Zakon o izmjenama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o izmjenama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina

HRVATSKI SABOR

289

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/23

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

Članak 1.

U Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina (»Narodne novine«, br. 107/07. i 144/12.) u članku 6. stavku 4. riječi: »Državnom inspektoratu« zamjenjuju se riječima: »nadležnim inspektorima sukladno posebnim propisima«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 2. riječi: »Državnomu inspektoratu« zamjenjuju se riječima: »nadležnim inspektorima sukladno posebnim propisima«.

Članak 3.

U članku 31. stavku 2. riječi: »Državni inspektorat te druge inspekcije sukladno ovlaštenjima utvrđenim posebnim zakonima« zamjenjuju se riječima: »nadležni inspektori sukladno posebnim propisima«.

Članak 4.

U članku 32. riječi: »Inspektor Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »Nadležni inspektori sukladno posebnim propisima«.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/332

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.