Zakon o izmjeni Zakona o duhanu

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o izmjeni Zakona o duhanu

HRVATSKI SABOR

287

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DUHANU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o duhanu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/21

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O DUHANU

Članak 1.

U Zakonu o duhanu (»Narodne novine«, br. 69/99.) u članku 32. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi Ministarstvo financija, Carinska uprava te poljoprivredni inspektori u dijelu proizvodnje duhana.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/303

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.