Zakon o izmjeni Zakona o hrani

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o izmjeni Zakona o hrani

HRVATSKI SABOR

275

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O HRANI

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o hrani, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/09

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O HRANI

Članak 1.

U Zakonu o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13.) u članku 32. stavku 1. iza riječi: »poljoprivredu« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a riječi: »i Državni inspektorat« brišu se.

U stavku 2. iza riječi: »poljoprivredni inspektori« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a riječi: »i gospodarski inspektori« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/305

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v.r.