Zakon o izmjenama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o izmjenama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda

HRVATSKI SABOR

291

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OPĆOJ SIGURNOSTI PROIZVODA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/25

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OPĆOJ SIGURNOSTI PROIZVODA

Članak 1.

U Zakonu o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine«, br. 30/09. i 139/10.) u članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovoga Zakona obavljaju tržišni inspektori Ministarstva gospodarstva (u daljnjem tekstu: inspektori) u skladu s ovlastima određenim ovim Zakonom i posebnim propisima.«.

Članak 2.

U članku 13. stavku 2. riječi: »Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 116/08.)« zamjenjuju se riječima: »Zakona o općem upravnom postupku«.

Članak 3.

U članku 15. riječi: »Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 116/08.)« zamjenjuju se riječima: »zakona kojim se uređuju postupci inspekcija u gospodarstvu«.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/345

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.