Zakon o izmjeni Zakona o informiranju potrošača o hrani

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o izmjeni Zakona o informiranju potrošača o hrani

HRVATSKI SABOR

276

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O INFORMIRANJU POTROŠAČA O HRANI

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o informiranju potrošača o hrani, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/10

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O INFORMIRANJU POTROŠAČA O HRANI

Članak 1.

U Zakonu o informiranju potrošača o hrani (»Narodne novine«, br. 56/13.) u članku 5. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Tijela nadležna za provedbu službenih kontrola nad provedbom ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona su Ministarstvo i ministarstvo nadležno za zdravlje.

(4) Službene kontrole nad provedbom ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona te posebnih propisa koji se odnose na hranu provode inspektori za kakvoću hrane, poljoprivredni inspektori, sanitarni inspektori i veterinarski inspektori (u daljnjem tekstu: osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola) iz tijela navedenih u stavku 3. ovoga članka sukladno posebnom propisu o službenim kontrolama te propisima kojima su uređeni djelokrug i ovlasti tih tijela.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/317

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.