Zakon o izmjeni Zakona o slatkovodnom ribarstvu

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o izmjeni Zakona o slatkovodnom ribarstvu

HRVATSKI SABOR

281

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o slatkovodnom ribarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/15

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01., 7/03., 174/04. i 10/05.) u članku 68.a stavku 2. točki 4. riječi: »a u dijelu stavljanja u promet inspektori Državnog inspektorata sukladno posebnim propisima« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/300

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.