Pravilnik o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 390/2013 od 9. svibnja 2013. o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija

NN 8/2014 (22.1.2014.), Pravilnik o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 390/2013 od 9. svibnja 2013. o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija

8 22.01.2014 Pravilnik o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 390/2013 od 9. svibnja 2013. o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

137

Na temelju članka 149. stavka 2. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13 i 127/13), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 390/2013 OD 9. SVIBNJA 2013. O USPOSTAVLJANJU PROGRAMA MJERENJA UČINKOVITOSTI USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI I MREŽNIH FUNKCIJA

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se okvir za provedbu Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 390/2013 od 9. svibnja 2013. o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti za usluge u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija (SL L 128, 9. 5. 2013) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 390/2013).

Nadležna tijela i ovlasti

Članak 2.

(1) Tijela nadležna za provedbu Uredbe (EU) br. 390/2013 su Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo kao Nacionalno nadzorno tijelo i ministarstvo nadležno za civilni zračni promet (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u okviru ovlasti propisanih Zakonom o zračnom prometu i ovim Pravilnikom.

(2) U smislu provedbe članka 1. (3) Uredbe (EU) br. 390/2013 Ministarstvo može odlučiti da se Uredba (EU) br. 390/2013 ne primjenjuje na terminalne usluge u zračnoj plovidbi koje se pružaju na nekim ili svim zračnim lukama s manje od 70 000 IFR kretanja u godini. Ministarstvo će o tome obavijestiti Komisiju.

(3) U smislu provedbe članka 7. Uredbe (EU) br. 390/2013, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo koordinira aktivnosti na odgovarajući način s Europskom agencijom za sigurnost zračnog prometa.

(4) U smislu provedbe članka 9. (6) i članka 11. (4) Uredbe (EU) br. 390/2013, Ministarstvo može utvrditi dodatne pokazatelje učinkovitosti i s njima povezane ciljeve.

(5) U smislu provedbe članaka 13., 14. i 15. Uredbe (EU) br. 390/2013, Ministarstvo usvaja Plan mjerenja učinkovitosti i njegove izmjene.

(6) U smislu provedbe članka 15. Uredbe (EU) br. 390/2013, nadležno je Ministarstvo.

(7) U smislu provedbe članka 17. Uredbe (EU) br. 390/2013, nadležno je Ministarstvo.

(8) U smislu provedbe članka 19. (3) Uredbe (EU) br. 390/2013, Ministarstvo, na prijedlog Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, može usvojiti nivoe upozorenja različite od onih koji su definirani u članku 10. (4) Uredbe (EU) br. 390/2013.

Stupanje na snagu

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/246
Urbroj: 530-06-1-1-14-2
Zagreb, 9. siječnja 2014.

Ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.