Zakon o izmjenama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o izmjenama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

HRVATSKI SABOR

270

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/04

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA

Članak 1.

U Zakonu o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 81/13.) u članku 3. stavku 1. iza riječi: »poljoprivredu« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a riječi: »i Državni inspektorat« brišu se.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo nadležno za zdravlje ima obvezu surađivati s ministarstvom nadležnim za poljoprivredu vezano za:

– provedbu službenih kontrola,

– izradu i provedbu posebnih godišnjih operativnih planova službenih kontrola i ostalih planova iz područja primjene ovoga Zakona,

– izradu Višegodišnjeg nacionalnog plana službenih kontrola,

– izradu godišnjih izvješća,

– organizaciju i provedbu sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje,

– komunikaciju i razmjenu informacija o svim pitanjima iz područja primjene ovoga Zakona te

– ostala pitanja iz područja primjene ovoga Zakona.«.

U stavku 6. iza riječi: »poljoprivredu« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a riječi: »i Državni inspektorat« brišu se.

Članak 2.

U članku 6. stavku 2. iza riječi: »sanitarni inspektori« zarez i riječi: »gospodarski inspektori« brišu se.

Članak 3.

U članku 7. stavku 2. točki b) riječi: »gospodarski inspektori« zamjenjuju se riječima: »inspekcija za kakvoću hrane«.

U stavku 3. riječi: »provode gospodarski inspektori« zamjenjuju se riječima: »provodi inspekcija za kakvoću hrane«.

Stavci 8. i 9. mijenjaju se i glase:

»(8) Službenu kontrolu zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda provodi na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, na razini proizvodnje i prerade hrane bez obzira na podrijetlo te na razini maloprodaje hrane bez obzira na podrijetlo inspekcija za kakvoću hrane, prema posebnom propisu, a službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti ovih proizvoda provode se prema stavku 1. ovoga članka.

(9) Službenu kontrolu u ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda provodi na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, na razini proizvodnje i prerade hrane te na razini maloprodaje hrane bez obzira na podrijetlo poljoprivredna inspekcija, prema posebnom propisu, a službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene ili sigurnosti ovih proizvoda provode se prema stavku 1. ovoga članka.«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 2. točki b) riječi: »gospodarski inspektori« zamjenjuju se riječima: »stočarska inspekcija«.

Članak 5.

U članku 14. stavku 4. riječi: »i Državnog inspektorata« brišu se.

U stavku 5. iza riječi: »poljoprivredu« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a riječi: »i Državnom inspektoratu« brišu se.

Članak 6.

U članku 29. stavku 1. riječi: »i Državnim inspektoratom« brišu se.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/304

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.