Zakon o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

HRVATSKI SABOR

274

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 834/2007 O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI I OZNAČAVANJU EKOLOŠKIH PROIZVODA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/08

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 834/2007 O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI I OZNAČAVANJU EKOLOŠKIH PROIZVODA

Članak 1.

U Zakonu o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, br. 80/13.) u članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Službene kontrole nad provedbom ovoga Zakona i Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 provode poljoprivredni inspektori te prema nadležnostima iz posebnih propisa koji se odnose na poljoprivredu i hranu inspektori za kakvoću hrane, poljoprivredni inspektori, sanitarni inspektori i veterinarski inspektori (u daljnjem tekstu: osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola) iz tijela navedenih posebnim propisom o službenim kontrolama te propisima kojima su uređeni djelokrug i ovlasti tih tijela.«.

U stavku 10. riječi: »gospodarskog inspektora« zamjenjuju se riječima: »nadležnog inspektora«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/312

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.