Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata

NN 9/2014 (24.1.2014.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

169

Na temelju članka 142. Zakona o vodama (»Narodne novine« br. 153/2009, 63/2011, 130/2011 i 56/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O IZDAVANJU VODOPRAVNIH AKATA

Članak 1.

U Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata (»Narodne novine«, br. 78/2010 i 79/2013) u članku 13.a alineji 10. iza riječi: »eksploataciji (l/s)« stavlja se zarez, a riječ: »i« briše se.

Iza alineje 10. dodaje se nova alineja 11. koja glasi:

»– maksimalna godišnja potreba za vodom (m3/godišnje) i«.

Dosadašnja alineja 11. postaje alineja 12.

Članak 2.

Zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole iz članka 13.a Pravilnika ne može se podnijeti nakon 30. lipnja 2014. godine.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/89

Urbroj: 525-12/0990-14-4

Zagreb, 17. siječnja 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.