Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2014. godini

NN 7/2014 (20.1.2014.), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2014. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

115

Na temelju članka 58.a Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99, 117/2001, 36/2002, 96/2003, 139/2004 – pročišćeni tekst, 174/2004, 38/2009 i 80/2010), a u vezi sa člancima 45. i 45a. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93, 69/97, 33/2000, 73/2000, 127/2000, 59/2001, 107/2001, 117/2001, 150/2002, 147/2003, 132/2006, 26/2007, 73/2008 i 25/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. siječnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2014. GODINI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene, te materijalne i financijske rashode u 2014. godini.

II.

Grad Zagreb, gradovi i općine koji su osnivači i suosnivači te financiraju javnu vatrogasnu postrojbu, osiguravaju sredstva rashoda za zaposlene, te sredstva za materijalne i financijske rashode.

III.

Minimalni financijski standard za javne vatrogasne postrojbe utvrđen je na razini sredstava za financiranje redovne djelatnosti zaposlenika na poslovima vatrogastva ostvarenih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 1999. godinu (za 2.157 vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama na dan početka primjene Zakona o vatrogastvu, »Narodne novine«, broj 106/99), a temeljem prava utvrđenih tadašnjim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.

Iznos za financiranje rashoda iz točke I. ove Odluke, decentraliziranih na osnivače i suosnivače javnih vatrogasnih postrojbi, uz primjenu odgovarajućih indeksa u proteklom razdoblju za 2014. godinu iznosi 302.815.642 kuna.

Rashodi za zaposlene u javnim vatrogasnim postrojbama su:

– plaće,

– ostali rashodi za zaposlene,

– doprinosi na plaće.

Materijalni rashodi za javne vatrogasne postrojbe su:

– naknade troškova zaposlenima,

– rashodi za materijal i energiju,

– rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi i računalne usluge),

– ostali nespomenuti rashodi – premije osiguranja.

Financijski rashodi za javne vatrogasne postrojbe su:

– ostali financijski rashodi – bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate.

IV.

Podloge za utvrđivanje ukupne visine materijalnih i financijskih rashoda u 2014. godini su:

– procijenjeni rashodi za naknade troškova zaposlenima,

– procijenjeni rashodi za materijal i energiju,

– procijenjeni rashodi za usluge,

– procijenjeni rashodi za ostale financijske rashode.

Podloge za utvrđivanje računske projekcije ukupne visine rashoda za plaće i doprinose za plaće za zaposlene u 2014. godini su:

– Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2014. – 2016.;

– Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/2008 i 61/2011);

– Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 28/2010).

V.

Kriteriji i mjerila za utvrđivanje visine rashoda za zaposlene, materijalne i financijske rashode u 2014. godini su:

– klasifikacija vatrogasne postrojbe po veličini i sposobnostima, za 20/100 ukupnog iznosa;

– površina osnivača i suosnivača koju vatrogasna postrojba može dohvatiti u 15 minuta (izračunato temeljem podataka Državne uprave za zaštitu i spašavanje – sustav ZEOS), za 5/100 ukupnog iznosa;

– broj stanovnika na površini osnivača i suosnivača koju vatrogasna postrojba može dohvatiti u 15 minuta (izračunato temeljem podataka Državne uprave za zaštitu i spašavanje – sustav ZEOS), za 10/100 ukupnog iznosa;

– broj stambenih jedinica na području osnivača i suosnivača, za 5/100 ukupnog iznosa;

– bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku na području osnivača i suosnivača (preračunato temeljem podataka na razini županija), za 10/100 ukupnog iznosa;

– ukupni broj intervencija javne vatrogasne postrojbe (prosjek 2005. – 2009.) na području osnivača i suosnivača, za 10/100 ukupnog iznosa;

– korigirani broj intervencija javne vatrogasne postrojbe (na temelju prosjeka 2005. – 2009.) na području osnivača i suosnivača, za 5/100 ukupnog iznosa;

– dosadašnji prosjek financiranja (2003. – 2013., za sve godine preračunato prema aktualnom ukupnom iznosu), za 15/100 ukupnog iznosa;

– ostali rizici, dopunske aktivnosti i korekcija ekstremnih odstupanja radi približnog linearnog smanjenja sredstava iz prošle godine, za 20/100 ukupnog iznosa.

Minimalni financijski standard rashoda za zaposlene u 2014. godini utvrđuje se temeljem minimalnih prava koji su određeni Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike, te osnovicom za državne službenike i namještenike, a što iznosi 90/100 ukupnog iznosa utvrđenog u točki III. ove Odluke, te iznosi 272.534.077 kuna.

Minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda u 2014. godini utvrđuje se sa 10/100 ukupnog iznosa utvrđenog u točki III. ove Odluke, te iznosi 30.281.565 kuna.

Minimalni financijski standard za 2014. godinu, sukladno stavcima 1., 2. i 3. ove točke utvrđuje se u iznosu od 302.815.642 kuna i to kako slijedi:

 

 

OSNIVAČI I SUOSNIVAČI

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Udio za suosnivače

RASHODI ZA ZAPOSLENE

MATERIJALNI TROŠKOVI

UKUPNO

IZNOS ZA ŽUPANIJEGRAD ZAGREB


40.099.497


1

Grad Zagreb

JVP ZAGREB


36.089.547

4.009.950

40.099.497I

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA


14.679.005


2

Grad Zaprešić

JVP ZAPREŠIĆ


3.399.610

377.734

3.777.3443

Grad Samobor

JVP SAMOBOR


2.515.152

279.461

2.794.6134

Grad Velika Gorica

JVP VELIKA GORICA


4.109.377

456.597

4.565.9745

Grad Ivanić Grad

JVP IVANIĆ GRAD


3.186.967

354.107

3.541.074II

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

9.313.577


6

više suosnivača:

ZAGORSKA JVP

1,0000

6.400.670

711.186

7.111.856
Grad Zabok (8,96%)

0,0896

573.500

63.722

637.222
Grad Klanjec (3,09%)

0,0309

197.781

21.976

219.757
Grad Oroslavje (5,98%)

0,0598

382.760

42.529

425.289
Grad Pregrada (6,85%)

0,0685

438.446

48.716

487.162
Grad Zlatar (6,22%)

0,0622

398.121

44.236

442.357
Grad Donja Stubica (5,67%)

0,0567

362.918

40.324

403.242
Općina Bedekovčina (8,11%)

0,0811

519.094

57.677

576.771
Općina Budinščina (2,67%)

0,0267

170.898

18.989

189.887
Općina Desinić (3,33%)

0,0333

213.142

23.682

236.824
Općina Gornja Stubica (5,48%)

0,0548

350.757

38.973

389.730
Općina Hrašćina (1,75%)

0,0175

112.012

12.446

124.458
Općina Konjšćina (3,90%)

0,0390

249.626

27.736

277.362
Općina Kraljevec na Sutli (1,74%)

0,0174

111.372

12.375

123.747
Općina Krapinske Toplice (5,49%)

0,0549

351.397

39.044

390.441
Općina Kumrovec (1,77%)

0,0177

113.292

12.588

125.880
Općina Marija Bistrica (6,32%)

0,0632

404.522

44.947

449.469
Općina Stubičke Toplice (2,63%)

0,0263

168.338

18.704

187.042
Općina Sveti Križ Začretje (6,33%)

0,0633

405.162

45.018

450.180
Općina Tuhelj (2,09%)

0,0209

133.774

14.864

148.638
Općina Veliko Trgovišće (4,99%)

0,0499

319.393

35.488

354.881
Općina Zagorska Sela (1,14%)

0,0114

72.968

8.108

81.076
Općina Zlatar Bistrica (2,71%)

0,0271

173.458

19.273

192.731
Općina Mače (2,78%)

0,0278

177.939

19.771

197.7107

Grad Krapina

JVP KRAPINA


1.981.549

220.172

2.201.721III

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

12.683.906


8

Grad Sisak

JVP SISAK


5.208.511

578.724

5.787.2359

Grad Petrinja

JVP PETRINJA


3.120.502

346.723

3.467.22510

Grad Kutina

JVP KUTINA


3.086.501

342.945

3.429.446IV

KARLOVAČKA ŽUPANIJA


10.035.850


11

Grad Karlovac

JVP KARLOVAČKA


6.298.217

699.802

6.998.01912

Grad Ogulin

JVP OGULIN


2.734.048

303.783

3.037.831V

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA


6.246.320


13

Grad Varaždin

JVP VARAŽDIN


5.621.688

624.632

6.246.320VI

KORIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

10.975.085


14

Grad Koprivnica

JVP KOPRIVNICA


4.223.164

469.240

4.692.40415

više suosnivača:

JVP ĐURĐEVAC

1,0000

3.162.131

351.348

3.513.479
Grad Đurđevac (69,4%)

0,6940

2.194.520

243.835

2.438.355
Općina Virje (10,7%)

0,1070

338.348

37.594

375.942
Općina Kloštar Podravski (5,08%)

0,0508

160.636

17.848

178.484
Općina Kalinovac (4,88%)

0,0488

154.312

17.146

171.458
Općina Molve (4,05%)

0,0405

128.066

14.230

142.296
Općina Ferdinandovac (2,97%)

0,0297

93.915

10.435

104.350
Općina Podravske Sesvete (1,84%)

0,0184

58.183

6.465

64.648
Općina Novo Virje (1,08%)

0,0108

34.151

3.795

37.94616

Grad Križevci

JVP KRIŽEVCI


2.492.282

276.920

2.769.202VII

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

12.225.599


17

Grad Bjelovar

JVP BJELOVAR


4.766.755

529.639

5.296.39418

više suosnivača:

JVP DARUVAR

1,0000

2.630.687

292.299

2.922.986
Grad Daruvar (78%)

0,7800

2.051.937

227.993

2.279.930
Općina Sirač (7%)

0,0700

184.148

20.461

204.609
Općina Končanica (5%)

0,0500

131.534

14.615

146.149
Općina Đulovac (5%)

0,0500

131.534

14.615

146.149
Općina Dežanovac (5%)

0,0500

131.534

14.615

146.14919

više suosnivača:

JVP GAREŠNICA

1,0000

1.807.869

200.874

2.008.743
Grad Garešnica (88%)

0,8800

1.590.925

176.767

1.767.692
Općina Hercegovac (7%)

0,0700

126.551

14.062

140.613
Općina Velika Trnovitica (5%)

0,0500

90.393

10.045

100.43820

Grad Čazma

JVP ČAZMA


1.797.728

199.748

1.997.476VIII

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

29.025.099


21

Grad Rijeka

JVP RIJEKA


13.891.133

1.543.459

15.434.59222

Grad Mali Lošinj

JVP MALI LOŠINJ


2.595.551

288.395

2.883.94623

Grad Crikvenica

JVP CRIKVENICA


1.829.602

203.289

2.032.89124

Grad Krk

JVP KRK


2.516.954

279.662

2.796.61625

više suosnivača:

JVP OPATIJA

1,0000

3.638.155

404.240

4.042.395
Grad Opatija (57%)

0,5700

2.073.747

230.418

2.304.165
Općina Matulji (23%)

0,2300

836.776

92.975

929.751
Općina Lovran (14%)

0,1400

509.342

56.593

565.935
Općina Mošćenička Draga (6%)

0,0600

218.290

24.254

242.54426

Grad Delnice

JVP DELNICE


1.651.193

183.466

1.834.659IX

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA


6.644.484


27

Grad Gospić

JVP GOSPIĆ


2.571.737

285.749

2.857.48628

Općina Plitvička Jezera

JVP PLITVIČKA JEZERA


1.745.635

193.959

1.939.59429

Grad Senj

JVP SENJ


1.662.664

184.740

1.847.404X

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

5.368.614


30

Grad Virovitica

JVP VIROVITICA


2.574.213

286.024

2.860.23731

Grad Slatina

JVP SLATINA


2.257.539

250.838

2.508.377XI

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

4.725.595


32

Grad Požega

JVP POŽEGA


2.136.073

237.341

2.373.41433

više suosnivača:

JVP POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

1,0000

2.116.963

235.218

2.352.181
Grad Pleternica (30,00%)

0,30

635.089

70.565

705.654
Grad Kutjevo (10,00%)

0,10

211.696

23.522

235.218
Grad Pakrac (15,00%)

0,15

317.546

35.282

352.828
Grad Lipik (10,00%)

0,10

211.696

23.522

235.218
Općina Velika (10,00%)

0,10

211.696

23.522

235.218
Općina Brestovac (10,00%)

0,10

211.696

23.522

235.218
Općina Kaptol (5,00%)

0,05

105.848

11.761

117.609
Općina Čaglin (5,00%)

0,05

105.848

11.761

117.609
Općina Jakšić (5,00%)

0,05

105.848

11.761

117.609XII

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA


8.660.767


34

Grad Slavonski Brod

JVP SLAVONSKI BROD


6.335.562

703.951

7.039.51335

Grad Nova Gradiška

JVP NOVA GRADIŠKA


1.459.129

162.125

1.621.254XIII

ZADARSKA ŽUPANIJA


22.473.883


36

Grad Zadar

JVP ZADAR


12.120.064

1.346.674

13.466.73837

Grad Biograd na Moru

JVP BIOGRAD NA MORU


2.589.838

287.760

2.877.59838

Grad Benkovac

JVP BENKOVAC


2.489.349

276.594

2.765.94339

Općina Gračac

JVP GRAČAC


3.027.244

336.360

3.363.604XIV

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA


15.730.989


40

Grad Osijek

JPVP OSIJEK


10.328.994

1.147.666

11.476.66041

Grad Beli Manastir

JVP BELI MANASTIR


2.228.740

247.638

2.476.37842

Grad Našice

JVP NAŠICE


1.600.156

177.795

1.777.951XV

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA


14.552.719


43

Grad Šibenik

JVP ŠIBENIK


6.743.237

749.249

7.492.48644

Grad Drniš

JVP DRNIŠ


2.060.050

228.894

2.288.94445

Grad Knin

JVP KNIN


2.695.463

299.496

2.994.95946

Grad Vodice

JVP VODICE


1.598.697

177.633

1.776.330XVI

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

10.345.048


47

Grad Vinkovci

JVP VINKOVCI


2.863.889

318.210

3.182.09948

Grad Vukovar

JVP VUKOVAR


4.790.828

532.314

5.323.14249

Grad Ilok

JVP ILOK


1.655.826

183.981

1.839.807XVII

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

16.872.242


50

Grad Split

JVP SPLIT


12.931.824

1.436.870

14.368.69451

Grad Imotski

JVP IMOTSKI


2.253.193

250.355

2.503.548XVIII

ISTARSKA ŽUPANIJA


29.298.886


52

više suosnivača:

JVP PULA

1,0000

8.146.219

905.135

9.051.354
Grad Pula – Pola (68,92%)

0,6892

5.614.375

623.819

6.238.194
Općina Barban (3,27%)

0,0327

266.381

29.598

295.979
Općina Fažana – Fasana (3,78%)

0,0378

307.927

34.214

342.141
Općina Ližnjan – Lisignano (3,45%)

0,0345

281.045

31.227

312.272
Općina Marčana (4,59%)

0,0459

373.911

41.546

415.457
Općina Medulin (6,88%)

0,0688

560.460

62.273

622.733
Općina Svetvinčenat (2,61%)

0,0261

212.616

23.624

236.240
Grad Vodnjan – Dignano (6,5%)

0,0650

529.504

58.834

588.33853

više suosnivača:

JVP PAZIN

1,0000

3.077.390

341.932

3.419.322
Grad Pazin (49,29%)

0,4929

1.516.845

168.538

1.685.383
Općina Cerovlje (9,55%)

0,0955

293.891

32.655

326.546
Općina Gračišće (7,66%)

0,0766

235.728

26.192

261.920
Općina Lupoglav (5,15%)

0,0515

158.486

17.609

176.095
Općina Karojba (7,73%)

0,0773

237.882

26.431

264.313
Općina Motovun – Montona (5,78%)

0,0578

177.873

19.764

197.637
Općina Tinjan (9,58%)

0,0958

294.814

32.757

327.571
Općina Sveti Petar u Šumi (5,26%)

0,0526

161.871

17.986

179.85754

više suosnivača:

JVP POREČ

1,0000

3.267.215

363.024

3.630.239
Grad Poreč – Parenzo (67,18%)

0,6718

2.194.915

243.880

2.438.795
Općina Sveti Lovreč (1,49%)

0,0149

48.682

5.409

54.091
Općina Višnjan – Visignano (2,61%)

0,0261

85.274

9.475

94.749
Općina Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica (1,36%)

0,0136

44.434

4.937

49.371
Općina Vižinada – Visinada (1,44%)

0,0144

47.048

5.228

52.276
Općina Vrsar – Orsera (13,50%)

0,1350

441.074

49.008

490.082
Općina Funtana (5,70%)

0,0570

186.231

20.692

206.923
Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega (6,72%)

0,0672

219.557

24.395

243.95255

više suosnivača:

JVP ROVINJ

1,0000

3.008.629

334.292

3.342.921
Grad Rovinj – Rovigno (88,17%)

0,8817

2.652.709

294.746

2.947.455
Općina Bale – Valle (2,1%)

0,0210

63.181

7.020

70.201
Općina Kanfanar (3,2%)

0,0320

96.276

10.697

106.973
Općina Žminj (6,53%)

0,0653

196.463

21.829

218.29256

više suosnivača:

JVP LABIN

1,0000

2.814.382

312.709

3.127.091
Grad Labin (49,9%)

0,4990

1.404.377

156.041

1.560.418
Općina Pićan (8,2%)

0,0820

230.779

25.642

256.421
Općina Raša (15,9%)

0,1590

447.487

49.721

497.208
Općina Kršan (13,2%)

0,1320

371.498

41.278

412.776
Općina Sveta Nedelja (12,8%)

0,1280

360.241

40.027

400.26857

više suosnivača:

JVP BUZET

1,0000

2.246.640

249.627

2.496.267
Grad Buzet (80%)

0,8000

1.797.312

199.702

1.997.014
Općina Lanišće (20%)

0,2000

449.328

49.925

499.25358

više suosnivača:

JVP UMAG

1,0000

3.808.523

423.169

4.231.692
Grad Umag – Umago (51,7%)

0,5170

1.969.006

218.778

2.187.784
Grad Novigrad – Cittanova (13,7%)

0,1370

521.768

57.974

579.742
Grad Buje – Buie (22,65%)

0,2265

862.630

95.848

958.478
Općina Grožnjan – Grisignana (3,65%)

0,0365

139.011

15.446

154.457
Općina Brtonigla – Verteneglio (5,85%)

0,0585

222.799

24.755

247.554
Općina Oprtalj – Portole (2,45%)

0,0245

93.309

10.368

103.677XIX

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

18.037.751


59

Grad Dubrovnik

JVP DUBROVAČKI VATROGASCI


7.435.588

826.176

8.261.76460

Općina Konavle

JVP KONAVLE


1.809.090

201.010

2.010.10061

Općina Dubrovačko Primorje

JVP DUBROVAČKO PRIMORJE


1.676.565

186.285

1.862.85062

Grad Ploče

JVP PLOČE


1.905.902

211.767

2.117.66963

Grad Metković

JVP METKOVIĆ


1.766.643

196.294

1.962.93764

Općina Mljet

JVP MLJET


1.640.188

182.243

1.822.431XX

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA


4.820.726


65

Grad Čakovec

JVP ČAKOVEC

1,0000

4.338.653

482.073

4.820.726
Grad Čakovec (45,42%)

0,4542

1.970.615

218.957

2.189.572
Grad Mursko Središće (4,84%)

0,0484

209.991

23.332

233.323
Grad Prelog (6,78%)

0,0678

294.161

32.685

326.846
Općina Belica (2,15%)

0,0215

93.281

10.365

103.646
Općina Dekanovec (0,97%)

0,0097

42.085

4.676

46.761
Općina Domašinec (1,13%)

0,0113

49.027

5.447

54.474
Općina Gornji Mihaljevec (0,98%)

0,0098

42.519

4.724

47.243
Općina Mala Subotica (3,66%)

0,0366

158.795

17.644

176.439
Općina Nedelišće (13,08%)

0,1308

567.495

63.055

630.550
Općina Orehovica (0,85%)

0,0085

36.879

4.098

40.977
Općina Podturen (3,96%)

0,0396

171.811

19.090

190.901
Općina Pribislavec (2,36%)

0,0236

102.392

11.377

113.769
Općina Selnica (1,43%)

0,0143

62.043

6.894

68.937
Općina Strahoninec (2,74%)

0,0274

118.879

13.209

132.088
Općina Sveti Juraj na Bregu (3,72%)

0,0372

161.398

17.933

179.331
Općina Šenkovec (4,65%)

0,0465

201.747

22.416

224.163
Općina Vratišinec (1,28%)

0,0128

55.535

6.171

61.706
 

SVEUKUPNO:

 

 

272.534.077

30.281.565

302.815.642

302.815.642

VI.

Minimalni financijski standard iz točaka III. i V. ove Odluke, u visini od 302.815.642 kuna čini osnovicu za izračun pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave u 2014. godini, a u skladu sa člankom 45a. stavkom 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

VII.

Utvrđuje se da prihode za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,3%.

Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,3% ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava iz točke V. ove Odluke ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu.

Kontrolu ostvarivanja tih prihoda obavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

VIII.

Osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi dužni su sredstva iz točke VII. ove Odluke koristiti prema utvrđenoj namjeni.

IX.

Kada javnu vatrogasnu postrojbu osnuje više jedinica lokalne samouprave, prihodi ostvareni temeljem dodatnog udjela poreza na dohodak od 1,3%, sukladno članku 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uplaćuju se na račun proračuna jedinice lokalne samouprave s najvećim udjelom u sufinanciranju.

Sredstva pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna Republike Hrvatske, do razine iz točke VII. stavka 2. ove Odluke doznačuju se jedinici lokalne samouprave s najvećim osnivačkim udjelom.

X.

Jedinice lokalne samouprave dužne su u svojim proračunima posebno planirati sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za javne vatrogasne postrojbe.

Jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti dinamiku financiranja decentraliziranih rashoda s dinamikom ostvarivanja prihoda iz dodatnog udjela u porezu na dohodak u svom proračunu i sredstvima s pozicije pomoći izravnanja.

XI.

Jedinice lokalne samouprave dužne su Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje dostaviti izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine u roku 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja, a izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine dužne su dostaviti do 31. ožujka 2015. godine na obrascima JVP-DEC-IZVJEŠĆE (Obrazac 1) i JVP – financiranje izvan minimalnog standarda (Obrazac 2) koji će se objaviti na Internet stranici Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/582

Urbroj: 50301-09/06-14-2

Zagreb, 16. siječnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

7 20.01.2014 Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2014. godini 7 20.01.2014 Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2014. godini