Zakon o održivoj uporabi pesticida

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o održivoj uporabi pesticida

HRVATSKI SABOR

269

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

Proglašavam Zakon o održivoj uporabi pesticida, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/03

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

I. TEMELJNE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida, sustav izobrazbe profesionalnih korisnika pesticida, distributera i savjetnika, sustav distribucije i prodaje pesticida, rukovanje pesticidima, skladištenje i postupanje s ambalažom pesticida i ostacima u ambalaži, vođenje zbirki podataka i vođenje evidencija, uporaba i redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida, informiranje javnosti i podizanje razine svijesti o pesticidima, mjere za smanjenje rizika od uporabe pesticida i temeljna načela integrirane zaštite bilja, posebni postupci i uporabe pesticida, obavještavanje javnosti, posebne mjere zaštite okoliša, smanjenje uporabe pesticida i smanjenje rizika u određenim područjima, pokazatelji rizika, izvješćivanje i razmjene informacija, ovlaštene stručne institucije i zadaće ovlaštenih stručnih institucija, naknade i prekršaji te nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(2) Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju akcijskog okvira Zajednice za postizanje održive uporabe pesticida (SL L309, 24. 11. 2009.).

(3) Svrha ovoga Zakona je postizanje održive uporabe pesticida, smanjenje rizika i negativnih učinaka od uporabe pesticida na način koji osigurava visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i životinja te zaštite okoliša i očuvanja biološke raznolikosti, uvođenje obvezne primjene temeljnih načela integrirane zaštite bilja za suzbijanje štetnih organizama bilja i alternativnih pristupa i tehnika kao što su nekemijske mjere zaštite bilja radi postizanja održive i konkurentne poljoprivrede.

Područje primjene

Članak 2.

(1) Ovaj se Zakon primjenjuje na pesticide koji su sredstva za zaštitu bilja kako je definirano u članku 3. točki 13. (a) ovoga Zakona.

(2) Na pesticide stavljene na tržište te one kojima je istekao rok valjanosti registracije ili dozvole, rok uporabe, rok prodaje i primjene zaliha, pesticide čije je stavljanje na tržište i primjena zabranjena u Republici Hrvatskoj, ostatke pesticida u ambalaži, ostatke škropiva i praznu ambalažu primjenjuju se u odgovarajućoj mjeri propisi kojima je uređeno gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj.

(3) Odredbe ovoga Zakona ne sprječavaju primjenu načela predostrožnosti na način da ograničavaju ili zabranjuju uporabu pesticida u posebnim okolnostima ili područjima.

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Zakona, imaju sljedeće značenje:

1. »profesionalni korisnik« je osoba koja koristi pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima u okviru obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti, uključujući primjenitelje, tehničare, poslodavce i samozaposlene, kako u poljoprivredi tako i u drugim djelatnostima

2. »profesionalni korisnik za profesionalnu primjenu« je profesionalni korisnik koji koristi pesticide namijenjene za profesionalnu primjenu koji su rješenjem o registraciji ili rješenjem o dozvoli odobreni samo određenoj kategoriji profesionalnih korisnika

3. »neprofesionalni korisnik« je osoba koja koristi pesticide namijenjene neprofesionalnim korisnicima (korisnici amateri)

4. »distributer« je fizička ili pravna osoba koja stavlja na tržište pesticide, uključujući trgovce na veliko i malo, prodavače i dobavljače

5. »savjetnik« je svaka osoba koja je stekla odgovarajuću stručnost i savjetuje o zaštiti bilja i sigurnoj uporabi pesticida u okviru obavljanja svoje djelatnosti ili pružanja trgovačkih usluga, uključujući, prema potrebi, privatne samozaposlene te javne savjetodavne službe, trgovačke putnike, proizvođače hrane i trgovce na malo

6. »strojevi za primjenu pesticida« su svi strojevi posebno namijenjeni za primjenu pesticida, uključujući sve pripadajuće dijelove potrebne za učinkovito funkcioniranje takvih strojeva, poput mlaznica, manometara, pumpi, filtara, sita, opreme za čišćenje spremnika i drugih dijelova

7. »tretiranje« je svaka primjena pesticida

8. »primjena iz zraka« je primjena pesticida iz letjelice (zrakoplova ili helikoptera)

9. »integrirana zaštita bilja« je procjena i primjena svih raspoloživih metoda zaštite bilja integriranih u odgovarajuće mjere kojima se sprječava razvoj populacije štetnih organizama, održava uporaba pesticida i drugi oblici suzbijanja na razini koji su ekonomski i ekološki opravdani te smanjuje ili svodi na najmanju moguću mjeru rizike za zdravlje ljudi i za okoliš. Kod »integrirane zaštite bilja« stavlja se naglasak na uzgoj »zdravih« usjeva i nasada na način koji osigurava najmanje moguće ometanje agroekoloških sustava i potiču prirodni mehanizmi kontrole štetnih organizama

10. »pokazatelj rizika« je rezultat izračuna koji se primjenjuje pri procjeni rizika od pesticida na zdravlje ljudi i/ili na okoliš

11. »nekemijske mjere« su alternativa kemijskim mjerama za zaštitu bilja i suzbijanje štetnih organizama, koje se zasnivaju na agrotehničkim, fizikalnim, mehaničkim, biotehničkim i biološkim mjerama suzbijanja štetnih organizama

12. pojmovi »površinske vode« i »podzemne vode« imaju ista značenja kao u Direktivi 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22. 12. 2000.)

13. »pesticid« je:

(a) sredstvo za zaštitu bilja, kako je definirano u Uredbi (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24. 11. 2009.)

(b) biocidni proizvod, kako je definirano u Uredbi (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27. 6. 2012.).

II. NACIONALNI AKCIJSKI PLAN

Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida

Članak 4.

(1) U Nacionalnom akcijskom planu za postizanje održive uporabe pesticida (u daljnjem tekstu: NAP) utvrđuju se kvantitativne pretpostavke, ciljevi, mjere i vremenski planovi za njihovo provođenje radi smanjenja rizika i učinaka pesticida na zdravlje ljudi, okoliš i biološku raznolikost te potiče razvoj i uvođenje integrirane zaštite bilja i alternativnih postupaka ili tehnika zaštite bilja kako bi se smanjila ovisnost o uporabi pesticida. Ti ciljevi mogu obuhvaćati razna interesna područja.

(2) NAP obuhvaća pokazatelje za monitoring uporabe pesticida koji sadržavaju aktivne tvari koje izazivaju posebnu zabrinutost, posebno ako su na raspolaganju alternativne mjere suzbijanja štetnih organizama.

(3) Na temelju pokazatelja iz stavka 2. ovoga članka i prema potrebi, uzimajući u obzir ciljeve za smanjenje rizika ili smanjenje uporabe pesticida, utvrđivat će se vremenski planovi i ciljevi za ograničenje uporabe, posebno ako ograničenje uporabe predstavlja prikladno sredstvo za postizanje smanjenja rizika. Pri izradi ili reviziji NAP-a vodi se briga o zdravstvenim, socijalnim, ekonomskim i ekološkim učincima predviđenih mjera, kao i o posebnim nacionalnim, regionalnim i lokalnim uvjetima te svim relevantnim interesnim skupinama. Uzimaju se u obzir i planovi doneseni u okviru drugih propisa koji uređuju uporabu pesticida. U NAP-u će se opisati način kako će se provesti mjere za postizanje ciljeva NAP-a.

(4) Prijedlog NAP-a priprema ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u suradnji s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, organizacijama, udrugama te nevladinim organizacijama na koje se predviđene mjere odnose i koje sudjeluju u ostvarenju ciljeva NAP-a.

(5) Za izradu prijedloga NAP-a osniva se povjerenstvo, a za praćenje provedbe predviđenih mjera i ostvarenja ciljeva NAP-a osniva se radna skupina.

(6) Članove povjerenstva i radne skupine imenuje ministar nadležan za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar) iz tijela državne uprave, znanstvenih i stručnih institucija, organizacija i udruga.

(7) NAP donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.

(8) Ministarstvo dostavlja NAP Europskoj komisiji i ostalim državama članicama Europske unije (u daljnjem tekstu: EU).

(9) NAP podliježe reviziji svakih pet godina, a o svim bitnim promjenama obavještava se Europska komisija.

(10) Djelokrug povjerenstva za izradu NAP-a kao i djelokrug radne skupine za praćenje provedbe predviđenih mjera i ostvarenja ciljeva NAP-a, kriterije za imenovanje članova povjerenstva i radne skupine, broj članova povjerenstva i radne skupine te trajanje njihovog mandata, način rada i odlučivanja, pravo na naknadu za rad u povjerenstvu i radnoj skupini i visinu naknade te druge pojedinosti vezane uz reviziju NAP-a i praćenje njegove provedbe propisat će ministar pravilnikom.

III. IZOBRAZBA PROFESIONALNIH KORISNIKA, DISTRIBUTERA I SAVJETNIKA

Izobrazba

Članak 5.

(1) Svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici (u daljnjem tekstu: obveznici izobrazbe) moraju imati primjerenu izobrazbu koja se sastoji od osnovnog modula i dopunskog modula izobrazbe za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.

(2) Obveznici izobrazbe dužni su položiti ispit kojim potvrđuju da posjeduju razinu znanja za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida, obavljanje poslova distribucije i prodaje pesticida te davanja savjeta u prodaji pesticida te savjeta za primjenu pesticida u proizvodnji hrane i zaštite bilja, biljnih proizvoda i objekata od štetnih organizama.

(3) Područja izobrazbe, stručne uvjete za obveznike izobrazbe, krajnji rok do kojeg obveznici izobrazbe moraju završiti osnovni modul izobrazbe, rok za obnavljanje stečenog znanja dopunskom izobrazbom, vrste modula i duljinu trajanja pojedinog modula, minimalne uvjete za pristup kandidata izobrazbi, detaljan način i tijek provedbe izobrazbe, način i tijek polaganja ispita, izgled, sadržaj i način izdavanja potvrde o položenom ispitu propisat će ministar pravilnikom.

(4) Priručnik za izobrazbu i testove za polaganje ispita priprema povjerenstvo koje imenuje ministar.

(5) Sadržaj priručnika, djelokrug povjerenstva za izradu priručnika i testova za polaganje ispita, kriterije za imenovanje članova povjerenstva, broj članova povjerenstva te trajanje njihovog mandata, način rada i odlučivanja, pravo na naknadu za rad u povjerenstvu i visinu naknade te druge pojedinosti vezane uz priručnik i rad povjerenstva propisat će ministar pravilnikom.

Provoditelji izobrazbe

Članak 6.

(1) Izobrazbu mogu provoditi samo ovlaštene pravne i fizičke osobe za provedbu izobrazbe koje ispunjavaju uvjete u pogledu programa izobrazbe, dovoljnog broja ovlaštenih predavača da mogu obuhvatiti sva područja izobrazbe, prostora i opreme i drugih potrebnih uvjeta.

(2) Uz zahtjev za ovlaštenje pravne i fizičke osobe podnose dokaze da ispunjavaju uvjete iz stavka 1. i 5. ovoga članka.

(3) Predavanja mogu držati samo ovlašteni predavači koji ispunjavaju uvjete u pogledu obrazovanja, radnog iskustva i drugih potrebnih uvjeta i samo za ona područja izobrazbe, module, kategorije i potkategorije za koja su ovlašteni.

(4) Promidžbene informacije koje se objavljuju na mrežnim stranicama ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba za provedbu izobrazbe ili se na neki drugi način daju, pozivi na izobrazbu te promidžbeni materijali moraju sadržavati jasne, istinite i potpune činjenice sukladno dobivenom ovlaštenju.

(5) Detaljne uvjete koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe za provedbu izobrazbe, sadržaj programa izobrazbe, vođenje evidencije o izobrazbi, uvjete za ukidanje ovlaštenja te najnižu potrebnu razinu obrazovanja i potrebno radno iskustvo koje moraju ispunjavati ovlašteni predavači te druge uvjete koje moraju ispunjavati ovlašteni predavači i uvjete za ukidanje ovlaštenja predavačima propisat će ministar pravilnikom.

(6) Ministarstvo rješenjem ovlašćuje pravne i fizičke osobe za provedbu izobrazbe i predavače za provedbu izobrazbe te rješenjem ukida ovlaštenja.

Iskaznice

Članak 7.

(1) Svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju imati identifikacijsku iskaznicu koja se izdaje na temelju potvrde o položenom ispitu. Iskaznicom dokazuju da imaju položen ispit iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Ovlašteni predavači moraju imati identifikacijsku iskaznicu.

(3) Iskaznica glasi na ime i prezime i neprenosiva je na druge osobe. Iskaznica vrijedi samo uz osobnu iskaznicu.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka do izdavanja iskaznice profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici potvrdom o položenom ispitu dokazuju svoje pravo, kao i u slučaju gubitka iskaznice do izdavanja nove iskaznice.

(5) Iskaznica će se smatrati nevažećom ako se utvrdi da su ovlašteni predavač ili profesionalni korisnik ili distributer ili savjetnik ostvarili pravo na iskaznicu na temelju lažnih ili krivotvorenih dokumenata te ako su na bilo koji način doveli instituciju koja provodi izobrazbu ili instituciju koja izdaje iskaznice u zabludu.

(6) Vrste, izgled i sadržaj iskaznice, postupak i način izdavanja i ukidanja iskaznice, postupanje s ukinutim i nevažećim iskaznicama, rok valjanosti iskaznice, obveze vlasnika iskaznice i krajnji rok do kojeg obveznici izobrazbe moraju posjedovati iskaznice, propisat će ministar pravilnikom.

IV. UVJETI ZA PRODAJU PESTICIDA

Mjesta prodaje

Članak 8.

(1) Pesticidi namijenjeni profesionalnim korisnicima se smiju prodavati samo u specijaliziranim prodavaonicama za pesticide.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka pesticidi se mogu prodavati i u posebnom dijelu ostalih prodavaonica u kojima se ne prodaje hrana i hrana za životinje. Posebni dio prodavaonice mora biti fizički odvojen od ostalog dijela prodavaonice i mora ispunjavati uvjete u pogledu zaposlenika, prostorija i opreme koji su propisani za specijalizirane prodavaonice.

(3) Pesticidi namijenjeni neprofesionalnim korisnicima smiju se prodavati u prodavaonicama u kojima se ne prodaje hrana kao što su trgovački centri, vrtni centri, cvjećarnice, odjeli za vrt i sl. i ne moraju se prodavati u fizički odvojenom dijelu prodavaonice, ali se moraju držati odvojeno i na način koji sprječava bilo kakav nepovoljan utjecaj na druge proizvode.

(4) Mjesta prodaje određuje Ministarstvo rješenjem o registraciji ili rješenjem o dozvoli kao i kojim korisnicima je pesticid namijenjen.

(5) Kriterije na temelju kojih se određuje je li pesticid namijenjen profesionalnim ili neprofesionalnim korisnicima propisat će ministar pravilnikom.

Uvjeti za distribuciju i prodaju pesticida

Članak 9.

(1) Distribucijom i prodajom pesticida mogu se baviti pravne i fizičke osobe (distributeri) koji imaju sjedište i adresu u Republici Hrvatskoj i koji su upisani u središnju evidenciju Fitosanitarnog informacijskog sustava (u daljnjem tekstu: FIS) Ministarstva, koja se vodi elektroničkim putem.

(2) Podaci za upis i/ili izmjenu i dopunu podataka za potrebe središnje evidencije FIS-a dostavljaju se elektroničkim obrascem.

(3) Distributeri ili vlasnici registracije pesticida su obvezni voditi evidencije o prodaji pesticida u skladu s člankom 67. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište i dostavljati podatke Ministarstvu.

(4) Podaci o prodanim količinama pesticida dostavljaju se elektroničkim obrascem u FIS.

(5) Distributer mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom zaposlenika u svojstvu odgovorne osobe.

(6) Ako distributer ima više prodajnih mjesta, u svakom prodajnom mjestu koje obuhvaća prodaju pesticida krajnjem profesionalnom korisniku mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom jednog zaposlenika u svojstvu savjetnika, osim na onom prodajnom mjestu gdje savjete daje odgovorna osoba.

(7) Distributeri moraju imati dovoljan broj zaposlenika koji imaju položen ispit iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.

(8) Pesticidi namijenjeni profesionalnim korisnicima smiju se prodavati samo osobama koje imaju odgovarajuću izobrazbu i položen ispit iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.

(9) Zaposlenici iz stavka 6. ovoga članka moraju biti na mjestu prodaje u vrijeme prodaje kako bi kupcima pružili odgovarajuće informacije o uporabi pesticida, o zdravstvenim i ekološkim rizicima kao i sigurnosne upute za sprječavanje opasnosti od rukovanja i uporabe pesticida te drugim ograničenjima uporabe.

(10) Za kupnju pesticida koji su namijenjeni neprofesionalnim korisnicima nije potrebna izobrazba ili položen ispit iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona, ali osoba koja prodaje takve pesticide treba imati odgovarajuću izobrazbu i položen ispit iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.

(11) Distributeri moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za skladištenje i prodaju pesticida glede mjesta, objekata, prostorija, opreme i uvjete za skladištenje i prodaju pesticida i postupanja s praznom ambalažom i opasnim otpadom od pesticida do njihove predaje ovlaštenoj osobi, sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom.

(12) Uvjete za upis u evidenciju i brisanje iz središnje evidenciju FIS-a, sadržaj elektroničkog obrasca za upis u središnju evidenciju, rokove za dostavu podataka za upis i izmjenu i dopunu podataka, uvjete za odgovornu osobu, savjetnika i distributera i njihove obveze, opće i posebne uvjete glede mjesta, objekata, prostorija, opreme za skladištenje i prodaju pesticida, uvjete za skladištenje i prodaju pesticida, postupanja s praznom ambalažom te način, sadržaj i rok dostave podataka o prodaji pesticida propisat će ministar pravilnikom.

V. INFORMIRANJE JAVNOSTI

Informiranje javnosti i podizanje razine svijesti

Članak 10.

(1) Mjere informiranja šire javnosti poduzimaju se sukladno potrebama i nastalim okolnostima radi poticanja i omogućavanja programa informiranja i podizanja razine svijesti, te stavljanjem točnih i objektivnih informacija o pesticidima na raspolaganje široj javnosti, posebno u svezi s rizicima i mogućim akutnim i kroničnim učincima na zdravlje ljudi, na neciljane organizme i na okoliš koji proizlaze od uporabe pesticida, kao i o primjeni nekemijskih alternativa.

(2) Vrste podataka koji će biti praćeni, način njihovog prikupljanja i praćenja te način informiranja šire javnosti propisat će ministar pravilnikom.

(3) Financijska sredstva za provođenje aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

VI. STROJEVI ZA PRIMJENU PESTICIDA

Stavljanje na tržište novih strojeva za primjenu pesticida

Članak 11.

(1) Novi strojevi za primjenu pesticida stavljaju se na tržište u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti i posebnim propisom kojim se uređuje sigurnost strojeva[1].

(2) Novim strojevima za primjenu pesticida podrazumijevaju se oni strojevi koji su prodani nakon 1. siječnja 2013.

Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida

Članak 12.

(1) Strojevi za primjenu pesticida koji su u uporabi i koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitom pregledu.

(2) Pregledima se provjerava zadovoljavaju li strojevi za primjenu pesticida određene tehničke zahtjeve radi postizanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi, životinja i okoliša.

(3) Pregledani strojevi za uporabu pesticida se označavaju znakom o obavljenom pregledu koji izdaju ovlaštene ispitne stanice.

(4) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka na temelju procjene rizika za zdravlje ljudi, životinja i okoliša te učestalosti uporabe mogu se izuzeti od obveze redovitog pregleda određene vrste strojeva za primjenu pesticida, a novi uređaji kupljeni nakon 1. siječnja 2013. dobivaju znak o obavljenom pregledu bez obavljenog redovitog pregleda ako su u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti i posebnim propisom kojim se uređuje sigurnost strojeva.

(5) Priznati se može pregled obavljen u drugoj državi članici Europske unije ako je pregled u pogledu tehničkih i sigurnosnih zahtjeva te istog razdoblja učestalosti pregleda istovjetan pregledu koji se obavlja u Republici Hrvatskoj.

(6) Detaljnije uvjete o redovitom pregledu i priznavanju pregleda, tehničkim zahtjevima za pregled strojeva za primjenu pesticida, učestalost redovitih pregleda, rokove do kojih strojevi za primjenu pesticida moraju biti najmanje jednom pregledani, iznimke od redovitog pregleda te izgled i način izdavanja znaka o obavljenom pregledu, izdavanje novog znaka u slučaju gubitka i oštećenja znaka propisat će ministar pravilnikom.

Ispitne stanice

Članak 13.

(1) Redovite preglede iz članka 12. ovoga Zakona mogu obavljati samo ovlaštene ispitne stanice za pregled strojeva za primjenu pesticida.

(2) Podaci o ovlaštenim ispitnim stanicama, odgovornim osobama i zaposlenicima vode se u FIS-u.

(3) Ovlaštena stanica mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom zaposlenika u svojstvu odgovorne osobe i najmanje jednog zaposlenika u punom radnom vremenu te posjedovati odgovarajuću opremu za pregled.

(4) Zaposlenici moraju imati završen osnovni program izobrazbe za obavljanje redovitih pregleda te redovito obnavljati znanje dopunskim programom izobrazbe koji provode ovlaštene institucije iz članka 15. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona.

(5) Ovlaštena ispitna stanica mora čuvati izvještaje o pregledu i voditi podatke o strojevima za primjenu pesticida, tehničkim podacima strojeva, njihovim vlasnicima ili trajnim korisnicima, izdanim izvještajima o pregledu i izdanim znakovima o obavljenom pregledu i druge podatke vezane uz pregled u računalnoj aplikaciji Ministarstva.

(6) Ispitna stanica mora unijeti podatke iz stavka 5. ovoga članka u računalnu aplikaciju Ministarstva odmah ili najkasnije u roku od 3 (tri) dana nakon izdanog znaka o obavljenom pregledu ili prijemu obavijesti o promjeni podataka i sinkronizirati te podatke sa središnjom aplikacijom FIS-a odmah ili najkasnije u roku od 3 (tri) dana od primljene obavijesti o promjeni podataka.

(7) Informacije o ovlaštenim ispitnim stanicama Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji i objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

(8) Dodatne uvjete za ovlaštenje ispitnih stanica, uvjete za ukidanje ovlaštenja, uvjete glede opreme, zaposlenika i mjesta pregleda, izobrazbe zaposlenika i programa izobrazbe, stručnu kontrolu redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida, uvjete za dobivanje znaka o obavljenom pregledu, načinu vođenja evidencija i brisanje iz evidencija te druge potrebne uvjete za obavljanje redovitih pregleda propisat će ministar pravilnikom.

(9) Ministarstvo rješenjem ovlašćuje i ukida ovlaštenje ispitnim stanicama.

Obveza vlasnika ili korisnika strojeva za primjenu pesticida

Članak 14.

(1) Vlasnici strojeva za primjenu pesticida ili njihovi trajni korisnici obvezni su prijaviti ovlaštenoj ispitnoj stanici nove strojeve za primjenu pesticida radi dobivanja znaka, obaviti redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida u uporabi u propisanom roku, kao i zatražiti priznavanje pregleda i izdavanje znaka za rabljene strojeve koji su pregledani u nekoj od država članica Europske unije i imaju važeći znak o pregledu izdan od ovlaštenog tijela te države.

(2) Vlasnici strojeva iz stavka 1. ovoga članka obvezni su čuvati izvještaj o pregledu do sljedećeg pregleda i prijaviti ispitnoj stanici svaku promjenu podataka o vlasništvu najkasnije u roku od 30 dana od nastanka promjene u pisanom obliku i priložiti dokaze o promjenama.

(3) Vlasnici strojeva iz stavka 1. ovoga članka obvezni su prijaviti ovlaštenoj ispitnoj stanici strojeve koje ne planiraju koristiti ili je prošlo više od 30 dana od isteka znaka radi odjave takvih strojeva.

VII. STRUČNE INSTITUCIJE I NJIHOVE NADLEŽNOSTI

Stručne institucije i njihove zadaće

Članak 15.

(1) Stručne poslove iz ovoga Zakona obavljaju:

1. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede i Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Zavod za mehanizaciju, koji provode izobrazbu odgovornih osoba i zaposlenika ispitnih stanica iz članka 13. stavka 4. ovoga Zakona i provjeru posjeduju li pravne i fizičke osobe svu potrebnu opremu za obavljanje redovitih pregleda prije podnošenja zahtjeva za ovlaštenje ispitne stanice iz članka 13. stavka 3. i 8. ovoga Zakona

2. Poljoprivredni institut Osijek koji provodi stručnu kontrolu redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida koju obavljaju ovlaštene ispitne stanice iz članka 13. stavka 8. ovoga Zakona radi utvrđivanja provodi li se pregled sukladno tehničkim zahtjevima za preglede i relevantnim usklađenim normama na razini EU-a

3. Savjetodavna služba koja izdaje iskaznice obveznicima izobrazbe i ovlaštenim predavačima iz članka 7. ovoga Zakona.

(2) U slučaju potrebe ministar može ovlastiti i druge pravne osobe za provedbu znanstvenih i stručnih poslova i zadataka radi provedbe ovoga Zakona.

(3) Ovlastiti se mogu samo one pravne osobe koje imaju sjedište i adresu u Republici Hrvatskoj, dovoljan broj stručnih zaposlenika, iskustvo u obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka, potrebni prostor i opremu.

VIII. POSEBNI POSTUPCI, UPORABE I PRIMJENE PESTICIDA

Primjena pesticida iz zraka

Članak 16.

(1) Primjena pesticida iz zraka nije dopuštena.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, primjena pesticida iz zraka može se dopustiti samo u posebnim slučajevima.

(3) Odobrenje za primjenu pesticida iz zraka izdaje Ministarstvo.

(4) Slučajeve u kojima se može izdati odobrenje za primjenu pesticida iz zraka i uvjete za izdavanje odobrenja propisat će ministar pravilnikom.

(5) Odobrenje iz stavka 3. ovoga članka je upravni akt.

Obavještavanje javnosti

Članak 17.

(1) Profesionalni korisnici pesticida moraju prije obavljanja tretiranja obavijestiti javnost, zainteresirane strane ili osobe koje bi mogle biti izložene pesticidima zanošenjem škropiva pri tretiranju ili na drugi način.

(2) Način obavještavanja, sadržaj i vrijeme obavijesti te druge pojedinosti vezane uz obavještavanje propisat će ministar pravilnikom.

Posebne mjere zaštite vodnog okoliša i pitke vode

Članak 18.

(1) Korisnici pesticida moraju poštovati ograničenja primjene pesticida radi zaštite voda i vodnog okoliša sukladno uputama, upozorenjima i obavijestima na etiketi ili rješenju o registraciji ili rješenju o dozvoli pesticida te poštivati zabrane i ograničenja uporabe pesticida na određenim tlima i u određenim područjima u skladu s propisima koji uređuju zaštitu voda.

(2) Detaljne mjere za zaštitu vodnog okoliša i pitke vode propisat će ministar pravilnikom.

Smanjenje uporabe pesticida ili rizika u određenim područjima

Članak 19.

(1) Uzimajući u obzir nužne higijenske i zdravstvene zahtjeve javne higijene, kao i potrebu očuvanja biološke raznolikosti, odnosno rezultate odgovarajuće procjene rizika, u određenim specifičnim područjima uporabu pesticida potrebno je svesti na najmanju moguću mjeru ili zabraniti njihovu uporabu.

(2) Koja područja se smatraju specifičnim u smislu uporabe pesticida, kao i mjere za smanjenje rizika od uporabe pesticida te ograničenja i zabrane uporabe određenih pesticida u tim područjima propisat će ministar pravilnikom.

(3) Mjere za smanjenje uporabe pesticida ili njihove zabrane mogu biti propisane općim aktima o zaštiti i očuvanju zaštićenog područja koji se donose sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje zaštita prirode.

(4) Opće akte iz stavka 3. ovoga članka donosi ministar nadležan za zaštitu okoliša i prirode uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu.

(5) Pravilnik iz stavka 2. ovoga članka donosi se uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite okoliša i prirode.

Primjena, rukovanje i uvjeti skladištenja pesticida i gospodarenje njihovom ambalažom i ostacima kod korisnika pesticida

Članak 20.

(1) Korisnici pri tretiranju moraju koristiti odgovarajuća sredstva za osobnu zaštitu i posebna zaštitna sredstva te strojeve za primjenu pesticida i opremu u skladu s uputama na etiketi ili rješenju o registraciji i dozvoli pojedinog pesticida ovisno o pesticidu i metodi tretiranja koju primjenjuju.

(2) Pesticidi se moraju čuvati u posebnoj prostoriji ili posebnom ormaru u originalnoj ambalaži, odvojeno od hrane i hrane za životinje te drugih predmeta opće uporabe, izvan dosega djece, uz određene uvjete glede temperature, vlage i svjetlosti i u skladu s drugim uvjetima navedenim na etiketi.

(3) Korisnik ne smije posjedovati, čuvati ili primjenjivati pesticide koji nisu registrirani u Republici Hrvatskoj, koji nemaju valjano rješenje o registraciji ili rješenje o dozvoli ili ako je istekao rok valjanosti ili istekao dopušteni rok za prodaju i primjenu postojećih zaliha.

(4) Korisnici moraju praznu ambalažu od pesticida, ambalažu s ostacima pesticida, pesticide kojima je istekao rok valjanosti, pesticide kojima je istekla registracija ili dopušteno razdoblje za primjenu zaliha i ostatke škropiva odvojeno skupljati i privremeno čuvati do predaje ovlaštenoj osobi sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom.

(5) U slučaju nesreće u kojoj je ugroženo zdravlje ljudi, životinja ili okoliš, profesionalni korisnici moraju postupiti u skladu s uputama na etiketi ili sigurnosno tehničkom listu te o nesreći odmah obavijestiti Državni centar 112.

(6) Ako profesionalni korisnik tijekom ili nakon tretiranja uoči opasnost ili neželjeno djelovanje pesticida ili ostataka pesticida na zdravlje ljudi, životinja, okoliš, tretirane usjeve ili usjeve koji slijede u plodoredu, mora o tome odmah obavijestiti Ministarstvo ili nadležnog poljoprivrednog inspektora.

(7) Profesionalni korisnik je obvezan čistiti strojeve za primjenu pesticida u skladu s uputama na etiketi određenog pesticida.

(8) Profesionalni korisnik je obvezan voditi evidenciju o uporabi pesticida sukladno članku 67. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište i dostaviti navedene podatke na zahtjev Ministarstva.

(9) Tijekom obavljanja tretiranja profesionalni korisnici moraju imati iskaznicu iz članka 7. ovoga Zakona i osobnu iskaznicu.

Integrirana zaštita bilja

Članak 21.

(1) Ministarstvo će poduzimati mjere za poticanje zaštite bilja sa smanjenom uporabom pesticida, dajući kad god je to moguće prednost nekemijskim mjerama zaštite bilja od štetnih organizama, a profesionalni korisnici pesticida uvijek trebaju dati prednost postupcima i pesticidima sa smanjenim rizikom za zdravlje ljudi i za okoliš te kod odabira pesticida iste namjene uvijek dati prednost pesticidu manjeg rizika za okoliš i zdravlje ljudi i životinja.

(2) Zaštita bilja sa smanjenom uporabom pesticida temelji se na primjeni temeljnih načela integrirane zaštite bilja i na ekološkoj proizvodnji bilja u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (SL L 189, 20. 7. 2007.).

(3) Izvještajno-prognoznim poslovima koji se provode u skladu s posebnim zakonom koji uređuje biljno zdravstvo sustavno se prate i registriraju dinamika pojave, štete i mjere suzbijanja određenih štetnih organizama, kao i njihov intenzitet napada i proširenje te negativne posljedice tretiranja pesticidima.

(4) Osim prikupljanja podataka o štetnim organizmima, izvještajni poslovi obuhvaćaju i prikupljanje podataka o prisutnosti, pojavi, rasprostranjenosti i brojnosti korisnih organizama. Prognoznim poslovima predviđa se jačina pojave, utvrđuju se optimalni rokovi i mjere suzbijanja štetnih organizama, i to na osnovi rezultata izvještajnih poslova.

(5) Preporuke i informacije o izvještajno prognoznim poslovima javno su dostupne korisnicima pesticida na regionalnoj razini na mrežnim stranicama Savjetodavne službe (http://www.savjetodavna.hr), a na državnoj razini na mrežnim stranicama Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo – Zavoda za zaštitu bilja (http://www.hcphs.hr).

(6) Za dodatnu provedbu integrirane zaštite bilja izrađuju se tehnološke upute za integriranu proizvodnju bilja. Tehnološke upute pripremaju se i objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva sukladno posebnom propisu koji uređuje integriranu proizvodnju bilja.

(7) Temeljna načela integrirane zaštite bilja te rok za njihovu obveznu primjenu propisat će ministar pravilnikom.

Pružanje usluga

Članak 22.

Profesionalni korisnici koji pružaju uslugu tretiranja moraju ispunjavati uvjete koje će propisati ministar pravilnikom.

Pokazatelji procjene rizika

Članak 23.

(1) Za potrebe procjene napretka smanjenja rizika od uporabe pesticida na okoliš i zdravlje ljudi i životinja te za praćenje napretka postizanja općih i posebnih ciljeva NAP-a, kao i za upravljanje rizikom na nacionalnoj razini i za potrebe obrade podataka i izvještavanja koriste se pokazatelji rizika.

(2) Pokazatelje rizika propisat će ministar pravilnikom.

(3) Informacije o rezultatima i napretku u smanjenju rizika od uporabe pesticida na okoliš, zdravlje ljudi i životinja objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva i dostavljaju se Europskoj komisiji i drugim državama članicama EU-a.

IX. ZBIRKE PODATAKA, VOĐENJE EVIDENCIJA, PRIBAVLJANJE PODATAKA I INFORMACIJA

Vođenje zbirki podataka i evidencija, pribavljanje podataka i informacija

Članak 24.

(1) Radi osiguranja provedbe ovoga Zakona, Ministarstvo prikuplja podatke i informacije o pesticidima, profesionalnim korisnicima, savjetnicima i distributerima, prodaji i primjeni pesticida, strojevima za primjenu pesticida i njihovim vlasnicima ili trajnim korisnicima, ovlaštenim predavačima, ovlaštenim institucijama za provedbu izobrazbe, ovlaštenim ispitnim stanicama i druge potrebne podatke za provedbu ovoga Zakona.

(2) Podaci se vode u elektroničkom obliku kao baze podataka u sklopu FIS-a.

(3) Ministarstvo dostavlja podatke Europskoj komisiji, drugim institucijama i tijelima EU-a i drugim državama članicama o pesticidima, strojevima za primjenu pesticida, izobrazbi profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika, primjeni temeljnih načela integrirane zaštite bilja, rezultatima službenih kontrola pesticida, ostataka pesticida i održive uporabe pesticida te druge podatke i informacije u skladu s propisima EU-a.

(4) Podatke iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo razmjenjuje i dostavlja drugim tijelima državne i lokalne samouprave, pravnim i fizičkim osobama ako su im takvi podaci potrebni za provedbu poslova utvrđenih zakonom ili drugim propisom ili su im takvi podaci potrebni za obavljanje poslova iz djelokruga rada.

(5) Ministarstvo pribavlja i koristi podatke i informacije koje u sklopu propisanih zbirki podataka i evidencija vode druga tijela državne uprave, pravne i fizičke osobe, a koji su potrebni za provedbu ovoga Zakona i NAP-a.

(6) Podaci i informacije iz stavka 5. ovoga članka dostavljaju se Ministarstvu bez naknade.

(7) Ministarstvo povezuje zbirke podataka koje se vode u sklopu FIS-a sa zbirkama podataka koje vode druga tijela državne uprave te pravne i fizičke osobe.

(8) Zbirke podataka koje se vode u sklopu FIS-a financiraju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(9) Pravne i fizičke osobe obvezne su dostaviti podatke i informacije za potrebe vođenja i održavanja zbirki podataka i evidencija.

(10) Način prikupljanja i dostave podataka i informacija, rokove u kojima se podaci trebaju dostaviti, njihov unos, način vođenje zbirki i evidencija, mijenjanje i brisanje podataka te brisanje pravnih i fizičkih osoba iz evidencija i zbirki podataka propisat će ministar pravilnikom.

Povjerenstvo za pesticide

Članak 25.

(1) Za obavljanje poslova iz područja sredstava za zaštitu bilja, ostataka pesticida i održive uporabe pesticida osniva se Povjerenstvo za pesticide (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao savjetodavno tijelo Ministarstva.

(2) Ministar rješenjem imenuje članove Povjerenstva iz redova relevantnih znanstvenih i stručnih djelatnika.

(3) Članovima Povjerenstva pripada naknada za rad u visini koju odredi ministar.

(4) Detaljne uvjete o sastavu Povjerenstva, djelokrugu i načinu rada propisat će ministar pravilnikom.

X. NAKNADE I TROŠKOVI

Naknade

Članak 26.

(1) Pravne i fizičke osobe plaćaju naknade za:

1. izobrazbu profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika, polaganje ispita i izdavanje iskaznice iz članka 7. ovoga Zakona

2. stručnu kontrolu redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida koje obavljaju ovlaštene ispitne stanice iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona

3. izobrazbu odgovornih osoba i zaposlenika ovlaštenih ispitnih stanica i polaganje ispita iz članka 13. stavka 4. ovoga Zakona

4. redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida i izdavanje znaka o obavljenom pregledu iz članka 12. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona.

(2) Naknade iz stavka 1. ovoga članka prihod su osoba koje obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada. Prihodom od naknada mogu se podmirivati materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine vezani za obavljanje poslova propisanih ovim Zakonom.

(3) Visinu naknada iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar pravilnikom.

Troškovi

Članak 27.

Troškovi provedbe programa postregistracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja iz članka 68. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište financiraju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

XI. NADZOR

Upravni nadzor

Članak 28.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega te nadzor nad radom stručnih institucija uključenih u stručne poslove i zadaće iz područja održive uporabe pesticida obavlja Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor

Članak 29.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja poljoprivredna inspekcija sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti poljoprivredne inspekcije te posebnom zakonu o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i posebnom zakonu o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla.

Ovlasti inspektora

Članak 30.

(1) Osim ovlaštenja iz članka 29. ovoga Zakona poljoprivredni inspektor ima na temelju ovoga Zakona i sljedeće ovlasti:

1. provjerava imaju li obveznici izobrazbe odgovarajuću izobrazbu iz članka 5. ovoga Zakona, položen ispit iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona i odgovarajuću iskaznicu iz članka 7. ovoga Zakona

2. provjerava ispunjavaju li ovlašteni predavači uvjete iz članka 6. ovoga Zakona i posjeduju li odgovarajuću iskaznicu iz članka 7. ovoga Zakona

3. provjerava ispunjavaju li ovlaštene pravne i fizičke osobe za provedbu izobrazbe propisane uvjete sukladno članku 6. ovoga Zakona

4. provjerava ispunjavaju li osobe koje se bave prodajom i distribucijom pesticida propisane uvjete glede zaposlenika, prostora i opreme, skladištenja pesticida, ambalaže, vođenja evidencija i druge propisane uvjete sukladno člancima 8. i 9. ovoga Zakona

5. provjerava ispunjavaju li ovlaštene stanice za pregled strojeva za primjenu pesticida propisane uvjete iz članaka 12. i 13. ovoga Zakona

6. provjerava ispunjavaju li vlasnici strojeva za primjenu pesticida ili njihovi trajni korisnici propisane uvjete iz članaka 12. i 14. ovoga Zakona

7. provjerava ispunjavaju li profesionalni korisnici pesticida propisane uvjete i obveze iz članaka 5., 7., 12., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. i 24. ovoga Zakona

8. provjerava obavljaju li stručne institucije iz članka 15. svoje zadaće i preuzete obveze

9. predlaže da se ovlaštenom predavaču i obveznicima izobrazbe ukine iskaznica ili smatra nevažećom u slučaju iz članka 7. stavka 5. ovoga Zakona ili u slučaju učestalih neispunjavanja uvjeta iz članka 5., 6., 7., 8., 9., 12., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21. i 22. ovoga Zakona

10. predlaže da se ovlaštenim pravnim i fizičkim osobama za provedbu izobrazbe u slučaju neispunjavanja uvjeta iz članka 6. ovoga Zakona izda rješenje o ukidanju ovlaštenja

11. predlaže da se ovlaštenim ispitnim stanicama u slučaju neispunjavanja uvjeta iz članaka 12. i 13. ovoga Zakona izda rješenje o ukidanju ovlaštenja

12. predlaže da se osobe koje se bave prodajom i distribucijom pesticida brišu iz evidencije FIS-a ako ne uklone nepravilnosti koje su dovele do zabrane prodaje i distribucije pesticida u roku od šest mjeseci

13. obavlja i druge radnje potrebne za provođenje ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(2) Pri obavljanju inspekcijskog nadzora poljoprivredni inspektor poduzima mjere sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti poljoprivredne inspekcije i na temelju ovoga Zakona sljedeće mjere:

1. zabranjuje obavljanje prodaje i distribucije pesticida pravnim i fizičkim osobama koje nisu upisane u evidenciju FIS-a i ne ispunjavaju uvjete glede zaposlenika, objekata, prostorija, opreme, skladištenja, postupanja s pesticidima i njihovom ambalažom, vođenja i dostave podataka za potrebe upisa u evidenciju FIS-a i podataka o prodaji sukladno člancima 9. i 24. ovoga Zakona

2. zabranjuje prodaju pesticida koji su namijenjeni profesionalnim korisnicima ako se ne prodaju u specijaliziranim trgovinama, odnosno prodaju na mjestima na kojima nije dopuštena prodaja sukladno članku 8. ovoga Zakona

3. zabranjuje prodaju pesticida koji su namijenjeni neprofesionalnim korisnicima ako ne ispunjavaju propisane uvjete iz članka 8. ovoga Zakona

4. zabranjuje uporabu pesticida koji su namijenjeni profesionalnim korisnicima osobama koje nemaju izobrazbu iz članka 5. ovoga Zakona, položen ispit iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona ili iskaznicu iz članka 7. i članka 20. stavka 9. ovoga Zakona i ne ispunjavaju uvjete iz članka 22. ovoga Zakona

5. zabranjuje obavljanje djelatnosti savjetovanja o pesticidima savjetnicima koji nemaju primjerenu izobrazbu sukladno članku 5., položen ispit iz članka 5. stavka 2. te iskaznicu sukladno članku 7. ovoga Zakona

6. zabranjuje obavljanje djelatnosti prodaje i distribucije pesticida distributerima koji nemaju izobrazbu sukladno članku 5., položen ispit iz članka 5. stavka 2. te iskaznicu sukladno članku 7. ovoga Zakona

7. zabranjuje obavljanje djelatnosti profesionalnim korisnicima, distributerima, savjetnicima ili predavačima koji su ostvarili pravo na iskaznicu na temelju lažnih dokumenata sukladno članku 7. stavku 5. ovoga Zakona ili u slučaju ukidanja iskaznice iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona

8. oduzima ukinute iskaznice i iskaznice koje se smatraju nevažećim sukladno članku 7. ovoga Zakona

9. nalaže mjere obvezne dostave podataka ako profesionalni korisnik ne dostavi podatke o uporabi pesticida na zahtjev Ministarstva sukladno članku 20. stavku 8. ovoga Zakona

10. zabranjuje uporabu pesticida korisniku koji nepravilno primjenjuje pesticid i ne pridržava se odredbi iz članka 20. ovoga Zakona

11. zabranjuje obavljanje izobrazbe pravnim i fizičkim osobama ako nemaju ovlaštenje Ministarstva, ne ispunjavaju propisane uvjete, glede predavača, prostora, opreme i druge uvjete iz članka 6. ovoga Zakona

12. zabranjuje obavljanje izobrazbe predavačima koji nemaju ovlaštenje Ministarstva ili ne ispunjavaju propisane uvjete iz članka 6. ovoga Zakona i nemaju iskaznicu iz članka 7. ovoga Zakona

13. zabranjuje uporabu strojeva za primjenu pesticida ako nemaju valjani znak o pregledu sukladno članku 12. ovoga Zakona

14. zabranjuje ispitnoj stanici obavljanje pregleda strojeva za primjenu pesticida ako nema ovlaštenje Ministarstva ili ne ispunjava propisane uvjete iz članka 13. ovoga Zakona

15. zabranjuje korisnicima pesticida uporabu neregistriranog pesticida, pesticida kojemu je istekao rok valjanosti ili istekao krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha sukladno članku 20. stavku 3. ovoga Zakona

16. nalaže stručnim institucijama iz članka 15. ovoga Zakona otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u prihvatljivom roku

17. nalaže pravnim i fizičkim osobama iz članka 31. ovoga Zakona uklanjanje nepravilnosti u prihvatljivom roku

18. obavlja druge radnje i naređuje druge mjere radi provedbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(3) Mjere iz stavka 2. ovoga članka naređuju se pisanim rješenjem donesenim u upravnom postupku.

(4) Žalba protiv rješenja donesenih na temelju odredbi ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(5) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka može se u roku od 15 dana od zaprimanja rješenja izjaviti žalba Povjerenstvu za žalbe.

(6) Članove Povjerenstva iz stavka 5. ovoga članka imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(7) Povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka čine tri člana od kojih su dva iz reda poljoprivrednih inspektora Ministarstva, a jedan član iz reda državnih službenika Ministarstva koji ima završen najmanje diplomski studij pravne struke.

(8) Povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka donosi Poslovnik o radu.

(9) Prijedloge iz stavka 1. ovoga članka inspektor dostavlja u upravu Ministarstva nadležnu za održivu uporabu pesticida.

(10) Protiv rješenja Ministarstva donesenih na temelju ovoga Zakona nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Dužnosti osoba koje podliježu inspekcijskom nadzoru

Članak 31.

(1) Pravne i fizičke osobe koje podliježu nadzoru inspekcije na temelju ovoga Zakona dužne su omogućiti obavljanje inspekcijskog nadzora, pružiti potrebne podatke i informacije te osigurati uvjete za nesmetani rad inspektora.

(2) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su na zahtjev inspektora u određenom roku dostaviti ili pripremiti podatke i materijale koji su im potrebni za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora.

XII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 32.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. provodi izobrazbu obveznika izobrazbe bez ovlaštenja Ministarstva, odnosno ne ispunjava uvjete sukladno članku 6. ovoga Zakona

2. obavlja prodaju i distribuciju pesticida, a nije upisana u evidenciju FIS-a ili nema sjedište i adresu u Republici Hrvatskoj sukladno članku 9. stavku 1. ovoga Zakona

3. prodaje pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima osobama koje nemaju izobrazbu iz članka 5. ovoga Zakona, položen ispit iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona i iskaznicu iz članka 7. ovoga Zakona sukladno članku 9. stavku 8. ovoga Zakona

4. provodi pregled strojeva za primjenu pesticida bez ovlaštenja Ministarstva iz članka 13. stavka 1. i 9. ovoga Zakona

5. provodi primjenu pesticida iz zraka bez odobrenja Ministarstva sukladno članku 16. stavcima 3. i 5. ovoga Zakona

6. pruža usluge tretiranja, a ne ispunjava propisane uvjete iz članka 22. ovoga Zakona

7. ako ne postupi po rješenju inspektora sukladno članku 30. stavku 2. ovoga Zakona

8. inspektoru ne omogući nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora po ovom Zakonu ili ga pri tom sprječava, vrijeđa, ili mu ne da na uvid zahtijevanu dokumentaciju, obrazloženja, informacije i podatke ili potrebne predmete sukladno članku 31. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik.

(4) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

Članak 33.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. obavlja poslove distribucije i prodaje pesticida, daje savjete o sigurnoj i pravilnoj primjeni pesticida, a nema propisanu izobrazbu sukladno članku 5. stavcima 1., 2. i 3. ovoga Zakona i iskaznicu sukladno članku 7. stavcima 1., 3., 4. i 6. ovoga Zakona

2. kupi, posjeduje ili koristi pesticid namijenjen profesionalnim korisnicima, a nema izobrazbu iz članka 5. ovoga Zakona, položen ispit iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona i iskaznicu iz članka 7. i članka 20. stavka 9. ovoga Zakona

3. obavlja predavanje i sudjeluje u provedbi izobrazbe predavač koji nije ovlašteni predavač sukladno članku 6. stavcima 3. i 5. ovoga Zakona i nema iskaznicu sukladno članku 7. stavcima 2., 3. i 6. ovoga Zakona

4. za potrebe provedbe izobrazbe sklopi ugovor s osobom koja nije ovlašteni predavač sukladno članku 6. ovoga Zakona

5. ne postupi na propisan način s ukinutom i nevažećom iskaznicom i ne pridržava se obveza vlasnika iskaznice sukladno članku 7. stavku 6. ovoga Zakona

6. obavlja poslove distribucije, tretiranja, predavanja, davanja savjeta s iskaznicom koja nije izdana sukladno članku 7. ovoga Zakona

7. nastavi obavljanje poslova distribucije, davanja savjeta, obavlja tretiranje ili obavlja predavanje ako se iskaznica smatra nevažećom sukladno članku 7. stavku 5. ovoga Zakona ili je iskaznica ukinuta sukladno članku 7. stavku 6. ovoga Zakona, odnosno nastavi obavljanje poslova distribucije, davanja savjeta i tretiranja nakon isteka iskaznice

8. prodaje pesticide u suprotnosti s člankom 8. ovoga Zakona

9. ne ispunjava uvjete za distribuciju i prodaju pesticida glede zaposlenika, objekata, mjesta prodaje, prostorija, opreme, skladištenja, postupanja s pesticidima i njihovom ambalažom, vođenja evidencija o prodaji pesticida i dostavi podataka o prodaji, vođenju ostalih evidencija i dostavi podataka i ostale uvjete sukladno člancima 8. i 9. te članku 24. stavcima 9. i 10. ovoga Zakona

10. ne dostavi izmjenu podataka u FIS sukladno članku 9. stavku 2. i članku 24. stavku 9. ovoga Zakona

11. koristi strojeve za primjenu pesticida koji nisu pregledani ili nemaju znak o obavljenom pregledu sukladno članku 12. stavcima 1., 3., 4. i 6. ovoga Zakona

12. ne ispunjava uvjete glede zaposlenika i opreme, ne vodi potrebne podatke o strojevima za primjenu pesticida u računalnoj aplikaciji Ministarstva i ne razmjeni te podatke sa središnjom računalnom aplikacijom Ministarstva, ne čuva izvještaje o pregledu i ne ispunjava druge uvijete sukladno članku 13. stavcima 3., 4., 5., 6. i 8. ovoga Zakona, a obavlja redovite preglede strojeva za primjenu pesticida

13. ne prijavi novi stroj za primjenu pesticida iz članka 11. ovoga Zakona ovlaštenoj ispitnoj stanici ili ne zatraži priznanje pregleda, ne čuva izvještaje o pregledu, ne prijavi ispitnoj stanici promjenu podataka o vlasništvu ili ne odjavi strojeve za primjenu pesticida sukladno članku 14. ovoga Zakona

14. ne obavijesti javnost, zainteresirane strane ili osobe koje bi mogle biti izložene pesticidima pri tretiranju sukladno članku 17. ovoga Zakona

15. korisnik pesticida ne poduzima propisane mjere radi zaštite vodnog okoliša i pitke vode sukladno članku 18. ovoga Zakona

16. korisnik pesticida ne provodi mjere za smanjenje rizika od uporabe pesticida sukladno članku 19. ovoga Zakona

17. korisnik pesticida obavlja tretiranje, a ne koristi odgovarajuća osobna zaštitna sredstva sukladno članku 20. stavku 1. ovoga Zakona

18. ne čuva pesticide u skladu s članku 20. stavku 2. ovoga Zakona i u skladu s drugim uvjetima navedenim na etiketi

19. posjeduje, drži ili primjenjuje pesticid koji nije registriran u Republici Hrvatskoj, nema valjano rješenje o registraciji ili dozvoli, ako je istekao rok za prodaju zaliha i primjenu pesticida sukladno članku 20. stavku 3. ovoga Zakona

20. ne postupa s ambalažom pesticida, ostacima pesticida u ambalaži, ostacima škropiva sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom sukladno članku 20. stavku 4. ovoga Zakona

21. u slučaju nesreće ne postupi sukladno članku 20. stavcima 5. i 6. ovoga Zakona

22. ne čisti strojeve za primjenu pesticida sukladno uputama na etiketi pojedinog pesticida sukladno članku 20. stavku 7. ovoga Zakona

23. ne posjeduje iskaznicu i osobnu iskaznicu pri obavljanju tretiranja sukladno članku 20. stavku 9. ovoga Zakona

24. ne primjenjuje temeljna načela integrirane zaštite bilja u skladu s člankom 21. ovoga Zakona

25. ne dostavi podatke potrebne za vođenje zbirki podataka i evidencija u skladu s propisanim načinom dostave i rokom u kojem se podaci trebaju dostaviti sukladno članku 24. stavcima 9. i 10. ovoga Zakona

26. stručne institucije iz članka 15. ne obavljaju svoje zadaće ili ne isprave nepravilnosti koje su utvrđene kod inspekcijskog nadzora sukladno članku 30. stavku 2. točki 16. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 3000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik.

(4) Novčanom kaznom od 2000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje propisa

Članak 34.

(1) Propise iz članka 4. stavka 10., članka 5. stavaka 3. i 5., članka 6. stavka 5., članka 7. stavka 6., članka 8. stavka 5., članka 9. stavka 12., članka 10. stavka 2., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 8., članka 16. stavka 4., članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2., članka 19. stavka 2., članka 21. stavka 7., članka 22., članka 23. stavka 2., članka 24. stavka 10., članka 25. stavka 4. i članka 26. stavka 3. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka, ostaju na snazi sljedeći propisi doneseni na temelju Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05.):

– Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine«, br. 142/12.)

– Pravilnik o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanje dozvola za sredstva za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 94/07., 36/10., 55/10. i 38/13.)

– Pravilnik o sastavu, djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za sredstva za zaštitu bilja i ostatke sredstava za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 67/09.).

(3) Osim propisa iz stavka 1. ovoga članka ministar može donijeti pravilnike, naredbe i naputke radi provedbe izmjena i dopuna Direktive 2009/128/EZ i delegiranih akata Europske komisije potrebnih za provedbu ovoga Zakona.

Prijelazne odredbe

Članak 35.

(1) Do donošenja propisa iz članka 22. ovoga Zakona pružanje usluga tretiranja mogu obavljati samo one pravne i fizičke osobe koje su upisane u Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja sukladno Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05.) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine«, br. 142/12.).

(2) Distributeri ili vlasnici rješenja o registraciji pesticida koji su obavljali poslove distribucije i prodaje pesticida do stupanja na snagu ovoga Zakona obvezni su dostaviti podatke za upis u središnju evidenciju FIS-a iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona i podatke o prodaji pesticida iz članka 9. stavka 2. i 3. ovoga Zakona najkasnije do 1. travnja 2014.

Propisi koji prestaju važiti

Članak 36.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05., 25/09. i 80/13.).

Stupanje na snagu

Članak 37.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/318

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

[1] Pravilnik je preuzeo odredbe Direktive 2009/127/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. kojom se nadopunjuje Direktiva 2006/42/EZ u dijelu koji se odnosi na strojeve za primjenu pesticida.