Pravilnik o visini pristojbi za veterinarski pregled pošiljaka iz trećih zemalja

NN 8/2014 (22.1.2014.), Pravilnik o visini pristojbi za veterinarski pregled pošiljaka iz trećih zemalja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

138

Na temelju članka 74. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013 i 148/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O VISINI PRISTOJBI ZA VETERINARSKI PREGLED POŠILJAKA IZ TREĆIH ZEMALJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuje visina pristojbi za obavljeni veterinarski pregled pri unošenju pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (u daljnjem tekstu: nusproizvodi životinjskog podrijetla) iz trećih zemalja na područje Republike Hrvatske te pošiljaka životinja na izlaznim točkama iz Republike Hrvatske, kao i način plaćanja pristojbi.

Članak 2.

1) Osoba odgovorna za pošiljku obvezna je za obavljeni veterinarski pregled pošiljaka iz članka 1. ovoga Pravilnika osigurati plaćanje pristojbi u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

2) Osoba odgovorna za pošiljku uplaćuje pristojbe iz stavka 1. ovoga članka u državni proračun Republike Hrvatske.

3) Dokaz o uplaćenoj pristojbi za obavljeni veterinarski pregled pri unošenju pošiljaka iz članka 1. ovoga Pravilnika u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, osoba odgovorna za pošiljku obvezna je dostaviti graničnom veterinarskom inspektoru na graničnoj veterinarskoj postaji (u daljnjem tekstu: GVP) preko koje se pošiljka unosi na područje Republike Hrvatske, ili službeniku Carinske uprave na graničnom prijelazu na kojem se ne nalazi GVP u slučaju unošenja pošiljaka hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koje podliježu pregledu iz članka 73. stavka 2. Zakona o veterinarstvu, te graničnom veterinarskom inspektoru ili veterinarskom inspektoru u slučaju obavljenog veterinarskog pregleda životinja na izlaznim točkama iz Republike Hrvatske.

Članak 3.

Ako osoba odgovorna za pošiljku pravovremeno ne pripremi pošiljku za veterinarski pregled, a pozove graničnoga veterinarskog inspektora, službenika Carinske uprave ili veterinarskog inspektora da pregleda pošiljku te inspektor, odnosno službenik izađe na mjesto pregleda u određeno vrijeme, osoba odgovorna za pošiljku obvezna je za njegov izlazak platiti naknadu za izgubljeno vrijeme u iznosu od 250,00 kuna po satu čekanja.

Članak 4.

1) Pristojba za obavljeni veterinarski pregled pošiljaka iz članka 1. ovoga Pravilnika, koji se obavlja noću, u dane državnih blagdana ili u neradne dane (subota i nedjelja), uvećava se za 50% u odnosu na pristojbu propisanu odredbama ovoga Pravilnika.

2) Noćnim radom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se rad koji se obavlja u razdoblju od 22 sata do 6 sati sljedećeg dana.

Članak 5.

Visine pristojbi određene su Prilogom koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini naknada za obvezne veterinarske preglede u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 107/2008 i 46/2011).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/92

Urbroj: 525-10/0549-13-2

Zagreb, 9. siječnja 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG

Poglavlje I.
UVOZ MESA

Visina pristojbi za veterinarski pregled pri uvozu pošiljaka mesa iznosi:

– 420,00 kn po pošiljci, do 6 tona, i

– 70,00 kn po svakoj započetoj toni, do 46 tona, ili

– 3.200,00 kn za pošiljke mase veće od 46 tona.

Poglavlje II.
UVOZ PROIZVODA RIBARSTVA

1. Visina pristojbi za veterinarski pregled pri uvozu pošiljaka proizvoda ribarstva iznosi:

– 420,00 kn po pošiljci, do 6 tona, i

– 70,00 kn po svakoj započetoj toni, do 46 tona, ili

– 3.200,00 kn za pošiljke mase veće od 46 tona.

2. Visina pristojbi za veterinarski pregled pri uvozu pošiljaka proizvoda ribarstva koje se prevoze brodom u rasutom stanju iznosi:

– 4.500,00 kn po brodu, s teretom proizvoda do 500 tona,

– 9.100,00 kn po brodu, s teretom proizvoda do 1 000 tona,

– 18.300,00 kn po brodu, s teretom proizvoda do 2 000 tona,

– 27.400,00 kn po brodu, s teretom proizvoda mase veće od 2 000 tona.

3. Kada su proizvodi ribarstva ulovljeni u njihovom prirodnom staništu i izravno dovezeni ribarskim brodom koji plovi pod zastavom treće zemlje, visina pristojbi za veterinarski pregled pri uvozu iznosi:

– 8,00 kn po toni za prvih 50 tona u mjesecu,

– 4,00 kn za svaku sljedeću tonu.

Poglavlje III.
UVOZ MESNIH PROIZVODA, MESA PERADI, MESA DIVLJAČI, MESA KUNIĆA, MESA UZGOJENE DIVLJAČI, NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA, HRANE ZA ŽIVOTINJE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA TE STELJE I SIJENA

1. Visina pristojbi za veterinarski pregled pri uvozu pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla, koji nisu navedeni u poglavlju I. i II. ovoga Priloga, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje životinjskog podrijetla te stelje i sijena:

– 420,00 kn po pošiljci, do 6 tona, i

– 70,00 kn po svakoj započetoj toni, do 46 tona, ili

– 3.200,00 kn za pošiljke mase veće od 46 tona.

2. Visina pristojbi za veterinarski pregled pri uvozu pošiljaka iz točke 1. ovoga poglavlja, koje se prevoze u rasutom stanju iznosi:

– 4.600,00 kn po brodu, s teretom proizvoda do 500 tona,

– 9.200,00 kn po brodu, s teretom proizvoda do 1 000 tona,

– 18.300,00 kn po brodu, s teretom proizvoda do 2 000 tona,

– 27.500,00 kn po brodu, s teretom proizvoda mase veće od 2 000 tona.

Poglavlje IV.
PROVOZ ROBE I ŽIVOTINJA

1. Visina pristojbi za veterinarski pregled pošiljaka robe i životinja koje se provoze preko Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije iznosi 230,00 kn.

2. Pristojba iz točke 1. ovoga poglavlja se uvećava za 150,00 kn, za svakih započetih 15 minuta trajanja pregleda i po pojedinom službeniku koji sudjeluje u obavljanju veterinarskog pregleda.

Poglavlje V.
UVOZ ŽIVOTINJA

1. Visina pristojbi za veterinarski pregled pri uvozu pošiljaka životinja iznosi:

(a) za goveda, kopitare, svinje, ovce, koze, perad, zečeve, kuniće, sitnu pernatu divljač, sitnu dlakavu divljač i kopnene sisavce: divlje svinje i divlje preživače:

– 420,00 kn po pošiljci, do 6 tona, i

– 70,00 kn po svakoj započetoj toni, do 46 tona, ili

– 3.200,00 kn za pošiljke mase veće od 46 tona.

(b) za druge vrste životinja koje nisu navedene u podtočki (a) ove točke:

– 420,00 kn po pošiljci, do 46 tona, ili

– 3.200,00 kn za pošiljke mase veće od 46 tona.

2. Iznimno od točke 1. podtočke (b) ovoga poglavlja visina pristojbi za veterinarski pregled ptica, životinja akvakulture, uključujući riba, miševa i drugih lagomorfa, pčela i drugih kukaca, reptila i drugih beskralježnjaka, te životinja namijenjenih zoološkim vrtovima pri uvozu iznosi:

– 300,00 kn po pošiljci, do 46 tona, ili

– 3.000,00 kn za pošiljke mase veće od 46 tona.

Poglavlje VI.
UVOZ HRANE ZA ŽIVOTINJE NEŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

1. Visina pristojbi za obavljeni veterinarski pregled pri uvozu pošiljaka hrane za životinje neživotinjskog podrijetla u skladu s Zakonom o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja (»Narodne novine«, broj 39/2013) iznosi:

(a) pošiljaka koje se ne prevoze kao rasuti teret:

– 420,00 kn po pošiljci, do 50 tona,

– 800,00 kn po pošiljci od 50 do 500 tona,

– 3.200,00 kn po pošiljci mase veće od 500 tona.

(b) pošiljke koje se prevoze kao rasuti teret:

– 4.500,00 kn po brodu s teretom do 500 tona,

– 9.000,00 kn po brodu s teretom mase veće od 500 tona do 2000 tona,

– 18.000,00 kn po brodu s teretom mase veće od 2000 tona.

2. Visina pristojbi za obavljeni pregled pri uvozu pošiljaka hrane za životinje neživotinjskog podrijetla na koju se ne primjenjuje Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja iznosi 400,00 kn po pošiljci, bez obzira na masu.

Poglavlje VII.
DRUGE PRISTOJBE PRI UNOŠENJU POŠILJAKA

1. Visina pristojbi:

(a) za obavljeni dokumentacijski pregled pošiljaka iz članka 1. ovoga Pravilnika, koje su dopremljene na GVP, a namijenjene su za konačni uvoz preko druge GVP iznosi 250,00 kn po pošiljci;

(b) za obavljeni veterinarski pregled za pošiljke koje se otpremaju iz skladišta u slobodnoj zoni, slobodnih skladišta, carinskih skladišta ili skladišta koja opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu iznosi 250,00 kn po pošiljci;

(c) za obavljeni dokumentacijski pregled pri uvozu proizvoda životinjskog podrijetla ili nusproizvoda životinjskog podrijetla kao trgovačkih uzoraka i uzoraka namijenjenih posebnim istraživanjima ili analizama te u dijagnostičke svrhe iznosi 250,00 kuna po pošiljci.

2. Visina pristojbi za obavljeni istovar, pretovar i skladištenje robe i životinja na GVP te njen ponovni utovar iznosi:

(a) za pražnjenje kontejnera/kamiona hladnjača ili drugog prijevoznog sredstva, skladištenje i ponovni utovar robe i životinja u kontejnere/kamione hladnjače ili drugo prijevozno sredstvo 150,00 kn po toni robe;

(b) za istovar/pretovar robe iz jednog kontejnera/kamiona hladnjače ili drugoga prijevoznog sredstva i ponovni utovar robe i životinja u kontejner/kamion hladnjaču ili drugo prijevozno sredstvo bez skladištenja robe 130,00 kn po toni robe;

(c) za skladištenje robe u hladnjači na temperaturi iznad +4° C iznosi 15,00 kn po toni na dan;

(d) za skladištenje robe na sobnoj temperaturi iznosi 10,00 kn po toni na dan;

(e) za skladištenje robe na temperaturnom režimu, mase manje od jedne tone iznosi 75,00 kn po danu;

(f) za skladištenje robe na sobnoj temperaturi, mase manje od jedne tone iznosi 30,00 kn po danu.

3. Visina pristojbi za smještaj životinja na GVP:

(a) pasa, mačaka i pitomih vretica iznosi 100,00 kn po životinji na dan,

(b) ptica i drugih životinja kao kućnih ljubimaca iznosi 25,00 kn po životinji na dan.

4. Ukoliko su kopitari i papkari smješteni na GVP naplaćuju se troškovi za utrošeni rad službenika GVP povezan s hranjenjem, napajanjem, čišćenjem i osiguravanjem dobrobiti životinja tijekom njihovog smještaja na GVP u iznosu od 50,00 kuna po utrošenom satu.

5. Ukoliko osoba odgovorna za pošiljku životinja iz točke 3. ovoga Poglavlja ne osigura hranu za životinje obvezna je platiti troškove hranjenja.

Poglavlje VIII.
VETERINARSKI PREGLED ŽIVOTINJA NA IZLAZNIM TOČKAMA

1. Veterinarski pregled pošiljaka domaćih kopitara, domaćih životinja goveđih, ovčjih, kozjih i svinjskih vrsta, peradi te drugih kralježnjaka na izlaznim točkama iz Republike Hrvatske:

(a) ako se obavlja samo dokumentacijski pregled i provjera zaštite dobrobiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanim postupcima iznosi 250,00 kuna po pošiljci,

(b) ako se obavlja potpuni veterinarski pregled primjenjuju se pristojbe iz poglavlja V. točke 1. podtočke (a) ovoga Priloga.

2. Ako se na izlaznim točkama pretovaruje pošiljka iz točke 1. ovoga Poglavlja pristojba se uvećava za 200,00 kn za svaki započeti sat trajanja pretovara.

8 22.01.2014 Pravilnik o visini pristojbi za veterinarski pregled pošiljaka iz trećih zemalja 8 22.01.2014 Pravilnik o visini pristojbi za veterinarski pregled pošiljaka iz trećih zemalja