Zakon o izmjeni Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o izmjeni Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

HRVATSKI SABOR

277

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSEBNIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE BRAŠNA NA TRŽIŠTE

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/11

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O POSEBNIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE BRAŠNA NA TRŽIŠTE

Članak 1.

U Zakonu o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine« br. 48/04., 130/04., 140/05., 143/05., 83/09. i 93/13.) u članku 7. stavku 2. riječi: »gospodarski inspektori Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »inspektori za kakvoću hrane«.

U stavku 5. riječi: »gospodarskom inspektoru Državnog inspektorata«« zamjenjuju se riječima: »inspektoru za kakvoću hrane«.

U stavku 6. riječi: »gospodarski inspektor« zamjenjuju se riječima: »inspektor za kakvoću hrane«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/321

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.