Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

HRVATSKI SABOR

267

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA UGLJIKOVODIKE

Proglašavam Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/01

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O OSNIVANJU AGENCIJE ZA UGLJIKOVODIKE

Članak 1.

Ovim se Zakonom osniva Agencija za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: Agencija) kao pravna osoba s javnim ovlastima, koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih ovim Zakonom, Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i drugim propisima koji uređuju ustrojstvo, prava, obveze i izvore sredstava Agencije.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu imaju značenja utvrđena ovim Zakonom i drugim propisima koji uređuju istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

Članak 3.

(1) Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja ministarstvo nadležno za rudarstvo.

(2) Agencija se upisuje u sudski registar.

(3) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

Članak 4.

(1) Djelatnost Agencije, utvrđena odredbama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, je sustavna operativna podrška nadležnim tijelima u poslovima vezanim za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, kao i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama.

(2) U okviru svoje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka Agencija obavlja sljedeće poslove:

– sudjeluje u pripremi i organizaciji prezentacija u cilju upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim potencijalima određenih područja Republike Hrvatske

– daje prijedloge ministarstvu nadležnom za rudarstvo za donošenje odluke o provođenju javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za izdavanje dozvole i sklapanje ugovora

– pruža stručnu podršku Stručnom povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja koje osniva Vlada Republike Hrvatske sukladno posebnim propisima

– sudjeluje u svim aktivnostima nužnim za provođenje jedinstvenog postupka za izdavanje dozvole i sklapanje ugovora

– utvrđuje troškove za istraživanje ugljikovodika i ishođenje tehničke dokumentacije na eksploatacijskom polju

– osigurava uvjete za učinkovito izvršavanje prava i obveza investitora na temelju izdanih dozvola i sklopljenih ugovora

– prati trendove i međunarodne standarde u istraživanju i eksploataciji te osigurava njihove primjene

– prati i nadzire investitora u izvršavanju svih preuzetih obveza sukladno dozvoli i ugovoru koji je sklopio s Vladom Republike Hrvatske, a osobito plaćanja ugovorene naknade i postupanja sukladno propisima kojima se uređuje zaštita okoliša te obavještava nadležna tijela o uočenim nepravilnostima

– kontrolira troškove po ugovoru u svrhu povrata troškova te o istome redovito obavještava ministarstvo nadležno za rudarstvo

– izrađuje izvješća o izvršavanju obveza investitora na temelju izdanih dozvola i sklopljenih ugovora

– pruža pomoć investitoru te vodi koordinaciju između investitora i nadležnih državnih tijela vezano za izvršavanje obveza investitora na temelju izdanih dozvola i sklopljenih ugovora

– daje podršku investitoru u postupcima ishođenja svih potrebnih dokumenata i/ili isprava potrebnih za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, a sukladno posebnim propisima i ugovoru sklopljenom između Vlade Republike Hrvatske i investitora temeljem Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

– pruža pomoć investitoru u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa za zemljišne čestice unutar istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja

– podnosi izvješća Europskoj komisiji o svim općim poteškoćama s kojima se susreću investitori prilikom pristupa ili provođenja aktivnosti traženja provođenja aktivnosti istraživanja i/ili eksploatacije ugljikovodika u trećim zemljama na koje im bude ukazano uz poštivanje poslovne tajne

– sudjeluje u podnošenju svih izvješća i obavijesti tijelima Europske unije sukladno primjenjivim propisima i pravnoj stečevini Europske unije

– obavlja i druge poslove u skladu s ovim Zakonom, Statutom i drugim posebnim propisima iz područja djelatnosti Agencije.

(3) U okviru svoje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka Agencija ima sljedeće javne ovlasti:

– vođenje registara koji sadržavaju podatke o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, a vezane za ugovore sklopljene između investitora i Vlade Republike Hrvatske.

(4) U provođenju nadzora nad aktivnostima izvođenja rudarskih radova, odnosno gradnjom i uporabom rudarskih objekata i postrojenja sukladno izdanoj dozvoli, sklopljenom ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i investitora, odredbama ovoga Zakona i odredbama drugih posebnih propisa, Agencija surađuje s nadležnim državnim tijelima u okviru njihove nadležnosti.

(5) Agencija je ovlaštena u svako doba za vrijeme trajanja dozvole i ugovora sklopljenog između investitora i Vlade Republike Hrvatske, zatražiti bilo koje podatke i/ili informacije od investitora vezane za ispunjenje obveza u skladu s uvjetima izdane dozvole i odredbama sklopljenog ugovora, sukladno odredbama ovoga Zakona i drugih posebnih propisa. U svrhu provođenja kontrole izvršavanja ugovora koji je investitor sklopio s Vladom Republike Hrvatske i kontrole troškova Agencija je ovlaštena od investitora zahtijevati uvid u svu dokumentaciju te joj je investitor isto dužan omogućiti.

(6) Agencija je ovlaštena predlagati ministarstvu nadležnom za rudarstvo donošenje odluka vezanih za poslove iz ovoga članka.

Članak 5.

Agencija je zadužena za ažurno prikupljanje i pripremu dokumentacije koja će se prezentirati potencijalnim investitorima radi njihovog upoznavanja s ugljikovodičnim potencijalima određenih područja Republike Hrvatske.

Članak 6.

Kod davanja prijedloga ministarstvu nadležnom za rudarstvo za donošenje odluke o provođenju javnog nadmetanja Agencija je dužna uz isti prijedlog priložiti svu relevantnu dokumentaciju koja je potrebna za donošenje takve odluke uključivši dokumentaciju iz koje su razvidne granice predloženog istražnog prostora te prijedloge ugovora koje bi investitor kojem bude izdana dozvola trebao sklopiti s Vladom Republike Hrvatske.

Članak 7.

Agencija dostavlja ministarstvu nadležnom za rudarstvo podatke za objavu u Službenom listu Europske unije sukladno posebnim propisima te vodi računa o rokovima, sadržaju i urednosti dokumentacije.

Članak 8.

(1) Unutarnji ustroj i djelatnost Agencije te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije uređuju se Statutom Agencije koji donosi Upravno vijeće.

(2) Na pitanja ustrojstva, načina odlučivanja i rada Agencije koja nisu uređena ovim Zakonom i Statutom Agencije na odgovarajući način se primjenjuje Zakon o ustanovama.

Članak 9.

Tijela Agencije su Upravno vijeće i Uprava.

Članak 10.

(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje čini predsjednik i osam članova.

(2) Predsjednik Upravnog vijeća je predstavnik ministarstva nadležnog za rudarstvo.

(3) Članove Upravnog vijeća čine predstavnik ministarstva nadležnog za financije, predstavnik ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša, predstavnik ministarstva nadležnog za prostorno uređenje, predstavnik ministarstva nadležnog za znanost, predstavnik tijela nadležnog za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, predstavnik tijela nadležnog za upravljanje državnom imovinom i dva predstavnika ministarstva nadležnog za gospodarstvo.

(4) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za rudarstvo, imenuje predsjednika i članove Upravnog vijeća, a po prethodnom prijedlogu nadležnih ministara iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se za razdoblje od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Članak 11.

(1) Upravno vijeće donosi Statut i druge opće akte Agencije, donosi i nadzire izvršenje godišnjeg programa rada Agencije, odlučuje o financijskom planu, donosi završni račun Agencije, određuje vrstu usluga koje Agencija pruža uz naknadu i utvrđuje visinu naknade te obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Agencije.

(2) Postupak donošenja odluka i ostala pitanja u svezi s radom Upravnog vijeća uređuju se Statutom Agencije i Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

(3) Prije donošenja Statuta Upravno vijeće Agencije dužno je zatražiti prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 12.

(1) Poslove Agencije vodi Uprava koju čine predsjednik i tri člana.

(2) Predsjednik Uprave zastupa Agenciju samostalno i pojedinačno. Dva člana Uprave zastupaju Agenciju zajedno.

(3) Predsjednik i članovi Uprave Agencije ne mogu nastupati kao druga ugovorna strana i s Agencijom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba.

(4) Uprava može u granicama svojih ovlaštenja dati punomoć drugoj osobi da zastupa Agenciju u pravnom prometu.

(5) Djelokrug članova Uprave te poslovi prije čijeg poduzimanja je dužna zatražiti prethodnu suglasnost Upravnog vijeća uređuju se Statutom Agencije.

(6) Odluke iz djelokruga Agencije Uprava donosi većinom glasova svih članova. Ako za donošenje odluke nije postignuta većina glasova, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

Članak 13.

(1) Predsjednika i članove Uprave Agencije, na temelju javnog natječaja, imenuje Vlada Republike Hrvatske, na razdoblje od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

(2) Za predsjednika i članove Uprave Agencije mogu se imenovati osobe koje imaju završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij rudarske, ekonomske, pravne ili tehničke struke.

(3) Predsjednik i članovi Uprave Agencije imenuju se za razdoblje od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

(4) Način, postupak i drugi uvjeti za biranje i razrješenje predsjednika i članova Uprave uređuju se Statutom Agencije.

Članak 14.

(1) Agencija stječe sredstva za obavljanje svoje djelatnosti iz prodaje dokumentacije za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, iz dijela naknade sukladno uredbi iz članka 30. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i iz drugih izvora sukladno posebnim propisima.

(2) Sredstva za početak rada Agencije osiguravaju se u državnom proračunu.

(3) Statutom Agencije se određuju poslovi prije čijeg poduzimanja Uprava Agencije mora pribaviti suglasnost Upravnog vijeća Agencije, odnosno Upravno vijeće Agencije od Vlade Republike Hrvatske.

Članak 15.

Agencija vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva proračunskih korisnika.

Članak 16.

(1) Upravni nadzor nad zakonitošću rada Agencije obavlja ministarstvo nadležno za rudarstvo jednom godišnje i o tome podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske do 30. lipnja za prethodnu godinu.

(2) Agencija jednom godišnje izrađuje i dostavlja Vladi Republike Hrvatske, do 15. veljače, putem ministarstva nadležnog za rudarstvo, izvješće o izvršavanju ugovora, koje je Vlada Republike Hrvatske sklopila s investitorima vezano za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.

(3) Agencija jednom godišnje izrađuje i dostavlja Vladi Republike Hrvatske, do 15. veljače, putem ministarstva nadležnog za rudarstvo, izvješće o svom radu za prethodnu godinu.

Članak 17.

(1) Agencija odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

(2) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Agencije.

Članak 18.

(1) Na pravni status službenika i namještenika Agencije primjenjivat će se zakonski propisi kojima se uređuju plaće u javnim službama, kolektivni ugovor i opći propisi o radu.

(2) Plaću predsjednika i članova Uprave Agencije utvrdit će Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom na način da plaća predsjednika i članova Uprave Agencije ne smije biti viša od plaće zamjenika ministra.

Članak 19.

(1) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za rudarstvo, imenovat će privremenog predsjednika Uprave Agencije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Privremeni predsjednik Uprave Agencije obavit će poslove u vezi s upisom Agencije u sudski registar i organizirati početak rada Agencije.

(3) Mandat privremenog predsjednika Uprave Agencije traje do imenovanja Uprave Agencije, ne duže od tri mjeseca.

Članak 20.

(1) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za rudarstvo, imenovat će Upravno vijeće Agencije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Upravno vijeće Agencije donijet će Statut i druge opće akte Agencije u roku od 30 dana od dana imenovanja.

Članak 21.

Agencija započinje s radom danom upisa u sudski registar.

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/335

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.