Zakon o izmjeni Zakona o strateškim robnim zalihama

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o izmjeni Zakona o strateškim robnim zalihama

HRVATSKI SABOR

292

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o strateškim robnim zalihama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/26

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA

Članak 1.

U Zakonu o strateškim robnim zalihama (»Narodne novine«, br. 87/02.) u članku 25. stavku 5. riječi: »gospodarski inspektori Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »nadležni inspektori«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/340

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.