Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-435/2013. od 15. siječnja 2014.

NN 13/2014 (3.2.2014.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-435/2013. od 15. siječnja 2014.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

266

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Antun Palarić, predsjednik Vijeća, te suci Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Mario Jelušić i Aldo Radolović, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi koju je podnio F. R. iz Ž., kojeg zastupa S. O., odvjetnik u P., na sjednici održanoj 15. siječnja 2014. jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Vrhovni sud Republike Hrvatske dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodio pred tim sudom pod poslovnim brojem: Rev-600/11 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe F. R. iz Ž., B. 27, određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10.) u iznosu od 9.500,00 kn.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnositelj je 28. siječnja 2013. podnio ustavnu tužbu naziva zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku radi duljine parničnog postupka pokrenutog pred Općinskim sudom u Rovinju smatrajući da mu je povrijeđeno ustavno pravo na donošenje sudske odluke u razumnom roku zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10.).

I. ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom, primjenom članka 63. Ustavnog zakona, na temelju navoda ustavne tužbe te uvida u presliku spisa Općinskog suda u Rovinju, utvrdio sljedeće pravno relevantne činjenice za odlučivanje o povredi ustavnog prava podnositelja zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava.

2.1. Parnični postupak pokrenut je 7. studenoga 1991. pred Općinskim sudom u Rovinju (u daljnjem tekstu: Općinski sud) tužbom podnositelja radi utvrđenja prava vlasništva.

U povodu zahtjeva tužitelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku radi duljine istovjetnog parničnog postupka, Županijski sud u Puli (u daljnjem tekstu: Županijski sud) je rješenjem broj: Gzp-59/08-4 od 10. studenoga 2008., usvojio zahtjev tužitelja, naložio Općinskom sudu da donese odluku u najkraćem mogućem roku, ali ne dužem od šest (6) mjeseci te je podnositelju, radi utvrđene povrede prava na suđenje u razumnom roku, odredio naknadu u iznosu od 7.000,00 kn.

Po žalbi podnositelja na navedeno rješenja radi visine određene naknade, Vrhovni sud Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) je rješenjem broj: Gžzp-35/09-2 od 12. svibnja 2009. odredio isplatu iznosa na ime primjerene naknade za dodatnih 3.000,00 kn.

2.2. Nakon donošenja rješenja Vrhovnog suda od 12. svibnja 2009., u postupku su utvrđene sljedeće činjenice relevantne za odlučivanje o pravu podnositelja na suđenje u razumnom roku u ovom ustavnosudskom predmetu:

– rješenjem Općinskog suda od 26. svibnja 2009. sudskom vještaku odobreno je produljenje roka za izradu pisanog nalaza i mišljenja za daljnjih 30 dana,

– 24. lipnja 2009. sudski vještak dostavio je nalaz i mišljenje; istoga dana raspravna sutkinja dostavila je podnositelju nalaz i mišljenje na očitovanje,

– raspravno ročište održano je 22. rujna 2009. na kojem je određena pribava određene dokumentacije u odnosu na koju je sudski vještak obvezan dopuniti pisani nalaz i mišljenje,

– 2. studenoga 2009. podnositelj je pozvan na očitovanje o daljnjem tijeku postupka, a vezano uz podnesak sudskog vještaka,

– raspravno ročište na kojem je zaključena rasprava održano je 24. veljače 2010.,

– na ročištu 2. ožujka 2010. donesena je i objavljena presuda kojom je usvojen tužbeni zahtjev podnositelja,

– 31. ožujka 2010. tuženik je podnio žalbu na prvostupanjsku presudu,

– 15. travnja 2010. podnositelj je odgovorio na žalbu tuženika,

– presudom broj: Gž-1718/10-2 od 20. listopada 2010. Županijski sud u Puli-Pola je potvrdio prvostupanjsku odluku,

– protiv drugostupanjske odluke tuženik je 7. travnja 2011. podnio reviziju,

– u trenutku odlučivanja o ustavnoj tužbi podnositelja, o reviziji podnositelja Vrhovni sud nije odlučio.

II. PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Mjerodavno pravo sadržano je u članku 29. stavku 1. Ustava.

Ustavna tužba je osnovana.

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Ustavni sud utvrđuje da se u konkretnom slučaju, povodom ustavne tužbe podnositelja, uzima u razmatranje razdoblje od 12. svibnja 2009. kao pravno relevantno, jer su o povredi ustavnog prava podnositelja na suđenje o razumnom roku u istom parničnom postupku, Županijski i Vrhovni sud već odlučivali u predmetu broj: Gzp-59/08-4 i Gžzp-35/09-2, kada je razmatrao razdoblje od 7. studenoga 1991. do 10. studenoga 2008.

Ustavna tužba podnijeta je 28. siječnja 2013., a do tog dana parnični postupak nije bio okončan odnosno isti se povodom revizije nalazio na Vrhovnom sudu.

S obzirom da je konkretni parnični postupak još uvijek u tijeku, pravno relevantno razdoblje, koje ovaj Sud razmatra, završava danom donošenja odluke Ustavnog suda o ustavnoj tužbi, a do tog dana postupak je trajao četiri (4) godine, osam (8) mjeseci i tri (3) dana.

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Ustavni sud je utvrdio da se u pravno relevantnom razdoblju, postupak vodio najprije pred prvostupanjskim sudom koji je od radnji relevantnih za odlučivanje o pravima i obvezama podnositelja proveo glavnu raspravu i odlučio o tužbenom zahtjevu podnositelja.

Zatim se postupak u povodu žalbi stranaka nastavio voditi pred Županijskim sudom, te u trenutku podnošenja ustavne tužbe postupak se u povodu revizije podnositelja vodio pred Vrhovnim sudom.

Uvažavajući činjenicu da je odlukom Županijskog suda od 10. studenoga 2008. usvojen zahtjev podnositelja podnijet zbog nedonošenja sudske odluke u razumnom roku u istom parničnom postupku, a koji je rješenjem Vrhovnog suda preinačen u visini dosuđenog iznosa za dodatnih 3.000,00 kn, Ustavni sud je, razmatrajući duljinu tog parničnog postupka u povodu ustavne tužbe podnositelja, koja je predmet ovog ustavnosudskog postupka, posebno uzeo u obzir činjenicu da do donošenja ove ustavnosudske odluke parnični postupak još uvijek nije u cijelosti okončan iako se radi o sporu koji se vodi od siječnja 1991.

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE

(TUŽITELJA U PARNIČNOM POSTUPKU)

Podnositelj ustavne tužbe, kao tužitelj u sudskom postupku, prema utvrđenju Ustavnog suda, svojim ponašanjem nije doprinio duljini sudskog postupka.

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ocjena je Ustavnog suda da se u konkretnom slučaju radi o složenoj pravnoj stvari s obzirom da je odlučivanje u konkretnom predmetu vezano uz još tri sudska predmeta (R1-372/79., P-354/01. i P-386/06.), međutim navedena složenost ne opravdava duljinu konkretnog parničnog postupka.

III. OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da se postupak u razdoblju relevantnom za odlučivanje o ustavnoj tužbi vodio više od pet (5), odnosno ukupno više od dvadeset i dvije (22) godine, što svakako neudovoljava zahtjevu za suđenje u razumnom roku.

Slijedom navedenog, a sagledavajući postupak kao jedinstvenu cjelinu te imajući u vidu činjenicu da podnositelj nije svojim ponašanjem doprinio duljini postupka te da parnični postupak još uvijek nije okončan, Ustavni sud ocjenjuje da je podnositelju neučinkovitim i prekomjerno dugačkim trajanjem parničnog postupka povrijeđeno pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

Stoga je, u smislu članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, donijeta odluka kao pod točkom I. i II. izreke ove odluke.

6. Visinu naknade, zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

Sukladno članku 63. stavku 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.

7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na članku 29. Ustavnog zakona.

8. Predsjednik Vrhovnog suda dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku od osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIA-435/2013

Zagreb, 15. siječnja 2014.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik vijeća

Antun Palarić, v. r.