Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

NN 8/2014 (22.1.2014.), Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

135

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj 80/08, 121/10, 25/12, 118/12 i 153/13), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU DJELATNOSTI U SVEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti i način obavljanja djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju, profesionalnog usmjeravanja, obrazovanja i osposobljavanja u cilju povećanja zapošljivosti radne snage, kada te djelatnosti obavljaju pravne i fizičke osobe izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: posrednici).

(2) Djelatnost u svezi sa zapošljavanjem smatra se i posredovanje za obavljanje poslova i usluga bez zasnivanja radnog odnosa.

(3) Oglašavanje ponuda i potražnje za obavljanje poslova i usluga putem tiska i elektroničkih medija, koju objavu zatraže tražitelji zaposlenja, odnosno poslodavci bez poduzimanja drugih aktivnosti usmjerenih na spajanje ponude i potražnje, ne smatra se posredovanjem pri zapošljavanju u smislu ovoga Pravilnika.

(4) Preuzimanje već objavljenih oglasa ponuda i potražnje za obavljanje poslova i usluga putem drugog tiska i elektroničkih medija, dozvoljeno je na način i u rokovima koji su uređeni pisanim sporazumom sklopljenim između oglašivača i oglašivača preuzimatelja.

(5) Kriterije i uvjete za sklapanje sporazuma iz stavka 4. ovoga članka o preuzimanju oglasa ponuda i potražnje za obavljanje poslova i usluga objavljenih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje utvrdit će Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

(6) Ako u provedbi inspekcijskog nadzora inspektor rada utvrdi da oglašivač preuzimatelj oglašava ponude i potražnje za obavljanje poslova i usluga koje su već objavljene putem drugog tiska i elektroničkih medija bez sporazuma iz stavka 4. ovoga članka, zabranit će takvo preuzimanje dok oglašivač i oglašivač preuzimatelj ne sklope sporazum.

Članak 2.

(1) Djelatnosti iz članka 1. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem) mogu obavljati pravne osobe kao trgovačka društva, a fizičke osobe kao samostalnu djelatnost.

(2) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem uz iste mogu obavljati djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja, djelatnosti savjetovanja u vezi s upravljanjem te djelatnost ustupanja radnika korisnicima za privremeno obavljanje poslova prema posebnom propisu.

(3) Srednjoškolske ustanove mogu obavljati poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovnih učenika u zemlji, a iznimno i za redovne učenike drugih srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u istoj županiji, na temelju pisanog sporazuma koji su dužne dostaviti ministarstvu nadležnom za rad.

(4) Srednjoškolske ustanove su: srednje škole i učenički domovi prema posebnim propisima.

(5) Posrednici iz stavka 1. ovoga članka prije upisa u odgovarajući registar, a srednjoškolske ustanove iz stavka 3. ovoga članka za obavljanje posredovanja za povremeni rad redovnih učenika, moraju imati dozvolu ministarstva nadležnog za rad (u daljnjem tekstu: ministarstvo).

II. UVJETI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

Članak 3.

(1) Dozvolu iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika ministarstvo će izdati fizičkoj osobi koja namjerava obavljati djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem kao samostalnu djelatnost ako ispunjava sljedeće uvjete:

1. ima najmanje prvi stupanj fakulteta, stručni studij ili višu školu,

2. nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi postupak za kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske, vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, prava na rad i drugih prava iz rada, života i tijela, spolne slobode i spolnog ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, opće sigurnosti ljudi i imovine, imovine, sigurnosti platnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava i službene dužnosti,

3. nije joj izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, i

4. posjeduje odgovarajući prostor i opremu za obavljanje djelatnosti.

(2) Dozvolu iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika ministarstvo će izdati i fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost ako ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, izvršava obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja, te uvjet iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Ako fizička osoba iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka ne ispunjava uvjet iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, može zaposliti osobu koja ispunjava uvjete propisane u stavku 1. točkama 1. do 3. ovoga članka.

Članak 4.

(1) Dozvolu iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika ministarstvo će izdati već osnovanom i u odgovarajući registar upisanom trgovačkom društvu ako ispunjava sljedeće uvjete:

1. ima najmanje jednu zaposlenu osobu koja ispunjava uvjete propisane u članku 3. stavku 1. točkama 1. do 3. ovoga Pravilnika,

2. izvršava obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja,

3. posjeduje odgovarajući prostor i opremu za obavljanje djelatnosti, i

4. ispunjava uvjet iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Dozvolu iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika ministarstvo će izdati i fizičkoj ili pravnoj osobi koja namjerava osnovati trgovačko društvo ako ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

Dozvolu iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika ministarstvo će izdati srednjoškolskoj ustanovi ako osoba zaposlena u ustanovi koja obavlja posredovanje za povremeni rad redovnih učenika ima najmanje prvi stupanj fakulteta, stručni studij ili višu školu.

Članak 6.

(1) Posrednici moraju posjedovati odgovarajuće radne i pomoćne prostorije i odgovarajuću tehničku opremu, koja osigurava vođenje svih potrebnih poslova za obavljanje djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem.

(2) Posrednik mora na ulazu u prostor u kojem obavlja djelatnosti istaknuti natpisnu ploču da se u tom uredu obavljaju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem i radno vrijeme.

III. POSTUPAK ZA IZDAVANJE DOZVOLE

Članak 7.

(1) Fizičkoj osobi iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika ministarstvo će izdati prethodnu suglasnost za izdavanje dozvole iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika, ukoliko uz zahtjev dostavi dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika.

(2) Fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je u roku od 3 mjeseca od dana izdavanja prethodne suglasnosti ministarstva upisati samostalnu djelatnost u odgovarajući registar.

(3) Fizičkoj osobi iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo će izdati dozvolu iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika nakon dostave dokaza o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika, odnosno za zaposlenu osobu iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika, dok će dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika ministarstvo pribaviti po službenoj dužnosti.

(4) Dokaz o upisu u odgovarajući registar ministarstvo će pribaviti po službenoj dužnosti.

(5) Ako fizička osoba iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika u roku iz stavka 2. ovoga članka ne upiše samostalnu djelatnost u odgovarajući registar, odnosno ne pokrene postupak za upis iste kod nadležnog tijela koje vodi odgovarajući registar i ne dostavi dokaze iz stavka 3. ovoga članka, ministarstvo će po službenoj dužnosti ukinuti prethodnu suglasnost iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

(1) Fizičkoj osobi iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika ministarstvo će izdati dozvolu iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika, ukoliko uz zahtjev dostavi dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. stavka 1. točke 1., 2. i 4. ovoga Pravilnika, odnosno za zaposlenu osobu iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika, dok će dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. stavka 1. točke 3., dokaz o izvršavanju obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika ministarstvo pribaviti po službenoj dužnosti.

(2) Fizička osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je u roku od 3 mjeseca od dana izdavanja dozvole iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika upisati djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem u odgovarajući registar.

(3) Ako fizička osoba iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika u roku iz stavka 2. ovoga članka ne upiše djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem u odgovarajući registar, odnosno ne pokrene postupak za upis iste kod nadležnog tijela koje vodi odgovarajući registar, ministarstvo će po službenoj dužnosti ukinuti dozvolu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

(1) Trgovačkom društvu iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika ministarstvo će izdati dozvolu iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika, ukoliko uz zahtjev dostavi dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. stavka 1. točke 1. i 3. ovoga Pravilnika, dok će dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. stavka 1. točke 2. i 4. i članka 3. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika ministarstvo pribaviti po službenoj dužnosti.

(2) Trgovačko društvo iz stavka 1. ovoga članka dužno je u roku od 3 mjeseca od dana izdavanja dozvole iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika upisati djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem u odgovarajući registar.

(3) Ako trgovačko društvo iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika u roku iz stavka 2. ovoga članka ne upiše djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem u odgovarajući registar odnosno ne pokrene postupak za upis iste kod nadležnog tijela koje vodi odgovarajući registar, ministarstvo će po službenoj dužnosti ukinuti dozvolu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

(1) Fizičkoj ili pravnoj osobi iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika ministarstvo će izdati prethodnu suglasnost za izdavanje dozvole iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika, ukoliko uz zahtjev dostavi akt o osnivanju i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika.

(2) Za pravnu osobu koja namjerava osnovati trgovačko društvo iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika ministarstvo će pribaviti po službenoj dužnosti.

(3) Fizička ili pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je u roku od 3 mjeseca od dana izdavanja prethodne suglasnosti ministarstva upisati trgovačko društvo u odgovarajući registar.

(4) Fizičkoj ili pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo će izdati dozvolu iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika nakon dostave dokaza o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika, dok će dokaz o upisu u odgovarajući registar ministarstvo pribaviti po službenoj dužnosti.

(5) Ako fizička ili pravna osoba iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika u roku iz stavka 3. ovoga članka ne upiše trgovačko društvo u odgovarajući registar, odnosno ne pokrene postupak za upis istog kod nadležnog tijela koje vodi odgovarajući registar i ne dostavi dokaze iz stavka 4. ovoga članka, ministarstvo će po službenoj dužnosti ukinuti prethodnu suglasnost iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 11.

(1) Dozvolu iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika ministarstvo će izdati na zahtjev srednjoškolske ustanove koja je dužna, uz zahtjev, dostaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Izvadak iz odgovarajućeg registra ministarstvo će pribaviti po službenoj dužnosti.

Članak 12.

(1) O zahtjevu ministarstvo odlučuje rješenjem u roku od 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva.

(2) Pravne i fizičke osobe, odnosno srednjoškolske ustanove, dužne su u roku od 15 dana od dana početka obavljanja djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem odnosno posredovanja za povremeni rad redovitih učenika, o tome u pisanom obliku obavijestiti ministarstvo.

(3) Pravne i fizičke osobe kojima je izdana dozvola iz članka 2. stavka. 5. ovoga Pravilnika i koje su upisale djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem u odgovarajući registar, a zbog objektivnih razloga još nisu u mogućnosti obavljati iste, dužne su u pisanom obliku zatražiti od ministarstva odgodu početka obavljanja djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem.

(4) O odgodi početka obavljanja djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem ministarstvo će odlučiti rješenjem.

Članak 13.

Rješenje ministarstva iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Članak 14.

O izdanim dozvolama ministarstvo vodi evidenciju i svako rješenje dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod).

IV. OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 15.

(1) Radi zaštite zdravlja, razvoja i ćudorednosti posrednik, odnosno srednjoškolska ustanova, može obavljati djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem, odnosno posredovati za povremeni rad redovnih učenika samo pod uvjetima utvrđenim posebnim propisom kojim se uređuje zapošljavanje maloljetnika.

(2) Posrednik, odnosno srednjoškolska ustanova, je dužan djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem, odnosno posredovanje za povremeni rad redovnih učenika, obavljati na način da ne izazove poremećaje na tržištu rada.

(3) Posrednik, odnosno srednjoškolska ustanova, ne može obavljati djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem, odnosno posredovati za povremeni rad redovnih učenika za poslodavca kod kojeg je u tijeku štrajk.

1. Djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

Članak 16.

(1) Posrednik je dužan u slučaju promjene radnika odnosno zapošljavanja novoga radnika koji će kod njega obavljati djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem podnijeti Ministarstvu zahtjev i dokaze za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta iz članka 3. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika, dok će dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika ministarstvo pribaviti po službenoj dužnosti.

(2) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo odlučuje rješenjem.

Članak 17.

(1) Posrednik je dužan utvrditi svoje uvjete poslovanja s kojima je dužan upoznati poslodavce i tražitelje zaposlenja koji zatraže njegove usluge.

(2) Posrednik je dužan u pravnom prometu u poslovnim ispravama, na svakom dopisu i oglasu navesti broj rješenja kojim mu je izdana dozvola iz članka 12. ovoga Pravilnika.

Članak 18.

(1) Posrednik koji obavlja djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju u inozemstvu, dužan ih je obavljati u suradnji s nadležnim tijelima pojedinih zemalja.

(2) U postupku posredovanja pri zapošljavanju u inozemstvu posrednik je dužan izvijestiti osobe za koje posreduje o uvjetima života i rada, pravima i obvezama po osnovi rada i drugim bitnim elementima zakonitosti rada i radnim uvjetima.

(3) Posrednik prema osobama za koje je posredovao u inozemstvu snosi odgovornost za zakonitost njihovog zapošljavanja i rad sukladno zakonodavstvu zemlje u koju posreduje te snosi troškove prijevremenog povratka osobe za koju je posredovao ukoliko je isti uzrokovan nezakonitim zapošljavanjem ili radom, a odgovora i za eventualnu štetu koji bi osoba mogla pretrpjeti zbog pogrešnih informacija o bitnim elementima uvjeta života i rada.

(4) Posrednik je dužan osobama za koje je posredovao u inozemstvu pružiti svu potrebnu pomoć u ostvarivanju njihovih prava po osnovi rada nakon povratka s rada u inozemstvu.

Članak 19.

(1) Posrednik uslugu za obavljene djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem može naplatiti samo od poslodavca.

(2) Cijene usluga moraju biti utvrđene u fiksnim iznosima i ne mogu se odrediti kao postotak od ugovorene plaće između poslodavca i radnika za kojeg je posrednik posredovao.

Članak 20.

(1) Posrednik je dužan voditi evidenciju o osobama koje traže zaposlenje i poslodavcima koji prijavljuju potrebu za radnicima.

(2) Posrednik smije o nezaposlenoj osobi prikupljati samo podatke koje može prikupljati Zavod u skladu sa zakonom i općim aktima Zavoda.

(3) Područje suradnje posrednika i Zavoda uredit će se posebnim sporazumom.

(4) Posrednik je dužan dokumentaciju o posredovanju i evidencije čuvati najmanje tri godine, ako posebnim propisima nije određen duži rok.

(5) Dokumentaciju o posredovanju posrednik može dati na uvid samo poslodavcu za kojeg je posredovao, odnosno tražitelju zaposlenja u dijelu koji se odnosi na njega.

(6) Svi podaci koje posrednik prikuplja mogu se obrađivati i dostavljati drugim osobama isključivo u skladu s propisima koji reguliraju obradu osobnih podataka.

(7) Podatke iz stavka 1. ovoga članka posrednici su dužni dostaviti ministarstvu tromjesečno, najkasnije do kraja mjeseca koji slijedi nakon isteka tromjesečja, odnosno do 30. travnja za prvo tromjesečje, do 31. srpnja za drugo tromjesečje, do 31. listopada za treće tromjesečje te do 31. siječnja za četvrto tromjesečje prethodne godine.

(8) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se ministarstvu na obrascu (ODP-1) u elektronskom obliku, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(9) Ako u provedbi inspekcijskog nadzora inspektor rada utvrdi da posrednik nije dostavio obavijest iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika ili podatke iz stavka 1. i 8. ovoga članka ili ih nije dostavio u roku utvrđenom u stavku 7. ovoga članka, inspektor rada naložit će dostavu istih najkasnije u roku od osam dana od dana dostave rješenja.

2. Posredovanje za povremeni rad redovnih učenika

Članak 21.

Posredovanje za povremeni rad redovnih učenika koje obavlja srednjoškolska ustanova u smislu ovoga Pravilnika je:

1. obavljanje poslova posredovanja za povremeni rad redovnih učenika srednjoškolskih ustanova za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora, čije trajanje za svaku školsku godinu propisuje ministar nadležan za obrazovanje,

2. vođenje očevidnika učenika – članova i obavljenih posredovanja,

3. obračun i naplata učenikove zarade, propisanog doprinosa te naknade za posredovanje od naručitelja;

4. isplata punog iznosa zarade učeniku bez naknade.

Članak 22.

Za posredovanje za rad maloljetnog redovnog učenika srednjoškolska ustanova mora imati pisanu suglasnost njegovog zakonskog zastupnika (roditelja ili skrbnika), a za učenika mlađeg od 15 godina i pisanu suglasnost inspektora rada.

Članak 23.

(1) Sporazum iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika, uz opće uvjete poslovanja srednjoškolske ustanove, mora sadržavati i uglavke kojima se:

1) ovlašćuje srednjoškolska ustanova koja obavlja poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovnih učenika na temelju dozvole iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika da obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika druge srednjoškolske ustanove sa sjedištem u istoj županiji, i

2) utvrđuje način dostave i obrade podataka o redovnim učenicima srednjoškolske ustanove koja ovlašćuje drugu srednjoškolsku ustanovu koja obavlja poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovnih učenika na temelju dozvole iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika, isključivo u skladu s propisima koji reguliraju obradu osobnih podataka.

(2) Sporazum iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika srednjoškolska ustanova koja obavlja poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovnih učenika na temelju dozvole iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika može sklopiti s više srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u istoj županiji.

(3) Srednjoškolska ustanova koja na temelju sporazuma iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika druge srednjoškolske ustanove sa sjedištem u istoj županiji, iste obavlja bez naknade.

(4) Srednjoškolska ustanova koja ovlašćuje drugu srednjoškolsku ustanovu koja obavlja poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovnih učenika na temelju dozvole iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika ne može tražiti isplatu naknade iz članka 29. stavka 3. točke 3. ovoga Pravilnika.

(5) Srednjoškolska ustanova koja na temelju sporazuma iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika druge srednjoškolske ustanove sa sjedištem u istoj županiji, dužna je isti dostaviti ministarstvu u roku od 30 dana od dana sklapanja sporazuma.

Članak 24.

(1) O povremenom radu redovnog učenika sklapa se ugovor koji nosi naziv: »Ugovor o povremenom radu redovnog učenika« (u daljnjem tekstu: ugovor).

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapaju učenik uz supotpis zakonskog zastupnika i naručitelj posla, a uz posredovanje srednjoškolske ustanove.

(3) Ugovor mora sadržavati broj rješenja kojim je izdana dozvola iz članka 12. ovoga Pravilnika, ime i prezime učenika, datum i mjesto rođenja učenika, broj članske isprave, puni naziv i sjedište naručitelja posla, podatke o vrsti poslova, broju radnih sati, cijeni sata rada i iznosu zarade.

(4) Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka.

(5) Srednjoškolska ustanova je dužna primjerak ugovora dostaviti inspektoru rada u roku od tri dana od dana sklapanja ugovora.

Članak 25.

(1) Puno radno vrijeme maloljetnog redovnog učenika ne smije biti duže od sedam sati dnevno i 35 sati tjedno.

(2) Iznimno, puno radno vrijeme maloljetnog redovnog učenika koji je navršio 15 godina života može biti osam sati dnevno i 40 sati tjedno.

Članak 26.

(1) Maloljetni redovan učenik koji dnevno radi više od 4 sata i 30 minuta ima pravo na odmor (stanku) od najmanje 30 minuta.

(2) Između dva uzastopna radna dana maloljetni redovan učenik ima pravo na odmor (dnevni odmor) od najmanje 14 sati neprekidno.

(3) Maloljetni redovan učenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju najmanje 48 sati neprekidno.

Članak 27.

Zabranjen je rad maloljetnog redovnog učenika u razdoblju između 20 sati uvečer i 6 sati prije podne.

Članak 28.

(1) Ako u provedbi inspekcijskog nadzora inspektor rada utvrdi da maloljetni redovan učenik radi protivno odredbama članaka 15., 21., 22., 23., 24., 25., 26. i 27. ovoga Pravilnika, zabranit će takav rad maloljetnika.

(2) Žalba na rješenje iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 29.

(1) Srednjoškolska ustanova prije početka rada učeniku uručuje ugovor iz članka 24. ovoga Pravilnika.

(2) Naručitelj je dužan ovjeriti i dopuniti ugovor sa stvarnim brojem sati rada i iznosom zarade učenika u roku od 15 dana nakon obavljenog posla, odnosno nakon što mu učenik po obavljenom poslu dostavi ugovor.

(3) Ugovor iz stavka 2. ovoga članka za srednjoškolsku ustanovu je vjerodostojna isprava za obračun i naplatu:

1. zarade za obavljeni rad redovnog učenika,

2. doprinosa za slučaj ozljede na radu redovnog učenika, odnosno drugih doprinosa prema posebnim propisima,

3. naknade za srednjoškolsku ustanovu koja ne može biti veća od 10% od iznosa učenikove zarade.

(4) Naknada iz stavka 3. točke 3. ovoga članka može se naplatiti samo od naručitelja i služi u svrhu poboljšanja učeničkog standarda u srednjoškolskoj ustanovi.

Članak 30.

(1) Srednjoškolska ustanova ima pravo i dužnost zaštititi redovnog učenika kod potraživanja zarade za obavljeni rad.

(2) Nakon što naručitelj valjano potvrdi obavljanje rada, srednjoškolska ustanova solidarno s naručiteljem odgovara za obveze naručitelja prema redovnom učeniku.

Članak 31.

(1) Srednjoškolska ustanova je dužna svim redovnim učenicima za koje posreduje za povremeni rad izdati člansku iskaznicu.

(2) Srednjoškolska ustanova dužna je voditi evidenciju i čuvati dokumentaciju u skladu s člankom 20. stavkom 1., 2., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika.

V. BRISANJE IZ REGISTRA

Članak 32.

(1) U skladu s člankom 69. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, nakon što rješenje o privremenoj zabrani obavljanja poslova u svezi sa zapošljavanjem postane izvršno, ministarstvo će donijeti rješenje kojim će ukinuti izdanu dozvolu.

(2) Ministarstvo će na temelju rješenja iz stavka 1. ovoga članka od nadležnog tijela kod kojeg je posrednik odnosno srednjoškolska ustanova registriran zatražiti brisanje iz registra djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem, odnosno poslova posredovanja za povremeni rad redovnih učenika.

Članak 33.

(1) Tijela koja vode odgovarajuće registre dužna su obavijestiti ministarstvo o brisanju posrednika, odnosno srednjoškolske ustanove iz registra na temelju posebnih propisa.

(2) Pravna ili fizička osoba, odnosno srednjoškolska ustanova kojoj je dozvola ukinuta ne može podnijeti zahtjev za izdavanje nove dozvole prije isteka roka od 5 godina od kada joj je dozvola ukinuta.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Zahtjevi za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju podneseni do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (»Narodne novine« broj 19/2011).

Članak 35.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (»Narodne novine« broj 19/2011).

Članak 36.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/13-01/126
Urbroj: 524-03-02-01/3-14-10
Zagreb, 14. siječnja 2014.

Ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med. v. r.


Obrazac za dostavu podataka (ODP – 1)


8 22.01.2014 Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem 8 22.01.2014 Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem