Zakon o izmjenama Zakona o vinu

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o izmjenama Zakona o vinu

HRVATSKI SABOR

278

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VINU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o vinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/12

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O VINU

Članak 1.

U Zakonu o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03., 25/09., 22/11. i 55/11.) u članku 65. stavku 1. riječi: »Državni inspektorat sukladno posebnom zakonu.« zamjenjuju se riječima: »vinarska inspekcija.«.

U stavku 2. riječi: »Inspektori Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »Vinarski inspektori«.

Članak 2.

U članku 69. stavku 1. riječi: »ili inspektor Državnog inspektorata« brišu se.

Članak 3.

U članku 70. stavku 1. riječi: »ili inspektora Državnog inspektorata« brišu se.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/299

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.