Zakon o izmjeni Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o izmjeni Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu

HRVATSKI SABOR

285

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/19

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU

Članak 1.

U Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09., 61/11. i 56/13.) članku 55. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega u području stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala i božićnih drvaca, sukladno ovom Zakonu i posebnom propisu obavlja ministarstvo nadležno za poslove financija.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/315

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.