Zakon o izmjenama Zakona o rudarstvu

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o izmjenama Zakona o rudarstvu

HRVATSKI SABOR

294

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RUDARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o rudarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/28

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O RUDARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o rudarstvu (»Narodne novine«, br. 56/13.) u članku 16. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »rudarska inspekcija ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 2.

U članku 20. stavku 2. točki 2. riječi: »Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »rudarske inspekcije ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 3.

U članku 41. stavku 1. točki 3. riječi: »Državnom inspektoratu« zamjenjuju se riječima: »rudarskoj inspekciji ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 4.

U članku 44. stavku 2. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »rudarsku inspekciju ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

U stavcima 3. i 7. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »rudarska inspekcija ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 5.

U članku 45. stavcima 1. i 2. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »rudarska inspekcija ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 6.

U članku 46. stavku 1. točki 4. i stavku 2. riječi: »Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »rudarske inspekcije ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 7.

U članku 64. stavku 1. točki 3. riječi: »Državnom inspektoratu« zamjenjuju se riječima: »rudarskoj inspekciji ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 8.

U članku 68. stavku 5. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »rudarsku inspekciju ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 9.

U članku 69. stavku 2. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »rudarsku inspekciju ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

U stavku 3. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »rudarska inspekcija ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 10.

U članku 70. stavcima 1. i 2. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »rudarska inspekcija ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 11.

U članku 79. stavku 3. riječi: »Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »rudarske inspekcije ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 12.

U članku 80. točki 3. riječi: »Državnom inspektoratu« zamjenjuju se riječima: »rudarskoj inspekciji ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 13.

U članku 84. stavcima 1. i 2. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »rudarsku inspekciju ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 14.

U članku 85. stavku 1. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »rudarsku inspekciju ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 15.

U članku 87. stavku 1. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »rudarsku inspekciju ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

U stavcima 2., 6. i 9. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »rudarska inspekcija ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 16.

U članku 88. stavcima 1. i 2. riječi: »Državni ispektorat« zamjenjuju se riječima: »rudarska inspekcija ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 17.

U članku 90. stavku 1. točki 2. riječi: »Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »rudarske inspekcije ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 18.

U članku 96. stavku 6. riječi: »Državnom inspektoratu« zamjenjuju se riječima: »rudarskoj inspekciji ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 19.

U članku 103. stavku 1. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »rudarsku inspekciju ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

U stavku 2. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »Rudarska inspekcija ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 20.

U članku 104. stavku 5. riječi: »Državnog inspektorata« brišu se.

Članak 21.

U članku 122. stavku 1. riječi: »Državnom inspektoratu« zamjenjuju se riječima: »rudarskoj inspekciji ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 22.

U članku 134. stavku 2. podstavku 4. riječi: »Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »rudarske inspekcije ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 23.

U članku 138. riječi: »Državnom inspektoratu« zamjenjuju se riječima: »rudarskoj inspekciji ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 24.

U članku 144. stavku 3. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »rudarsku inspekciju ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 25.

U članku 155. stavku 2. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »rudarsku inspekciju ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 26.

U članku 156. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »rudarsku inspekciju ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 27.

U članku 157. stavku 2. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »rudarska inspekcija ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 28.

U članku 158. stavcima 1. i 2. riječi: »Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima »ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

U stavku 3. riječi: »Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »rudarske inspekcije ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 29.

U članku 159. riječi: »Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima »ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 30.

U članku 162. stavku 1. točki 3. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »rudarsku inspekciju ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 31.

U članku 165. stavku 5. riječi: »Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima »ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 32.

U članku 168. stavku 2. riječi: »Državni inspektorat« brišu se.

Članak 33.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/331

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.