Zakon o izmjenama Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o izmjenama Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja

HRVATSKI SABOR

271

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTINJA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/05

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTINJA

Članak 1.

U Zakonu o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja (»Narodne novine« br. 125/13.) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pri provedbi ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. točaka 1., 2., 5., 6. i 8. ovoga Zakona Ministarstvo surađuje s ministarstvom nadležnim za financije.«.

Članak 2.

U članku 16. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Ministarstvo nadležno za financije, prema propisima kojima je uređen djelokrug rada i ovlasti ministarstva nadležnog za financije u području prometa roba, nad provedbom:

– Uredbe (EZ) br. 1523/2007, u dijelu koji se odnosi na trgovinu krzna mačaka i pasa

– Uredbe (EZ) br. 1007/2009 i Uredbe (EU) br. 737/2010, u dijelu koji se odnosi na trgovinu proizvoda od tuljana.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/320

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.