Zakon o izmjenama Zakona o morskom ribarstvu

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o izmjenama Zakona o morskom ribarstvu

HRVATSKI SABOR

280

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o morskom ribarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/14

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13.) u članku 5. stavku 2. riječi: »Državni inspektorat« brišu se.

Članak 2.

U članku 6. stavku 3. riječi: »Državni inspektorat« brišu se.

Članak 3.

U članku 64. stavku 5. riječi: »Gospodarski inspektori Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »Viši ribarski inspektori i ribarski inspektori«.

Članak 4.

U članku 67. stavku 1. riječi: »i gospodarski inspektori Državnog inspektorata« brišu se.

Članak 5.

U članku 69. stavku 3. riječi: »i gospodarski inspektor Državnog inspektorata« brišu se.

Članak 6.

U članku 71. stavku 4. riječi: »i glavnog inspektora Državnog inspektorata« brišu se.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/302

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.