Zakon o izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

HRVATSKI SABOR

295

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/29

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA

Članak 1.

U Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 94/13.) u članku 4. točki 21. riječi: », Državni inspektorat,« brišu se.

Članak 2.

U članku 8. stavku 3. točki 2. riječi: »Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »rudarske inspekcije ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 3.

U članku 20. stavku 2. točki 3. riječi: »Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »rudarske inspekcije ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 4.

U članku 28. stavku 1. riječi: »Državni inspektorat je nadležan« zamjenjuju se riječima: »Rudarska inspekcija ministarstva nadležnog za rudarstvo je nadležna«.

Članak 5.

U članku 29. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »Rudarska inspekcija ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 6.

U članku 32. podstavku 5. riječi: »Državnom inspektoratu« zamjenjuju se riječima: »rudarskoj inspekciji ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 7.

U članku 38. stavku 1. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »rudarsku inspekciju ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

U stavku 2. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »rudarska inspekcija ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 8.

U članku 56. stavku 2. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »rudarska inspekcija ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 9.

U članku 57. stavku 1. riječi: »Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima »ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

U stavku 2. riječi: »Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »rudarske inspekcije ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 10.

U članku 58. riječi: »Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima »ministarstva nadležnog za rudarstvo«.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/334

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.