 0,40% za razdoblje koje je bio obvezan uplaćivati komorski doprinos i od tako dobivenog iznosa odbije uplaćeni komorski doprinos u tom razdoblju.

– Redni broj 2.

Upisati obvezu po komorskom doprinosu za godinu za koju se podnosi Obrazac KD na način da se visina dohotka, odnosno dobiti za to razdoblje pomnoži sa stopom doprinosa od 0,40%.

– Osnovica za obračun komorskog doprinosa od dohotka za obveznike poreza na red. br. 4.2.1.

– Osnovica za obračun komorskog doprinosa za obveznike poreza na dobit je redni broj IV. 38. Prijave poreza na dobit

– Redni broj 3.

Upisati iznos zateznih kamata za zakašnjela plaćanja komorskog doprinosa iz rednog broja 1. i 2.

– Redni brojevi 4., 5., 6., 7.

Upisati sukladno uputama koje su dane u samim kolonama Obrasca KD.

6 17.01.2014 Odluka o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta