Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2014. godinu

NN 8/2014 (22.1.2014.), Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2014. godinu

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

139

Na temelju članka 25. stavka 3. Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, broj 113/2013), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PROGRAM PRAĆENJA

KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2014. GODINU

I. UVOD

Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva koja se stavljaju na tržište Republike Hrvatske ili koja se koriste za vlastite potrebe za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Program) sadrži:

1. način uzorkovanja tekućih naftnih goriva posebno za benzinske postaje i skladišta,

2. broj i učestalost uzimanja uzoraka,

3. lokacije uzorkovanja, ovisno o količini tekućih naftnih goriva koje je distributer stavio na tržište Republike Hrvatske ili koje koristi za vlastite potrebe,

4. način obavljanja laboratorijske analize uzoraka tekućih naftnih goriva.

II. NAČIN UZORKOVANJA I UČESTALOST UZORKOVANJA TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA NA BENZINSKIM POSTAJAMA

II.1. Način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama

1. Uzorkovanje se obavlja prema normi HRN EN 14275.

2. Uzorak se uzima preko uređaja za istakanje.

3. Neposredno prije početka uzorkovanja se preko ručke uređaja za istakanje istoče najmanje 4 litre goriva. To gorivo se ne smije upotrijebiti kao uzorak.

4. Neposredno nakon istakanja iz prethodne točke uzima se uzorak neposrednim punjenjem goriva u posude za uzorkovanje, čiji volumen nije manji od 4 litre.

5. Tijekom uzorkovanja treba uzeti tri usporedna uzorka, tako da je omogućeno izvođenje kasnijeg dodatnog ispitivanja kvalitete goriva u drugim laboratorijima bez prelijevanja i dijeljenja uzoraka.

6. Usporedni uzorci moraju biti zapečaćeni i odgovarajuće označeni zbog osiguranja sljedivosti od uzorkovanja do završetka postupka ispitivanja kvalitete goriva. Usporedne uzorke čuva izvoditelj uzorkovanja kvalitete tekućih naftnih goriva najmanje do zaključivanja postupka, tj. do dobivanja podataka o obavljenom ispitivanju, tj. u slučaju nesukladnih rezultata do dodatnog ispitivanja.

7. Posude za uzorkovanje, postupci rukovanja s njima, rukovanje s uzorcima i skladištenje moraju biti prema normi HRN EN ISO 3170.

II.2. Minimalni broj uzimanja uzoraka tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama


Minimalni broj uzoraka u
pojedinom vremenskom
razdoblju kroz godinu

Minimalni
ukupan broj
uzorkovanja

Vrsta goriva

Zimsko razdoblje

Ljetno
razdoblje

01.10. – 30.04.

01.05. – 30.09.

BMB(*) ≥95

50

50

100

BMB(*) ≥98

5

5

10

Dizelsko gorivo

50

50

100

Plinsko ulje

(Ekstra lako loživo ulje)

50

50

(*) BMB znači bezolovni motorni benzin

Ljetno razdoblje traje od 1. svibnja do 30. rujna, a zimsko od 1. listopada do 30. travnja. Broj uzetih uzoraka u pojedinom razdoblju treba podjednako rasporediti po mjesecima.

Za potrebe provedbe praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva u tekućoj godini broj uzoraka se u pojedinom vremenskom razdoblju dijeli među pojedinim distributerima goriva s obzirom na njihov udjel prodaje pojedinoga goriva na tržištu u protekloj godini, ali najmanje jedan uzorak u sezoni po pojedinom distributeru.

II.3. Broj uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama po distributerima na njihovim lokacijama

DISTIBUTER

SJEDIŠTE

Broj uzorkovanja

BMB ≥95

BMB ≥98

Dizel

Plinsko ulje

AB PETROL BENZINSKE POSTAJE d.o.o.

Selska cesta 19, Sop (općina Rugvica)

1

2

1

ADRIA OIL d.o.o.

Spinčići 38, Kastav

3

2

2

AKORD – DUBRAVA, d.o.o.

Greda 12, Lonjica

1

1

ANTUNOVIĆ TA d.o.o.

Zagrebačka avenija 100/A, Zagreb

2

4

2

APIOS d.o.o.

Vinogradska 20, Kloštar Ivanić

1

1

1

BENZIN PERIĆ d.o.o.

Krban b.b., Trogir

1

1

BP BREBRIĆ d.o.o.

Zagrebačka b.b., Lipovljani

1

1

CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.

Josipa Marohnića 1, Zagreb

9

2

14

3

ČUKELJ d.o.o.

Zagrebačka 79, Velika Gorica

1

1

D.D. ŠENKOVEC d.o.o.

Kolodvorska 10, Kraj Donji

1

1

ETRADEX d.o.o.

Benazići 99, Pićan

1

1

1

EURO BENZ

Dr. Luje Naletilića 94/a, Zagreb

1

1

1

FEROTOM ZAGREB d.o.o.

Rugvička cesta 151A, Dugo Selo

1

1

GALIĆ – BENZ d.o.o.

Soblinečka 46, Soblinec

1

2

GRCIĆ – SERVICE STATION d.o.o.

Put Bioca 15/a, Šibenik

1

1

1

HODAK d.o.o.

Marka Križevčanina 1, Bjelovar

1

1

1

INA – Indrustrija nafte d.d..

Avenija V. Holjevca 10, Zagreb

39

2

50

14

INA – OSIJEK PETROL d.d.

Ivana Gundulića 5, Osijek

2

3

2

INTERPETROL d.o.o.

Av. Dubrovnik 10, Zagreb

2

2

2

KONZUM d.d.

Marijana Čavića 1/a, Zagreb

2

2

1

KOŠUĆA PETROL d.o.o.

Oprisavci b.b., Oprisavci

1

1

1

KRKLEC TRGOVINA d.o.o.

Lupinjak b.b., Hum na Sutli

1

1

KUNA – PETROL d.o.o.

Valentinovo 4, Pregrada

1

1

1

LUKOIL CROATIA d.o.o.

Capraška ulica 6, Zagreb

6

2

8

5

MATIĆ BENZINSKA PUMPA d.o.o.

Ladislava Kralja 32, Čakovec

1

1

1

MB OKTAN d.o.o.

Stubička b.b., Jakovlje

1

1

MC BENZ d.o.o.

Kralja Tomislava 2, Đurđevac

1

1

METALMINERAL d.d.

Svetonedjeljska 16, Kerestinec

1

1

MIKOL d.o.o.

Stjepana Bencea 10, Čakovec

1

1

MIRKO BABIĆ d.o.o.

Kralja Tomislava 46, Nova Kapela

1

1

1

MOHARIĆ COMMERCE d.o.o.

Čakovečka 119, Nedelišće

1

1

1

NOVAK BENZ d.o.o.

Bani 1, Odvojak 1, Zagreb

1

1

1

NOVO PROM d.o.o.

Ribnik 48, Ribnik

1

1

O. I. L. FENIX d.o.o.

Frankopanska 4, Prelog

1

1

PANPRODUKT d.o.o.

Nikole Tesle 51, Križevci

1

1

PETROL d.o.o.

Otok, Oreškovićeva 6/h, Zagreb

12

2

13

6

PROTEKTOR-BANDAG-KATALINIĆ d.o.o.

Snježnička 34, Gerovo

1

1

PILIP SAMOBOR d.o.o.

Zagrebačka 13, Bregana

1

1

RAVLIĆ d.o.o.

Kućište 149, Kučište

1

1

SMOKVICA d.o.o.

Smokvica b.b., Smokvica

1

1

SUN TRUCK d.o.o.

Bana Jelačića 70, Đakovo

1

1

ŠEMPER USLUGE d.o.o.

Sesvetska cesta 49, Sesvete

1

1

ŠIJA d.o.o.

Pridraga, Pridraga (Novigrad)

1

1

1

ŠIMA-TIM d.o.o.

Štefanovec 40, Zagreb

1

1

ŠILEC d.o.o.

Varaždinska 30, Selnik (Ludbreg)

1

1

1

ŠOLA d.o.o.

Vukovarska 49, Bjelovar

1

1

TIFON d.o.o.

Savska cesta 41/XIII, Zagreb

6

2

10

TRGOGRAD d.o.o.

Cehovska 40, Varaždin

1

2

TRGOVINA KRK d.d.

Dubašljanska 80, Malinska

1

1

1

TRI BARTOLA d.o.o.

Kneza Novaka Krbavskog 44, Zadar

1

1

TROMILJA BENZIN d.o.o.

Tromilja 1/a, Lozovac (Šibenik)

1

2

1

TURBO AUTO CENTAR d.o.o.

Katarine Zrinski 2, Domašinec

1

1

VUGIP d.o.o.

Kameniti stol 23C, Zagreb

1

1

ZTO BREZOVIĆ

Šišljavić b.b., Šišljavić

1

1

UKUPAN BROJ UZORKOVANJA:

124

10

153

56

III. NAČIN UZORKOVANJA I BROJ UZIMANJA UZORAKA TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA NA SKLADIŠTIMA

III.1. Način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima

1. Uzorak na skladištima se uzima iz nadzemnih ili podzemnih spremnika.

2. Prilikom neposredne isporuke uzorak se uzima iz autocisterne ili drugoga transportnog sredstva.

3. Uzorkovanje se mora obavljati prema normi HRN EN ISO 3170.

4. Zahtjevi koji se odnose na broj jednakih usporednih uzoraka, pečaćenje i označavanje vrijede isti kao za uzorkovanje na benzinskim postajama.

5. Posude za uzorkovanje, postupci rukovanja s njima, rukovanje s uzorcima i skladištenje moraju u cijelosti biti prema normi HRN EN ISO 3170.

III.2. Broj uzimanja uzoraka tekućih naftnih goriva na skladištima

Vrsta goriva

Minimalni broj uzoraka na godinu (NBU)

Benzin

40 uzoraka (1)

Dizelsko gorivo

50 uzoraka (1)

Plinsko ulje kao ekstra lako ulje

40 uzoraka (1)

Loživa ulja

1 uzorak na količinu goriva koja je jednaka kapacitetu spremnika

1 uzorak na 1000 tona, ali najviše 6 uzoraka godišnje

Brodsko gorivo

3 uzorka

Napomena:

(1) Najmanji broj uzoraka goriva za pojedinog distributera se utvrđuje na temelju količine prodaje pojedinog goriva s pojedinog skladišta prema sljedećim kriterijima:

Opseg prodaje u m3 (t)

Broj uzoraka

manje od 1000

1

od 1001 do 4000

2

od 4001 do 10 000

3

od 10001 do 40 000

4

od 40001 do 80 000

5

više od 80000

prema jednadžbi(2) ali ne manje od 6 uzoraka

Napomena:

(2) Najmanji broj uzoraka po pojedinom distributeru koji isporučuje više od 80 000 m3 (t) goriva godišnje izračunava se prema sljedećoj jednadžbi:

broj uzoraka = BU +P/80000

BU – broj uzoraka određen za distributera s količinom prodaje do 80 000 m3 (t) goriva godišnje

P – godišnja količina prodaje goriva pojedinog distributera koji prodaje više od 80000 m3 (t) goriva godišnje.

III.3. Broj uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima po distributerima na njihovim lokacijama

SKLADIŠTA

Broj uzorkovanja

Naziv skladišta

Distributer – Korisnik skladišta

benzin

dizel

plinsko ulje

loživo ulje

brodsko gorivo

Rafinerija nafte Sisak

A. Kovačića 1, Sisak

INA – Industrija nafte d.d. – Zagreb

10

14

10

Rafinerija nafte Rijeka

Urinj b.b., Kostrena

INA – Industrija nafte d.d. – Zagreb

12

14

12

3

Skladište Osijek

Vukovarska 306, Osijek

INA – Industrija nafte d.d. – Zagreb

4

6

6

Skladište Solin

Krešimirova 37, Solin

INA – Industrija nafte d.d. – Zagreb

6

8

4

1

JANAF – Omišalj

Polje 2, Omišalj

Lukoil Croatia d.o.o. Zagreb

4

5

JANAF – Žitnjak

Žitnjak b.b., Zagreb

Crodux derivati dva d.o.o.

5

6

2

Tifon d.o.o., Zabok

Tifon d.o.o. – Zabok

5

6

2

Skladište goriva Antunović;

Kobiljačka 102, Zagreb

Antunović TA d.o.o. – Sesvetski Kraljevec

1

3

1

TTTR Gaženica

Gaženička cesta b.b., Zadar

INA – Industrija nafte

3

3

2

2

Terminal Dunav

Priljevo 22 A, Vukovar

Lukoil Croatia d.o.o.

1

1

1

Hrvatska elektroprivreda

Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb

2

6

IV. LABORATORIJSKA ANALIZA UZORAKA TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA

Uzorkovanje i ocjenu rezultata laboratorijske analize tekućih naftnih goriva za potrebe ovog Programa može obavljati pravna osoba koja je akreditirana prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020, A vrste i ima ugovor s akreditiranim laboratorijem prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Uzorkovanje tekućeg naftnog goriva na skladištu, plovilu i cisterni za prijevoz goriva izvodi se prema normi HRN EN ISO 3170 i HRN EN ISO 3171, a na benzinskim postajama prema normi HRN EN 14275.

Izvoditelj uzorkovanja provodi uzorkovanje tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama i skladištima za pojedinog distributera prema ovom Programu, određuje mjesto i vrijeme izvođenja uzorkovanja i dužan je označiti svaki uzorak na način da zaštiti podatka o tome od kuda potječe gorivo.

Izvoditelj uzorkovanja dužan je najkasnije do 31. prosinca tekuće godine dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i prirode plan uzorkovanja za svakog distributera s kojim je ugovorio provođenje Programa u sljedećoj godini.

Plan treba sadržavati sljedeće podatke:

– popis objekata distributera na kojima će izvodi uzorkovanje tekućih naftnih goriva, sjedišta svakog objekta,

– vrste goriva koje se uzorkuje,

– datum (dan i mjesec) kada se planira izvoditi pojedino uzorkovanje.

Podaci o mjestu i vremenu uzorkovanja su tajni i o njima izvoditelj uzorkovanja ne obavještava distributera.

Kod distributera koji posjeduje veći broj objekata od broja uzorkovanja tekućih naftnih goriva koje im je propisano, uzorkovanje se izvodi na način da se iz godine u godinu mijenjaju objekti na kojima se uzorkovanje izvodi tako da tijekom vremena budu obuhvaćeni svi objekti tog distributera.

V.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351–01/13–09/137

Urbroj: 517–06–14–7

Zagreb, 9. siječnja 2014.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

8 22.01.2014 Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2014. godinu 8 22.01.2014 Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2014. godinu 8 22.01.2014 Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2014. godinu 8 22.01.2014 Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2014. godinu