Zakon o izmjenama Zakona o energiji

NN 14/2014 (5.2.2014.), Zakon o izmjenama Zakona o energiji

HRVATSKI SABOR

296

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ENERGIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o energiji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/30

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 28. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ENERGIJI

Članak 1.

U Zakonu o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12.) u članku 41. stavku 3. riječi: »i glavnog inspektora Državnog inspektorata« brišu se.

Članak 2.

U članku 44. stavku 2. iza riječi: »obavljaju« riječi: »nadležni inspektori Državnog inspektorata i drugi« brišu se.

Članak 3.

U članku 45. riječi: »inspektori Državnog inspektorata ili drugi« brišu se.

Članak 4.

U članku 46. stavku 1. riječi: »Inspektor Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »Nadležni inspektori prema posebnim propisima«.

U stavku 2. riječ: »inspektor« zamjenjuje se riječima: »nadležni inspektori iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/343

Zagreb, 24. siječnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.