Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika

NN 9/2014 (24.1.2014.), Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika

MINISTARSTVO FINANCIJA

165

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (»Narodne novine«, broj 92/01), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OVLAŠTENOGA CARINSKOG ZASTUPNIKA

I. TEMELJNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju program stručnog ispita za ovlaštene carinske zastupnike (u daljnjem tekstu: ispita), sastav komisije za provedbu stručnog ispita, postupak provedbe te visina naknade troškova za polaganje ispita.

II. PROGRAMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Članak 2.

Stručni ispit polaže se prema područjima iz članka 14. Zakona o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (u daljnjem tekstu: Zakona).

Članak 3.

Stručni ispit iz područja carinski sustav i carinski postupci, posebice uz primjenu propisanih obrazaca (JCD) sastoji se od sljedećeg sadržaja:

1. gospodarske, proračunske i sigurnosno zaštitne funkcije carine i carina kao dio općeg poreznog sustava,

2. carinska unija Europske unije, ovlasti i ustroj hrvatske carinske službe, carinski nadzor i carinska provjera,

3. primjena odredbi općega upravnog postupka u carinskim predmetima i carinskim postupanjima:

– temeljne odredbe upravnoga postupka (temeljni pojmovi, pravni temelj, pokretanje upravnog postupka, načela upravnog postupka, pravo na žalbu i mogućnost vođenja upravnoga spora) te posebnosti upravnog postupka u carinskim predmetima,

– obavijest o primjeni carinskih propisa i obvezujuće mišljenje,

4. unos robe u carinsko područje Europske unije, podnošenje robe, skraćena deklaracija i privremeni smještaj robe,

5. carinski status robe, pretpostavke i promjena carinskog statusa, obveza i načini dokazivanja statusa,

6. sigurnosno zaštitne odredbe i njihova uloga (ulazna i izlazna skraćena deklaracija, obveza i način podnošenja, izuzeća od obveze podnošenja),

7. carinski dopušteno postupanje ili uporaba robe:

– stavljanje robe u carinski postupak, obveza podnošenja carinske deklaracije, oblici carinske deklaracije,

– vrste carinskih deklaracija i načini podnošenja, naknadna provjera carinske deklaracije,

– redoviti postupak i pojednostavnjeni postupci,

8. puštanje robe u slobodni promet,

9. carinski postupci s odgodom i carinski postupci s gospodarskim učinkom:

– odobrenja za provedbu postupaka i zajedničke odredbe za provedbu postupaka, premještanje robe, vođenje evidencija, normativi i način obračuna, zatezne kamate i kompenzacijske kamate,

– postupak provoza,

– postupak carinskog skladištenja,

– postupak unutarnje proizvodnje,

– postupak preradbe pod carinskim nadzorom,

– postupak privremenog uvoza,

– postupak vanjske proizvodnje,

– postupak izvoza,

10. slobodne zone i slobodna skladišta,

11. ponovni izvoz, uništenje i ustupanje robe u korist države,

12. oslobođenje od plaćanja carine,

13. carinski dug i obračun carine:

– nastanak carinskog duga,

– osiguranje plaćanja carinskog duga,

– naplata carinskog duga (rokovi plaćanja, knjiženje duga, rokovi plaćanja i postupci namirenja),

– otpis carinskog duga,

– povrat i otpust carinskog duga,

14. prekršajni postupci u nadležnosti Ministarstva financija, Carinske uprave (u daljnjem tekstu: Carinske uprave),

15. zastupanje u carinskim postupcima, provedbeni propisi o ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicima,

16. pojam Ovlaštenog gospodarskog subjekta,

17. kretanje robe preko Neumskog koridora.

18. carinska vrijednost robe:

– metode utvrđivanja carinske vrijednosti,

– troškovi koji se uključuju/ne uključuju u carinsku vrijednost,

– deklaracija o carinskoj vrijednosti D.V.1 i D.V.1. Bis,

– osporavanje deklarirane vrijednosti,

– utvrđivanja carinske/statističke i porezne osnovice robe kod uvoza,

– transakcije povezanih osoba (postupanje kod povezanih osoba, dokazivanje da povezanost ne utječe na cijenu, transferne cijene)

19. pariteti isporuke robe INCOTERMS,

20. subjekti obavljanja vanjskotrgovinskog prometa i uvjeti za obavljanje trgovine s inozemstvom,

21. izvoz i uvoz robe što ga obavljaju fizičke osobe.

Članak 4.

Stručni ispit iz područja poznavanje robe, pravila za njezino razvrstavanje u Carinskoj tarifi i utvrđivanje njezina podrijetla sastoji se od sljedećeg sadržaja:

1. razvrstavanje robe u Zajedničkoj carinskoj tarifi,

– Harmonizirani sustav,

– Kombinirana nomenklatura,

– TARIC nomenklatura,

2. opća pravila za tumačenje Kombinirane nomenklature,

3. obvezujuća mišljenja o razvrstavanju (način stjecanja, obveze),

4. nepreferencijalno podrijetlo robe (način utvrđivanja, izdavanje dokaza, primjena kod uvoza),

5. preferencijalno podrijetlo robe, pravila stjecanja podrijetla robe:

– cjelovito dobiveni proizvodi,

– nedostatno obrađeni proizvodi,

– dostatno obrađeni proizvodi, popis obrade ili prerade nad materijalima bez podrijetla,

– stjecanje podrijetla na osnovi kumulacije,

– izravna pošiljka,

– zabrana povrata carine ili izuzeća od carine,

6. izjava dobavljača, INF 4,

7. ugovori o slobodnoj trgovini koje je EU zaključila (EEA, PEM, SAP, FTA, ostali, autonomni aranžmani),

8. ugovori o carinskoj uniji koje je EU zaključila s određenim državama,

9. dokazi o podrijetlu – vrste, razlike, upotreba, naknadno izdani, duplikati,

10. ovlašteni izvoznik za podrijetlo (način stjecanja, obveze),

11. obvezujuće mišljenje za podrijetlo (način stjecanja, obveze),

12. primjena preferencijala ovisno o zemlji podrijetla i dokazu koji se prilaže.

Članak 5.

Stručni ispit iz područja osnove sustava poreznih propisa i njihove primjene u postupku carinjenja robe sastoji se od sljedećeg sadržaja:

1. porezni postupak:

– oblici javnih davanja,

– načela oporezivanja,

– porezno-pravni odnos,

– porezno-dužnički odnos,

– porezni dužnik,

– porezni akt u poreznom postupku,

– poslovne knjige i evidencije poreznih obveznika,

– porezna prijava,

– osnove poreznoga postupka i pravni lijekovi u poreznom postupku,

– porezni nadzor,

– plaćanje poreznih obveza,

– sredstva osiguranja naplate poreznog duga,

– porezna zastara,

– ovršni postupak i porezni prekršaji,

2. porez na dodanu vrijednost:

– predmet oporezivanja,

– porezni obveznik,

– oporezivanje transakcije,

– mjesto oporezivanja,

– nastanak poreznog događaja i porezne obveze,

– porezna osnovica kod uvoza dobara u Europsku uniju,

– porezne stope,

– porezna oslobođenja pri uvozu i izvozu roba, oslobođenja u vezi s međunarodnim prijevozom, oslobođenja transakcije koje se odnose na međunarodnu trgovinu,

– odbitak pretporeza kod isporuke novih motornih vozila,

– dospijeće plaćanja,

– razdoblje oporezivanja i obračunsko razdoblje, postupak oporezivanja i podnošenje prijave PDV-a,

– oslobođenje i povrat poreza u okviru putničkog prometa,

3. trošarine:

– kretanje trošarinskih proizvoda,

– trošarinski obveznici,

– odobrenja,

– trošarinska skladišta,

– nastanak trošarinske obveze i dospijeće plaćanja,

– instrument osiguranja plaćanja trošarine,

– oslobođenje od trošarine,

– povrat plaćene trošarine,

– trošarinska izvješća,

– registar trošarinskih obveznika,

– nadzor nad trošarinskim obveznicima,

– oporezivanje alkohola i alkoholnih pića,

– oporezivanje duhanskih prerađevina,

– cigarete: uplata razlike trošarine na zalihe,

– oporezivanje energenata i električne energije,

4. posebni porezi:

– oporezivanje motornih vozila (predmet oporezivanja, porezni obveznik, nastanak porezne obveze, porezna osnovica, visina i način obračuna, plaćanje posebnog poreza, oslobođenja i izuzeća od plaćanja, povrat posebnog poreza, registracija, instrument osiguranja, posebni porez na stjecanje motornih vozila u Republici Hrvatskoj, evidencije, izvješćivanje),

– oporezivanje kave i bezalkoholnih pića (predmet oporezivanja, porezni obveznik, nastanak porezne obveze, porezna osnovica, obračunsko razdoblje i dospijeće plaćanja posebnog poreza, sustav odgode plaćanja posebnog poreza, porezno skladište, oslobođenje, povrat posebnog poreza, registar poreznih obveznika, evidencije i izvješćivanje).

Članak 6.

Stručni ispit iz područja osnove trgovinskog i deviznog sustava sastoji se od sljedećeg sadržaja:

I. Trgovinski sustav EU – tarifne mjere u trgovini s trećim zemljama:

1. Zajednička carinska tarifa Europske unije,

2. TARIC – pojam i sadržaj, primjena IT aplikacije,

3. mjere sadržane u Kombiniranoj nomenklaturi:

– konvencionalne i autonomne stope carine,

– izuzeća od plaćanja carine za robu za određene vrste plovila i platformi, civilno zrakoplovstvo, farmaceutske proizvode i za određenu robu vezano uz njenu prirodu,

– jedinstvena stopa carine,

– dodatne jedinice mjere,

4. opće tarifne mjere:

– stopa carine za treće zemlje,

– carinske kvote,

– mjere vezane uz krajnju uporabu robe,

5. tarifne suspenzije i autonomna sniženja neobuhvaćena KN-om,

6. mjere zajedničke agrarne politike:

– pojam agrarne komponente,

– sustav ulaznih cijena,

– dodatne carine,

– izvozne subvencije,

– uvozne/izvozne zabrane i ograničenja,

7. mjere zajedničke trgovinske politike:

– antidampinške carine,

– kompenzacijske carine,

– zaštitne carine,

– dodatne carine.

II. Temeljne značajke deviznog sustava Republike Hrvatske (devizno poslovanje, osnove deviznog tržišta, unošenje i iznošenje deviza, promet zlata):

1. devizno tržište (funkcija HNB),

2. raspolaganje devizama od strane fizičkih osoba (iznošenje i unošenje domaće i strane valute).

Članak 7.

Stručni ispit iz područja osnove sanitarnih, fitosanitarnih, veterinarskih i drugih propisa koji se primjenjuju u postupku carinjenja robe sastoji se od sljedećeg sadržaja:

1. sanitarni nadzor:

– nadzor nad uvozom hrane radi prerade, dorade ili stavljanja na tržište,

– nadzor nad uvozom predmeta opće uporabe radi prerade, dorade i/ili stavljanja na tržište,

– nadzor nad uvozom i provozom kemikalija, biocidnih pripravaka i izvora ionizirajućeg zračenja

– nadzor nad uvozom lijekova i medicinskih proizvoda,

2. fitosanitarni nadzor:

– zdravstvena zaštita bilja, uključujući i biološku zaštitu bilja,

– mjere sprječavanja unošenja i širenja te mjere suzbijanja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i drugim nadziranim predmetima,

– ustroj i provedba zdravstvene zaštite bilja i inspekcijski nadzor,

3. veterinarski nadzor:

– nadzor nad uvozom i provozom živih životinja,

– nadzor nad uvozom i provozom proizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, nusproizvoda i od njih dobivenih proizvoda te drugih pošiljaka,

– hrana za životinje neživotinjskog podrijetla,

4. propisi o standardizaciji,

5. mjere nadzora nad kretanjem otrova, otpada, opasnih tvari i oružja,

6. ostale mjere nadzora nad pojedinim robama (kulturna dobra, robe po CITES konvenciji, droge i prekursori, ozon, itd).

Članak 8.

Stručni ispit iz područja osnove carinske terminologije na jednom od svjetskih jezika (engleskom, francuskom, njemačkom ili talijanskom jeziku), ovisno o tome koji od navedenih jezika kandidat izabere i navede u prijavi za polaganje stručnog ispita sastoji se od sljedećeg sadržaja:

1. poznavanje osnova poslovne terminologije u vanjskotrgovinskoj razmjeni i prijevozu robe,

2. poznavanje terminologije vezane uz carinski postupak, uključujući prijavljivanje robe carinskom uredu, carinska deklaracija, carinski pregled, carinski postupci, carinski nadzor, upućivanje robe pod carinskim nadzorom do unutarnje ispostave u mjestu carinjenja, upućivanje robe pod carinskim nadzorom do carinske ispostave na granici radi istupa u susjednu zemlju, podnošenje zahtjeva carinskom uredu, odobrenje carinskog ureda, rješenje, žalba, carinski prekršaj i sl.

III. POPIS PROPISA I PREPORUČENE LITERATURE

Članak 9.

Popis obveznih propisa i popis preporučene literature za pripremu stručnog ispita se objavljuje na internetskim stranicama Carinske uprave te po potrebi u časopisu »Carinski vjesnik«.

Članak 10.

Stručnom ispitu može pristupiti osoba (u daljnjem tekstu: kandidat), koja:

1. ima najmanje srednju stručnu spremu,

2. ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u obavljanju poslova carinskog otpremništva, te

3. ima uvjerenje ili drugu odgovarajuću ispravu ovlaštene obrazovne ustanove o poznavanju osnova jednoga od svjetskih jezika.

IV. POSTUPAK I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Članak 11.

(1) Stručni ispit provodi Komisija za stručne ispite ovlaštenih carinskih zastupnika (u daljnjem tekstu: Komisija).

(2) Sjedište Komisije je u Središnjem uredu Carinske uprave.

(3) Obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Komisije te sredstva za njezin rad osigurava Carinska uprava.

Članak 12.

(1) Komisija ima predsjednika i četiri člana te zamjenika predsjednika i četiri zamjenika člana koje na prijedlog ravnatelja Carinske uprave za dvogodišnje razdoblje imenuje ministar financija.

(2) Ravnatelj Carinske uprave imenuje osobe koje u svojstvu ispitivača provjeravaju znanje iz osnova poznavanja carinske terminologije na stranim jezicima te osobe koje obavljaju stručne i administrativne poslove u vezi s radom Komisije (tajnik i zamjenik tajnika Komisije).

(3) Osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka imaju pravo na naknadu za rad u Komisiji ili za potrebe Komisije. Visinu naknade određuje ravnatelj Carinske uprave, sukladno kriterijima koje utvrđuje ministar financija. Naknadu isplaćuje Carinska uprava, na teret sredstava iz članka 21. ovoga Pravilnika, a ostvarenih plaćanjem naknade za polaganje ispita.

Članak 13.

(1) Predsjednik Komisije utvrđuje vrijeme i mjesto polaganja stručnog ispita, utvrđuje sastav u kojemu će Komisija provesti ispite, ispitivače za provjeru poznavanja iz osnova carinske terminologije te upravlja provedbom stručnog ispita.

(2) Kandidat koji remeti red tijekom provedbe stručnog ispita može biti udaljen s ispita te će se smatrati da nije položio ispit.

Članak 14.

(1) Stručni ispit sastoji se iz pisanog i usmenog dijela.

(2) Pisani dio ispita sastoji se od rješavanja ispitnog zadatka i popunjavanja carinske deklaracije prema podacima iskazanim ispitnim zadatkom i testiranja poznavanja materije obuhvaćene programom stručnog ispita.

(3) U usmenom dijelu ispita kandidat obrazlaže rješenja i postupke primijenjene pri popunjavanju carinske deklaracije i odgovara na usmena pitanja članova Komisije.

Članak 15.

(1) Ocjenjivanje kandidata na stručnom ispitu obavlja se komisijski.

(2) Ocjena uspjeha kandidata na stručnom ispitu može biti »položio ispit« ili »nije položio ispit«.

(3) Ocijeni li Komisija da kandidat nije pokazao potrebno znanje iz jednog ili najviše dva područja iz članka 14. Zakona odobrit će kandidatu polaganje popravnog ispita iz područja u kojima nije zadovoljio.

(4) Popravni ispit može se polagati u roku ne kraćem od 15 dana niti duljem od tri mjeseca od dana pristupa ispitu.

(5) Kandidat koji ne položi popravni ispit mora iznova polagati cijeli ispit.

Članak 16.

(1) O tijeku stručnog ispita tajnik ili zamjenik tajnika vode zapisnik koji potpisuje predsjednik i članovi Komisije.

(2) Zapisnik sadrži podatke o sastavu u kojem Komisija provodi ispit, mjestu i vremenu održavanja ispita, imenu i prezimenu kandidata koji su pristupili ispitu, podatke o uspjehu za svakog pojedinog kandidata koji je pristupio ispitu, područja iz kojih kandidat eventualno treba polagati popravni ispit, podatke o kandidatima ili drugim osobama koje su udaljene s ispita, te druge podatke ili okolnosti mjerodavne za pravilnost provedbe ispita.

Članak 17.

(1) O položenom stručnom ispitu izdaje se uvjerenje koje potpisuje predsjednik Komisije.

(2) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdaje se na obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

Članak 18.

(1) Carinska uprava vodi evidenciju o polaganju stručnih ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika i osobama koje su taj ispit položile te informatiziranu bazu svih osoba koje su položile ispit za ovlaštenog carinskog zastupnika.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži:

– ime i prezime, prebivalište te datum i mjesto rođenja kandidata,

– datum polaganja stručnog ispita s podacima o uspjehu na ispitu,

– podatke o kandidatima koji nisu položili stručni ispit i o popravnim ispitima,

– broj i datum uvjerenja o položenom stručnom ispitu za svakog kandidata.

Članak 19.

(1) Osoba koja namjerava pristupiti polaganju stručnog ispita dužna je podnijeti pisanu prijavu za polaganje stručnog ispita za ovlaštenog carinskog zastupnika (u daljnjem tekstu: prijava).

(2) Prijava za polaganje ispita podnosi se Komisiji putem Središnjeg ureda Carinske uprave, na obrascu iz Priloga 2. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(3) Uz prijavu za polaganje ispita obvezatno se prilaže:

– preslik svjedodžbe ili diplome o završenom srednjem ili višem stupnju obrazovanja,

– preslik identifikacijske isprave i potvrda o podacima evidentiranim u Matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za ostvareni staž i poslove, odnosno preslik radne knjižice za ostvareni staž i poslove do 30. 6. 2013.,

– potvrda poslodavca o ostvarenom radnom iskustvu u području carinskog otpremništva,

– uvjerenje ovlaštene obrazovne ustanove o poznavanju osnova jednoga od svjetskih jezika ili preslik ocjena iz predmeta strani jezik u tijeku redovitog školovanja te

– dokaz o uplati naknade troškova za pristup polaganju stručnog ispita.

(4) Nepotpune ili neuredne prijave vratit će se podnositelju, i o tome će na njegov zahtjev donijeti i posebno rješenje.

(5) Osobe koje namjeravaju pristupiti ponovnom polaganju stručnog ispita podnose prijavu iz stavka 2. ovoga članka te dokaz o izvršenoj uplati naknade troškova iz članka 21. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 20.

(1) Uredno prijavljenim kandidatima tajnik Komisije dostavlja pisani poziv za polaganje stručnog ispita najkasnije deset dana prije dana određenog za održavanje ispita s naznakom mjesta i vremena polaganja.

(2) Poziv se dostavlja na adresu koju je kandidat naznačio u prijavi za polaganje stručnog ispita.

(3) Smatra se da je kandidat uredno pozvan na polaganje ispita i u slučaju da ne preuzme poziv dostavljen na adresu iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 21.

(1) Prijavljeni kandidat može odustati od pristupa polaganju ispita u neposredno predstojećem ispitnome roku ili odgoditi njegovo polaganje za naredni ispitni rok podnošenjem pisanoga zahtjeva Središnjem uredu Carinske uprave najkasnije pet dana prije dana određenog za polaganje ispita.

(2) Na pisani i obrazloženi zahtjev kandidata, predsjednik Komisije može u opravdanim slučajevima (bolest kandidata, neodgodivo izvršenje profesionalnih obveza i sl.) bilješkom na zahtjevu odobriti odgodu polaganja stručnog ispita za naredni ispitni rok. Uz zahtjev se prilažu odgovarajuće isprave kojima se dokazuje opravdanost odgode.

(3) Odobrenja iz stavka 2. ovoga članka evidentiraju se u zapisniku o polaganju ispita u ispitnome roku za koji je kandidat bio prijavljen.

(4) Kandidat koji stručnom ispitu nije pristupio, iako je bio uredno pozvan, a prethodno nije postupio sukladno odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka, može ponovno prijaviti polaganje ispita podnošenjem nove prijave iz članka 13. stavka 2. te dokaza o izvršenoj uplati naknade troškova u iznosu navedenom u članku 16. stavku 1. ovoga Pravilnika.

Članak 22.

(1) Naknada troškova za pristup polaganju stručnog ispita iznosi 1.000,00 kuna i plaća se svaki puta kada se ispit polaže u cijelosti.

(2) Naknada troškova pristupa za polaganje popravnog ispita iznosi 500,00 kuna, a o čemu kandidat mora priložiti dokaz prije pristupanja popravnom ispitu.

(3) Naknade iz stavka 1. i 2. ovoga članka uplaćuju se u korist državnog proračuna uz naznaku »Naknada za polaganje stručnog ispita za ovlaštene carinske zastupnike«.

(4) Uplatu naknade za kandidata može izvršiti poslodavac ili druga osoba zainteresirana za profesionalni razvoj kandidata. Ako je naknadu izvršio poslodavac, Središnji ured Carinske uprave će po održanom ispitu izvijestiti uplatitelja o rezultatu odnosnoga kandidata.

(5) Kandidatu koji ne plati naknadu troškova za polaganje stručnog ispita, odnosno naknadu troškova za polaganje popravnog ispita neće biti dopušteno pristupanje stručnom ispitu, odnosno popravnom ispitu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenog carinskog zastupnika (»Narodne novine«, broj 92/04, 180/04, 107/06 i 122/07).

Članak 24.

Kandidati koji do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika nisu ili nisu u cijelosti položili stručni ispit dužni su stručni ispit polagati prema odredbama ovoga Pravilnika, uključivši i podnošenje prijave te plaćanje naknade za polaganje ispita.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti sva rješenja o imenovanju Komisije za stručne ispite ovlaštenih carinskih zastupnika.

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/9
Urbroj: 513-02-1210/2-14/2
Zagreb, 2. siječnja 2014.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.

PRILOG 1

             

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO FINANCIJA

Carinska uprava – Središnji ured

Komisija za stručne ispite

ovlaštenih carinskih zastupnika

KLASA:

URBROJ:

Zagreb, .......................................

( datum i godina)

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (»Narodne novine«, broj 92/01) i članka 11. Pravilnika o polaganju stručnog ispita za ovlaštenog carinskog zastupnika (»Narodne novine«, broj 9/14) izdaje se

UVJERENJE
O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA OVLAŠTENOG CARINSKOG ZASTUPNIKA

Potvrđuje se da je ................................................., rođen/a dana .............. u ................... pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Carinskoj upravi, pred Komisijom za stručne ispite ovlaštenih carinskih zastupnika dana .......... uspješno položio/la stručni ispit za ovlaštenoga carinskog zastupnika, te time stekao/stekla pravo da obavlja stručne poslove zastupanja u carinskom postupku i druga prava, koja mu/joj po propisima pripadaju.

Upravna pristojba za izdavanje ovoga uvjerenja, sukladno Tbr. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama, u iznosu od ________ kn naplaćena je u upravnim biljezima, a poništenim za prijavu za polaganje stručnog ispita.

                                                                                                                   Predsjednik Komisije

M.P.                          (...............................) PRILOG 2

.........................................................
             (Ime i prezime kandidata)

....................................................................
          (Prebivalište – adresa, pošt. broj i mjesto)

MINISTARSTVO FINANCIJA
CARINSKA UPRAVA – SREDIŠNJI URED
10000 ZAGREB

PREDMET: Prijava za polaganje stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika, – podnosi se

Prijavljujem se za polaganje stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika, sa zamolbom za polaganje u narednom ispitnom roku.

Uz ovu prijavu iskazujem sljedeće podatke i podnosim sljedeće isprave:

Ime i prezime kandidata


Datum i mjesto rođenja


Broj osobne iskaznice i datum izdavanja
policijske uprave


Priložena isprava o završenom stručnom obrazovanju
(ustanova, broj i datum)


Osnove carinske terminologije želim polagati na:
Isprava kojom se dokazuje poznavanje osnova naznačenog stranog jezika
(ustanova, broj i datum):

..................... .jeziku

Radno iskustvo stečeno obavljanjem poslova otpremništva – tvrtka i razdoblje zaposlenja


Potvrda o podacima evidentiranim u Matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje za ostvareni staž i poslove, odnosno presliku radne knjižice
za ostvareni staž i poslove do 30. 6. 2013.


Adresa za dostavu poziva za polaganje ispita:


Telefon, telefaks i e-mail za eventualno potrebnu komunikaciju:


Potvrđujući istinitost navedenih podataka u privitku dostavljam preslike naznačenih isprava te prilažem upravne
biljege sukladno Tbr. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama, u iznosu od ________ kn,
za ovu prijavu i izdavanje uvjerenja o položenom ispitu.

...............................................................                        ..........................................
          (Mjesto i datum podnošenja prijave)                                                            (Potpis podnositelja)

U prilogu:

– preslik osobne ili druge identifikacijske iskaznice,

– preslik isprave o završenom stručnom obrazovanju,

– potvrda poslodavca ili druge mjerodavne osobe o radnom, iskustvu pri obavljanju poslova otpremništva te

– potvrda o podacima evidentiranim u Matičnoj evidenciji, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za ostvareni,
staž i poslove, odnosno presliku radne knjižice za ostvareni staž i poslove do 30. 6. 2013.

9 24.01.2014 Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika 9 24.01.2014 Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika 9 24.01.2014 Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika