Rješenje o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Gline

NN 9/2014 (24.1.2014.), Rješenje o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Gline

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

160

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), članka 85.b i članka 86. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012 i 19/2013 – pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. siječnja 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU POVJERENICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA GRADA GLINE

1. Imenuje se IVANA MARKOVIĆ PALAIĆ povjerenicom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Gline.

2. Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

3. Povjerenica Vlade Republike Hrvatske podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva uprave.

4. Povjerenica Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost danom objave ovoga Rješenja.

5. Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/14-01/03

Urbroj: 5030115/1-14-02

Zagreb, 23. siječnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.