Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

HRVATSKI SABOR

288

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI ZA OBRAZOVANJE I IZOBRAZBU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/22

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI ZA OBRAZOVANJE I IZOBRAZBU

Članak 1.

U Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (»Narodne novine«, br. 109/07. i 152/08.) članak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom uređuju uvjeti i pravila za dodjelu državne potpore za obrazovanje i izobrazbu radnika.

(2) Na pitanja kojima se utvrđuju područja primjene kategorija potpora, pragovi pojedinačne potpore, zbrajanje ove potpore s drugim potporama, učinci poticaja i transparentnost dodjele državne potpore odgovarajuće se primjenjuju odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 800/2008 od 6. kolovoza 2008. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora sukladnima sa zajedničkim tržištem u primjeni članaka 87. i 88. Ugovora (Uredba o općem skupnom izuzeću) (Tekst značajan za EGP) (SL L 214, 9. 8. 2008.) i Uredbe Komisije (EU) br. 1224/2013 оd 29. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 800/2008 u vezi s razdobljem njezine primjene (SL L 320, 30. 11. 2013.).

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka državne potpore za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja iz članka 5. ovoga Zakona dodjeljuju se u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti. Iznos državne potpore za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja utvrđuje se na način da se iznos umanjenja porezne osnovice pomnoži s važećom stopom poreza na dobit, odnosno prosječnom stopom poreza na dohodak.«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. iza točke c) dodaju se nova točka d) i točka e) koje glase:

»d) poduzetnicima se smatraju poduzetnici razvrstani sukladno odredbama propisa kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva,

»e) poduzetnicima se smatraju i veliki poduzetnici. Pod kategorijom veliki poduzetnik, podrazumijeva se poduzetnik čiji su: broj radnika, promet/poslovni prihod i ukupna aktiva viši od mjerila utvrđenih u propisu kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva,«.

Dosadašnja točka d) postaje točka f).

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik državne potpore koji se smatra mikro, malim, srednjim ili velikim poduzetnikom može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti umanjiti do 60% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika te do 25% opravdanih troškova u slučaju posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka korisnik državne potpore koji se smatra mikro, malim i srednjim poduzetnikom može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti umanjiti do 80% opravdanih troškova na način da se smanjenje porezne osnovice iz stavka 1. ovoga članka uveća za:

1. 20 postotnih bodova ako se smatra mikro ili malim poduzetnikom,

2. 10 postotnih bodova ako se smatra srednjim poduzetnikom.

(3) Poduzetnik iz stavka 1. i 2. ovoga članka te članka 4. i 5. ovoga Zakona koji je po drugoj osnovi ostvario potporu za opće obrazovanje i izobrazbu radnika te posebno obrazovanje i izobrazbu radnika, može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohodak od samostalne djelatnosti umanjiti temeljem istih opravdanih troškova samo do visine najvišeg intenziteta potpore iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Ukupan iznos smanjenja osnovice za obračun poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti niti s jedne osnove ne može biti veći od predviđenog stavcima 1. i 2. ovoga članka te članka 4. ovoga Zakona.«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. riječi: »i članka 4.« brišu se.

Članak 5.

Naslov iznad članka 6. mijenja se i glasi:

»Praktična nastava i vježbe naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta«.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Poduzetnik u čijim se pogonima ili radionicama izvodi praktična nastava i vježbe naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohodak od samostalne djelatnosti umanjiti za iznos isplaćenih nagrada učenicima u vrijeme pohađanja praktične nastave i vježbi naukovanja.

(2) Poduzetnik iz stavka 1. ovoga članka koji je po bilo kojoj drugoj osnovi ostvario potporu male vrijednosti može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohodak od samostalne djelatnosti umanjiti do gornje granice potpore male vrijednosti u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti uzimajući u obzir i ograničenje iz stavka 5. ovoga članka.

(3) Poduzetnik kod kojega su na praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja jedan do tri učenika može poreznu osnovicu ili dohodak od samostalne djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka umanjiti za 5%.

(4) Poduzetnik kod kojeg su na praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja više od tri učenika može postotak umanjenja porezne osnovice ili dohotka od samostalne djelatnosti iz stavka 3. ovoga članka povećati za jedan postotni bod po svakom učeniku, a najviše do 15% porezne osnovice ili dohotka od samostalne djelatnosti.

(5) Iznos umanjenja osnovice poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne može biti veći od godišnjega neoporezivog iznosa nagrada učenicima za vrijeme izvođenja praktične nastave i vježbi naukovanja po svakom učeniku.

(6) Neoporezivi iznos nagrada učenicima za vrijeme izvođenja praktične nastave i vježbi naukovanja iz stavka 5. ovoga članka utvrđuje se sukladno propisima o oporezivanju dohotka.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

(1) Sadržaj evidencija i dokumentaciju za izračun državnih potpora iz članka 2. stavka 1. točaka a), b) i f) Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (»Narodne novine«, br. 109/07. i 152/08.), zatim pitanja kojima se utvrđuju područja primjene kategorija potpora, pragovi pojedinačne potpore, zbrajanje ove potpore s drugim potporama, učinci poticaja i transparentnost dodjele državne potpore iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona te uvjete za dodjelu de minimis potpora iz članka 5. ovoga Zakona propisat će pravilnikom ministar financija u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Procjenu vjerodostojnosti opravdanih troškova u svezi s obrazovanjem i izobrazbom te troškova nastalih u svezi s isplaćenim nagradama naučnicima, prema potrebi, obavlja ministarstvo nadležno za obrt.

Članak 7.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na porezne obveznike koji mogu osigurati dokaze o troškovima za opće obrazovanje i izobrazbu, posebno obrazovanje i izobrazbu te za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta, nastale u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013., a koji za spomenuto razdoblje u 2014. godini ostvaruju potpore za ove namjene.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/336

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.